T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

Sayı   : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31- 331                                                                              16.4.2009

Konu : Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması

 

G E N E L G E

 2009 - 62

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması” başlıklı 90. maddesinde ve anılan maddenin uygulamasına ilişkin çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte öngörülen hükümler doğrultusunda, gerek idarelerce, gerekse Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacak işlemler 30/10/2008 tarihli ve 2008/88 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgede, idarelerce, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının elektronik ortamda sorgulanmasına imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiği, bahse konu çalışmaların tamamlanmasının ardından idarelerce yapılacak olan yetki başvurusunun usul ve esasları ile idarelerin sorumluluklarının ayrıca açıklanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun idarelerce sorgulanmasına imkan sağlayacak çalışmalar tamamlandığından, sorgulama yetkisinin alınabilmesi amacıyla idarelerce yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacak işlemler ve prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsup edilmesine ilişkin idarelerin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır.

 

2- İşverenlerin Muaccel Borçlarının İdarelerce Sorgulanması

2.1- Sorgulama yetkisinin verilmesi

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları işleri üstlenenlerin Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığını elektronik ortamda sorgulayabilmek için, örneği Ek-1’de yer alan “İdarelerce e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formunu” eksiksiz olarak doldurmak suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden herhangi birine başvuracaklardır.

İdarelerce birden fazla personel için yetki başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda, her bir personel için yetki talep formunun ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.

Yapılacak olan başvuru sırasında, ilgili idarenin, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan biri olduğunu kanıtlayan resmi nitelikteki belgenin aslı veya noter onaylı sureti ile yetki talebinde bulunulan kişinin ilgili idarede çalıştığını gösterir kimlik belgesinin onaylı bir fotokopisi, yetki talep formuna eklenecektir.

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak müracaatlar üzerine, yetki talep formu evrak tarih ve sayısı verildikten sonra eki belgelerle birlikte e-Bildirge Servisine intikal ettirilecektir. İlgili servis personeli tarafından, “sgknet” internet adresinden “Uygulamalar-SSK-e-Bildirge” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen “İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru” ekranı vasıtasıyla, ilgili idarenin yetki talebinde bulunmuş olduğu personel için gerekli olan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.

“İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru” ekranında mevcut “Yeni Başvuru” seçeneği vasıtasıyla, idareye ve kullanıcıya ilişkin bilgiler sisteme girildikten sonra, sistem tarafından üretilecek olan kullanıcı kodu ve şifresi, örneği Ek-2’de yer alan “İdarelerce e-Borç Sorgulama Yetkisi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Teslim Tutanağına” kaydedilecektir.

İki nüsha olarak düzenlenecek olan “İdarelerce e-Borç Sorgulama Yetkisi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Teslim Tutanağının” ilgililer tarafından imzalanmasının ardından, bir nüshası yetki talebinde bulunan idareye verilecek, bir nüshası ise e-Bildirge Servisince klase edilecektir.

Borç sorgulama yetkisi, yalnızca kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara verileceğinden, bu idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yetki başvurusunda bulunulsa dahi, herhangi bir yetkilendirme işlemi yapılmayacaktır.

 

2.2- Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptali

İlgili idare tarafından, kullanıcı kodu ve şifresinin çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu gibi nedenlerle yeni bir kullanıcı şifresi verilmesinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/ Sosyal Güvenlik Merkezinden yazılı olarak talep edilmesi halinde, e-Bildirge Servisinde görevli personel tarafından “İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru” ekranında mevcut “Başvuru Ara/Güncelle” seçeneği vasıtasıyla daha önce kullanıcı kodu ve şifresi verilmiş olan kişi için yeni bir kullanıcı şifresi verilebilecektir.

Diğer taraftan, ilgili idare veya kullanıcı kodu ve şifresi verilmiş yetkili kişi tarafından, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/ Sosyal Güvenlik Merkezinden yazılı olarak talep edilmesi halinde, bu defa yetkili kişi için daha önce verilmiş olan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi pasif hale getirilmek suretiyle sorgulama yetkisi iptal edilmiş olacaktır.

 

2.3- Muaccel borçların sorgulanması

İdareler, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususunu, Kurumumuz “www.sgk.gov.tr” adresinden “İşveren”, “e-Ödeme” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen “İdarelerce e-Borç Sorgulama” seçeneğinde mevcut “Borç Sorgulama” menüsü vasıtasıyla sorgulayabileceklerdir.

İhale konusu işle ilgili yapılacak olan sorgulama, ilgili idare tarafından, ihale konusu işi üstlenen işverene ilişkin bilgilerin (ad soyadının / unvanının, adresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinin, sözleşmeye göre işe başlama tarihinin) ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesinin ardından, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından idareye bildirilen ihale konusu işe ait işyeri sicil numarasının sisteme girilmesi suretiyle yapılacaktır.

İdarelerce, işverenlerin, ihale konusu işten dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olup olmadığına ilişkin işyeri sicil numarası girilmek suretiyle yapılacak olan sorgulama işlemi sırasında, 23 haneli işyeri sicil numarasının yalnızca “yeni şube kodu”, “eski şube kodu”, “sıra no” ve “il kodu” bilgileri sisteme girilecektir.

Dolayısıyla, ihalelere katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olup olmadığına ilişkin yazıların, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal Güvenlik Merkezinden ya da “e-Borcu Yoktur” programlarından alınması, ihale konusu işleri üstlenen işverenlerin kesin teminatlarının ise, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince düzenlenmiş soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe iade edilmemesi gerekmektedir.

4.2- İhale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işlerinden dolayı, ilgili idarece, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören devamlı ve geçici nitelikteki tüm işyeri dosyalarının tespit edilebilmesi için, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numaralarının sisteme girilmiş olması gerekmektedir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde, işyeri tescil kütüklerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numaralarının, vergi kimlik numarası bulunmayan tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numaralarının sisteme girilmesi hususunda verilen çeşitli talimatlara rağmen, bazı Ünitelerimizin söz konusu güncelleme işlemlerini bitiremedikleri anlaşılmıştır.

Kurumumuz alacaklarının tahsili için, T.C. kimlik numaralarının ve vergi kimlik numaralarının sisteme girilmesi büyük önem arz etmekte olup, bahse konu bilgilerin sisteme girilmesine yönelik işlemlerin en geç 30/9/2009 tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin 30/9/2009 tarihine kadar bitirilememesinden dolayı, ilgili idarelerce yapılan sorgulamalar sonucunda işyeri sicil numarasının tespit edilememesi nedeniyle, vergi kimlik veya T.C. kimlik bilgileri girilmemiş işyerlerinin borçları sorgulanmayarak Kurumumuza olan borçlar tahsil edilmeden hak edişin ödenmesi durumunda, ilgili personel, servis şefi, merkez müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü idari yönden sorumlu tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Ek:1-İdarelerce e-borç Sorgulama Yetki Talep Formu,

2-İdarelerce e-borç Sorgulama Yetkisi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Teslim Tutanağı.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

………………… SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ


İDARELERCE e-BORÇ SORGULAMA KULLANICI KODU VE KULLANICI ŞİFRESİ TESLİM TUTANAĞI

İş bu tutanak …………………….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi ile aşağıda belirtilen Kurum/Kuruluş/Banka tarafından yetkili kılınan kişi arasında ……/……/……. tarihinde düzenlenmiş olup, işverenlerin ve varsa aracılarının muaccel borçlarının bulunup bulunmadığının Kurum/Kuruluş/Bankalarca görüntülenmesine ilişkin kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim edilmiştir/alınmıştır.

Bu tutanak ......  / ...  / .....  tarihinde saat .......  - ...  'de iki suret olarak düzenlenmiş ve

aşağıda isimleri belirtilen ve teslim ile yetkili olanlar arasında müştereken imzalanmıştır.

 

1- TESLİM EDEN

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı      :

 

Görevi                                             :

 

Çalıştığı Birim                                :

 

İmza

 

2- TESLİM ALAN

Kurum/Kuruluş/Banka Ünvanı     :

 

Yetkili Kılınan Kişinin Adı            :

 

Soyadı

Görevi                                             :

 

Çalıştığı Birim                                :

 

Kullanıcı Adı : …………………                                                                                 İmza

Şifre                : …………..…….

ÜNİTE ONAYI

Ünite Mührü

Onaylayan Ünite Yetkilisinin

Adı Soyadı

Tarih ve İmza


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İdarelerce e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formu


 

1- KURUM/KURULUŞ/BANKAYA AİT BİLGİLER  

Unvanı            :

Vergi Dairesi :

Vergi No       :

Adres Bilgileri

Cadde/ Sokak

Mahalle/Semt

Dış Kapı

İl

Telefon / Faks / e-Posta

Tel

Faks

 

:

:

:                                 İç Kapı    :

Posta Kodu   :

:                                 İlçe         :

 

 

e-Posta 

 

2- YETKİLİ KULLANICIYA AİT BİLGİLER

T.C. Kimlik No          : Adı                           : Soyadı                       : Doğum Yeri              : Nüfusa Kay. Old. İl    : Nüfusa Kay. Old. İlçe :

Baba Adı                     :

 

 

Ana Adı                      :

 

 

Doğum Tarihi              :

 

 

Cilt No                        :

 

 

Sıra No                       :

 

 

Aile sıra No                 :

 

Yukarıda yazılı bütün bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, bu bilgiler doğrultusunda yetkili kullanıcı olarak yukarıda belirttiğim kişiye "KULLANICI KODU" ve 'KULLANICI ŞİFRESİ'NİN verilmesini arz/rica ederim.

Tarih:

 

Kurum/Kuruluş/Banka Yetkilisinin

Kullanıcı Kodu Verilecek Yetkilinin

Adı Soyadı/Unvanı/İmzası/Mühür

Adı Soyadı/Unvanı/İmzası