SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/61

 

Tarih: 14.4.2009

Konu: 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları

 

1- Genel Açıklamalar:

Bilindiği üzere, 31.7.2008 tarihli ve 5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 2. maddesiyle, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine, son cümleden önce gelmek üzere "Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.”

9. maddesiyle, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, "Bu maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu maddede düzenlenen teşvik, 506 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.”

10. maddesiyle, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere "Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.”

hükümleri eklenmiştir.

5797 sayılı Kanunda öngörülen bu hükümler doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı arasında düzenlenen protokol ile, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının, borsaların veya bunların teşkil ettikleri birliklerin (oda, borsa ve birliklerin), 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen beş puanlık prim indiriminden ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmalarına ilişkin her türlü başvuru, kabul, kontrol, denetim ve bu işlemlere ilişkin süre, süreç ve belgelerin belirlenmesine yönelik düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmalarına ilişkin düzenlemelerin ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından; yerine getirilmesi esasa bağlanmıştır.

Bu bağlamda, sözkonusu protokol çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birliklerin 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2- Mülga 506 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesine Tabi Olanlar Yönünden 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) Bendinde Öngörülen Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanılmasının Usul ve Esasları:

5510 sayılı Kanuna_tabi olanlar yönünden, anılan Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlenmiş olup, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler 13.11.2008 tarihli ve 2008-93 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, sandık statüsüne tabi personellerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin uygulamadan, anılan Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultunda, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları halinde istifade edebileceklerdir.

2.1- Kapsam:

2.1.1- İstihdam eden yönünden;

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine 5797 sayılı Kanun ile eklenen hüküm gereğince, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin uygulamadan, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel istihdam eden sandıklardan, bankalardan, sigorta ve reasürans şirketlerinden, oda, borsa ve birliklerden “Kamu idaresi” niteliğinde olmayanları istifade edebileceklerdir.

Kamu idareleri, 5510 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının 21 numaralı alt bendinde, “10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel çalıştırmakla birlikte yukarıda sayılan kamu idaresi tanımına giren sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birliklerin, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2.1.2- Personel yönünden;

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel istidam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birlikler, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin uygulamadan, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük yaşlılık ve ölüm sigortasına) tabi çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı yararlanabilecekler, buna karşın uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmakla birlikte yurt dışında çalıştırılan sigortalılardan veya sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştırılanlardan ya da aday çırak, çırak ve öğrenciler ile harp malulleri ve 3713, 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlardan dolayı, sözkonusu indirimden yararlanamayacaklardır.

Bu bağlamda, sandıkların statüsüne tabi personellerini yurt dışındaki şubelerinde çalıştıranların, sözkonusu personelden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

2.2- Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması;

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel istihdam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin, kapsama giren personeline ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için; sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birliklerin yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Sandık statüsüne tabi personel çalıştırmakla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş, prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, beş puanlık prim indiriminden, bahse konu borçlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren yararlanabileceklerdir.

2.3- Sandık statüsüne tabi personele ilişkin bildirimlerin süresi içinde yapılması ve muhteviyatı primlerin süresi içinde ödenmesi;

Sandıkların statüsüne tabi personel istihdam etmekle birlikte yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin, beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmeleri için, sandıkların statüsüne tabi personele ilişkin bildirimleri, vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde yapmaları ve muhteviyatı prim tutarlarının işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesini, yine vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, sandıkların statüsüne tabi personel çalıştıran sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerce, ilgili personele ilişkin bildirimlerin vakıf senedinde belirtilen süre içinde yapılmaması veya bildirimlerin vakıf senedinde belirtilen süre içinde yapılmasına rağmen muhteviyatı prim tutarlarının işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin vakıf senedinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, bahse konu primler yasal süresi geçirildikten sonra ödense dahi, ilgili ay için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması gibi bir durum sözkonusu olmayacaktır.

Öte yandan, sandıkların statüsüne tabi personele ilişkin primlerin vakıf senedinde belirtilen süreler içinde ödenmesine rağmen, ilgili ayda yeni personel alınması veya süresi içinde yapılan eksik bildirimlerden dolayı vakıf senedinde belirtilen süre dışında ilave prim ödenmesi gibi durumlarda, vakıf senedinde belirtilen süre geçirildikten sonra ödenen primlerden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

2.4- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin Hazinece karşılanacak beş puanlık kısmının hesaplanması;

Hazinece karşılanacak olan prim tutarları, sandıkların statüsüne tabi personelin, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan brüt ücretleri üzerinden 2008–93 sayılı Genelgede açıklanan şekilde hesaplanacaktır.

Bu nedenle, sandık üyesi personelin brüt ücretinin, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, üst sınırı aşan ücretlerden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

3- Mülga 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Olanlar Yönünden 4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesinin Altıncı Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanılmasının Usul ve Esasları:

5510 sayılı Kanuna_tabi olanlar_yönünden, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler 19.8.2008 tarihli ve 2008–77 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Bu bağlamda, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilişkin uygulamadan, anılan Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultunda, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları halinde istifade edebileceklerdir.

3.1- Kapsam:

3.1.1- İstihdam eden yönünden;

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminin uygulamasında olduğu gibi, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel çalıştıran sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerden “Kamu İdaresi” niteliğinde olmayanları, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden istifade edebileceklerdir.

3.1.2- Personel yönünden;

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel istihdam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden istifade edebilmeleri için, çalıştırdıkları özürlü personele ilişkin örneği Ek-1’de yer alan belgeleri doldurarak Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatmaları gerekmektedir.

3.1.3- Kapsama giren personelden dolayı prim teşvikinden yararlanma şartları;

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamına giren sandıkların statüsüne tabi personeli istihdam eden sandıkların, bankaların, sigorta ve reasürans şirketlerinin, oda, borsa ve birliklerin sandık statüsüne tabi personelden dolayı 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, özürlü oldukları belgelenen personele ilişkin bildirimlerini vakıf senedinde belirtilen süre içinde yapmaları ve muhteviyatı prim tutarlarının işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesini yine vakıf senedinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak ödemeleri halinde yararlanabileceklerdir.

Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler tarafından ödenmesi gereken (Hazinece karşılanmayan) tutarın, vakıf senedinde belirtilen süre içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek ilgili sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketi, oda, borsa ve birlik tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı ilgili sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlik tarafından ödenmediği sürece Hazine hissesine isabet eden tutar talep edilemeyecektir.

3.2- İşveren hissesinin Hazinece karşılanacak kısmının hesaplanması;

Özürlü personele ilişkin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatılan Ek–1 belgelere göre, özürlü sigortalının;

- Kontenjan dahilinde çalıştırılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi prim tutarının % 100’ü,

- Kontenjan haricinde çalıştırılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi prim tutarının % 50’si,

Hazinece karşılanacaktır.

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi prim tutarının hesaplanması sırasında, işveren hissesi prim oranı,

% 1 Kısa Vadeli Sigorta Kolu prim oranı,

% 7,5 Genel Sağlık Sigortası prim oranı,

% 11 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları prim oranı,

olmak üzere toplam % 19,5 olarak dikkate alınacaktır.

4- 5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) Bendinde Öngörülen Beş Puanlık Prim İndiriminden ve 4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesinin Altıncı Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak İşlemler

Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden kamu idaresi niteliğinde olmayan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin, sandık statüsüne tabi olup, kapsama giren personelden dolayı gerek 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, gerekse 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmeleri için, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden,

- Sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin, kamu idaresi olmadıklarını resmi kurum ve kuruluşlardan alacakları yazı ile,

- Sandıklar ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler arasındaki ilişkiyi vakıf senedi ile, belgeleyerek Atatürk Bulvarı No:225 ANKARA adresinde kurulu bulunan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Anılan İl Müdürlüğünce, sandık ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler arasındaki ilişkinin vakıf senedi ile belgelendiklerinin ve kamu idaresi olmadıklarının anlaşılması halinde, sözkonusu sandıklar ile banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden anılan Kanunlarda öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Bu bağlamda,

4.1- Kapsama giren sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, gerekli şartları sağlamış olmaları kaydıyla,

- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak personele ilişkin bilgileri örneği Ek–2’de yer alan tablo ile,

- 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılacak olan personele ilişkin bilgileri ise, örneği Ek–3’de yer alan tablo ile (özürlü sigortalılara ilişkin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları Ek–1 belgelerle birlikte), tabi oldukları sandıklara elektronik ortamda bildirecekler, sandıklar ise kendi çalıştırdıkları, sandık statüsüne tabi olan personele ilişkin Ek–2 ve Ek–3 belgeleri yine elektronik ortamda hazırlayacaklardır.

4.2- Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar, kendilerine yapılan bildirimler üzerine, ilgili banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin;

- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmaya müstehak olup olmadıklarını, yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olup olmadığını, bildirimlerin ve ödemelerin vakıf senedinde belirtilen süre içinde yapılıp yapılmadığını, Hazinece karşılanacak olan tutarın doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığını,

- 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaya müstehak olup olmadıklarını, bildirimlerin vakıf senedinde belirtilen süre içinde yapılıp yapılmadığını, Hazine hissesine isabet eden kısım dışındaki primlerin ödenip ödenmediğini, özürlü sigortalılara ilişkin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatılan Ek–1 belgelerle yapılan bildirimlerin örtüşüp örtüşmediğini, Hazinece karşılanacak olan tutarın doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığını, kontrol edeceklerdir.

4.3- Yapılan kontrollerin ardından, ilgili sandık tarafından, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden Hazinece karşılanacak olan tutarları içeren örneği Ek-4’de yer alan icmal tablo hazırlanacaktır.

4.4- İlgili sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen beş puanlık prim indirimden yararlanılacak personele ilişkin Ek–2 tabloları ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılacak olan personele ilişkin Ek–3 tabloları, kendi personeline ilişkin Ek–2 ve Ek–3 tablolarla birlikte manyetik ortamda, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatılan Ek–1 belgeleri ve Ek–4 icmal tabloları kağıt ortamında, örneği Ek-5’de yer alan dilekçe ekinde, ilgili ayı takip eden ayın 20’sinden sonra Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden ya da iadeli taahhütlü, taahhütlü veya APS kanalıyla göndereceklerdir.

4.5- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, Ek–4 icmal tablodaki bilgiler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden / Şube Müdürlüklerinden onaylatılan Ek–1 belgeler, Ek–2 ve Ek–3 tablolar ile karşılaştırılmak suretiyle incelenecek, yapılan ödemelerin vakıf senedinde belirtilen süre içinde ödenip ödenmediği hususu araştırılarak, bildirimlerin uygun olduğunun anlaşılması ve İl Müdürünce de onaylanması halinde, durum en geç 15 gün içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce ödenmesinin uygun olduğuna karar verilerek Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığına bildirilen tutar, anılan Daire Başkanlığı tarafından, ödeme yapılacak sandıkların listesi yapılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından ödeneğin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmasını talep edecektir. Bakanlıkça ödenek aktarması yapıldıktan sonra SGK Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından ilgili sandığa ait banka hesap numarasına, en geç 15 gün içinde yatırılacaktır.

4.6- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda, eksik veya hatalı işlemlerin bulunduğunun anlaşılması halinde ise, eksik belge veya bilgilerin tamamlanması, hatalı işlemlerin düzeltilmesi hususu ilgili sandığa resmi bir yazı ile bildirilecektir.

4.7- 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki 1.7.2008 tarihinden, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indirimi ise 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu genelgenin yayımlandığı tarihten önce, gerekli şartları sağlamış olmaları nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen teşvikten 2008/Temmuz ayından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden 2008/Ekim ayından itibaren yararlanmaları gereken sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Ek–1 belge ile Ek–2, Ek–3 ve Ek–4 tabloları, her bir ay için ayrı ayrı düzenleyip, bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde Ek–5 dilekçe ekinde Ankara Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir.

5- Diğer Hususlar:

5.1- Bilindiği üzere, mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi personel istihdam eden sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketlerinde sandık statüsüne tabi çalışan personele ilişkin işsizlik sigortası primleri, tabi olunan sandık tarafından; oda, borsa ve birliklerde 1.6.2004 tarihinden sonra sandık statüsüne tabi olarak çalışmaya başlayan personele ilişkin işsizlik sigortası primleri ise, ilgili oda, borsa ve birlik tarafından Kurumumuza bildirilerek ödenmektedir.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için, geçici 20. maddeye tabi personel çalıştıran,

- Banka, sigorta ve reasürans şirketlerinin tabi oldukları sandıklar, sandık statüsüne tabi personele ilişkin yasal ödeme süresi geçmiş işsizlik sigortası prim borçlarının olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alacakları yazıları Ek-5 dilekçe ekinde Kuruma vermeleri,

- Oda, borsa ve birliklerin, yasal ödeme süresi geçmiş işsizlik sigortası prim borçlarının olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alacakları yazıları tabi oldukları sandığa ibraz etmeleri, tabi olunan sandığın da sandık statüsüne tabi personele ilişkin bahse konu yazıları Ek-5 dilekçe ekinde Kurumumuza vermeleri,

Gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklar tarafından, ilk defa yapılacak olan müracaatlar sırasında, yasal ödeme süresi geçmiş işsizlik sigortası prim borçlarının olmadığına ilişkin yazıların ibraz edilmesi, takip eden aylarda ise, yasal ödeme süresi geçmiş işsizlik sigortası prim borcunun olmadığına ilişkin yazı yerine işsizlik sigortası primine ilişkin tahakkuk makbuzu ile bu borçların ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

5.2- Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel çalıştıran sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin anılan Kanunlarda öngörülen hükümler çerçevesinde, gerek beş puanlık prim indiriminden, gerekse sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmamaları gerektiği halde yararlanmış olduklarının veya yararlanmaları gereken tutardan daha fazla yararlanmış olduklarının tespiti halinde, sözkonusu tutarlar, kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek ve ilgililer aleyhine genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5.3- Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden ve 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrası ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5.4- 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen sandık, banka, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler anılan Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen beş puanlık prim indiriminden bir yıl süreyle yararlandırılmayacaklardır.

5.5- Hazinece karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Ek-5 adet form

Ek-1

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU................................... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanmak Amacıyla Verilecek Belge

 

(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../200.....)

 

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Unvanı:

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Adresi:

 

İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün

No

TC Kimlik No

Adı-Soyadı

İş Kurumuna

Tescil Tarihi

Kontenjan

Dahili / Harici (*)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

(*) Kontenjan dahilindeki sigortalılar için "D", kontenjan haricindeki sigortalılar için "H" harfi kodlanacaktır.

 

                                                                                                                                            ONAY

                                                                                                                                 İl/Şube Müdürlüğü


Ek-2

5510 SAYILI KANUNUN 81. MADDESİNİN (ı) BENDİNDE ÖNGÖRÜLEN BEŞ PUANLIK PRİM YARARLANILACAK PERSONELE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../20.....)

 

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Unvanı:

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Adresi:

 

No

TC Kimlik No

Adı-Soyadı

SPEK (*)

İşveren Tarafından Ödenen Tutar

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

(*) Sigorta primine esas kazanç tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşamaz.

 
 

Ek-2

 

PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN BİLDİRİM FORMU

 

Ödeme Tarihi

Hazinece Karşılanacak Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

4857 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNİN ALTINCI FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN PERSONELE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../20.....)

 

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Unvanı:

Sandık/Banka/Sigorta veya Reasürans Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Adresi:

 

No

TC Kimlik No

Adı-Soyadı

SPEK (*)

İşveren Tarafından Ödenen Tutar

Ödeme Tarihi

Kontenjan Dahili / Harici

(**)

Hazinece Karşılanacak Tutar

(***)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

(*)       Sigorta primine esas kazanç tutarı, prime esas kazancın üst sınırını aşamaz.

(**)     Kontenjan dahilindeki sigortalılar için "D", kontenjan haricindeki sigortalılar için "H" harfi kodlanacaktır.

(***)   Kontenjan dahilinde ise SPEK tutarının %19,5'inin %100'ü yazılacaktır.

            Kontenjan haricinde ise SPEK tutarının %19,5'inin %50'si yazılacaktır.


 

Ek: 4

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 81. MADDESİNİN (ı) BENDİNDE ÖNGÖRÜLEN BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ İLE 4857 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN PERSONELE İLİŞKİN İCMAL LİSTE

 

(Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../20.....)

 

Sandık/Banka/Sigorta Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Unvanı:

Sandık/Banka/Sigorta Şirketi/Oda/Borsa/Birlik Adresi:

 

TEŞVİK TÜRÜ

TOPLAM PERSONEL SAYISI

PRİME ESAS KAZANÇ TOPLAMI

TOPLAM PRİM TUTARI

İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM

HAZİNECE KARŞILANACAK TOPLAM TUTAR

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) Bendinde Öngörülen Beş Puanlık Prim İndirimi

 

 

 

 

 

4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesinde Öngörülen Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

 

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Atatürk Bulvarı No:225

ANKARA

 

 

Sandığımıza üye personelin çalıştığı Banka/Sigorta Şirketi/Oda/Borsa/Birliklerce yapılan bildirimler üzerine, kendi personelimize ilişkin bildirimler de dahil edilerek ……… yılı, ………… ayına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden …………………… TL, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden .................................. TL olmak üzere toplam ..................................... TL tutarındaki primlerin, Hazinece karşılanması gerektiği tespit edilmiştir.

Hazinece karşılanacak tutarın doğruluğunu teyid eder, ................................. TL prim tutarının aşağıda belirtilen hesap numarasına aktarılmasını arz ederiz.

 

Ek: 1- Türkiye İş Kurumundan alınan belgeler.

2- İndirim ve teşvikten yararlanılacak personele ilişkin CD

3- İcmal tablo

4- Yasal ödeme süresi geçmiş işsizlik sigortası prim borcu olmadığına ilişkin yazı/belge

 

                                                                                                                                                      İMZA

 

Sandığın:

Unvanı        : ……………………………………………………………………………………………

Adresi          : ……………………………………………………………………………………………

Telefon        : ……………………………………………………………………………………………

Hesap No    : ……………………………………………………………………………………………