SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/55*

 

Tarih: 06.04.2009

Konu: Bankalar ile yapılan Protokoller

 

Kurumumuzun, tahsilat, ödeme ve nakit varlıklarının değerlendirilmesinde; günümüz ekonomik koşullarına uygun, hizmetlerin çağdaş, etkin, verimli olarak sunulabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Kurumumuz ile bankalar arasında yeni protokoller imzalanmış olup, protokol imzalayan bankaların listesi ekte yer almaktadır. (Ek-1)

Devredilen Kurumlar ile bankalar arasında imzalanan eski protokoller yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatları sadece Kurum ile protokol imzalayan bankalar tarafından yapılacaktır.

Kurumun gelir/aylık ödemelerini yapmış olduğu mevcut bankalar ile birlikte yeni bankalarla da protokol imzalandığından gelir/aylık alanların yeni protokol yapılan bankalardan da maaşlarını alabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Gerek 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin primler, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarınca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için ödenen primler (kesenek) prim tahsilatı protokolü imzalayan tüm bankalar aracılığı ile de yapılabilecektir.

Daha önce Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında imzalanan “sağlık hizmeti sunucuları ödeme protokolü” yenilenmediğinden, bu genelgenin yayımı tarihi itibariyle sağlık hizmeti sunucularına bu banka aracılığıyla ödeme yapılmayacaktır.

Bankalar ile yapılan protokoller gereğince, Kurum hesaplarına ve üçüncü kişilere yapacağı yurtiçi ödeme, Türk Lirası/Yabancı Para havale (muhabir banka masrafı ve SWIFT ücreti hariç) ve EFT işlemleri için hesap işletim ücreti, OTP cihaz bedeli, komisyon ve masraf adı altında herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Diğer taraftan, kamu ve özel bankalar aracılığıyla toplanan Kurum gelirleri, 22.08.2008 tarih ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği” gereğince, kamu bankalarının şubelerinde açtırdığı hesaplarında değerlendirilmektedir.

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince gün içinde yapılan tahsilâtlar, Kamu Haznedarlığı Tebliği gereğince Kurumumuzun T.C.Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 37711952-5002 no.lu, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 79000006 no.lu ve Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 00158007294455159 no.lu hesaplarından birine aktarılmak üzere en geç saat 14.30’a kadar bankaya talimat verilecektir.

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince ödemeler için ayrılan nakit tutarlar, Kamu bankalarınca repo ve vadeli mevduat için Kuruma bildirilen faiz oranından aşağı olmamak üzere kamu bankalarında değerlendirilecektir.

Kuruma bildirilen güncel faiz oranları http://sgknet.sgk.intra adresinde “Uygulamalar” bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi” başlığı altında bulunan “Bankaların Kurumumuza vermiş olduğu faiz oranları” dosyasından öğrenilebilecektir. Protokol hükümlerince nakit değerlendirme işlemi yapılmadan önce kamu banka şubelerinin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine verdiği faiz oranı ile Kurumumuza bildirilen faiz oranlarının mutlaka karşılaştırılması gerekmektedir.

Ancak, 22 Ağustos 2008 tarih ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Tebliği’nin 7 nci maddesi “Vadeli mevduat için alınan faiz oranı benzer vadedeki DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük olamaz” hükmü gereğince, protokol yapılan kamu bankalarından vadeli mevduat faiz oranı alınırken değerlendirilmek istenen gün sayısına benzer DİBS bulunması halinde benzer vadedeki DİBS’nin piyasada oluşan faiz oranından düşük olmayan faiz oranı ile vadeli mevduat yapılması gerekmektedir. (Vadeli mevduat için yatırım saatinde benzer vadeli piyasada oluşan DİBS var ise faiz oranı bankalardan istenerek vadeli mevduat için verilen faiz oranı ile kontrol edilir.)

Kurumumuz ile kamu bankaları arasında imzalanan protokollerin suretleri ve özel bankalar arasında imzalanan protokollerin birer örneği ilişikte bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yayımlanan 30.05.2005 tarih ve 18-8 Ek/421055 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamada tereddüt edilen hususlarda Aktüerya ve Fon Yönetimi Başkanlığından yazılı olarak görüş sorulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederim.

 

 

EK 1- Liste (1 adet)

2- Protokol örneği (11 adet)

 

 

 

Ek-1

 

PRİM TAHSİLATI  PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

GELİR/AYLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

SAĞLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

Akbank

Akbank

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatifbank

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Denizbank

Asya Katılım Bankası

Denizbank

Euro Tekfenbank

Citibank

Euro Tekfenbank

Finansbank

Denizbank

Finansbank

Fortisbank

Euro Tekfenbank

Fortisbank

ING Bank

Finansbank

HSBC Bank

HSBC Bank

Fortisbank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

HSBC Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

ING Bank

Şekerbank

Tekstilbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Tekstilbank

Türk Ekonomi Bankası

Millenniumbank

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Şekerbank

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Halk Bankası

Tekstilbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Turklandbank

Türkiye Halk Bankası

T.C.Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye İş Bankası

 

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

 

Türkiye Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

 

Türkiye Halk Bankası

T.C.Ziraat Bankası

 

Türkiye İş Bankası

 

 

Türkiye Vakıflar Bankası

 

 

Yapı ve Kredi Bankası

 

 

T.C.Ziraat Bankası

 

 

 

 

(*)  2011/33 Sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır