SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/76

 

Tarih        : 15.8.2008

Konu         : 5754 Sayılı Kanunla Değişik 5510 Sayılı Kanun

  

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik kurumlarınca aynı risklere karşı sağlanan yardımlarda norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle iptal kararları da dikkate alınarak hazırlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08.05.2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun aktif sigortalılık süresi, diğer bir ifade ile emeklilik öncesi işlemlerine ilişkin mevzuatta yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- 5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen ve 30.04.2008 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici 17. madde ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığının durdurulacağı, prim borcuna ilişkin sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği,

Ancak, sigortalı ya da hak sahiplerinin daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği,

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrasının uygulanacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler doğrultusunda, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalıların ek 19. maddenin uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan 14.06.2007 tarihli ve 2007/47 sayılı Genelge doğrultusunda, 5754 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 08.05.2008 tarihinden bir gün önce 07.05.2008 tarihi mesai bitimine kadar evrak kayıtlarına intikal ettirdikleri;

a) Ek 19. madde hükmüne göre sigortalılıklarının durdurulması için 2007/47 sayılı Genelge eki Ek-1 numaralı başvuru dilekçesi ile Ek-2 ve Ek-3 numaralı “1479 ve 2926 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olanların Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Tebligat Belgesi”nden biri ile ek 19. maddenin uygulanması için talepte bulunup sigortalılıkları durdurulanlardan, tekrar talepte bulunarak durdurulan sigortalılık sürelerinin yeniden değerlendirilmesini isteyenlerin,

b) 07.05.2008 tarihi mesai bitimine kadar ek 19. madde hükmüne göre sigortalılıklarının durdurulması için Ek-1 numaralı başvuru dilekçesi veren ancak Ek-2 ve Ek-3 numaralı tebligat belgesini 07.05.2008 tarihinden sonra ibraz edenlerin,

talepleri geçerli sayılacak bunların işlemleri 14.06.2007 tarihli ve 2007/47 sayılı Genelge doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

c) Ek 19. maddeye göre sigortalılıklarının durdurulması için talepte bulunan ve bu taleplerine istinaden sigortalılıkları durdurulan sigortalıların veya hak sahiplerinin 07.05.2008 tarihinden sonra Kurumumuza başvurarak durdurulan sigortalılık sürelerinin primlerini ödeyerek yeniden sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesini talep edenlere geçici 17. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinden 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin yürürlüğe gireceği 01.10.2008 tarihinden sonra talepte bulunmaları konusunda sigortalılara bilgi verilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesine göre 30.04.2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların sigortalılıklarının durdurulması ile ilgili yapılacak işlemler hakkında ayrıca talimat verilecektir.

2- 5754 sayılı Kanunun 81. maddesiyle 1479 sayılı Kanunun ek geçici 6. maddesi değiştirilmiş olup, yapılan düzenlemeyle 08.05.2008 tarihine kadar T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı bağlananların, 01.10.1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılacağı, ancak, 1479 sayılı Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer kurum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetlerin geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Değiştirilen bu madde hükmü doğrultusunda 01.10.1972-08.05.2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olan ve olması gerekenlerin sigortalılıklarının başlangıç tarihinden sonraki bir tarihten 08.05.2008 tarihine kadar geçen süre içerisinde 5434, 2926 ve 506 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen diğer emekli sandıklarınca kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile ölümleri sebebiyle hak sahiplerine aylık bağlanmış bulunanların 01.10.1972 tarihinden başlanmak üzere sigortalılıkları başlangıç tarihi itibari ile iptal edilecektir.

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2829 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bildirilmiş olan hizmet süreleri ise geçerli sayılacak bildirilen bu hizmet süreleri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

Kendilerine diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların 02.08.2003 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanuna tabi çalışmalarının devam ettiği tespit edilenler hakkında Kanunun ek 20. maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun sigortalı sayılma, isteğe bağlı sigorta, hizmet borçlanmaları, fiili hizmet zammı süresi, hizmet ihyası ve emeklilik öncesi işlemlerine ilişkin diğer ilgili maddeleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecek olup 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunların sigortalı ve iştirakçilerle ilgili uygulamalarına söz konusu tarihe kadar devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.