SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

        Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

          Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/47

 

Tarih        : 23.03.2009

Konu         : 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların primlerinin tahsili

 

Bilindiği üzere, 09.02.2009 tarihli ve 2009-25 sayılı Genelgede 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların 2008/10 ve sonraki aylara ilişkin,

- Prim oranının; %12,5’inin Genel Sağlık Sigortası primi, % 20’sinin Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primi olmak üzere toplam % 32,5 olduğu,

- Primlerin ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacağı,

- Primlerin en geç ait olduğu yılı izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, o yılın 1 Ocak gününden itibaren sigortalılıklarının sona ereceği,

açıklanmıştır.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılardan, 2925 sayılı Kanuna tabi bazı sigortalıların 2008/10 ila 12. aylara ilişkin primlerinin sözkonusu genelgenin yayımlandığı tarihten önce gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaksın tahsil edildiği, bazı sigortalıların ise 2008/10 ila 12. aylara ilişkin primlerinin 2925 sayılı Kanunun 30. maddesinin 5754 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri doğrultusunda % 30 prim tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil edildiği belirtilerek, bahse konu sigortalıların 2008/Ekim, Kasım ve Aralık ayı primlerine ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları ile % 2,5 oranındaki fark primlerin 2.3.2009 tarihinden sonra tahsil edilmesi halinde, bu kişilerin tarım sigortalılıklarının 1.1.2009 tarihinden sonra devam edip etmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 5754 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesine istinaden, 2008 yılına ait primlerin 2009/Şubat ayı sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi durumunda, tarım sigortalılığının 1.1.2009 tarihinden itibaren sona ermesi gerekmekle birlikte, 2008 yılına ait primlerinden, Ocak ila Eylül aylarına ilişkin primlerinin tamamını 2009/Şubat ayı sonuna (son günün hafta tatiline rastlaması nedeniyle 2.3.2009 tarihine) kadar ödemiş olan sigortalıların, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait primlerini, yasal süresi (ilişkin oldukları ayı takip eden ayın sonu) dışında olmakla birlikte 2.3.2009 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmeksizin ödemiş olmaları veya Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait primlerin % 30 üzerinden tahakkuk ettirilmesi nedeniyle % 2,5 oranında eksik ödemiş olmaları halinde, bakiye borçlarını hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte en geç 31.8.2009 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla, sözkonusu primlerin 2009/Şubat ayı sonunda ödenmiş olduğu kabul edilerek, sigortalılıklarının 1.1.2009 tarihinden itibaren devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 2008 yılına ait primlerinden Ocak ila Eylül aylarına ilişkin primlerini 2.3.2009 tarihine kadar ödemiş olan sigortalıların, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin primlerini yasal süresi dışında olmakla birlikte 2.3.2009 tarihinden önce,

- Gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmeksizin ödemiş olmaları halinde, ödenen paraların 16/180 Ek sayılı Genelge gereği borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammına mahsup edilerek kalan borçlarını,

-% 30 prim tahakkuk ettirilmek suretiyle ödemiş olmaları halinde;  % 2,5 oranındaki fark prim borçlarını,

en geç 31.8.2009 tarihine kadar,  hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, bahse konu primlerin 2009 yılı Şubat ayı sonunda ödenmiş olduğu kabul edilerek, sigortalılıkları 1.1.2009 tarihinden itibaren devam ettirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.