SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/41(*)

 

 

Tarih         : 06.03.2009 

Konu         : Yurtdışı tedavi işlemleri

 

Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan SSK’nın sağlık yardımından yararlanan kişilerin yurt dışına tedaviye gönderilme işlemlerinin “15.02.2006 tarih ve 3-260 Ek Genelge” esaslarına göre, Bağ-Kur’un sağlık yardımından yararlanan kişilerin yurt dışına tedaviye gönderilme işlemlerinin “Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Emekli Sandığı’nın sağlık yardımından yararlanan kişilerin yurt dışına tedaviye gönderilme işlemlerinin ise “Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre Kurumun farklı birimlerince yürütüldüğü,

Yine 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu ile, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirildiği ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulayacağı mevzuatın yayınlandığı ve anılan Kanunun maddelerinin de değişik tarihlerde yürürlüğe girdiği,

Bu maddelerden birinin de; yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı anlaşılanların tedavi amacıyla yurt dışına tedaviye gönderilme işlemlerinin belirlendiği 66. maddesinin olduğu,

Diğer taraftan mezkur Kanuna paralel olarak 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 8. Bölümü ile 29.09.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 7. maddesinde yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılanların yurt dışına tedaviye hangi şartları yerine getirmesi durumunda gönderilebileceklerine ilişkin usul ve esasları içeren mevzuat belirlenmiş ancak sigortalı ve hak sahiplerinin bahse konu mevzuatlar gereğince temin edeceği belgelerle birlikte Kurumun hangi birimine müracaat edeceği ile yapılan müracaatı müteakip bu birimlerce ne tür işlem yürütüleceğine ilişkin mevzuatın oluşturulmadığı,

Bilinmektedir.

Bu itibarla; Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin tedavi amacıyla yurt dışına tedaviye gönderilme işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

A- YURTDIŞINA TEDAVİYE GÖNDERME İŞLEMLERİ

1- Sağlık Kurulu Raporunun Temini

Sigortalı veya hak sahibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile tedavinin yapılacağı yıla ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda tedavilerinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık kuruluşundan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurtdışına Tedaviye Gönderilmelerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” formatına uygun olarak hazırlanan sağlık kurulu raporunu temin edecektir.

2- Sağlık Kurulu Raporunun Teyit Ettirilmesi

Sigortalı veya hak sahibi “Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurtdışına Tedaviye Gönderilmelerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporu”  formatına uygun olarak temin ettiği sağlık kurulu raporunu kendisi veya bir yakını tarafından elden Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirerek, Sağlık Bakanlığına onaylatacak;

Yada söz konusu raporun Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirilme işlemi ile Sağlık Bakanlığına onaylattırılma işleminin yapılacak yazışmalar neticesinde Kurumca tamamlattırılabilmesi amacıyla sağlık kurulu raporunu ve varsa eklerini dilekçe ekinde ikamet ettiği ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yetkilendireceği Merkez Müdürlüğünce teslim edebilecektir.

3- Sigortalı veya Hak Sahibinin Tedaviye Müstehaklığın Tespiti

Tedavi talebinde bulunulan sigortalı veya hak sahibinin Kurum mevzuatına göre sigortalılık durumu ile tedaviye müstehak olup, olmadığı hususu ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yetkilendireceği Merkez Müdürlüğünce tespit edilecektir.

Tedavi talebinde bulunulan sigortalı veya hak sahibinin sigortalılık durumu ile tedaviye müstehak olup, olmadığı konusunda tereddüt oluşması durumunda ise konu görevlendirilecek Yoklama Memuru/Memurlarına incelettirilecek ve Yoklama Memuru/Memurlarınca yapılan inceleme sonucunda yapılan tespitlere göre işlem yürütülecektir.

4- Sağlık Kurulu Raporlarının Genel Müdürlüğe İntikali

Sigortalı veya hak sahibi ya da bir yakını tarafından Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirerek Sağlık Bakanlığına onaylatılan sağlık kurulu raporu ve varsa ekleri yine sigortalı veya hak sahibi ya da bir yakını tarafından dilekçe ekinde doğrudan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne teslim edilecek;

Yada söz konusu raporun Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirilme işlemi ile Sağlık Bakanlığına onaylattırılma işlemini gerçekleştiren Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yetkilendireceği Merkez Müdürlüğü bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kanalıyla yazı ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

5- Onay Alınması

Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine teyit ettirilme işlemi ile Sağlık Bakanlığına onaylattırılma işlemi tamamlattırılarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal eden talep ve ekleri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamının onayına sunulacaktır.

6- Dışişleri Bakanlığına Bilgi Verilmesi

Sigortalı veya hak sahibinin tedavisinin yurt dışında yapılabilmesi amacıyla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alınmasını müteakip; tedavinin yapılacağı ülkedeki ülkemizin konsolosluğuna veya ilgili birimine tedaviyi sağlayacak sağlık tesisi ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve tedavi esnasında veya sonrasında tanzim olunan belgelerin (Fatura, epikriz, tahlil, sonuç belgesi v.s.) onaylanması, tercüme edilmesi gibi işlemleri yürütülmeleri konusunda gerekli talimatı verebilmeleri amacıyla Dışişleri Bakanlığına yazılı bilgiyi Genel Müdürlük verecektir.

7- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Bilgi Verilmesi

Sigortalı veya hak sahibinin tedavisinin yurt dışında yapılabilmesi amacıyla tanzim olunan sağlık kurulu raporu ve diğer belgelere istinaden Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alınmasını ve konu hakkında Dışişleri Bakanlığının bilgilendirilmesini müteakip diğer işlemlerin yürütülmesi amacıyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılı bilgi verilecektir.

8- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yetkilendireceği Merkez Müdürlüğüne sigortalı veya hak sahibinin tedavisinin yurt dışında yapılmasına yönelik Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alındığına ve konu hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi verildiğine ilişkin talimat gelmesini müteakip;

·      SSK kökenli sigortalı ve hak sahipleri için A/T 12 belgesinin tanzim işlemlerini,

·      Harcırah işlemlerini (Avans verilmesi dahil),

·      Tedaviye ilişkin paranın ilgili ülkeye transfer işlemlerini,

·      Tedavinin bitiminde sigortalı veya hak sahibi ile mahsuplaşma işlemlerini,

·      Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı hesaplaşma işlemlerini,

·      Ve benzeri diğer işlemleri gerçekleştirecektir.

Yapılan işlemlerin sonucundan “Yurt Dışı Tedavisi İçin Hasta İzleme Çizelgesi” ile birlikte Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne bilgi verecektir.

B- YURTDIŞINDA TAHLİL-TETKİK YAPTIRMA İŞLEMLERİ

Yurt içinde yapılamayan tetkik ve/veya tahlillere ilişkin numunenin yurtdışına gönderilmesi ya da numunenin yurt dışı sağlık hizmeti sunucusunca alınmasına yönelik işlemler ile buna ilişkin ödeme işlemleri Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile işlemin gerçekleştiği yılın Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin yetkilendirileceği Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Sigortalı veya hak sahibinin tahlil-tetkik için yurt dışında gönderilmesinin gerektiği durumlarda ise işlemler “A- YURTDIŞINA TEDAVİYE GÖNDERME İŞLEMLERİ” başlıklı bölümde belirtildiği şekilde yürütülecektir.

C- GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE YURTDIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİ İŞLEMLERİ

Geçici veya sürekli görevle yurt dışında bulunan sigortalıların işlemleri Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile işlemin gerçekleştiği yıla ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin yetkilendireceği Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Bilginizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 


(*)         2011/46 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.