SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009 / 36 (*)

 

Tarih         : 5.3.2009

Konu         :  Tecil, taksitlendirme yetkileri ile usul ve esasları

 

6183 sayılı Kanunun 48. maddesindeki değişiklikler ile 5502 ve 5510 sayılı Kanunlarda öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5.12.2008 tarihli, 2008/481 sayılı Kararı ile “Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesine Göre Yapılacak Tecil ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecek işlemler 3.2.2009 tarihli, 2009/20 sayılı Genelgemizle açıklanmıştır.

Bu defa; Kurumumuza borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla alınan Yönetim Kurulumuzun 12.2.2009 tarihli, 2009/06 sayılı kararı uyarınca; 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borç aslı, gecikme cezası ve zammı toplamı 2.000.000TL’na kadar (bu tutar dahil) olan borçların tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürleri yetkisinin 1.000.000 TL’na (bu tutar dahil) kadar olan kısmı icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi müdürlerine devredilmiştir.

Buna göre; 2009/20 sayılı Genelgenin “2 - TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİ TUTARLARI” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen 1.000.000 TL’na kadar olan Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde bu sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü, 1.000.001- 2.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde ise sosyal güvenlik il müdürü yetkilidir.

Ayrıca, bünyesinde icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyal güvenlik il müdürlüklerinde 2.000.000 TL’na kadar olan borçların tecil ve taksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya devam edecektir.

Ünitelerce; 2.000.000 TL’nı aşan tutarlar için tecil ve taksitlendirme talepleri İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları;

2.000.001- 3.000.000 TL arasında ise İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanı,

3.000.001- 4.000.000 TL arasında ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,

4.000.001- 5.000.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,

5.000.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulumuz

tarafından değerlendirilecektir.

Öte yandan, söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede (sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezi bazında) işlem gören tüm işyerlerinden kaynaklanan borçlarının, borç türü (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası vb.) bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek: İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde işlem gören işyerlerinden dolayı X Ltd. Şti.’nce,

 Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme cezası ve zammı dahil 1.100.000TL sigorta primi, 300.000TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 1.400.000TL ve Fatih Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme cezası ve zammı dahil 2.650.000 TL sigorta primi, 450.000TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 3.100.000 TL tutarındaki borcunun tecil ve taksitlendirilmesi için anılan sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunulması halinde, sözkonusu bu talepler borç türü bazında değerlendirilerek

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezine olan 1.100.000 TL tutarındaki prim borcu için İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, 300.000 TL işsizlik sigortası prim borcu için ise Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezince,

Fatih Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı olan 2.650.000 TL sigorta primi borcu için Genel Müdürlük İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığınca, 450.000 TL işsizlik sigortası prim borcu için ise Fatih Sosyal Güvenlik Merkezince,

Karar alınarak tecil ve taksitlendirme işlemi sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca; 2009/20 sayılı Genelgenin “7-TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖDEME PLANININ DÜZENLENMESİ VE TAKSİTLENDİRME KOMİSYONUNUN KARAR ALMASI” bölümünün ikinci paragrafındaki “Tecil ve taksitlendirmeyi yapan Ünitelerce yaptıkları tecil ve taksitlendirme işlemi icra memuru, şef/yetkili memur, merkez müdürü, il müdür yardımcısı ve il müdüründen oluşan komisyon tarafından karara (Ek:4) bağlanır.” hükmü sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen 1.000.000 TL’ye kadar olan Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde bu sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü yetkili kılındığından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre; sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen 1.000.000 TL’na kadar olan Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde yetkili olan sosyal güvenlik merkezlerince tecil ve taksitlendirme işlemi icra memuru, şef/yetkili memur,(varsa icra servisinin bağlı bulunduğu müdür yardımcısı) merkez müdüründen oluşan komisyon tarafından(Ek:7), Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü yetkili olduğu 1.000.001- 2.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemi icra memuru, şef/yetkili memur, merkez müdürü, il müdür yardımcısı ve il müdüründen oluşan komisyon tarafından karara (Ek:4) bağlanır. Tecil ve taksitlendirme komisyon kararları her yıl birden başlamak üzere numaralandırılır ve 3 nüsha düzenlenir. Birinci nüshası icra takip dosyasına takılır, ikinci nüshası ilgili servise gönderilir. Üçüncü nüshası ise ayrı dosyada sıra numarasına göre klase edilir. Karar numaraları karar kayıt defterinden izlenir. Yapılan tecil ve taksitlendirme işlemi sonuçlandıktan sonra örneği (Ek:5 ) de yer alan yazı kullanılarak ödeme planı ile birlikte borçluya tebliğ edilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

           

EK: Tecil Taksitlendirme Talep Formu(Ek 7)

 

 


 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME KOMİSYON KARARI

 

                                                        Karar No: .……./……..

 

 

Borçlunun Adı-Soyadı / Ünvanı                     :...................................................................................................

Takip Kartı No                                                   :...................................................................................................

T.C.Kimlik No                                                    :...................................................................................................

İşyeri Sicil No                                                    :...................................................................................................

Vergi Dairesi ve No                                           :...................................................................................................

Ticaret Sicil No                                                  :...................................................................................................

Borcun Türü, Miktarı                                        :...................................................................................................

Borcun Ait Olduğu Ay ve Yıllar                     :

Borçlu Tarafından Gösterilmesi

Zorunlu Teminat Tutarı                                    :...................................................................................................

Borçlu Tarafından Sunulan Teminat              :...................................................................................................

Teminatın Değeri                                               :...................................................................................................

Borçlunun “Çok Zor Durum” Haline

Esas Rasyo                                                        :...................................................................................................

Talep Edilen Tecil Taksitlendirme Süresi      :...................................................................................................

 

KARAR:

.................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Ek:1-Ödeme Planı

 

İcra Memuru                                       Servis Şefi /Yetkili                        Müdür Yardımcısı

 

OLUR

…./…./….

Merkez Müdürü

 

 


(*)      2011/53 sayılı Genelge ile 21.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.