SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/40

 

Tarih        : 06.03.2009

Konu         : 2008 SUT Uygulamaları  

 

Bilindiği üzere 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- SUT’un (19.7.1) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, fizik tedavi uygulamalarının fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin gözetiminde hekim dışı sağlık personeli tarafından uygulanmış olması gerektiği hükmü yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu SUT hükmü çerçevesinde “bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon dalı bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında, fiziksel tedavi uygulamalarının; fizyoterapist, hemşire, ebe hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni/ teknikeri, acil tıp teknisyeni/teknikeri, ortez-protez teknisyeni/teknikeri, hidroterapi teknikeri, anestezi teknisyeni/ teknikeri, iş uğraşı teknikeri tarafından fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi gözetiminde uygulanabileceği” bildirilmiştir. Uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.

2- SUT’un (19.7.1) ve (19.7.2) numaralı maddelerinde Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularınca uygulanan fizik tedavi işlemleri ile rehabilitasyon uygulamaları bedellerinin ödenmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Kurumca bedeli ödenecek günlük fizik tedavi uygulamaları ile günlük rehabilitasyon seans sayısı hesabının Genelge eki Örnek Listesinde yer alan örnekler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

3- SUT eki EK-8 Listesi “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı bölümde yer alan tedavi işlemleri için Kurumumuz ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları bünyesindeki nükleer tıp branşlarına yapılan ayaktan müracaatlara ilişkin sağlık hizmetleri SUT’un (24.1.1.2) numaralı maddesi doğrultusunda faturalandırılabilir.

4- Genelgenin (1) numaralı maddesi 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, (2) numaralı maddesi 13.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.                                

 

EK- Örnek Listesi


 

ÖRNEK LİSTESİ

ÖRNEK 1

3 tam zamanlı fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, 3 fizyoterapist ve 10 hekim dışı sağlık personelinin görev yaptığı, 25 hasta kabini bulunan ve merkezin çalışma saatinin 8 saat olduğu bir özel merkezde;

·      Poliklinik muayene sayısı = 50 * 3 = 150

·      Kabin sayısına göre seans sayısı = Kabin sayısı (25 * Merkezin çalışma saati (8) = 200

·      Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısına göre seans sayısı = (3) * Aynı anda gözetimi altında uygulanabilecek seans sayısı (10) * Merkezin çalışma saati (8) = 240

·      Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (13) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 208

·      Bu örnekte merkezin günlük uygulayabileceği fizik tedavi seans sayısı 200 seanstır.

ÖRNEK 2

Aynı örnek üzerinden merkezde günlük 8 seans rehabilitasyon uygulamasının yapılması halinde;

Bir fizyoterapist tarafından saatte bir rehabilitasyon uygulanabildiğinden merkezin çalışma saati de dikkate alındığında 8 seans rehabilitasyon uygulaması bir fizyoterapist tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu durumda fizik tedavi uygulayıcı personel sayısı 13 yerine 12 olarak hesap edilecektir.

·      Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (12) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 192

·      Bu durumda merkezde günlük 192 seans fizik tedavi uygulaması, 8 seans rehabilitasyon uygulaması ve 150 poliklinik hizmeti verilmesi mümkündür.

ÖRNEK 3

Merkezde 26 seans rehabilitasyon uygulandığı düşünüldüğünde;

Bir fizyoterapist tarafından saatte bir rehabilitasyon uygulaması yapılabildiğinden merkezin çalışma saatleri de dikkate alındığında 3 fizyoterapist tarafından (3 * 8) 24 seans rehabilitasyon uygulaması yapılabilecek 2 seans rehabilitasyon uygulamasının da fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından yapılması gerekir. Bu durumda poliklinik hizmeti veren bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin 2 saatini rehabilitasyon işlemi için ayırması gerekeceğinden;

·      Saatte bakabileceği poliklinik sayısı = Günlük poliklinik sayısı (50) / Merkezin çalışma saati (8) = 6 (sayı tam olarak alınmıştır.)

·      6 saatte yapacağı poliklinik sayısı = 6 * 6 = 36

·      Bu durumda;

·      Poliklinik sayısı = (50 *2) + 36 = 136

·      Uygulayıcı personel sayısına göre fizik tedavi seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (10) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 160

·      Rehabilitasyon seans sayısı = 26

ÖRNEK 4

Merkezin kabin sayısının 30 olduğu düşünülürse;

·      Kabin sayısına göre seans sayısı = Kabin sayısı (30) * Merkezin çalışma saati (8) = 240

·      Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim sayısına göre seans sayısı = (3) * Aynı anda gözetimi altında uygulanabilecek seans sayısı (10) * Merkezin çalışma saati (8) = 240

·      Uygulayıcı personel sayısına göre seans sayısı = Uygulayıcı personel sayısı (13) * Aynı anda uygulayabileceği seans sayısı 2 * Merkezin çalışma saati (8) = 208

·      Uygulayıcı personel olarak bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının da fizik tedavi uyguladığını düşünürsek; günlük uygulayabileceği en fazla seans sayısı = 16

·      Bu örnekte merkezin günlük uygulayabileceği fizik tedavi seans sayısı 224 seanstır.

·      Poliklinik muayene sayısı = 50 * 2 = 100