SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/33

 

Tarih         : 26.02.2009

Konu         : İmatenil ve Glivec Hak.

 

İlgi: 24.11.2008 tarih, 2008/100 sayılı Genelge

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği toplanmıştır.

Yapılan toplantı sonucu; ilgi’de kayıtlı 25.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren 24.11.2008 tarih, 2008/100 sayılı Genelge ile duyurulan Glivec ve İmatenil isimli ilaçların aynı eşdeğer grubunda değerlendirilmesi uygulaması ertelenmiş olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT eki Ek-2/D listesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 26.02.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: (1) Adet Liste

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10640

8697934090058

IMATENIL 100 MG 120 FTB

 

 

E454A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

26.02.2009

0,5-2,0%

A10641

8697934090065

IMATENIL 400 MG 30 FTB

 

 

E454C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

26.02.2009

0,5-2,0%