SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/28(*)

 

Tarih: 17.02.2009

Konu: Aylık Bağlama Sürelerinin Kısaltılması

 

Bilindiği üzere, sigortalı ve hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olup, bu işlemler Kurumumuzun temel misyonları arasında yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kurumumuzca hızlı, etkin ve verimli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla aylık bağlama sürelerinin kısaltılmasına yönelik Başkanlığımızca tedbirler alınarak takibi yapılmaktadır.

Uygulamada aylık bağlama süreleri http://sgknet.sgk.intra adresinin “Uygulamalar” menüsünün “SSK- Tahsis İşlemleri” alt menüsünde, 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için “Tahsis Performans İşlemleri”,

- (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için “Bağ-Kur Tahsis Performans İnceleme”,

menülerinden incelenmektedir.

Ancak, sosyal güvenlik reformu çalışmaları çerçevesinde gerek 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu gerekse 5510 sayılı Kanununun yürürlüğe girmesi ve yapılanma çalışmaları nedeniyle aylık bağlama sürelerinin istenilen düzeye gelmediği bu durumunda sigortalıların sızlanma ve şikayetlerine neden olduğu anlaşılmıştır.

Anılan olumsuzlukların giderilmesi, iş ve işlemlerde yeknesaklığın sağlanması ve gelir/aylık bağlama sürelerinin en aza indirilmesiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirler ve yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- Yapılanma Sürecinin Tamamlanması ve Fiziki Koşulların Düzeltilmesi

a) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunu tek çatı altında toplayan 5502 sayılı Kanuna göre merkezdeki yapılanma tamamlanmış olup, Kanunun taşra teşkilatının oluşumuna ilişkin 27. maddesi gereğince de taşra teşkilatının yapılanması süreci halen devam etmektedir. Bu çerçevede daire başkanlıklarının merkezde yapılanmalarının taşra teşkilatına da aynı esaslar dahilinde uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, Sigortalı Tescil ve Hizmet, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlıkları ile Başkanlığımız il ve merkez müdürlüklerindeki uzantısı olan tahsise hazırlık, tahsis ve tahsis sonrası servisleri oluşturulacak ve fiziki imkanlar dahilinde birleşme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Fiziki imkanların elverişli olmaması durumunda tahsis birimleri arasında gereksiz havale ve yazışma yapılmadan aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

b) Rehberlik servisi bulunmayan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinin sigortalı, emekli ve hak sahiplerinin gerek servislere çıkılmadan yapılabilecek işlemlerinin sonuçlandırılması gerekse bunların doğrudan tahsis servislerine gelmesi nedeniyle meydana gelen zaman kaybını önlemek amacıyla ivedilikle rehberlik servisi oluşturmaları gerekmekte olup, rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli olması için azami gayret gösterilecektir.

c) Kurum içi hizmet toplama ve iptal-ipka işlemlerinde diğer ünitelerden gelen yazıların bekletilmeksizin cevaplandırılması, bu amaçla ilgili servislerin yeterli personel ve donanım ile takviye edilmesi, üniteler arasında faks ve telefon gibi Kurum imkanlarının kullanılması, cevabı geciken yazıların tespiti halinde tekit işleminin yapılması ve ünite amirlerince cevabı geciken yazıların takip edilmesi gerekmektedir.

2-Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinin Gönderilmesi ve İptal-İpka İşlemleri

a) Kurumumuz sigortalı tescil kütüklerinin güncel tutulması amacıyla ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinin tescil kütüğüne aktarılması ile 1950-1992 arası döneme ait iptal-ipka işlemleri 30.08.2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Aylık bağlama işlemlerinde ünitelerde bulunmayan ilk işe giriş bildirgelerinin öncelikle Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığından temin edilmesi yoluna gidilecek (Faks No: 0312 4338076), söz konusu bildirgelerin ilgili Başkanlıktan ve ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinden temin edilememesi durumunda ise 15.07.1996 tarihli ve 12-72 Ek sayılı Genelgenin (I-A) bölümünün 4. maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.

b) Sigortalıların iptal-ipka işlemlerine ilişkin talepleri tahsis aşamasına gelinmesi beklenilmeden sonuçlandırılacak, hizmetlerin toplanması işlemleri ise emekli olunmasına iki yıl kala talep edilmesi halinde toplanacaktır. Hizmet birleştirme işlemleri ise aylık bağlama işlemleri sırasında yapılacaktır. Ancak, resmi kurum ve kuruluşlara hizmet bildirilme işlemleri hemen sonuçlandırılacaktır.

3- Hizmetlerin Toplanması ve Birleştirilmesi İle İlgili İşlemler

a) Sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından sigortalıların 01.03.1965-31.12.1982 tarihleri arasında geçen ve bilgisayar ortamına aktarılmayan hizmetlerin hizmet kütüğüne girilmesi işlemleri “Geçmiş Dönemlere İlişkin Sigortalı Hizmetleri” konulu 2006/Aralık tarihli toplu yazıdaki talimatlar doğrultusunda hizmetin geçtiği son yıldan başlanmak üzere en kısa sürede tamamlanacaktır.

b) Sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet isteme işlemleri “http://sgknet.sgk.intra” adresinde yer alan “Hizmet Bildirme İşlemleri” menüsü aracılığıyla yapılacaktır. Program aracılığı ile hizmet bildirme işlemi tamamlandıktan sonra hizmeti bildirilen sigortalının dosyası mutlaka ilgili müdürlüğe gönderilecektir. Dosya istenmesi için ayrıca bir yazı yazılmayacaktır. Diğer ünitelerce daha önce gönderilen ve sigortalının dosyasında bulunan hizmetler de dosyanın bulunduğu müdürlük tarafından bu program aracılığı ile bildirilecektir. Program aracılığıyla sadece hizmet talep ve bildirme işlemleri yapılacak olup, dosya isteme işlemi bu program aracılığıyla yapılmayacaktır.

c) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait hizmet bildirme işlemleri tahsis aşamasında “http://sgknet.sgk.intra” adresinde yer alan “Hizmet Birleştirme Programı” menüsü aracılığı ile yapılacaktır. 4(b) sigortalılarına ait hizmet bildirimlerinde mutlaka sigortalıların; sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihleri, prime esas kazançları ile en son prim borcunun ödendiği tarih belirtilmek suretiyle en geç 15 gün içerisinde talep eden üniteye bildirilecektir. Diğer taraftan, “Prim Borçları” konulu Başkanlığımız 19.09.2008 tarihli toplu yazıda da talimatlandırıldığı üzere, tahsis talep tarihi itibariyle aylık bağlama şartlarını yerine getirmeleri şartıyla Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen miktar esas alınmak kaydıyla bu miktar altında borcu olanların aylık bağlama işlemi tamamlanarak bağlanan aylıktan borcu kesilmektedir. Dolayısıyla 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu miktar yine 15 TL olarak belirlenmiş olup, aylık bağlanması nedeniyle hizmetlerin birleştirilmesi aşamasında 15 TL ve altında borcu olanların hizmet bildirilme işlemleri gerçekleştirilecek ancak borçları, bağlanan aylıklarından kesilecektir. Hizmetlerin toplanması aşamasında ise eski uygulama devam edecektir.

d) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların web tabanlı hizmet bildirme programı aracılığıyla istenen hizmetlerine istinaden ilgili ünitece sigortalıya ait dosyanın incelemesi sonucu dosya ile hizmet kütüğünde kayıtlı hizmet ve kazançlar arasında herhangi bir uyuşmazlığın olmadığının tespit edilmesi halinde söz konusu programda yer alan “Açıklamalar” bölümüne “Sigortalının dosyasındaki hizmetlerle hizmet kütüğündeki bilgiler arasında uyumsuzluk yoktur. Bu hizmetler dikkate alınabilir” ibaresi yazılacak hizmet ve kazançlar tekrar bildirilmeyecektir.

e) 12.09.2005 tarihli ve 12-150 Ek sayılı Genelge gereği sigortalı hizmet dökümünde aksaklık bulunmayan veya bordro görüntüleme ekranındaki bilgilerle görülen aksaklıkları giderilebilen sigortalıların hizmetlerinin başka ünitede olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak, tereddüt hasıl olması halinde diğer ünitelerden alınacak hizmetlere göre gerektiğinde ikinci karar işlemleri yapılacaktır.

f) Başkanlığımızın 12.11.2008 tarihli, “Hizmet Birleştirme” konulu talimatında; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara 4(a) kapsamında geçen hizmetlerle aylık bağlanması durumunda; tescil ve nüfus bilgilerinin doğru olması kaydıyla, bilgisayar hizmet kütüğünde çalışmaların tümünün aynı sigortalıya ait olduğuna ilişkin bir tereddüt olmaması ve günlerde çakışma ve çelişki bulunmaması halinde aylık bağlama işlemleri bu hizmetler esas alınmak suretiyle sonuçlandırılacak, sigortalının başka hizmetlerinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu hizmetler ikinci karar işlemi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir.

g) Bilindiği üzere, 14.11.2002 tarihli “Borçlanma Tahsilat Makbuzları” konulu toplu yazıda; borçlanmalara ilişkin makbuzlarda muhtemel sahteciliklerin önlenmesi amacıyla, makbuzların günlük mutabakat cetvelleri ile karşılaştırılmak suretiyle kontrol edilmeleri ve kontrolü yapan kişi tarafından parafe edildikten sonra işleme konulması talimatlandırılmıştır. Bu itibarla tahsis aşamasında sigortalı dosyasında bulunan borçlanmaya ilişkin tahsilat makbuzlarının muhasebe kayıtlarıyla doğrulandığına ilişkin kontrol kaşelerinin bulunması yeterli sayılacak ayrıca bir belge istenilmeyecektir.

Diğer taraftan, mevcut borçlanma programı daha önce yapılan askerlik borçlanmalarının da girişine imkan verecek şekilde hazırlanmış olduğundan, manuel yaptırılan askerlik borçlanmalarına ilişkin kayıtlar programa girildikten sonra tahsis işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından yaptırılan tüm borçlanmalar muhasebeleştirildikten ve bilgisayara işlendikten sonra ilgili üniteye gönderilecektir. Ancak, daha önce dosya muhteviyatları ile birlikte tüm borçlanma belgeleri ve dekontları devredilmiş olan sigortalılara ait borçlanmaların bilgisayara işlenmesi işlemi tahsis işlemini yapan ünitece sonuçlandırılacaktır.

h) Bilgisayar kütüklerinde hizmet aktarma işlemleri mutlaka tahsise hazırlık aşamasında yapılacaktır.

ı) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ve bunların hak sahiplerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık bağlanması taleplerinde, sigortalılık başlangıcı ve sigortalılık süresinin tespiti amacıyla, vergi dairesi, esnaf ve sanatkarlar odası, esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğu ya da meslek odalarından sigortalılık belgesi tanzim ve tasdik ettirilecektir.

Buna göre, sigortalı ve hak sahiplerinin tahsis işlemlerinin bir an önce sonuçlandırılarak mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, bunların tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ekinde ibraz ettikleri sigortalılık sürelerini gösteren onaylı sigortalılık belgesi ile sigortalının dosyasında mevcut bulunan belgelerdeki bilgilerde uyumsuzluk bulunmaması halinde aylık bağlama işlemleri hemen, uyumsuzluk bulunması halinde ise, vergi dairesi ile yazışma yapılması ve meslek kuruluşlarında mahalli tetkik yapılması gerekmektedir. Aynı il sınırları içerisinde yapılacak yazışmaların cevaplarının posta ile gelmesi beklenmeksizin görevlendirilecek kuryeler vasıtasıyla alınması; meslek kuruluşlarında yapılacak mahalli tetkik işlemlerinin de bir an önce tamamlanması için gerekli personel ve araç temin edilmesi gerekmektedir.

4-Tahsis Talep Belgeleri ile İlgili Yapılacak İşlemler

a) Tahsis talep dilekçeleri evrak servislerinde bekletilmeyerek hemen ilgili servislere gönderilecektir. Ayrıca, tahsis talep ve beyan taahhüt belgeleri, gelen evrak veya tahsis servisince kontrolleri yapılarak tam ve eksiksiz olarak alınıp ilgili servise intikal ettirilecektir. Ayrıca eksik evrak olması halinde aylık bağlama işlemlerinin uzayacağına ilişkin bilgilendirme ve duyurular yapılacak, eksik bilgi ve belge tespiti halinde, sigortalıya ivedilikle bilgi verilecek ve eksik belge tamamlattırılacaktır.

b) Tahsis talep dilekçesi alınan sigortalının öncelikle en son çalışmasının bulunduğu ünite bilgisayar ortamında tespit edilecek ve son çalışmanın farklı bir üniteye ait olduğunun anlaşılması halinde, dosyası talep dilekçesiyle birlikte ilgili üniteye geciktirilmeden gönderilecektir.

c) Yersiz yazışmaların önlenmesi amacıyla hizmet toplama veya aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalılarla ilgili olarak öncelikle kimlik sorgulama ve güncelleme işlemleri yapılacak, eksik hizmetlerin tespiti için mükteza oluşturularak, hizmet isteme programları aracılığı ile eksik hizmetler tamamlanacaktır.

d) Aylık bağlama taleplerinde, dosyaların durumuna bakılmadan, örneğin; 2. ayda başvuranların 5. ayda, 3. ayda başvuranların 6. ayda aylıklarının bağlanması şeklindeki uygulamalara son verilerek, gelen tüm dosyaların aynı ayda işleme konulması, özellikle başka ünite ve kurumlarda hizmeti bulunmayan sigortalıların aylıklarının en kısa sürede bağlanması ve yazışma gerektiren dosyalarla ilgili yazıların ivedilikle gönderilmesi sağlanacaktır.

5- Diğer Hükümler

a) Yetki devri kapsamında tahsis dosyası sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinde bulunan sigortalıların kontrol muayenesi sonucu temin edilen sağlık kurulu raporlarının Başkanlığımıza gönderildiği anlaşılmış olup, söz konusu dosyalara ilişkin sağlık kurulu raporları tahsis dosyası ile birlikte bir yazı ekinde doğrudan Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir.

b) Kurumumuzdan gelir/aylık alan sigortalıların ikinci bir dosyadan gelir/aylığa hak kazanması halinde ikinci tahsis dosyası, ilk dosyanın tahsis numarasına dikkat edilmek suretiyle ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

c) Bankalar ile imzalanan protokol gereği özel kimlik belgesi istenmesi uygulamasına son verilmiş olup, gelir/aylık bağlanan sigortalı ve hak sahiplerine özel kimlik belgesi düzenlenmeyecektir.

d) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin adres ve banka değişikliği işlemlerinin internet ortamında yapılmasına imkan veren program tamamlanmış olup, söz konusu programa “www.sgk.gov.tr” adresinin “Emekli” ve “Adres ve Banka-PTT Değişikliği” menülerinden girilmek suretiyle işlem yapılacaktır. Bu konuda, ünitelerde görülebilecek yerlere duyuru asılarak sigortalı ve hak sahipleri bilgilendirilecektir.

e) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen çalışmalarını borçlanarak değerlendiren sigortalı ve hak sahiplerinin ilk karar ve ödeme işlemleri 27.3.2008 tarihli ve 8 sayılı, maluliyet ve yaşlılık ikinci karar işlemleri ise 09.05.2008 tarihli ve 2008/36 sayılı Genelge doğrultusunda sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yürütülecektir.         

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen hizmetlerini borçlanan vatandaşlarımızın malullük, yaşlılık, ikinci karar ve pasif ölüm ilk karar işlemleri 26.09.2005 tarihli ve 8-26, 04.07.2006 tarihli ve 8-33 Ek sayılı Genelgeler doğrultusunda sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yürütülecektir.

f) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”nin üniteler tarafından görüntülenebilmesi ve çıktı alınabilmesi için Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığından program talep edilmiş olup, söz konusu işlemlerin sonuçlandırılmasını takiben ilgili Daire Başkanlığınca gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin akabinde program kullanımı için Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığından ilgili personele yetki istenilecek ve ayrıca sigortalılardan tahsis talep tarihinde sigortalı hesap fişi istenmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

_______________________________________________________________________

 

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.