SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/26(*)

 

Tarih         : 11.02.2009

Konu         : 2009/Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması.

 

Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

- 55. maddesinin ikinci fıkrasında; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği,

- Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrasında da, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirlerin, 55. maddenin ikinci fıkrasına göre artırılacağı,

öngörülmüştür.

TÜİK verilerine göre 2008 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı % 3,84 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, 31.12.2008 tarih, 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 27.12.2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun;

- 5. maddesinin 8. fıkrasında; ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarına esas katsayıların belirlendiği K-Cetveline göre, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı 1.1.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki ödeme döneminde 1615,

- 21. maddesinin birinci fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca, 1.1.2009-30.6.2009 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,053505, 1.7.2009-31.12.2009 döneminde ise 0,05592 olarak

belirlenmiştir.

Yine, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesi gereğince Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 1.1.2009-30.6.2009 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için bir günlük asgari ücret 22,20 TL, 1.7.2009-31.12.2009 süresi için de 23,10 TL, 16 yaşından küçükler için 1.1.2009-30.6.2009 süresinde günlük 18,90.TL, 1.7.2009-31.12.2009 süresinde ise 19,65.TL, olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan veya hak kazanılan gelir/aylık ve diğer ödenekler ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1-5510 sayılı Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı sayılanlar ile bunların hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar,

- 2009/Ocak ödeme döneminden itibaren % 3,84 oranında,

- 2009 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanacak en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar,

 artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2- Gelir ve aylık gönderme işlemleri; “2009/Ocak” döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, Ocak ödeme dönemi itibariyle geçerli % 3,84 artış uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Ocak ayı ödeme döneminde ödenecektir. “2009/Şubat” çalışma döneminde sisteme girecek sigortalı ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları söz konusu artışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3- 2009 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle de gelir/aylıklar 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı kadar artırılarak, ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanmak suretiyle gönderileceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

1) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hak kazanılan aylıklar için;

a) TÜİK tarafından, TÜFE artış oranları, 2007 yılı ikinci altı aylık dönemi için % 4,35, 2008 yılı birinci altı aylık dönemi için %5,99, 2008 yılı ikinci altı aylık dönemi için de %3,84 olarak açıklanmıştır.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi iken ölen veya aylık talebinde bulunan sigortalılardan 2008/Ekim ayı başından önce tahsis talebinde bulunanların 2008/Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları Ocak ödeme döneminde % 2, Temmuz ödeme döneminde de % 7,2 oranında artırılarak ödenmiştir.

c) 5510 sayılı Kanun 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarih itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan ölen veya aylık bağlanması talebinde bulunanlara Kanunun geçici 2. maddesine göre aylık bağlanmış olup bunlardan;

-2008/Ekim-Aralık süresinde ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2008/Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları, Ocak ödeme döneminde % 4,35 Temmuz ödeme döneminde de %5,99 oranında artırılarak ödenmiştir.

- 2009 yılında ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2009/Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları, Ocak ödeme döneminde % 3,84 oranında artırılarak ödenecektir.

d) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 01.01.2009, kamu sektörü için 15.01.2009 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2008 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin %10,06 olması nedeniyle Nisan/2009 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1.1006 olarak dikkate alınacak, Nisan ayında GH’nın açıklanmasıyla 2009/Ocak-Nisan döneminde bağlanan aylıklar merkezde yeniden hesaplanarak farklarıyla birlikte ödenecektir.

e) 4 (a) sigortalılarına 2009 yılında bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarının miktarı 2008 yılı Aralık ayında 4 (a) sigortalılarına 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 570,57 TL’den daha az olamaz. 2925 sayılı Kanuna göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarında ise bu miktar 392,24 TL’dir.

f) 4 (b) sigortalılarına 2009 yılında bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarının miktarı 2008 yılı Aralık ayında 4 (b) sigortalılarına 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 428,05 TL’den daha az olmayacaktır. 2926 sayılı Kanuna göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarında ise bu miktar 283,00 TL.’dır.

g) 2009 yılı Ocak ayından itibaren tahsis talebinde bulunan 4 (b) sigortalıları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık hesaplanırken, sigortalının 1.10.2008 tarihine kadarki hizmetleri dikkate alınarak 1479 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklarda, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (1.7.2003), 2926 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklarda gösterge tablosu (31.12.2002) esas alınarak, 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak aylığa 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarının (100 TL ödenenler için 85,95 TL, 75 TL ödenecekler için ise 64,46 TL) tamamı hak sahiplerine ödenecek şekilde 01.10.2008 tarihine kadar gecen sürelere ilişkin hesaplanacak kıst tutarı eklenerek 2004 yılı Ocak ödeme döneminden 2007/Temmuz dönemi dahil aylıklara uygulanan artışlar uygulanmak suretiyle 2008/Ocak dönemine taşınacaktır. Bu dönem itibariyle bulunan kısmi aylığın tahsis talep veya ölüm yılı Ocak ayına taşınması aylık artışları ile değil, 2008 yılının güncelleme katsayısı ile yapılacaktır. 2009/Ocak ayına taşınan kısmi aylık, sigortalının 1.10.2008 tarihinden sonraki hizmetlerine göre hesaplanan yeni kısmi aylık ile Ocak/2009 ayında birleştirilecek ve aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık döneminde olması halinde, % 3.84 artış oranı verilmek suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylık hesaplanacaktır.

Yaşlılık veya malullük aylıklarından ölüm aylığına devirlerde ve ecel ile ölüm aylıklarında;

Yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklarda sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu tarihte yürürlükte bulunan gelir/gösterge tablosu esas alınarak bulunacak yaşlılık aylığının hak sahibi hissesi oranında bulunacak tutarı yine yaşlılık aylığı başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan 1479 sayılı Kanunun mülga 45. maddesi esas alınarak hesaplanan tutar ile yapılacak mukayese sonucu hak sahiplerine ödenmesi gereken aylık tutarı belirlenecektir.

h) 2009 yılı Ocak ayından itibaren tahsis talebinde bulunan 4 (a) sigortalıları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık hesaplanırken, 2008/Ocak ayı itibariyle bulunan eski kısmi aylıklar, talep veya ölüm yılı olan 2009 yılının Ocak ayına 2008 yılının güncelleme katsayısı ile taşınacaktır. Burada yeni ve eski kısmi aylıklar toplamı, aylık başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık döneminde olması halinde, % 3.84 artış oranı verilmek suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylık hesaplanacaktır.

ı) 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 27. maddesinin birinci fıkrası; “ 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve muhasebe kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 15 Türk Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir.” Hükmüne amirdir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ancak, 2009 yılında tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılardan, Bütçe Kanununda belirlenen 15 TL ve altında borcu olanların sigortalı ve hak sahiplerine aylık bağlama işlemi yapılarak, borçları bağlanan aylıklardan kesilecektir.

2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlerin hesaplanması:

 4 (a) sigortalıları açısından;

a) Sigortalıların gelirleri günlük kazanç hesabına giren son takvim ayına göre hesaplanacağından, 4(a) sigortalılarından;

- Günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (hariç) öncesi olanların gelirleri, 506 sayılı Kanun,

- Günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (dahil) sonrası olanların gelirleri, 5510 sayılı Kanun,

hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Buna göre; son takvim ayı,

- 2008/Ocak-Haziran ayı (dahil) arası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008/ Ocak ayı ödeme döneminde % 2,

-2008/Temmuz-Eylül ayı (dahil) arası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008/Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren % 7,2 oranında,

- 2008/Ekim ayı sonrası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008 yılı Ekim ayı ödeme döneminden itibaren % 5,99 oranında,

artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

b) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2009 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 3,84, Temmuz ayı ödeme döneminde de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE’deki değişim oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2009 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2009 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

4 (b) sigortalıları açısından;

a) İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından gelir bağlanması 4 (b) sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olduğundan, Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana gelen iş kazaları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce anlaşılan meslek hastalıkları yönünden 4 (b) sigortalıları için Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları veya anlaşılan meslek hastalıkları yönünden, 4 (b) sigortalılarının günlük kazanç hesabına giren son takvim ayının;

- Kanunun yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, sigortalının günlük kazanç hesabına giren aylarda bulunduğu basamak karşılığı gelirler dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre gelir hesaplanır. Son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir, gelir başlangıç tarihine Kanunun yürürlük tarihine kadar 1479 sayılı Kanunun mülga hükmüne göre aylıkların artırılmasında uygulanan artış oranları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da 55. madde hükümlerine göre artırılarak taşınacaktır.

- 2008/Ekim ayı sonrası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008 yılı Ekim ayı ödeme döneminden itibaren % 5,99 oranında,

artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2009 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 3,84, Temmuz ayı ödeme döneminde de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE’deki değişim oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2009 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2009 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

C. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

1) 2009 yılında yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunan 4 (a) ve (b) sigortalılarına 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre aylık bağlanacaktır. Aylık bağlama işlemi yapılırken kısmi aylıklara esas tam aylıklara sistemde geçerli olan alt sınır aylıkları uygulanmakla birlikte, kısmi aylıkların birleşmesinden oluşan ve talep yılı Ocak ayı (2009/Ocak ayı) itibariyle hesaplanan yaşlılık aylığı için Kanunda ayrıca bir alt sınır aylığı öngörülmediğinden, bulunan aylık ödenecektir.

2) 2009 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen

 sigortalıların hak sahiplerine yine Kanunun geçici 2. maddesine göre aylık bağlanacak olup, bu şekilde karma sisteme göre 2009/Ocak ayı itibariyle hesaplanan sigortalıların aylıkları;

- 4 (a) sigortalıları için 2008 yılı Aralık ayında 4 (a) sigortalılarına 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 570,57 TL’den,

- 4 (b) sigortalıları için 2008 yılı Aralık ayında 4 (b) sigortalılarına 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 428,05 TL’den,

- 2925 sayılı Kanuna göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarında, 2008 yılı Aralık ayında 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 392,24 TL’den,

- 2926 sayılı Kanuna göre bağlanacak malullük ve ölüm aylıklarında, 2008 yılı Aralık ayında 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından ödenen en düşük yaşlılık aylığı olan 283,00 TL’den,

az olmayacaktır. Aylığın az olması halinde aylık bu miktara yükseltilecektir.

3) 4 (a) sigortalıları için Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen ve geçici 2. maddeye göre bağlanan ölüm aylıklarında; aynı maddenin (a) bendinde belirtilen aylığın hesabında;

- 2000 yılından önce hizmetlerin bulunması halinde, hak sahiplerine bağlanacak aylıklar 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki mülga 96. maddesinin birinci fıkrasındaki alt sınır aylığının, aylık başlangıç tarihine aylık artışlarıyla taşınmış miktarının hak sahibi bir kişi ise % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90'ından az olamaz.

Bu miktar, 2009/Ocak ödeme döneminde dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak kaydıyla,

- Bir hak sahibi için 482,59 x 1.0384 = 501,12.TL’den,

- İki hak sahibi için 526,58 x 1.0384 = 546,80.TL’den,

az olmayacaktır.

- Sadece 2000 yılından sonra hizmetlerin bulunması halinde ise hak sahiplerine bağlanacak aylıklar 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilen, mülga 96. maddesinin birinci fıkrasındaki alt sınır aylığının, aylık başlangıç tarihine aylık artışlarıyla taşınmış miktarının hak sahibi bir kişi ise % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90'ından az olamaz.

Bu miktar; 2009/Ocak ödeme döneminde dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak kaydıyla,

- Bir hak sahibi için 182,62 x 1.0384 = 189,63 TL’den,

- İki hak sahibi için 205,45 x 1.0384 = 213,34 TL’den,

az olmayacaktır.

4) 4 (b) sigortalılarından 2009 yılında ölen sigortalılar için Kanunun geçici 2. maddesine göre bağlanan ölüm aylıklarında; aynı maddenin (a) bendinde belirtilen aylığın hesabında; ölüm tarihinde yürürlükte bulunan gelir/gösterge tablosu esas alınarak hak sahibi hissesi oranında hesaplanacak aylıklarının yine ölüm tarihinde, yaşlılık ve malullük aylığından ölüm aylığına devirlerde ise yaşlılık veya malullük aylığı başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan 1479 sayılı Kanunun mülga 45. maddesinde belirtilen birinci basamağın % 45’i tutarındaki aylığın, aylık başlangıç tarihine aylık artışlarıyla taşınmış miktarının hak sahibi bir kişi ise % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından, iki hak sahibinden fazla olması durumunda % 100’ünden az olamaz.

5) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde alt sınır kontrolü sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için öngörülmüştür. Başkasının bakımına muhtaç olan sigortalılara bağlanacak gelirler, prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85’inden az olmayacaktır.

Buna göre,

- Günlük kazanca esas son takvim ayı 2009 yılı birinci altı aylık döneminde olup, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için hesaplanacak gelirler, 1.1.2009-30.6.2009 süresinde asgari günlük kazanç 22,20 TL olduğundan, Alt Sınır Geliri = 22,20 x 30 x 85/100 = 566,10 TL’den,

- Günlük kazanca esas son takvim ayı 2009 yılı ikinci altı aylık dönemde olup, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için hesaplanacak gelirler, 1.7.2009-31.12.2009 süresinde asgari günlük kazanç 23,10 TL olduğundan, Alt Sınır Geliri = 23,10 x 30 x 85/100 = 589,05 TL’den,

az olmayacaktır.

D. GELİR VE AYLIKLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

1- 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesine Göre Günlük Prime Esas Asgari ve Azami Günlük Kazanç Miktarları

a) 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret;

- 16 yaşından büyükler için 1.1.2009-30.6.2009 tarihleri arasında günlük 22,20.TL, 1.7.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ise 23,10.TL,

- 16 yaşından küçükler için 1.1.2009-30.6.2009 tarihleri arasında günlük 18,90.TL, 1.7.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ise 19,65.TL, olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi gereğince uygulanacak asgari ve azami günlük kazanç tutarları;

- 1.1.2009-30.6.2009 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı 22,20.TL, üst sınırı ise asgari günlük kazancın 6,5 katı olan 144,30.TL,

- 1.7.2009-31.12.2009 süresi için alt sınır 23,10.TL, üst sınırı ise asgari günlük kazancın 6,5 katı olan 150,15.TL’dir.

b) 2009 yılında özel ve kamu sektörü için hesaplanan asgari ve azami yıllık kazançlar ise;

- Özel sektör için asgari yıllık kazanç 8.154 TL, azami yıllık kazanç 53.001 TL,

- Kamu sektörü için asgari yıllık kazanç 8.166,60 TL, azami yıllık kazanç 53.082,90 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

2) 5451 sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Ödenen Ek Ödemenin Hesaplanması

5510 sayılı Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

a) 2009 yılının ilk altı aylık döneminde ödenecek ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

- 501,81 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 501,81 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

b) 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde ödenecek ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

- 524,01 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 524,01 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

c) Ek ödeme ile ilgili diğer hususlarda; 506 ve 2925 sayılı kanun uygulamalarına ilişkin 21.2.2006 tarihli, 12-154. Ek Genelgenin “B. Ek Ödeme Yapılması” başlıklı bölümü, 1479 ve 2926 sayılı kanun uygulamaları için ise 1.3.2006 tarihli ve 29214 sayılı talimat doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3) 2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Fark Aylıkları

5510 sayılı Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ölüm gelir veya aylığı almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesi gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, özürlülük dereceleri;

a) %70 ve üzerinde olanlara;

-1.1.2009-30.6.2009 süresi için, 1615 x 0,053505 = 86,41.TL, 86,41 x %300 = 259,23.TL,

- 1.7.2009 -31.12.2009 süresi için 1615 x 0,05592 = 90,31.TL, 90,31 x %300 = 270,93.TL,

b) % 40 ile % 69 arasında olanlara;

- 1.1.2009-30.6.2009 süresi için, 1615 x 0,053505 = 86,41.TL, 86,41 x %200= 172,82.TL

- 1.7.2009-31.12.2009 süresi için, 1615 x 0,05592 = 90,31.TL, 90,31 x %200 = 180,62.TL’nin

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

4) Belediye Başkanları

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin onuncu fıkrası gereğince, belediye başkanlığı yapmış olan ve 5510 sayılı Kanun veya 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yaşlılık ve malullük aylığı alanlar ile bunların hak sahiplerine makam tazminatı ile birlikte temsil veya görev tazminatı ödenmektedir.

Söz konusu tazminat tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesinde belirtilen memur maaş katsayısına göre artırılmaktadır. 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 21. maddesinde 1.1.2009-30.6.2009 süresinde memur maaş katsayısı 0,053505, 1.7.2009-31.12.2009 döneminde ise 0,05592 olarak belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu süreler için belediye başkanlarına ödenecek tazminat tutarları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

a) 1.1.2009-30.6.2009 süresi için,

SEÇİMLE GELEN BAŞKANLAR

MAKAM TAZMİNATI

TEMSİL TAZMİNATI

GÖREV TAZMİNATI

Büyükşehir, Bld, Başkanları

7000 x 0,053505 = 374,54

17000 x 0,053505 = 909,59

 

İl Belediye Başkanları

6000 x 0,053505 = 321,03

 

15000 x 0,053505 = 802,58

İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk.

3000 x 0,053505 = 160,52

 

9000 x 0,053505 = 481,55

 

Diğerleri (belde, kasaba bld. bşk)

1500 x 0,053505 = 80,26

 

7500 x 0,053505 = 401,29

b) 1.7.2009-31.12.2009 süresi için,

 SEÇİMLE GELEN BAŞKANLAR

MAKAM TAZMİNATI

TEMSİL TAZMİNATI

GÖREV TAZMİNATI

Büyükşehir, Bld.                      Başkanları

7000 x 0,05592 = 391,44

17000 x 0,05592 = 950,64

 

İl Belediye Başkanları

6000 x 0, 05592 = 335,52

 

15000 x 0,05592 = 838,80

İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk.

3000 x 0,05592 = 167,76

 

9000 x 0,05592 = 503,28

Diğerleri (belde,                   kasaba bld. bşk)

1500 x 0,05592 = 83,88

 

7500 x 0,05592 = 419,40

c) Aylık alan belediye başkanlarına tazminat ödenmesi işlemleri

4 (a) sigortalıları açısından;

Bilgisayar programlarında, belediye başkanları;

- Büyükşehir belediye başkanları “A”,

- İl belediye başkanları “B”,

- İlçe ve ilk kademe belediye başkanları “C”,

- Diğerleri (belde, kasaba bld. bşk) “D”

 olarak kodlanmış olup, seçilen koda göre program tarafından tazminat tutarları hesaplanmaktadır.

- Malullük ve yaşlılık aylığı alanlar için, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “4. Sağ Sigortalı Dosya Bilgileri Güncelleme”, “1. Ödeme Bilgileri Güncelleme” ekranından belediye başkanlığı türüne göre ilgili kod girilmek ve döküm alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

- Ölen belediye başkanlarının hak sahiplerine yapılacak tazminat ödemeleri ise, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “8.Ölüm Dosyaları Güncelleme” ekranından yine ölen sigortalının belediye başkanlığı türü girilmek ve döküm alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

 Sigortalı ve hak sahiplerine ödenen tazminat tutarları “g cics” “od9a” ekranından tahsis numarası girilmek ve sırasıyla “s”, “F11”, 2 defa “F10” basılmak suretiyle görüntülenebilecektir.

4 (b) sigortalıları açısından;

Bilgisayar programlarında, belediye başkanları;

- Büyükşehir belediye başkanları “A”,

- İl belediye başkanları “B”,

- İlçe ve ilk kademe belediye başkanları “C”,

- Diğerleri (belde, kasaba bld. bşk) “D”

olarak kodlanmış olup, seçilen koda göre program tarafından tazminat tutarları hesaplanmaktadır.

- Malullük ve yaşlılık aylığı alanlar için tahsis projesinden şifre ve 212 kodu girilerek gelen menüde ikinci karar işlemleri seçilmek suretiyle makam tazminatı sütununa belediye Başkanlığı türü (A,B,C,D), Görev/Temsil tazminatı verilmeyip sadece makam tazminatı verilecek ise (1,2,3,4) kodları girilmek suretiyle işlem yapılacaktır.

- Ölen belediye başkanlarının hak sahiplerine yapılacak tazminat ödemeleri ise, tahsis projesinden şifre ve 222 kodu girilerek gelen menüde ikinci karar işlemleri seçilmek suretiyle makam tazminatı sütununa belediye başkanlığı türü (A,B,C,D), Görev/Temsil tazminatı verilmeyip sadece makam tazminatı verilecek ise (1,2,3,4) kodları girilmek suretiyle (aylık bağlama oranları nispetinde) işlem yapılacaktır.

 5) Cenaze Ödeneği Verilmesi

5510 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince Bakan tarafından onanan Yönetim Kurulumuzun 26.12.2008 tarih ve 2008/508 sayılı Kararı ile 1.1.2009 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 289,00 TL cenaze ödeneği verilecektir.

E. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 5510 Kanunun geçici 14. maddesinde; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği öngörülmüş, ancak,

-Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edileceği,

- Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesileceği, bu oranın, Kanunun yürürlüğe girdiği yılda % 12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanacağı ve bu oranın % 15’i geçemeyeceği,

Aylıklardan kesilecek bu tutarın, 4 (b) sigortalılarına ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacağı,

 hüküm altına alınmış ve bu hüküm doğrultusunda 506 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre yaşlılık ve malullük, 1479 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre yaşlılık ve 2925 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta olanlardan 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 4 (b) kapsamında sigortalı olanların aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

506 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre yaşlılık ve malullük, 2925 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre malullük aylığı almakta olanlardan 4(b) kapsamında sigortalılıkları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde devam edenlerin aylıklarından ilk defa 2008/Ekim ayı sosyal güvenlik destek primi borcu için 2008/Kasım döneminde kesinti işlemi yapılmaya başlanmış olup, bu sigortalılar için uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

1) 506 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre yaşlılık ve malullük, 2925 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre malullük aylığı almakta olanların kayıtları, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığınca sosyal güvenlik destek primi tescili yapılan 4(b) sigortalılarının kayıtlarıyla T.C. kimlik no ve ad soyadı bazında karşılaştırılmış ve birebir tutan kayıtlardan bir önceki ayın SGDP borcu bir sonraki ayda ödenen aylıklardan kesilecek şekilde işlem yapılmaya başlanmış olup, kesintiler bu şekilde yapılmaya devam edilmektedir.

2) Bağ-Kur SGDP tescil kütüğüne 1/10/2008 tarihinden sonra gerek bu tarihten önceki bir tarih gerekse bu tarihten sonraki tarihler için yapılan tescil ve terk kayıtları, her ay Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı tarafından kesinti yapılacak aydan bir önceki ayda kontrol edilmek suretiyle tespit edilmekte ve sisteme girenlerden giriş tarihine göre SGDP kesilmekte, terk işlemi yapılanlardan da ayrılış tarihine göre kıst kesinti yapılarak kesinti kaldırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, aylıklardan SGDP kesintisi yapılması veya mevcut kesintinin kaldırılması işlemi bilgi işlem tarafından her ay yapılan rutin kontroller sonucu merkez tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tahsis dosyası gerek Genel Müdürlükte, gerekse yetki devri çerçevesinde ünitelerde bulunan emeklilerin SGDP kesinti kodunun sisteme konulması veya kaldırılması bilgi işlem tarafından yapılacaktır.

3) Bilgi işlem tarafından bu işlemler sonucunda her ay üretilecek listelerde (tahsis dosyasının bulunduğu ünite ve merkeze göre) yersiz kesilen ve emeklilere ödenmesi gereken SGDP kayıtları ile kesilmesi gerektiği halde kesilmeyen birikmiş SGDP borçları için kayıtlar yer alacak ve bu listeler bilgi işlem tarafından ilgili ünitelere mail ortamında gönderilecektir.

 4) Yersiz kesinti yapılan kayıtlara ilişkin listelerde emeklinin T.C. kimlik, tahsis ve adı soyadının yanı sıra 4(b) kapsamında sigortalılık başlangıç ve terk tarihleri ile emeklinin aylıklarından SGDP kesintisi yapılan dönem ve miktarlar yer alacaktır. İlgili personel sigortalılık başlangıç ve terk tarihlerine göre aylıklardan yersiz kesilen SGDP borçlarını tespit ederek bilgisayar ortamında “g cics”, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “4. Sağ Sigortalı Dosya Bilgileri Güncelleme”, “1. Ödeme Bilgileri Güncelleme” menüsünden sigortalılara birikmiş ödenmesi ve yersiz kesilen SGDP borçları için bu ekranda yer alan “SGDP iade” alanına yersiz kesilen tutar girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.

5) Emeklilerin aylıklarından yersiz kesilen SGDP’lerinin geri ödenmesi veya birikmiş SGDP borçlarının aylıklardan kesilmesi işlemleri tahsis dosyasının bulunduğu Genel Müdürlük veya ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 6) Emeklilerin 1.10.2008 öncesi birikmiş sosyal güvenlik destek primi borçlarının aylıklarından kesilmesiyle ilgili olarak ikinci bir talimatımıza kadar herhangi bir işlem yapılmayacak, 1.10.2008 sonrası birikmiş SGDP borçlarının aylıklardan kesilmesiyle ilgili olarak da buna ilişkin program tamamlanıncaya kadar bu kayıtlara ilişkin listeler muhafaza edilecek ve programın işletime açılmasını müteakip aylıklardan kesilme işlemi sonuçlandırılacaktır.

7) Emeklilerin 4(b) sigortalılıklarının sona erdiğini belirterek aylıklarından yersiz SGDP kesintisi yapıldığına dair talepleri, tahsis dosyası merkezde bulunan sigortalılar için, sigortalılık sürelerinin belirlenmesi ve sigortalılık terk işleminin yapılabilmesi için Ek-1’de örneği bulunan yazı ekinde ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne intikal ettirilerek terk işleminin yapılması sağlanacaktır. Tahsis dosyası il müdürlüklerinde bulunanlardan; sigortalılık terk işleminin farklı müdürlük tarafından yapılması gerekenlerin talepleri ilgili il müdürlüğünce, aynı il müdürlüğünde yapılması gerekenler ise bu müdürlükteki ilgili servis tarafından işlemleri sonuçlandırılacaktır. Sigortalıların terk işlemi yapılmadığı sürece aylıklarından SGDP kesintisi yapılmaya devam edilecektir.

 8) 4(b) kapsamında olduğu halde aylıklarından SGDP kesintisi yapılmadığını bildiren emeklilerden yine tahsis dosyası merkezde olan sigortalıların bu tür talepleri Ek-2’de yer alan yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne intikal ettirilerek sigortalılık durumunun tespiti istenecektir. İlgili il müdürlüğünce tescil işlemi yapılmayan emeklinin aylıklarından SGDP kesilmeyecektir. Tahsis dosyası merkezde veya il müdürlüklerinde olan bu sigortalıların tescil işlemleri bir önceki maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

9) Sosyal güvenlik destek primi borçlarının aylıklardan kesilmesi işlemi 5510 sayılı Kanun gereği 2008/Ekim ve sonrası SGDP borçları için yapılacağından, söz konusu dönemden SGDP borçlarını hem kendileri ödeyen hem de aylıklarından kesinti yapılan sigortalıların mükerrer ödeme yaptıklarına ilişkin dilekçeleri tahsis dosyası merkezde bulunan sigortalılar için, Ek-3’te yer alan örnek yazı ekinde ilgili il müdürlüklerine intikal ettirilecek ve mükerrer tahsil edilen primlerin ilgililere iadesi sağlanacaktır. Tahsis dosyası il müdürlüklerinde olanlar için ise yukarıdaki maddelerde belirtildiği şekilde ilgili il müdürlüğü tarafından mükerrer tahsilatlar için ödeme yapılacaktır.

10) 2009/Ocak ayı sosyal güvenlik destek primi borçları 2009/Şubat dönemi aylıklarından kesilirken, prim oranı % 13 olarak uygulanacaktır. Ancak bu tutar, 4(b) sigortalılarına 2009/Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır. 2009/Ocak ayında 4(b) sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı 1.949,47 TL olup, 2009 yılında aylıklardan kesilecek SGDP miktarı 253,43 TL’den fazla olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EK: Yazı Örneği (3 Adet )

 


 

Ek: 1

 

 

 

…………………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..

 

 

 

 

Kurumumuzdan ……..sayılı Kanuna göre …………….tahsis numarası ile …………….tarihinden beri ……………..aylığı almakta olan …………………………’nın …………tarihli dilekçesi ilgisine istinaden ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu dilekçede adıgeçen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmadığını belirterek aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırılmasını talep etmektedir.

İlgili hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere, adıgeçenin 4(b) kapsamında sigortalılık süreleri ile varsa terk tarihinin bildirilmesini rica ederim.

 

Şube müdürü

 

 

Ek: Dilekçe

 

Bilgi İçin:

 


 

Ek: 2

 

 

…………………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..

 

 

 

 

Kurumumuzdan ……..sayılı Kanuna göre …………….tahsis numarası ile …………….tarihinden beri ……………..aylığı almakta olan …………………………’nın …………tarihli dilekçesi ilgisine istinaden ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu dilekçede, adıgeçen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmadığını belirtmektedir.

İlgili hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere, adı geçenin 4(b) kapsamında sigortalılık sürelerinin bildirilmesini rica ederim.

 

Şube müdürü


 

Ek: 3

 

 

…………………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..

 

 

 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 14. maddesi gereği, 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve malullük, 2925 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 2008/Ekim ve müteakip dönemlere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Kurumumuzdan ……..sayılı Kanuna göre …………….tahsis numarası ile ……………..aylığı almakta olan …………………………’nın 2008/……. Dönemlerine ait sosyal güvenlik destek primi borçları aylıklarından kesilmeye başlanmıştır.

 Ancak, adıgeçenin söz konusu ………………dönemlere ait sosyal güvenlik destek primi borçlarını aynı zamanda banka kanalıyla da ödediğini belirtir dilekçesi ilişikte gönderilmiş olup, durumun tetkiki ile yapılan işlemler hakkında adı geçene ve Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim..

 

Şube müdürü

 

_______________________________________________________________________

 

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.