SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

   Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/25

 

Tarih         : 09.02.2009

Konu         : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve tahsili

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 31.05.2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 106. maddesinin 6 numaralı alt bendi ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ilâ 5., 13 ilâ 17. ve 24. maddelerinin yanı sıra “Primlerin ödenmesi” başlıklı 33. maddesi, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış,

17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 76. maddesinin üçüncü fıkrası ile, 2925 sayılı Kanunun “Prim alınması” başlıklı 30. maddesi, “Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere  % 32,5 oranında prim alınır” şeklinde değiştirilmiştir.       

Yine bilindiği üzere, 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “2925 sayılı Kanuna geçiş hükümleri” başlıklı geçici 9. maddesinin,

Birinci fıkrasında, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanların, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı kabul edileceği, 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılar ile bunların hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin her türlü hak ve yükümlülüklerinin, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanuna göre devam edeceği,

Sekizinci fıkrasında ise, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayda 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılık talebinde bulunanlar hakkında da bu madde hükümlerinin uygulanacağı,

öngörülmüştür.

Anılan Yönetmeliğin bu hükümlerine istinaden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2925 sayılı Kanuna tabi olanlar ile anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayda 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılık talebinde bulunanların, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden sonra da devam edecektir.

Bu bağlamda, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 01.10.2008 tarihinden sonra devam edecek olan sigortalıların, gerek ödeyecekleri prim oranında, gerek sözkonusu primlerin ödeme süresinde, gerekse süresi içinde ödenmeyen primlere uygulanacak gecikme zammının hesabında yapılan değişikliklere ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yürütülecek işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

2- Prime Esas Kazanç Tutarı, Prim Ödeme Gün Sayısı ve Prim Oranı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 9. maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılardan bu tarihten sonra alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırıdır.”

Üçüncü fıkrasında ise, “2925 sayılı Kanunun öngördüğü her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere, Kurumca sigortalılardan 2925 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince %12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere %32,5 oranında prim alınır. ………”

hükümleri yer almaktadır.

Yönetmeliğin bu hükmüne istinaden, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların;

- Prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı,

- Prim ödeme gün sayısı, primi ödenmiş her ay için 15 gün,

- Prim oranı ise, %12,5’i Genel Sağlık Sigortası primi, % 20’si Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası primi olmak üzere toplam %32,5’dir.

Dolayısıyla, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları,

Prim Ödeme Gün Sayısı (15) * Günlük Asgari Ücret = Prime Esas Kazanç Tutarı

Prime Esas Kazanç Tutarı * 32,5 / 100                         = Ödenecek prim tutarı

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek 1 - 2925 sayılı Kanuna tabi (A) sigortalısının;

2009/Ocak ila 2009/Haziran aylarına ilişkin,

Prime Esas Kazanç Tutarı                Prim Oranı               Ödeyeceği Prim Tutarı

15 * 22,20 = 333,00 TL                         % 32,5                              108,23 TL

2009/Temmuz ila 2009/Aralık aylarına ilişkin,

Prime Esas Kazanç Tutarı                Prim Oranı               Ödeyeceği Prim Tutarı

 15 * 23,10 = 346,50 TL                        % 32,5                              112,61 TL 

olacaktır.

Diğer taraftan, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendine tabi olarak işe başlamaları veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları nedeniyle aylık talebinde bulunmaları ya da vefat etmeleri durumunda, 2925 sayılı Kanuna tabi prim ödeme gün sayısı, ay içinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olunan gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 2- 2925 sayılı Kanuna tabi (A) sigortalısının 10.02.2009 tarihinde 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak bir işe başladığı varsayıldığında, 2009/Şubat ayına ilişkin 2925 sayılı Kanun kapsamında ödeyeceği prim tutarı,

Prime Esas Kazanç Tutarı                Prim Oranı               Ödeyeceği Prim Tutarı

9 * 22,20 = 199,80 TL                         %32,5                               64,94 TL

olacaktır.

Örnek 3- 2925 sayılı Kanuna tabi (B) sigortalısının 19.02.2009 tarihinde 5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (a) bendine tabi bir işe başladığı varsayıldığında, bahse konu sigortalının 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının ayın 15’inden sonra sona ermiş olması nedeniyle, 2009/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 15 olacaktır.

3- Primlerin Ödenme Süresi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici 9. maddesinin,

Üçüncü fıkrasında, “………… Sigortalılar, her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar Kurum hesabına alacak kaydedilmek üzere ilgili banka şubelerine öderler. Şu kadar ki, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş kabul edilerek, sigortalılığın sona ermesine neden olmaz.”

Yedinci fıkrasında ise, “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlardan;

a) Primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin, o yılın 1 Ocak gününden itibaren,

……………….

sigortalılıkları sona erer.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, değişiklikten önce, ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılan tarım sigortası primlerinin, 2008/Ekim ayına ilişkin primlerden başlanılarak en geç ertesi ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, sözkonusu primler, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sigortalılardan tahsil edilecektir.

Örnek - 2925 sayılı Kanuna tabi (B) sigortalısının, 2008/Kasım ayına ilişkin primini en geç 31.12.2008 tarihine kadar, 2008/Aralık ayına ilişkin primini ise 31.01.2009 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle, en geç 02.02.2009 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

4- Primlerin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı İle Birlikte Ödenmesi

2925 sayılı Kanunun süresi içinde ödenmeyen tarım sigortalılarına uygulanacak olan gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı 33. maddesi, 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin 6 numaralı alt bendi ile yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin geçici dokuzuncu maddesinin dördüncü fıkrası ile de, 1.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.” hükmü getirilmiştir.

Sözkonusu Yönetmeliğin bu hükmüne istinaden, 01.10.2008 tarihinden itibaren,

- 2008/Ekim ve sonraki aylara,

- 2008/Ocak ila 2008/Eylül aylarına,

- 2007 ve önceki yıllara,

ilişkin tarım sigortası primlerine isabet eden gecikme zammı, farklı usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacaktır.

4.1- 2008/Ekim ve Takip Eden Aylara İlişkin Primlerin Gecikme Zammının Hesaplanması

2008/Ekim ayına ilişkin tarım sigortası priminden başlanılarak, primlerin en geç takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren, ilk üç aylık sürede her ay için  % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

Örnek 1- 2925 sayılı Kanuna tabi (A) sigortalısının 2008/Ekim ayı primi olan 95,81 TL’yi 13.03.2009 tarihinde ödeyeceği ve Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranlarının;
2008/Kasım ayında,  1,63
2008/Aralık ayında,  1,43
2009/Ocak ayında,    1,26 olarak gerçekleştiği,
2009/Şubat ayında ise, 1,23 olduğunun varsayıldığı durumda, 2008/Ekim ayına ilişkin primin yasal ödeme süresi 30/11/2008 tarihinde sona erdiğinden, sözkonusu sigortalının 13/3/2009 tarihinde ödeyeceği toplam tutar,
2008/Aralık için;
95,81 * 3 / 100
=
2,87
 
 
2,87 + 95,81
=
98,68
 
 
98,68 * 1,63 / 100
=
1,61
 
 
1,61 + 98,68
=
100,29
 
2009/Ocak ayı için;     
100,29 * 3 / 100
=
3,01
 
 
3,01 + 100,29
=
103,30
 
 
103,30 * 1,43 / 100
=
1,48
 
 
1,48 + 103,30
=
104,78
 
2009/Şubat ayı için;    
104,78 * 3  / 100
=
3,14
 
 
3,14 + 104,78

=

107,92
 
 
107,92 * 1.26 / 100

=

1.36
 
 
1,36 + 107,92

=

109,28
 
13.03.2009 itibariyle
109,28 * 13 * 1,23 / 3.000

=

0,58
 
 
0,58 + 109,28

=

109,86 TL (95,81 TL borç aslı, 14,05 TL gecikme cezası ve gecikme zammı) olacaktır.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, 2008/Ekim ve takip eden aylara ilişkin primlerinin yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanması mümkün olmakla birlikte, bahse konu primlere isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammının, Kurumumuz WEB sitesinden (sgk.gov.tr adresinden)  İşveren – Gecikme Zammı Hesaplama seçenekleri işaretlenmek suretiyle ekran vasıtasıyla, ilgili dönem ve borç aslı girilerek “Özel” seçeneği işaretlendikten sonra “Hesapla” tuşuna basılmak suretiyle de hesaplanması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- 2925 sayılı Kanuna tabi (B) sigortalısının 95,81 TL olan 2008/Ekim ve Kasım ayına ilişkin primlerini 27.2.2009 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 27.2.2009 tarihine kadar tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı, “Gecikme zammı hesaplama” seçeneği vasıtasıyla, tarih kısmına 27.02.2009 tarihi girildikten sonra,

Borç Dönemi Ay             Borç Dönemi Yıl                          Borç Tutarı

             10                                    2008                                          95,81      

             11                                    2008                                          95,81

olarak sisteme girilerek, “Özel” ve “Hesapla” butonuna basılmak suretiyle sistem tarafından hesaplanacaktır.

4.2- 2008/Ocak İla 2008/Eylül Aylarına İlişkin Primlerin Gecikme Zammının Hesaplanması

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, 2008/Ocak ila 2008/Eylül aylarına ilişkin primlerinin ödenme süresi 2925 sayılı Kanunun mülga 33. maddesine tabi olduğundan, bahse konu primlerin 2009/Şubat ayına kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 2008/Ocak ila 2008/Eylül aylarına ilişkin primlerin 2009/Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, sözkonusu primlere 1.3.2009 tarihinden itibaren cari usul ve esaslar çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Başka bir ifade ile, 2008/Ocak ila 2008/Eylül aylarına ilişkin primlerin 2009/Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmına, 01.03.2009 tarihinden itibaren, ilk üç aylık sürede her ay için  % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

Örnek 1- 2925 sayılı Kanuna tabi (B) sigortalısının 2008/Temmuz ayı primi olan 95,81 TL’yi 11.09.2009 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 95,81 TL borç aslına, yasal ödeme süresinin sona erdiği 1.3.2009 tarihinden 11.9.2009 tarihine kadar, 4.1. no.lu bölümde açıklandığı şekilde gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 2008/Ocak ila 2008/Eylül aylarına ilişkin primlere isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammının, Kurumumuz WEB sitesinde “Gecikme Zammı Hesaplama” seçenekleri işaretlenmek suretiyle ekran vasıtasıyla, dönem seçeneğine 2009/Ocak ayı yazılmak suretiyle (2008/Ocak ila 2008/Eylül ayların her biri için 2009/Ocak yazılacak) hesaplanması da mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- 2008/Şubat ve Nisan ayı primi 91,26 TL, 2008/Ağustos ayı primi 95,81 TL olan (A) sigortalısının sözkonusu primlerini 28.05.2009 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, tarih kısmına 28.05.2009 tarihi girildikten sonra,

Borç Dönemi Ay             Borç Dönemi Yıl                          Borç Tutarı

             01                                    2009                                          91,26

             01                                    2009                                          91,26

             01                                    2009                                          95,81

olarak sisteme girilerek, “Özel” ve “Hesapla” butonuna basılmak suretiyle 28.05.2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş gecikme cezası ve gecikme zammı sistem tarafından hesaplanacaktır.

4.3- 2007 ve Önceki Yıllara İlişkin Primlerin Gecikme Zammının Hesaplanması

2925 sayılı Kanunun mülga 33. maddesine göre, primin en geç ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde, bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı, gecikme zammının prim miktarının % 100`üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için ise, Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseği uygulanmak suretiyle gecikme zammı hesaplanmakta idi.
Dolayısıyla, 2007 ve önceki yıllara ilişkin yasal süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen tarım sigortası primlerine 30.09.2008 tarihine kadar 2925 sayılı Kanunun mülga 33. maddesine göre gecikme zammı hesaplandıktan sonra bulunan toplam borca (borç aslı + gecikme zammına) 01.10.2008 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar (% 3 gecikme cezası uygulanmaksızın) her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır. Ödemenin yapıldığı aydaki gecikme zammı ise, ödemenin yapılacağı tarihe kadar günlük hesaplanacaktır.
Örnek 1- 2925 sayılı Kanuna tabi (Y) sigortalısının 2007/Nisan ayı primi olan 84,38 TL’yi 19.02.2009 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 2007 yılı primlerinin yasal ödeme süresi 2008/Şubat ayı itibariyle sona erdiğinden, 84,38 TL borç aslına, 
2008/Mart ayı için %10,
2008/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için (her bir ay için % 3 olmak üzere) %18 gecikme zammı uygulanmak suretiyle 30.09.2008 tarihine kadar 2925 sayılı Kanunun mülga 33. maddesine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.
Bu durumda, 30.09.2008 itibariyle toplam borç,
84,38 * 28 (10 + 18) / 100  = 23,63
23,63 + 84,38  = 108,01 TL olacaktır.
Bu şekilde hesaplanan toplam borca, 01.10.2008 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak, ödenecek olan toplam borç hesaplanacaktır.
Bu durumda, 19.02.2009 tarihi itibariyle ödenecek toplam tutar, Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranlarının;
2008/Eylül ayında,            1,44
2008/Ekim ayında,            1,57
2008/Kasım ayında,          1,63
2008/Aralık ayında,          1,43     
2009/Ocak ayında,            1,26 olması nedeniyle,
 
2008/Ekim ayı için;
108,01 * 1,44 / 100
=
1,56  
 
1,56  + 108,01
=
109,57
2008/Kasım ayı için;  
109,57 * 1,57 / 100
=
1,72
2008/Aralık ayı için; 
111,29 * 1,63 / 100
=
1,81   
 
1,81 + 111,29
=
113,10
 2009/Ocak ayı için;
113,10 * 1,43 / 100
=
1,62  
 
1,62  + 113,10
=
114,72
19.02.2009 itibariyle
114,72 * 19 * 1,26 / 3000
=
0.92
 
0,92 + 114,72
=
115,64 TL (108,01 TL borç aslı, 7,63 TL gecikme zammı) olacaktır.
Örnek 2- 2925 sayılı Kanuna tabi (F) sigortalısının 2004/Mayıs ayı primi olan 82,44 TL’yi 16.02.2009 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 82,44 TL borç aslına,

2005/Mart ayı için % 10, 01.04.2005 ila 30.09.2007 tarihleri arasında her bir ay için  % 3 (30 ay süresince 30 * 3 = 90) olmak üzere toplam %100 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Bu durumda, 30.9.2007 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammı,

82,44 * 100 / 100 (10 + 90) = 82,44 TL olacaktır.

82,44 TL olan borç aslına, 01.10.2007 tarihinden 30.09.2008 tarihine kadar Devlet bankalarınca 1 yıllık vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarını gösterir (Ek-1) tablodan 01.10.2007 ila 30.09.2008 tarihine kadar olan faiz oranları toplanarak,

Prim aslı * Faiz Oranı / 1200 formülü vasıtasıyla 30.09.2008 tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammı borcu hesaplanacaktır.

Faiz Oranı;  2007 yılı Ekim, ila Aralık ayları için toplam; % 72

                      2008 yılı Ocak ila Eylül ayları için toplam;   % 219           

                         Genel toplam;                                                 % 291   
Bu durumda, 1.10.2007 ila 30.9.2008 tarihleri arasında tahakkuk eden gecikme zammı,   
82,44 * 291 / 1200 = 19,99 TL olacaktır.                                    
Daha sonra, 
Borç aslı (82,44)
01.04.2005 ila 30.09.2007 tarihleri arasındaki gecikme zammı (82,44)
+ 01.10.2007 ila 30.09.2008 tarihleri arasındaki gecikme zammı (19,99)
formülü vasıtasıyla 30.09.2008 tarihi itibariyle toplam borç hesaplanacaktır.
Bu durumda, 30.09.2008 itibariyle toplam borç,
82,44 + 82,44 + 19,99  =  184,87 TL olacaktır.
Bu şekilde hesaplanan toplam borca (% 3 gecikme cezası uygulanmaksızın), 01.10.2008 tarihinden ödemenin yapıldığı 16.02.2009 tarihine kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak ödenecek toplam borç hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, 16.01.2009 tarihinde ödenecek tutar, Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranlarının;
2008/Eylül ayında,         1,44
2008/Ekim ayında,         1,57
2008/Kasım ayında,       1,63
2008/Aralık ayında,       1,43
2009/Ocak ayında,         1,26 olması nedeniyle,
2008/Ekim ayı için;
184,87 * 1,44 / 100
=
2,66
 
2,66 + 184,87
=
187,53
2008/Kasım ayı için;
187,53 * 1,57 / 100
=
2,94
 
2,94 + 187,53
=
190,47
2008/Aralık ayı için;
190,47 * 1,63 / 100
=
3,10
2009/Ocak ayı için;
193,57 * 1,43 /100
=
2,77
 
2,77 + 193,57
=
196,34 TL
16.02.2009 itibariyle;     
196,34 * 16 *1,26 / 3.000
=
1,32
 
1,32 + 196,34
=
197,66 TL (82,44 TL borç aslı, 115,22 115,80 TL gecikme zammı) olacaktır.
 

Diğer taraftan, 2007 ve önceki yıllara ilişkin primlere isabet eden gecikme zammının sistem tarafından hesaplanması amacıyla gerekli program çalışmaları devam ettiğinden, sözkonusu çalışmalar tamamlanıncaya kadar bahse konu dönemlere ilişkin gecikme zamları, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda manuel olarak yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Ek 1- Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranlarının en yükseğine ilişkin tablo

        

 

TARIM SİGORTASI PRİMLERİ İÇİN UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

YIL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

52

56

1988

56

65

65

65

65

65

65

65

65

85

85

85

1989

85

77

75

70

67

64

65

65

65

65

61

60

1990

59

57

57

57

57

57

57

57

57

58

58

59

1991

60

63

65

65

69

61

68

70

74

74

74

74

1992

74

74

73

76

76

76

76

75

75

75

75

75

1993

79

79

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

1994

90

94

115

117

117

130

130

95

102

102

105

105

1995

110

108

108

105

95

95

95

90

95

85

100

100

1996

130

115

100

110

100

100

100

100

100

95

100

100

1997

100

100

100

90

95

95

98

98

98

98

98

98

1998

98

98

98

95

113

113

110

120

127

127

127

127

1999

127

127

127

127

127

127

127

127

127

122

117

100

2000

70

65

65

41

46

46

46

39

70

70

48

57

2001

57

200

200

200

75

66

66

66

66

66

66

66

2002

60

58

58

58

49

50

50

54

54

54

54

54

2003

54

54

54

52

48

45

42

39

37

35

30

30

2004

30

28

26

25

25

26

27

27

27

26

26

26

2005

24

24

24

22

22

22

22

21

21

21

21

21

2006

21

21

21

19

19

24

25

25

25

25

25

25

2007

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

24

24

2008

24

24

24

24

24

24

25

25

25