SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/18

 

Tarih         : 28.01.2009

Konu         : Danıştay Kararı

 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/9164 Esasına kayden yürütmenin durdurulması talepli 29.9.2008 tarih, 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (8.2) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 90, 30, 45 gün ibarelerinin, sekizinci fıkrasında yer alan “Serbest diş hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK-7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır” kuralının, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Serbest diş hekimliklerinde veya Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron bedeli SUT eki EK-7 Listesinde yer alan 404.170 kodu esas alınarak karşılanır” kuralının ve 24.1.1.3.1 maddesinde yer alan “(diş tedavileri EK-7 Listesine) göre faturalandırılır” ibaresinin iptali davası açılmıştır.

Anılan Dairenin 2008/9164 E. Sayılı 25.11.2008 tarihli ara kararında; 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (8.2) numaralı maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasında yer alan 90, 30, 45 gün ibareleri ve dokuzuncu fıkrası yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine,

b) Sekizinci fıkrasında yer alan “Serbest diş hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK-7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır” kuralının ve 24.1.1.3.1 maddesinde yer alan “(diş tedavileri EK-7 Listesine) göre faturalandırılır” ibaresinin davalı idarenin savunmasının alınmasına ve yürütmenin durdurulması hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Sözkonusu karar Kurumumuza 29.12.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bu bağlamda, serbest diş hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya protezlerin Kurumca ödenecek bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca yeniden belirleninceye ve serbest diş hekimi muayenehaneleri ile sözleşme yapılıncaya kadar, anılan tebliğin “8.2.Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 24.1.1.3.1 maddesinin son cümlesi “SUT eki EK-8 listesinde yer alan tutarlar üzerinden ücretlendirilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.