SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/13

 

Tarih         : 16.01.2009

Konu         : İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği ve 2007/75 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, 14.8.2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün "IX- İsteklilerden 10. Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler" başlığının (c) maddesi değiştirilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bu değişikliğe istinaden, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle,

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının,

- (a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

-  (b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

- (c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

2- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı,  sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

3- 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

4- Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin yazıların düzenlenmesi sırasında, kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen işverenlerin bu ödemelerinin dikkate alınmaması nedeniyle ihaleden yasaklı duruma düştükleri, ayrıca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı talep eden işverenlere Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince farklı nitelikte yazıların düzenlenmesi nedeniyle idarelerin tereddüde düştüğü anlaşıldığından konuyla ilgili düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur.

2- İhale Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemeler

Kamu İhale Genel Tebliğine göre, işverenlerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun, ihale tarihi itibariyle sorgulanması gerekmektedir.

İhale tarihi itibariyle yapılan bu sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarının bulunmaması veya kapsama giren borçları bulunmakla birlikte bu borçların 1 nolu bölümde açıklanan tutarlardan az olması halinde, sözkonusu işverenlere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı şeklinde yazılar verilmektedir.

Bu bağlamda, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde bu ödemelerin de dikkate alınmasına karar verildiğinden, bundan böyle kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren borç tutarı 1 nolu bölümde açıklanan sınırların altında olan işverenlere, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazıları verilecektir.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin yasal ödeme süresi geçmiş 17.000,00 TL sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunu 6.1.2009 tarihi itibariyle ödediği ve 17.1.2009 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne müracaat ederek 6.1.2009 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin yazı verilmesini talep ettiği varsayıldığında, sözkonusu işverenin ihale tarihi itibariyle muaccel borçlarının tamamını ödemiş olması nedeniyle, ihale tarihi itibariyle borcunun bulunmadığı kabul edilerek kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Diğer taraftan, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereği yeniden yapılandırılmış olması halinde, tecil ve taksitlendirilmiş/yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve varsa tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte toplam borç tutarının 1 nolu bölümde açıklanan sınırların altında olması halinde, yine kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Örnek 2- (B) gerçek kişisinin 25.000.00 TL tutarındaki yasal ödeme süresi geçmiş sigorta prim borcunun 13.1.2009 tarihi itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirildiği ve anılan işverenin 22/1/2009 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat ederek 13.1.2009 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin yazı verilmesini talep ettiği varsayıldığında, kapsama giren borçları ihale tarihi itibariyle tecil ve taksite bağlanmış ve tecil-taksitlendirme anlaşmasının bozulmamış olması (ve 1 nolu bölümde açıklanan sınırları aşan başkaca bir borcunun bulunması) nedeniyle, anılan işverene kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.  

Örnek 3- (C) Anonim Şirketinin 60.000,00 TL tutarındaki sigorta prim borcunu 5510 sayılı Kanunun geçici 25. maddesine istinaden 12 eşit taksitte ödemek üzere 25.8.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne müracaat ettiği, 2008/Kasım ayına ilişkin 5.000,00 TL ve 2008/Aralık ayına ilişkin 5.000,00 TL taksit tutarını ödemediği ve 26.1.2009 tarihinde Kuruma başvurarak 18.1.2009 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin yazının verilmesini talep ettiği varsayıldığında, yeniden yapılandırma anlaşmasının 18.1.2009 tarihi itibariyle bozulmamış olması ve 18.1.2009 tarihi itibariyle ödeme vadesi geçmiş 2008/Kasım ve Aralık ayı taksitlerinin hesaplanan DİBS +1 faizi ile birlikte prime esas kazanç üst sınırının 3 katından düşük olması nedeniyle,  anılan işverene kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir. 

Buna karşın, kapsama giren borçların ihale tarihinden sonraki bir tarih itibariyle tecil ve taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olması ve sözkonusu borçların 1 nolu bölümde açıklanan sınırların üzerinde olması halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu şeklinde yazılar verilecektir.

3- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Bulunmadığına İlişkin Düzenlenecek Olan yazılar

İhalelere katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerden,

- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmayanlara/borcu bulunmakla birlikte 1 nolu bölümde açıklanan sınırların altında borcu olanlara/borçları tecil ve taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olanlara örneği Ek-1’de yer alan,

- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlara (kapsama giren borçları 1 nolu bölümde açıklanan sınırların üzerinde olanlara)  örneği Ek-2’de yer alan,

- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmakla birlikte sözkonusu borçlarını ihale tarihinden sonra ödeyen işverenlere Ek-3’de yer alan,

yazılar verilecektir.

Diğer taraftan, Ek-1’de yer alan yazıların düzenlenmesi sırasında, , “…/ …/ … tarihi itibariyle” bölümüne sorgulamanın yapıldığı tarihi içine alan ayda ödenmesi gereken cari ay primlerinin son ödeme tarihi yazılacaktır.

4-Yürürlükten kaldırılan hükümler

1.10.2007 tarihli ve 2007/75 Ek sayılı Genelgenin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ek-3 Matbu form

 

 

 

Ek-1

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / ………………. Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı          :

Konu    : Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

                                              ……………………..

 

 

 

 

             İlgi: …./…/…... tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz

 

             İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.

             İş bu yazı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla düzenlenmiş olup, ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta ve …./…./…… tarihine kadar hüküm ifade etmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

………………………

Müdür Yardımcısı


 

Ek-2

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /.……………... Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı          :

Konu    : Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

                                              ……………………..

 

 

 

 

             İlgi: …./…/…. tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz

 

            

             İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle …………………. TL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu tespit edilmiştir.

             İş bu yazı, ilgide kayıtlı dilekçeniz üzerine düzenlenmiş olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

            

………………………

Müdür Yardımcısı


 

Ek-3

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / ……………… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı          :

Konu    : Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

                                              ……………………..

 

 

 

 

             İlgi: …./…/…. tarihli, …………….. sayılı dilekçeniz

 

             İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza …./…./……. tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunduğu ve sözkonusu borçlarınızın  …./…./….. tarihi itibariyle ödendiği tespit edilmiştir.

             İş bu belge, ilgide kayıtlı dilekçeniz üzerine düzenlenmiş olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla kullanılamaz.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

            

 

………………………

Müdür Yardımcısı