SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

(2009/46 Sayılı SGK Genelgesi ile 2009/12 sayılı SGK Genelgesi yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır)

 

GENELGE

2009/12

Tarih         : 16.01.2009

Konu         : 5084 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Uygulaması

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

12.5.2005 tarihli ve 5350 sayılı Kanunla değişik 4. maddesinde,

“31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere 2. maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) (Değişik:28.3.2007-5615/24 md.) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgari on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

Prime esas kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73. maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanır.”

7. maddesinin, 26.12.2006 tarihli ve 5568 sayılı Kanun ile değişik (h) bendinde,“Bu Kanunun 3, 4 ve 6. maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31.12.2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır."

7. maddesine, 12.5.2005 tarihli ve 5350 sayılı Kanun ile eklenen (i) bendinde ise, “Bu Kanun kapsamındaki yatırımlarla ilgili olarak yatırıma başlama ve yatırımın tamamlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanunun bu hükümlerine istinaden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 5084 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde Öngörülen Teşvikten 1.1.2009 Tarihinden İtibaren Yararlanma Şartları

5084 sayılı Kanunun 7. maddesinin (i) bendine istinaden, yatırıma başlama ve yatırımın tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenmiş olup, 5084 sayılı Kanunun;

- 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde) 1.10.2003-31.12.2008 tarihleri arasında,

- 2. maddesine 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilde (Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir illerinde) 1.4.2005-31.12.2008 tarihleri arasında,

- 2. maddesine 5615 sayılı Kanunla eklenen Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, 1.5.2007-31.12.2008 tarihleri arasında,

a- 5084 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olduğu,

b- Akreditif açtırıldığı,

c- Yatırımın büyüklüğü ile uyumlu alt yapı hazırlandığı,

ç- Yatırımla ilgili ithalat, bina-inşaat yapımı ve makine teçhizat alımına ilişkin harcamalara başlanılarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtları yaptığı,

d- Yatırımın gerçekleşme durumunun Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticiliğine, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmiş olduğu,

durumlarından herhangi birinin gerçekleştirildiğini belgeleyen, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, en az on sigortalıyı fiilen çalıştırmaları kaydıyla sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Örnek 1- 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamında yer alan 36 ilden biri olan Amasya ilinde, (X) Bankasından almış olduğu resmi belge ile 17.3.2004 tarihinde akreditif açtırdığını kanıtlayan (A) Limited Şirketi, yatırıma başlama ile ilgili şartlardan birini 1.10.2003-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğundan, en az on sigortalıyı fiilen çalıştırması kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabilecektir.

Örnek 2- 5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamına 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilden biri olan Çorum ilinde, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararı ile 14.4.2006 tarihinde akdedilen sözleşmeye istinaden bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını belgeleyen (B) Kollektif Şirketi, yatırıma başlama ile ilgili şartlardan birini 1.4.2005–31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğundan en az on sigortalıyı fiilen çalıştırması kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabilecektir.

Diğer taraftan, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren aynı veya farklı ildeki birden fazla işyerinden dolayı yararlanmakta olan işverenler, sözkonusu teşvikten, yatırıma başlanmış olduğu belgelenen işyerlerinden dolayı 31.12.2009 tarihine kadar, yatırıma başlanmış olduğu belgelenemeyen işyerlerinden dolayı ise ancak 31.12.2008 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Örnek 3- (K) Anonim Şirketinin, Kütahya ilinde kurulu büro işyerinde 15 sigortalı, aynı ilde kurulu bulunan ve yatırımın büyüklüğü ile uyumlu alt yapısını 14.7.2008 tarihinde hazırladığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge ile kanıtladığı market işyerinde 20 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, sözkonusu işveren market işyerinden dolayı yatırıma başlama ile ilgili şartlardan birini 1.4.2005–31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olması nedeniyle sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabilecek, buna karşın büro işyeri ile ilgili her hangi bir yatırıma başlamamış olması nedeniyle bahse konu teşvikten 31.12.2008 tarihinden sonra yararlanamayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda sayılan il ve ilçelerde, yukarıda sayılan tarihler arasında yatırıma başladıklarını belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, yatırıma başladıklarını belgeledikleri işyerlerinde on veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştırmaları halinde, 2009/Aralık ayı dahil olmak üzere aylık prim ve hizmet belgelerini, işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05615, bu bölgeler dışında olması halinde, 85615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Buna karşın, yukarıda sayılan illerde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler yatırıma başlama ile ilgili şartlardan herhangi birini yukarıda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmemiş olmaları halinde sözkonusu teşvikten 31.12.2008 tarihinden sonra yararlanamayacaklardır.

2.2- Yatırımın tamamlanmış olduğunun belgelenmesi

5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde 1.10.2003-31.12.2008 tarihleri arasında, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesine 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilde 1.4.2005-31.12.2008 tarihleri arasında, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesine 5615 sayılı Kanunla eklenen Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde ise 1.5.2007-31.12.2008 tarihleri arasında, yatırıma başlama ile ilgili durumlardan herhangi birinin gerçekleştirildiğini belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, en geç 31.12.2009 tarihine kadar 10.8.2005 tarihli, 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte” belirtilen kriterlere uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olanlar, yatırımlarını tamamlamış olarak kabul edileceklerdir.

Başka bir ifadeyle, yatırımın tamamlanmış olduğunun kabul edilebilmesi için, hem yukarıda belirtilen tarihler arasında yatırıma başlama ile ilgili durumlardan herhangi birinin gerçekleştirildiğinin belgelenmesi, hem de yatırıma başlandığı belgelenen işyerinden dolayı en geç 31.12.2009 tarihi itibariyle alınmış olan işyeri açma ve çalışma ruhsatının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, gerek yatırıma başlanmış olması ile ilgili, gerekse işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili şartların yerine getirilmiş olması nedeniyle yatırımlarını tamamlamış olduğu kabul edilen işyerlerinde, on veya üzerinde sigortalının fiilen çalıştırılması halinde, 5084 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten 31.12.2012 tarihine kadar yararlanılabilecektir.

Örnek 1- 5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilden biri olan Düzce ilindeki fabrika inşaatından dolayı 23.8.2005 tarihinde bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olduğunu ilgili Kurumdan almış olduğu belge ile kanıtlayan (Y) Limited Şirketinin sözkonusu fabrika inşaatını tamamlayarak 13.9.2008 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olduğu varsayıldığında, bahse konu işveren yatırımı tamamlama ile ilgili şartları yerine getirmiş olduğundan, sözkonusu fabrika inşaatında en az on sigortalıyı fiilen çalıştırması kaydıyla sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2012 tarihine kadar yararlanabilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, sözkonusu teşvikten, anılan Kanunun (h) bendinde 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlardan dolayı 31.12.2012 tarihine kadar yararlanılabileceği öngörüldüğünden, 1.1.2009 tarihinden sonra başlanılmakla birlikte 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, yatırımın tamamlandığı tarihten başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, 1.1.2009 tarihinden sonra başlanılan yeni yatırımların 31.12.2009 tarihinden önce tamamlanması halinde, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden; yatırımın tamamlandığı tarihe kadar yararlanılması mümkün bulunmamakta, buna karşın yatırımın tamamlandığı tarihten 31.12.2012 tarihine yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- 5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamına 5350 sayılı Kanunla eklenen Trabzon ilinde, yatırımın büyüklüğü ile ilgili alt yapısını 13.1.2009 tarihinde hazırladığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge ile kanıtlayan (D) gerçek kişisinin, sözkonusu yatırımını tamamlayarak işyeri açma ve çalışma ruhsatını 17.11.2009 tarihinde almış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin yatırıma 31.12.2008 tarihinden sonra başlamış olması nedeniyle, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yatırımın başlandığı tarihten itibaren değil, 31.12.2009 tarihinden önce olmak kaydıyla yatırımın tamamlandığı tarihten sonra yararlanması mümkün olacağından, sözkonusu teşvikten en az on sigortalıyı fiilen çalıştırması kaydıyla yatırımın tamamlandığı 17.11.2009 tarihinden itibaren yararlanabilecektir.

Örnek 3- 1 ve 2 no.lu örnekteki işverenlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatını 13.1.2010 tarihinde almış olduğu varsayıldığında, sözkonusu yatırımın 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanamamış olması nedeniyle, 1 no.lu örnekteki işveren yönünden 31.12.2009 tarihinden sonrası, 2 no.lu örnekteki işveren yönünden ise 31.12.2008 tarihinden sonrası için sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla, 5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen tarihlerde başladıkları yeni yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, yatırımı tamamladıklarını belgeledikleri işyerlerinde on veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştırmaları halinde 2012/Aralık ayı dahil olmak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05615, bu bölgeler dışında olması halinde, 85615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren aynı veya farklı ildeki birden fazla işyerinden dolayı yararlanmakta olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, sözkonusu teşvikten; yatırıma başlanmış olduğu belgelenemeyen işyerlerinden dolayı 31.12.2008 tarihine kadar, yatırıma başlanmış olduğu belgelendiği halde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmamış olan işyerlerinden dolayı 31.12.2009 tarihine kadar, yatırımını tamamladıklarını belgeledikleri işyerlerinden dolayı 31.12.2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

2.3- Yatırıma başlanmış olduğunun belgelenememesi

5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da, yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni bir yatırıma başlamamış olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, anılan maddede öngörülen sayıda sigortalı çalıştırmaları halinde 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden ancak 31.12.2008 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, sözkonusu il ve ilçelerde yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni bir yatırıma başlamış olduğunu belgeleyemeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, 1.1.2009 tarihinden sonra on veya üzerinde sigortalı çalıştırsalar dahi, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanamayacaklardır.

Örnek- (B) Anonim Şirketinin Afyon ilinde kurulu market işyerinde çalıştırdığı 12 sigortalıdan dolayı 2008/Kasım ve Aralık aylarında sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmış olduğu varsayıldığında, sözkonusu işverenin yatırıma başlama ile ilgili şartlardan herhangi birini 1.10.2003-31.12.2008 tarihleri arasında gerçekleştirmemiş olması halinde 12 sigortalı çalıştırmaya devam etse dahi sözkonusu teşvikten 2009/Ocak ayından itibaren yararlanması mümkün olamayacaktır.

2.4- Yatırıma başlanmış olduğunun belgelenmesine rağmen yatırımın tamamlanmış olduğunun belgelenememesi

5084 sayılı Kanunun 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da 1.10.2003-31.12.2008 tarihleri arasında yeni bir yatırıma başlamış olduğunu belgeledikleri halde, sözkonusu yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgeleyemeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, anılan maddede öngörülen sayıda sigortalı çalıştırmaları halinde 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden ancak 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabilecek, buna karşın, 31.12.2009 tarihinden sonra sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

3- 5084 Sayılı Kanunun 5350 Sayılı Kanunla Değiştirilmeden Önceki 2. Maddesinin (a) Bendi Kapsamına Giren 36 İlde Yatırıma Başlama veya Tamamlama Şartlarını Gerçekleştiren İşverenlerin Eski Hükümler Doğrultusunda Teşvikten Yararlanma Şartları

5350 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinde, “29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun, bu Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren illerde faaliyette bulunanlardan, 5084 sayılı Kanunun, bu Kanunla değiştirilmeden önceki 3 ve 4. maddelerinde belirtilen teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükellefler, bu haklarından aynen yararlanmaya devam ederler. Ancak, bu mükellefler, gerekli şartları sağlamaları ve talep etmeleri halinde, 5084 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 3 ve 4. maddeleri hükümlerinden yararlanabilirler.”

5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 4. maddesinde ise, “31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2. maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73. maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80'i Hazinece karşılanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde), 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yeni yatırıma başladığını belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda yararlanabilecekleri gibi, talep etmeleri ve 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda da yararlanabileceklerdir.

Bu bağlamda, sözkonusu 36 ilde 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yeni yatırıma başladığını belgeleyen ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden;

- 1.10.2003 tarihinden sonra işe başlamış olanlar, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,

- 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olanlar ise, en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı,

sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar yararlanmaları mümkün bulunduğu gibi, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin sözkonusu teşvikten 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırmaları halinde de, yine 31.12.2009 tarihine kadar yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, bahse konu 36 ilde 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yatırıma başlama ile ilgili yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birini gerçekleştirdiğini belgeleyen işverenler, ilgili Kanunlardaki gerekli şartları taşımaları kaydıyla 31.12.2009 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgelerini işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05084 veya 05615, bu bölgeler dışında olması halinde 85084 veya 85615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Örnek 1- 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamında yer alan 36 ilden biri olan Diyarbakır ilinde, 19.8.2004 tarihinde yeni işe başlayan ve yatırımla ilgili makine teçhizat alımına ilişkin harcamalara 23.4.2004 tarihinde başlayarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtları yaptığı belirlenen (A) Anonim Şirketinin, 2009/Ocak ayında 5 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, anılan işverenin 1.10.2003 -31.3.2005 tarihleri arasında işe başlaması ve yatırıma başlama ile ilgili durumlardan birini 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olması nedeniyle, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2009 tarihine kadar, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümler çerçevesinde yararlanması mümkün olduğundan, 2009/Ocak ayında çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 85084 sayılı Kanun çeşidini seçerek göndermesi, dolayısıyla sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Yine, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde, 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yatırıma başladıklarını belgeleyen işverenler, sözkonusu yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgelemeleri kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2012 tarihine kadar, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda yararlanabilecekleri gibi, sözkonusu teşvikten 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda da yararlanabileceklerdir.

Bu bağlamda, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde,

-1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yeni yatırıma başladığını belgeleyen işverenler, sözkonusu yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgelemeleri halinde, 1.1.2009 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda yararlanabilecekleri gibi, 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri durumunda da yararlanabileceklerinden, aylık prim ve hizmet belgelerini (gerekli şartları sağlamış olmaları kaydıyla) işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05084 veya 05615, bu bölgeler dışında olması halinde 85084 veya 85615 sayılı Kanun türü seçmek suretiyle,

- 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında sigorta primi işveren hissesi teşvikinden (5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinde öngörülen şartları yerine getirmiş olmaları nedeniyle) yararlanmış olan işverenler, yeni yatırımlara 1.4.2005-31.12.2008 tarihleri arasında başladıklarını belgelemeleri halinde 1.1.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar, sözkonusu işverenlerin yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgelemeleri halinde ise, aylık prim ve hizmet belgelerini (gerekli şartları sağlamış olmaları kaydıyla) yatırımı tamamladıkları tarihten 31.12.2012 tarihine kadar işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05084 veya 05615, bu bölgeler dışında olması halinde 85084 veya 85615 sayılı Kanun türü seçmek suretiyle,

Kuruma göndermeleri de mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- 23.4.2004 tarihinde yatırıma başladığı anlaşılan 1 no.lu örnekteki işyeri işverenin, işyeri açma ve çalışma ruhsatını 13.9.2009 tarihinde almış olduğu varsayıldığında, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde 5350 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümlerde öngörülen şartları ya da anılan Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik 4. maddesindeki şartları yerine getirmesi halinde sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31.12.2012 tarihine kadar yararlanması mümkün bulunmaktadır.

4- Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Ünitelerimizce Yapılacak İşlemler

5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 1.1.2009 tarihinden itibaren faydalanılabilmesi için, işverenlerin, yatırıma başladıklarına ve/veya tamamladıklarına ilişkin belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılacak müracaatlar üzerine, dilekçe ve eki belgeler Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecek olup ilgili servis personeli tarafından yatırıma başlama ve/veya tamamlama ile ilgili şartların yerine getirildiğinin anlaşılması halinde, dilekçe ve eki belgeler yatırıma başlama ve/veya tamamlama tarihleri de belirtilmek suretiyle sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması amacıyla mucip ekinde supervizöre intikal ettirilecektir.

Supervizör tarafından;

- 1.10.2003-31.3.2005 tarihleri arasında yatırıma başladığı anlaşılan işyerleri için, işveren sistemi ana menüden 9-1-3 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “1.10.2003-31.3.2005 ARASINDA YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ”,

- 1.4.2005-31.12.2008 tarihleri arasında yatırıma başladığı anlaşılan işyerleri için (Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde 1.5.2007-31.12.2008 tarihleri arasında yatırıma başladığı anlaşılan işyerleri için), işveren sistemi ana menüden 9-1-3 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “1.4.2005 -31.12.2008 ARASINDA YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ”,

- 31.12.2009 tarihine kadar yatırımlarını tamamladığı anlaşılan işyerleri için, işveren sistemi ana menüden 9-1-3 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “YATIRIMI TAMAMLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ”,

ekranı vasıtasıyla kodlama yapılacaktır.

Örnek 1- 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilden biri olan Çankırı ilinde 15.4.2004 tarihinde akdedilen sözleşmeye istinaden bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını belgeleyen (B) Kollektif Şirketi için “1.4.2005-31.12.2008 ARASINDA YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ” ekranı vasıtasıyla kodlama yapıldıktan sonra, anılan işverenin sözkonusu arsada inşa ettiği fabrika inşaatına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatını 14.9.2009 tarihinde Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ibraz ettiği varsayıldığında, bu defa sözkonusu işyeri “YATIRIMI TAMAMLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ” ekranı vasıtasıyla sisteme kodlanacaktır.

Örnek 2- 5084 sayılı Kanunun 2. maddesine 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilden biri olan Elazığ ilinde kurulu besi çiftliği işyeri ile ilgili olarak (A) Limited Şirketinin yatırıma 18.6.2006 tarihinde başladığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge ile ispatladığı varsayıldığında, bahse konu besi çiftliğine ait işyeri “1.4.2005-31.12.2008 ARASINDA YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ” ekranı vasıtasıyla sisteme kodlanacaktır.

Örnek 3- 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2. maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilden biri olan Kırşehir ilinde 11.9.2004 tarihinde akreditif açtırdığını kanıtlayan (E) Anonim Şirketinin, işyeri açma ruhsatını da 19.8.2007 tarihinde almış olduğu varsayıldığında, bahse konu işyeri hem “1.10.2003-31.3.2005 ARASINDA YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ” hem de “YATIRIMI TAMAMLAMA ŞARTINI YERİNE GETİREN İŞYERLERİ GİRİŞ” ekranı vasıtasıyla sisteme kodlanacaktır.

Bu şekilde kodlama yapılmasının ardından, işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini ilgili Kanun türünü yazmak suretiyle e-Bildirge kanalıyla göndermeleri mümkün olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.