SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/9 *

 

Tarih         : 15.01.2009

Konu         : 3713 Sayılı Kanun

 

Bilindiği üzere 17.04.2008 tarih, 5754 sayılı Kanunun 66. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler” başlıklı 69. maddesi (f) bendine eklenen cümlede “3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereği 28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 39. maddesi ikinci fıkrasında ve 29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin “Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı (20.1) numaralı maddesi 12. fıkrasında gerekli ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

Ancak Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan, anılan Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine aykırı olarak fark alındığı, kısıtlayıcı düzenlemelere gidildiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla sayılan kişilerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçlerin, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin Kurumumuzca karşılanması gerektiğinin, ödeme işlemlerinde Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan birim fiyatların dikkate alınmayacağı hususunun bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

* 2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.