SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/111

 

Tarih: 26.12.2008

Konu: Hizmet Borçlanması İşlemleri

 

Bilindiği üzere, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı, “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ise 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler Kanunun 41, 46 ve geçici 4 ve 8. maddeleriyle düzenlenmiştir.

Hizmet borçlanmalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

I- 5510 SAYILI KANUNUN 41. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK BORÇLANMALAR

A- BORÇLANMA YAPACAK KİMSELER

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar, isteğe bağlı sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri, 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi hükümleri gereğince borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabileceklerdir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanların borçlandırılan süreleri, aynı Kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması sırasında aranan en az 5 yıllık sigortalılık süresinin ve toplam 900 prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmaz.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri olanlar ile kesinti olmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam edenler ve bunların hak sahiplerinin borçlanma talepleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetleri ve borçlanılacak sürelerinin olması halinde borçlanma tutarı 41. maddeye göre hesaplanacak, ancak tahsil edilen borçlanma tutarının geçici 7. maddeye göre 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olmayacaktır.

Hizmet borçlanmalarında sigortalının kendisi tarafından yapılan başvurularda borçlanma talep tarihinde, hak sahiplerince yapılan başvurularda ise, sigortalının ölüm tarihinde fiilen sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

B- BORÇLANILACAK SÜRELER

a) Ücretsiz Doğum ya da Analık İzni Süreleri ile Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Sigortalıların Doğumdan Sonra Geçen Süreleri(*)

5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kadın sigortalıların; Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki kadın sigortalıların, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıkları tarihten itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Söz konusu düzenleme ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan kadın sigortalılara doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri belli süreleri borçlanarak hizmet olarak değerlenme imkanı sağlanmıştır.

Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresinde adına prim ödenmemiş olması kaydıyla bu sürelerle birlikte toplam iki yıllık süre borçlandırılacak, prim ödenmiş ise bu süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

2925 sayılı Kanuna tabi kadın sigortalılar da doğumdan sonra adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla iki yıllık sürelerini borçlanabileceklerdir. Ancak, bunların sigortalılıkları doğum nedeniyle sona ermeyeceğinden, doğum tarihinden itibaren primi ödenmemiş süresi olsa dahi doğum yapılan yılın sonuna kadar olan süre için tarım sigortası primleri tahsil edilecek, bu süre iki yıllık süreden düşüldükten sonra kalan süresi borçlandırılacaktır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup hizmet akdine tabi çalışmakta iken doğum nedeniyle işinden ayrılan kadın sigortalılara doğumdan sonra geçen iki yıllık süreyi borçlanma imkanı sağlandığından isteğe bağlı sigortalı iken doğum yapan kadın sigortalılar söz konusu süreyi borçlanamayacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalılardan ücretsiz doğum izin süreleri ya da analık izin süreleri ile doğumdan sonra geçen iki yıllık sürelerini borçlanmak isteyenlerin borçlandırılacak süreleri, sigortalının işten ayrıldığı tarih, sigortalının doğum yaptığı tarih ve kadın sigortalı adına doğumdan sonra prim ödenip ödenmediği hususları göz önünde bulundurularak Kurumca belirlenecek, bu süreler için ayrıca belge istenmeyecektir. Bunların (Ek-1) borçlanma talep dilekçesiyle başvurmaları yeterli olacaktır.

Buna göre;

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalılar tabi oldukları iş kanunları gereğince verilen ücretsiz doğum ya da analık izin sürelerini borçlanacaklardır.

Örnek 1- 01.05.1993 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 04.08.1997 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı doğum tarihinden itibaren istirahatlı olduğu 04.08.1997-14.09.1997 süresi ile ücretsiz izinli olarak geçirdiği 15.09.1997-15.11.1997 süresini borçlanabilecektir.

Örnek 2- 06.07.1992 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (B), 04.08.1994 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı doğum sonrası istirahatlı olduğu süreden sonra 1 ay da ücretsiz izin kullanmış, ancak, ücretsiz izin kullanmaya başladığı 15.09.1994 tarihine kadar raporlu olduğu sürede adına işvereni tarafından prim ödenmiştir. Bu durumda sigortalı (B), ancak ücretsiz izinli olarak geçirdiği 15.09.1994-15.10.1994 süresini borçlanabilecektir.

2- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

- Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

- Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi,

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi ve borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,

gerekmektedir.

Örnek 1- 01.03.1995 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 07.05.1996 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı doğum sonrasını istirahatlı olarak geçirdikten sonra çalıştığı işinden ayrılmış ve 30.04.1999 tarihinde tekrar çalışmaya başlamıştır. Sigortalı (A), doğum yaptığı tarihten sonra çalışmaksızın yaklaşık 3 yıl geçirmiş ise de en fazla iki yıllık süreyi borçlanabileceğinden, adına prim ödenmemiş istirahatli olduğu 07.05.1996-07.05.1998 süresi ile çalışmadan geçirdiği süre dahil toplam 24 aylık süreyi borçlanabilecektir.

Örnek 2- 15.04.1996 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (B), hamileliği nedeniyle yasal izin süresini beklemeden 06.05.1997 tarihinde işinden ayrılarak 300 günlük süre içinde 07.01.1998 tarihinde doğum yapmış ve 12.03.2001 tarihinde de tekrar çalışmaya başlamıştır.

Çalışmadan boşta iken 300 günlük süre içinde doğum yapan bu sigortalı 07.01.1998-07.01.2000 tarihleri arasında geçen iki yıllık süreyi borçlanabilecektir.

Örnek 3- 15.02.1994 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (C), hamileliği nedeniyle rapor süresini beklemeden 06.02.1996 tarihinde işinden ayrılarak 06.01.1997 tarihinde doğum yapmış ve 12.03.1999 tarihinde de tekrar çalışmaya başlamıştır. Çalışmadan geçirdiği 300 günlük süreden sonra doğum yapması nedeniyle bu sigortalı, doğumdan sonra geçirdiği iki yıllık süreyi borçlanamayacaktır.

Örnek 4- 01.03.1988 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (D), 07.05.2009 tarihinde doğum yapmış ve tekrar çalışmaya başlamamıştır. Sigortalı (D), tekrar çalışmaya başlamadığı halde Kuruma müracaat etmesi halinde doğumdan sonra çalışmadan geçirdiği 2 yıllık süreyi borçlanabilecektir.

Örnek 5- 01.03.2001 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (E), 02.07.2006 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı tekrar 02.08.2007 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Sigortalı (E), doğum yaptığı tarih ile yeniden işe başladığı tarih arasında geçen 13 aylık sürenin sadece 6 aylık kısmını borçlanmak istemiştir. Bu sigortalının talebine istinaden doğum tarihinden itibaren geçen 6 aylık süresi (02.07.2006-02.01.2007) borçlandırılacaktır.

Örnek 6- 18.06.2002 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (F), 12.08.2004 tarihinde doğum yapmış, 15.04.2008 tarihinde çalışmaya başlamış, çocuğu ise 15.02.2005 tarihinde vefat etmiştir. Sigortalı (F), 12.08.2004-15.02.2005 süresini borçlanacaktır.

3- Kadın sigortalı, doğumdan sonra iki yıldan daha az bir süreyi çalışmadan geçirmiş ise bu süreleri de borçlanabilecektir.

Örnek 1- 18.06.1991 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 12.08.2001 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı tekrar 07.01.2002-30.06.2002 süresinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmıştır. Sigortalı (A)’nın çalıştığı süreler 2 yıllık süreden düşüldükten sonra, kalan 12.08.2001-06.01.2002 süresi ile 01.07.2002-12.08.2003 süresi borçlandırılacaktır.

Örnek 2- 01.08.2002 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (B), 04.08.2004 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı tekrar 04.08.2005 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Sigortalı (B), 04.08.2004-03.08.2005 süresini borçlanabilecektir.

4- Sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra ilk doğumunu yapan ve iki yıllık süre dolmadan ve sigortalı olarak tekrar çalışmaya başlamadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

Örnek - 06.07.1997 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 12.08.2005 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalı doğum sonrası 8 haftalık süreyi sağlık raporu ile istirahatlı olarak geçirdikten sonra işinden ayrılmıştır. Doğumdan sonra iki yıl geçmeden ve çalışmaya tekrar başlamadan 01.07.2006 tarihinde ikinci defa doğum yapmış ve ikinci doğumundan sonra iki yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra 19.11.2008 tarihinde tekrar çalışmaya başlamıştır. Sigortalı (A), ilk doğum için 12.08.2005-30.06.2006 süresini, ikinci doğum için ise 01.07.2006-01.07.2008 süresini borçlanabilecektir.

5- Birinci doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra ve sigortalı olarak tekrar çalışmaya başlamadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı birinci doğum nedeniyle çalışmadan geçirdiği iki yıllık süreyi borçlanabilecek, ancak ikinci doğum için iki yıllık süreyi borçlanamayacaktır.

Örnek - 22.07.1992 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 01.07.1994 tarihinde doğum yapmıştır. Daha sonra tekrar çalışmaya başlamadan 13.06.1998 tarihinde ikinci doğumunu yapmıştır. Sigortalı (A), ilk doğum için 01.07.1994-01.07.1996 süreyi borçlanabilecek, ancak ikinci doğumunu iki yıllık sürenin dışında yaptığından, ikinci doğum için herhangi bir süreyi borçlanamayacaktır.

6- İlk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışırken doğum nedeniyle çalışmasına ara verip iki yıllık süreyi tamamladıktan veya tamamlamadan 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında çalışan kadın sigortalılarda borçlanma talep tarihinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olma şartı bulunmadığından, doğumdan sonra geçen sürelerini borçlanabileceklerdir.

Örnek 1- 06.10.2002 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (A), 11.11.2006 tarihinde doğum yapmıştır. Daha sonra 02.03.2007 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalışmaya başlamış ve borçlanma talep tarihine kadar bu bent kapsamında çalışmasını sürdürmüştür. Bu sigortalının da borçlanma yapabilmesi için talep tarihinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışma şartı bulunmadığından 11.11.2006-01.03.2007 süresi borçlandırılacaktır.

Örnek 2- 05.04.1992 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalı (B), 05.05.1997 tarihinde doğum yapmıştır. Sigortalı (B), 18.07.1997-30.09.1997 süresinde 506 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortaya prim ödemiş, doğumdan sonra iki yıl geçmeden 05.09.1998 tarihinde ikinci defa doğum yapmıştır. Sigortalı (B), ilk doğum için 05.05.1997-17.07.1997 süresi ile 01.10.1997-04.09.1998 süresini ve ikinci doğum için de 05.09.1998-05.09.2000 süresini borçlanabilecektir.

Örnek 3- 01.01.1994 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalısı olan sigortalı (C), 1994, 1995 ve 1996 yılı tarım sigortası primlerini ödemiş, 1997 yılı primini ödemeden 22.06.1997 tarihinde doğum yapmış bu tarihten sonra da herhangi bir prim ödemesinde bulunmamıştır. Bu sigortalının 1997 yılı sonuna kadar olan tarım sigortası primleri tahsil edilmesi gerektiğinden, tarım sigortalısı olduğu süreler 2 yıllık süreden düşüldükten sonra kalan 01.01.1998-22.06.1999 süresi borçlandırılacaktır.

Örnek 4- 01.01.1997 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalısı olan sigortalı (D), 1997 yılından 2002 yılına kadar tarım sigortası primlerini düzenli ödemiştir. Sigortalı (D), 01.07.1999 tarihinde doğum yapmıştır. Bu sigortalının doğum yaptığı tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde tarım sigortası primleri ödendiğinden sigortalının borçlandırılacak süreleri bulunmamaktadır.

b) Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler

5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 01.01.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Yedek subay okulunda ve hazırlık kıtasında 01.01.1950 tarihinden önce geçen süreler hizmet sürelerine dahil edildiğinden, bu süreler ayrıca borçlandırılmayacaktır. Ancak, 01.01.1950 tarihinden önce hazırlık kıtasına veya yedek subay okuluna duhul etmiş olup da, okul devresinin tamamı veya bir kısmı 01.01.1950 tarihinden sonraya isabet edenler de okul devresinin 01.01.1950 tarihinden sonraki kısmını borçlanabileceklerdir.

Yedek subay okulunda öğrenci iken veya muvazzaf veya ihtiyat askerliğini er olarak yapmakta bulundukları sırada vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine vazife ve harp malullüğü aylığı bağlananların, öğrencilikte ve askerlikte geçen süreleri, Kanunun 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre çalışmaları halinde borçlandırılacaktır.

Yapılacak askerlik borçlanmalarında, hava değişimlerinin 1111 sayılı Askerlik Kanunun yayımlandığı 17.12.1927 tarihine kadar 1 yılının, bu tarihten sonra ise 3 ayının askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, hava değişimi sürelerinin 17.12.1927 tarihine kadar 1 yılı, bu tarihten sonra ise 3 ayı aşan kısmı ile hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler borçlandırılmayacaktır.

Askerliğini er olarak yapanların aksi bir durum bulunmadıkça, esarette geçen süreleri muvazzaf askerlik hizmetinden sayıldığından bu süreler de borçlandırılacaktır.

1803 sayılı Af Kanununun 15. maddesinin (b) fıkrası uyarınca her derecedeki askeri okullarda diğer öğrenim kurumlarında Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden, 07.02.1974 tarihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteği ile ayrılanlar hariç) okulda geçen süreleri askerliklerine sayıldığından, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süresini geçmemek üzere okul süreleri borçlandırılacaklardır.

Askeri liselerden mezun olduktan sonra harp okuluna giden veya Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yüksek okullara devam edenlerin bu okullardan, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılanların, sadece harp okulu veya yüksek okulda geçen sürelerinin (emsallerinin tabi olduğu askerlik süresini geçmemek üzere) borçlandırılması, askeri lisede geçen sürelerin ise borçlanma dışında bırakılması gerekmektedir.

1111 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetini er öğretmen olarak yapanların kıtada maaşsız olarak geçen süreleri borçlandırılacaktır.

Askerlik görevini 1965-1967 yılları arasında er olarak yapanların 29.12.1967 tarihini geçmemek üzere, 1962-1964 yılları arasında er olarak yapanların ise 31.10.1964 tarihini aşmamak üzere Kıbrıs olayları nedeniyle uzayan askerlik süreleri herhangi bir araştırmaya gerek kalmaksızın borçlandırılacaktır.

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla (3) numaralı alt bendine tabi olan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalılıkları askerlik yaptıkları sürede de devam edebileceğinden, askerlik yaparken söz konusu sigortalılıkları devam edenlerin askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır.(*)

Türk vatandaşlığına alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi, belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

Türk vatandaşı olduğu halde vatandaşlıktan çıkıp yeniden vatandaşlığa alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanların da 1111 sayılı Kanun gereğince askerlik yapmaları zorunlu olduğundan bu durumda olanlardan yaptıkları fiili askerlik sürelerini belgelemeleri istenerek borçlanma işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

Askerlik borçlanması işlemleri,

- Askerliğini er olarak yapanların borçlanma talep dilekçesi ekinde Kuruma ibraz ettikleri askerlik cüzdanının veya terhis belgesinin Kurumumuzca onaylı bir örneğine veyahut askerlik şubesinden temin edecekleri askerlik sürelerini gösterir askerlik kayıt belgesinin aslına,

- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için onaylı hizmet belgesine,

- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların ise borçlanma talep dilekçesi ekinde yer alacak yedek subay terhis belgesine,

göre sonuçlandırılacaktır.

Askerlik belgelerinde kayıtlı sürelerde tereddüde düşülmesi veya yedek subay olarak askerlik yapanlardan belge ibraz edemeyenlerin, yedek subay sınıf, dönem ve sicil numaralarını bildirmeleri halinde ilgili kuvvet komutanlığından istenecek yedek subay safahatı geldiğinde borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

Örnek - 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere anılan fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olan ve 15.12.2008 tarihinde yedek subay okulunda geçen süresini borçlanmak için Kuruma başvuran sigortalının ilgili Kuvvet Komutanlığından temin edilen yedek subaylık safahatı aşağıda gösterilmiştir.

Askerlik Hizmet Süresi Başlangıcı             : 31.03.2007

Yedek Subay Okuluna Giriş                        : 12.04.2007

Asteğmenliğe Nasbı                                    : 30.06.2007

Teğmenliğe Nasbı                                        : 29.02.2008

Terhis Tarihi                                                  : 31.03.2008

Bu sigortalının 12.04.2007-30.06.2007 tarihleri arasında yedek subay okulunda geçen 79 günlük süresi borçlandırılacaktır.(*)

c) Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreler

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tabi oldukları personel mevzuatı hükümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin süreleri borçlandırılacaktır. Bu sigortalılardan aylıksız izinde geçirdikleri sürelerini borçlanmak isteyenler, aylıksız izine ayrıldıklarını gösterir izin onayı ile çalıştıkları kurumlarca düzenlenecek tüm hizmetlerini gösterir onaylı bir hizmet belgesini borçlanma talep dilekçelerine ekleyerek Kurumumuza başvurmaları gerekmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde gerekli bilgi ve belgeler ayrıca istenecektir.

Borçlanma talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi iken kullandıkları ücretsiz izin süreleri de 41. maddeye göre borçlandırılacak borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olmayacaktır.

Örnek 1- 16.10.2008 tarihinde kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında memur olarak göreve başlayan sigortalı (A), 14.12.2012-14.06.2013 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 108. maddesine göre kullandığı aylıksız izinde geçen süresini borçlanmak için 05.08.2013 tarihinde başvurmuştur. Sigortalının bu süreleri 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre borçlandırılacak, borçlandırılan süreler gün ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2- 5434 sayılı Kanuna tabi 19 yıl hizmeti bulunmakta iken 22.04.2001 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış ve halen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalı (B), 25.01.1998-20.01.1999 tarihleri arasında doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izinde geçen süresini 16.11.2008 tarihli dilekçesi ile borçlanmak istemektedir. Bu sigortalı Kanunun 41. maddesine göre borçlandırılacak, ancak borçlanmak için seçeceği miktar aşağıdaki şekilde hesaplanacak bir aylık tutarın altında olamayacaktır.

Borcun Hesabı

16.11.2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı                          : 0,051448

16.11.2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı          : % 16

16.11.2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı               : % 20

Derece-Kademesi                                                              : 3/1

Ek Göstergesi                                                                     : 1100

Kıdem Yılı                                                                           : 19 Yıl

Borçlandırılacak Süre                                                        : 12 Ay

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 3/1     (1020 x 0,051448)             : 52,48

Taban Aylık Tutarı                                     (1000 x 0,68120)               : 681,20

Ek Gösterge Tutarı                                      (1100 x 0,051448)             : 56,60

Kıdem Aylık Tutarı (19 Yıl x 20 x 0,051448)                                       : 19,55

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40)                               : + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı                                                1,005,33 YTL

Bir Aylık Borç Tutarı: Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı x % Kesenek Karşılık Toplam (% 36)

Bir Aylık Borç Tutarı: 1.005,33 x % 36 = 361,92 YTL

d) Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreler

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri borçlandırılacaktır. Doktora öğrenimi gördüğü süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan,

- Borçlanma talep dilekçesi,

- Doktora diplomasının onaylı fotokopisi,

- Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora yaptığı üniversitece düzenlenmiş belge,

- Doktora öğrenimini yurtdışında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yapmış ise, dil, yüksek lisans ve doktora eğitim sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek öğrenim planı,

- Doktora öğrenimini kendi imkanları ile yurtdışında yapmış olanların doktora yapılan üniversiteden alınacak doktora sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belgenin aslı ile onaylı Türkçe tercümesinin ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınacak belge, istenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1416 sayılı Kanuna dayanılarak doktora öğrenimi için yurt dışına gönderilenlerin, yurtdışına çıkmadan önce Bakanlıkça planlanan doktora öğrenim sürelerinin, çeşitli nedenlerle ve Bakanlığında uygun görmesi ile uzatılması nedeniyle, borçlanma işlemlerinde uzatılan sürelerin Türkiye’deki normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre, 06.10.1982 tarihine kadar yapılan doktora öğrenim süreleri en fazla beş yıl, bu tarihten sonra yapılan öğrenim süresi ise altı yıl olacaktır. Borçlandırılacak olan süre hiç bir şekilde bu süreleri geçemeyecek, bu sürenin tespiti doktora öğrenim süresinin sonundan geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların normal (lisans) öğrenim süreleri içinde geçen doktora öğrenim süreleri borçlandırılmayacaktır.

Yüksek lisans öğrenimlerini İngiltere’de yapmakta iken gösterdikleri başarılarından dolayı doktora öğrenimine transfer edilenlerin yüksek lisans öğreniminde geçen sürelerinin de doktora öğreniminden sayılması gerektiğinden, yüksek lisans ve doktora öğrenim süreleri birlikte borçlandırılacaktır.

Tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreleri borçlanmak isteyen sigortalıdan;

- Borçlanma talep dilekçesi,

- Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,

- Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya sağlık kurulunca düzenlenmiş belgenin,

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık öğreniminden sayıldığına ilişkin yazının,

istenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan gerek doktora gerek tıpta uzmanlık sürelerini borçlanmak isteyenlerin görev yaptıkları Kurumlardan onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Örnek 1- 17.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı (A) 04.11.2008 tarihli dilekçesiyle 1416 sayılı Kanuna göre ABD’de müzik dalında yaptığı doktora süresini borçlanmak istemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen öğrenim planından ABD’de 05.01.2000-20.08.2001 tarihleri arasında dil, 10.09.2001-28.09.2008 tarihleri arasında doktora öğrenimi gördüğü tespit edilmiştir.

Sigortalının doktora öğrenim süresi 6 yıldan fazla olduğundan 28.09.2008 tarihinden geriye gidilerek 6 yıllık süre tespit edilecek dolayısıyla 29.09.2002-28.09.2008 tarihleri arasındaki 6 yıllık süre borçlandırılacaktır. Bu süre dışında kalan doktora öğrenim süreleri ile dil öğrenimi sürelerinin ise borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 2- 03/11/2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı (B), 08.11.2008 tarihli dilekçesiyle 05.04.2000-07.06.2004 tarihleri arasında yurtdışında kendi imkanları ile yaptığı doktora öğrenim süresini borçlanmak istemektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doktora öğreniminin denkliği sağlanmış olması halinde, söz konusu tarihler arasında geçen 4 yıl 2 ay 3 gün doktora öğrenim süresi borçlandırılacaktır.

Örnek 3- Yurtdışında 10.03.2002-18.08.2007 tarihleri arasında uzmanlık öğrenimi gören ve 25.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kulak burun boğaz uzmanı olarak göreve başlayan sigortalı (C), 06.11.2008 tarihli dilekçesiyle uzmanlık öğrenim süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan 19.08.2003-18.08.2007 tarihleri arasındaki 4 yıllık süresi tıpta uzmanlık süresi Kanunun 41. maddesi hükümleri doğrultusunda borçlandırılacaktır.

Örnek 4- Ankara Numune Hastanesinde 14.11.1990-19.06.1995 tarihleri arasında genel cerrahi dalında tıpta uzmanlık öğrenimi görerek, 21.07.1995 tarihinde aynı hastanede 5434 sayılı Kanuna tabi doktor olarak göreve başlayan, 22.08.2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılarak 03.10.2008 tarihinde açmış olduğu özel muayenehanesinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan (D), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan 20.06.1992-19.06.1995 tarihleri arasındaki 3 yıllık tıpta uzmanlık süresi 41. maddeye göre borçlandırılacak, ancak borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olamayacaktır.

e) Avukatlık Stajında Geçen Süreler

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

Borçlanma yapılabilmesi için staj süresinin tamamlanması gerekmektedir. Ancak, 29.09.1987 tarihinden önce avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına başlayanların mahkemeler nezdinde geçen staj sürelerinin hakim adaylığından sayılıp sayılmadığı, sayılmış ise ne kadarının sayıldığı Adalet Bakanlığından sorulacak ve alınacak cevaba göre borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

29.09.1987 tarihinden sonra avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına başlayanların ise bu süreleri hakimlik adaylığından değil, meslekte geçmiş sayıldığından, bu süreler borçlandırılmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların borçlandırılmasında Kurumlarından tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Borçlandırılacak olan süre hiç bir şekilde bir yıllık süreyi geçemeyeceğinden, bu sürenin tespiti staj bitim tarihinden geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.

Örnek 1- 16.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı (A), 06.11.2008 tarihli dilekçesiyle 04.01.2007-23.07.2007 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde, 05.08.2007-07.02.2008 tarihleri arasında avukat yanında geçen avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir.

Sigortalının 24.01.2007-23.07.2007 tarihleri arasında 6 ay mahkemeler nezdinde, 08.08.2007-07.02.2008 tarihleri arasında 6 ay avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık avukatlık staj süresi borçlandırılacaktır. 6 aydan fazla olan 04.01.2007-23.01.2007 ve 05.08.2007-07.08.2007 tarihleri arasındaki süreler borçlandırılmayacaktır.

Örnek 2- 07.02.2008-07.08.2008 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde stajını tamamladıktan sonra avukat yanında staj yapmakta iken, 17.10.2008 tarihinde Adalet Bakanlığında hakim adayı olarak Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı (B), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir. Avukatlık stajını tamamlamadan hakim adaylığına geçirilen sigortalının mahkemeler nezdinde yaptığı staj süresi 29.09.1987 tarihinden sonra geçmiş olması nedeniyle hakim adaylığından değil, meslekte geçmiş sayıldığından borçlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Örnek 3- 09.02.1986-09.08.1986 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde stajını tamamladıktan sonra avukat yanında staj yapmakta iken, 14.11.1986 tarihinde Adalet Bakanlığında hakim adayı olarak göreve başlayan ve bu görevinden 28.09.2006 tarihinde ayrılarak 08/10/2006 tarihinden itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan sigortalı (C), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir.

Sigortalının 29.09.1987 tarihinden önce geçmiş olması nedeniyle hakim adaylığından sayılan 10.02.1986-09.08.1986 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde geçen 6 aylık staj süresi borçlandırılacaktır. Tamamlamadan ayrıldığı avukat yanında geçen staj süresinin ise borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

f) Tutuklulukta veya Gözaltında Geçen Süreler

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır.

Mahkûmiyetle sonuçlanmış olan tutululuk veya gözaltı süreleri ise borçlandırılmayacaktır. Sigortalıların tutuklandıkları veya gözaltına alındıkları tarih ile berat ettikleri tarihin yer aldığı Cumhuriyet Savcılıklarınca onaylanmış belgeler borçlanma talep dilekçesine eklenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanların bu kapsamda iken tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreleri hakkında Kanunun 45. maddesi uyarınca işlem yapılacağından, bu süreler borçlandırılmayacaktır.

g) Grev ve Lokavtta Geçen Süreler

Sigortalıların grev ya da lokavtta geçen sürelerinde, malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmediğinden iş akitlerinin askıda kaldığı bu süreler 5510 sayılı Kanuna göre gün sayısı olarak değerlendirilmemektedir.

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile sigortalılar grev/lokavtta geçen sürelerini de borçlanabileceklerdir.

Grev veya lokavtta geçen süreleri gösterir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış belgeler borçlanma dilekçesine eklenecektir.

h) Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır.

Sigortalılar fahri asistanlıkta geçen sürelerini, fahri asistan olarak görev yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden temin edeceği belgenin aslını borçlanma talep dilekçesine ekleyerek Kuruma başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların Kurumlarından tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Örnek- 21.07.1995 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi doktor olarak göreve başlayan, 22.08.2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılarak 03.10.2008 tarihinde özel muayenehane açan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı (A), 06.11.2008 tarihli dilekçesi ile 14.11.1990-20.06.1995 tarihleri arasında fahri asistan olarak geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce tıpta uzmanlık süresinden sayılan 21.06.1992-20.06.1995 tarihleri arasındaki 3 yıllık süresi dışında kalan 14.11.1990-20.06.1992 tarihleri arasındaki süre fahri asistanlık süresi olarak borçlandırılacaktır. Borçlanmak için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olmayacaktır. Ayrıca, 3 yıllık süresi tıpta uzmanlık öğrenimi süresi olarak borçlandırılacaktır.

ı) Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Edenlerin Açıkta Geçirdikleri Süreler

5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa eden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların;

- İstifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süre,

- Seçimin yapıldığı tarihten önce görevine başlayanların ise istifa ettikleri tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki süre,

- Seçimlerin yapılamaması veya ertelenmesi nedeniyle yeniden görevlerine dönenlerin seçime katılmak üzere görevlerinden ayrıldıkları tarih ile seçimlerin ertelenmesi nedeniyle görevlerine başladıkları tarih arasında geçen süreleri borçlandırılacaktır.

Sigortalılar söz konusu süreyi borçlanabilmek için, borçlanma talep dilekçelerine seçimler nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini belirtir istifa dilekçelerini ve istifalarının kabul edildiğini belirtir Kurum Olurunun onaylı örneği ile seçimlerin yapılacağı tarihten önce görevine başlayanların ise göreve başlamalarına ilişkin olurun onaylı bir örneğini gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların Kurumlarından seçim için istifa ettikleri ve tekrar göreve başladıkları tarihleri gösterir şekilde düzenlenmiş tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi istenecektir.

Örnek 1- 16.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan, 29.03.2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere seçim kanunları uyarınca 01.12.2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılan, ancak seçilemeyerek 18.04.2009 tarihinde görevine dönen sigortalı (A), 08.05.2009 tarihli dilekçesiyle seçimlere katılmak üzere açıkta geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. Sigortalının seçimlere katılmak üzere görevinden ayrıldığı 01.12.2008 tarihi ile seçimlerin yapıldığı 29.03.2009 tarihini takip eden aybaşına kadar olan, 01.12.2008-14.04.2009 tarihleri arasındaki 4 ay 14 günlük süre 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre borçlandırılacaktır.

Örnek 2- 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken, 28.03.2004 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere 30.12.2003 tarihinde görevinden istifaen ayrılan, ancak seçilemeyerek 04.06.2004 tarihinde tekrar görevine başlayan ve görevinden 21.01.2005 tarihinde ayrılarak 02.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı (B), 06.11.2008 tarihli dilekçesiyle seçimler nedeniyle açıkta geçen söz konusu sürelerini borçlanmak istemektedir.

Sigortalının seçimlere katılmak üzere istifa ettiği 30.12.2003 tarihini takip eden aybaşı ile seçimlerin yapıldığı 28.03.2004 tarihini takip eden aybaşına kadar olan, 15.01.2004-14.04.2004 tarihleri arasındaki üç aylık süre 41. maddeye göre borçlandırılıp 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında olmayacaktır.

C- BORÇLANMA TUTARININ HESABI, TEBLİĞİ VE ÖDENMESİ

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, bu Kanunun 41. maddesine göre borçlanacakları sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

Borçlanılacak sürenin hesabında ayın 28, 29, 30 ve 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın ay 30, yıl 360 gün olarak alınacaktır. Borçlanacağı sürenin başlangıcı ve bitişi ay içinde herhangi bir tarih ise o aylara ait gün sayısı parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında prime esas kazancın alt sınırı günlük 21,29 YTL, üst sınırı 138,39 YTL olarak dikkate alınacaktır.

Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması tutarlarının hesabında 01.10.2008-31.12.2008 tarihleri arasında prime esas asgari günlük prim tutarı 21,29 x % 32 = 6,81 YTL azami prim tutarı 138,39 x % 32 = 44,26 YTL’dir.

Sigortalının borçlanmaya esas günlük kazancının tespitinde, adi posta veya kargo ilegönderilen veya Kuruma doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınacaktır.

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacaktır.

Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek, bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Kuruma yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin Kurum kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına göre hesaplanacaktır. Her borçlanma için ayrı borçlanma talep dilekçesi alınacaktır.

Örnek 1- 14.10.2008 tarihinde borçlanmak için Kuruma başvuran sigortalı (A)’ya borcu hesaplanarak 17.11.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu sigortalının borçlanma tutarını 17.12.2008 tarihi mesai bitimine kadar ödemesi halinde borçlanması geçerli sayılacaktır.

Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden başvurmaları gerekmektedir.

Borçlanma miktarı ve bu miktarın Kuruma ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, başvuru sahibine (Ek-2)’de yer alan yazı örneği ile iadeli-taahhütlü olarak tebliğ edilecek, tebliğ için PTT’nin yurtiçi servislerinde kullanılan “Alma/Ödeme Haberi Kartı” kullanılacaktır.

Kartların PTT’ce Kuruma iade edilmesinden sonra tespit edilecek tebliğ tarihinin bilgisayar kayıtlarına aktarılması ve kartın ait olduğu dosyaya ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılacak tebligatlarda, “Göndericinin Adı Soyadı ve Adresi” ile “aşağıdaki adrese iade ediniz” bölümlerine,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların borçlanma işlemi Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılmış ise (Ek-4 A)’daki,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanların borçlanma işlemi sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce yapılmış ise (Ek-4 B)’deki, şekilde hazırlanacak kaşe basıldıktan sonra sigortalının T.C. kimlik numarası ile dosya numarası (tahsis ya da sicil numarası) mutlaka kaşenin ilgili bölümüne yazılacaktır.

4056 sayılı Kanun gereğince yapılacak borçlanmaların prim tutarının hesabında prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Örnek 2- 20 aylık askerlik süresini prime esas asgari kazanca göre belirlenecek günlük kazanç üzerinden borçlanmak için sigortalı (B) 20.11.2008 tarihinde Kuruma başvurmuştur. Sigortalının öncelikle seçtiği kazanca göre günlük prime esas kazancı, daha sonra bu kazancın % 32’si üzerinden toplam borcu hesaplanacaktır.

20.11.2008 tarihinde;

Prime Esas Günlük Asgari Kazanç           : 21,29 YTL

Sigortalının Seçtiği Prime Esas Kazanç   : 21,29 YTL

Borçlanacağı Süre                                       : 600 gün

Hizmet Borçlanma Tutarı                           : 21,29 x % 32 x 600 = 4.087,68 YTL

Örnek 3- 115 gün grevde geçen süresini 3.000 YTL prime esas kazanca göre belirlenecek günlük kazanç üzerinden borçlanmak için sigortalı (C) 01.12.2008 tarihinde Kuruma başvurmuştur. Bu sigortalının önce seçtiği aylık kazanca göre günlük prime esas kazancı daha sonra bu kazancın % 32’si üzerinden toplam borcu hesaplanacaktır.

01.12.2008 Tarihinde;

Prime Esas Aylık Asgari Kazanç              : 21,29 YTL

Sigortalının Seçtiği Prime Esas Kazanç   : 3000 / 30 = 100 YTL

Borçlanacağı Süre                                       : 115 Gün

Hizmet Borçlanma Tutarı                           : 100 x % 32 x 115 = 3.680 YTL

Örnek 4- 30.12.2008 tarihinde iadeli taahhütlü veya acele posta servisi kullanılarak borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile askerlik hizmetini borçlanmak isteyen sigortalı (D)’nin bu talebi 12.01.2009 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına intikal etmiştir. Bu sigortalının askerlik borçlanma tutarı 30.12.2008 tarihinde geçerli olan günlük asgari veya azami kazanca göre hesaplanacaktır.

Borçlandırılacak sürelerin hesabında tam aylar 30 gün, borçlanılacak süre ayın herhangi bir gününde başlamış ise 30 güne tamamlayacak şekilde parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenecektir.

D- BORÇLANILAN SÜRELERİN HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ(*)

1- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince sigortalı olanların 41. maddeye göre borçlandıkları süreleri, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından, (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen borçlanmaları yapanlar için, borçlanılan tarihteki 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre, (c) ve (ı) bentlerinde sayılan borçlanmaları yapanlar için ise 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek - İlk defa 21.11.2008 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 15.12.2009-15.03.2010 tarihleri arasında askerliğini er olarak yapan sigortalı (A), 15.08.2010 yılında 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalı olmuştur. 12.02.2015 tarihinde Kuruma müracaat ederek askerlik süresini borçlanmıştır. Bu sigortalının borçlandığı süreler 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

2- 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra 41. maddeye göre borçlanılan sürelerle bu sürelere ait kazançlar 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Örnek 1- İlk defa 15.03.1995 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 01.04.2002-01.10.2002 tarihleri arasında 6 ay ücretsiz izin kullanan sigortalı (A), 15.08.2009 yılında 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalı olmuştur. 12.02.2010 tarihinde Kuruma müracaat ederek ücretsiz izin süresini borçlanmıştır. Bu sigortalı 41. madde hükümlerine göre borçlandırılacak, borçlandığı süreler kazanç ve hizmet olarak 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2- İlk defa 15.03.1992 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayıp 01.01.1999-01.01./2001 tarihleri arasında 2 yıllık doğumda geçen süresi bulunan sigortalı (B), 15.08.2007 tarihinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olmuş ve 11.03.2009 tarihinde de doğumda geçen süresini borçlanmak için Kuruma müracaat etmiştir. Bu sigortalının borçlanma işlemi 41. maddeye göre sonuçlandırılacak, borçlandığı süreler de hizmet ve kazanç olarak 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

3- 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak borçlanmalarda seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanç ile oranlanarak, bulunan oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılarak hesaplanan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı olarak kabul edilecektir. Ancak, hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçmeyecektir.

4- Sigortalıların borçlandıkları sürelerin ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önceki bir süre olması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye götürülecek ve prime esas kazançları bu şekilde belirlenen aylara, ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten sonra geçmesi halinde ise prime esas kazanç ilgili aylara maledilecektir. İlgili aylara mal edilmesinde ay, 30 gün olarak kabul edilecektir.

Örnek 1- İlk defa 03.10.2008 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı (A), 15.12.2008-15.06.2009 tarihleri arasında yaptığı askerlik süresini 28.07.2010 tarihinde prime esas asgari günlük kazanç 23,46 iken 30 YTL üzerinden borçlanmıştır. Bu sigortalı askerliğini ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra yaptığı için borçlandığı süre sigortalılık süresini geriye götürmeyecek, ancak gün ve kazanç olarak değerlendirilecektir.

İşe Giriş Tarihi                           : 03.10.2008

Askerlik Süresi                          : 15.12.2008–15.06.2009

Borçlanma Talep Tarihi            : 01.07.2010

Borç Ödeme Tarihi                    : 28.07.2010

Borcun Ödendiği Tarihteki Asgari Günlük Kazanç*: 703,80/30 = 23,46 YTL

Borçlandığı Günlük Kazanç     : 30 YTL

Borçlanılacak Gün Sayısı         : 180 gün

Borçlanma Tutarı                      : 180 x 30 x % 32 = 1.728 YTL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihindeki asgari kazanca oranı: 30/23,46= 1,28

 

YIL

AY

GÜN

İLGİLİ AYIN ASGARİ KAZANCI (YTL)

ORAN

İLGİLİ AY İÇİN HESAPLANAN KAZANÇ (YTL)

2008

Aralık

16

340,64

1,28

436,02

 

Ocak

30

670,50

1,28

858,24

 

Şubat

30

670,50

1,28

858,24

 

Mart

30

670,50

1,28

858,24

2009*

Nisan

30

670,50

1,28

858,24

 

Mayıs

30

670,50

1,28

858,24

 

Haziran

14

312,90

1,28

400,51

* Asgari ücret 2009 yılı için 670,50 YTL, 2010 yılı için de 703,80 YTL olarak dikkate alınmıştır.

Örnek 2- İlk defa 05.10.1989 tarihinde hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlayan Sigortalı (B), 01.10.1986-01.04.1988 tarihleri arasında yaptığı askerlik süresini 30.12.2008 tarihinde Kanunun 4. maddesinin (b) bendine tabi iken yürürlükteki prime esas günlük kazanç üzerinden borçlanmıştır. Bu sigortalının askerliği ilk işe giriş tarihinden önce yapıldığından borçlandırılan gün sayısı kadar sigortalılık süresi geriye götürülecek kazanç olarak da aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

İşe Giriş Tarihi                            : 05.10.1989

Askerlik Süresi                           : 01.10.1986–01.04.1988

Borçlanma Talep Tarihi             : 21.11.2008

Borç Ödeme Tarihi                     : 26.12.2008

Borcun Ödendiği Tarihteki Asgari Günlük Kazanç                : 21,29 YTL

Borçlandığı Günlük Kazanç        : 21,29 YTL

Borçlanılacak Gün Sayısı             : 540 gün

Borçlanma tutarı            : 21,29 x % 32 x 540 = 3.678,91 YTL

Ödenen 1 günlük primin ödeme tarihteki asgari kazanca oranı: 21,29/21,29 = 1

Sigortalılık başlangıç tarihi          : 05.10.1989

                                                         -      6/         1

                                                         05.04.1988

 

YIL

AY

GÜN

İLGİLİ AYIN ASGARİ KAZANCI (TL)

ORAN

İLGİLİ AY İÇİN HESAPLANAN KAZANÇ (TL)

1988

Nisan

26

51.168

1

51.168

 

Mayıs

30

59.040

1

59.040

 

Haziran

30

59.040

1

59.040

 

Temmuz

30

70.020

1

70.020

 

Ağustos

30

70.020

1

70.020

 

Eylül

30

70.020

1

70.020

 

Ekim

30

70.020

1

70.020

 

Kasım

30

70.020

1

70.020

 

Aralık

30

70.020

1

70.020

 

Ocak

30

89.610

1

89.610

1989

Şubat

30

89.610

1

89.610

 

Mart

30

89.610

1

89.610

 

Nisan

30

89.610

1

89.610

 

Mayıs

30

89.610

1

89.610

 

Haziran

30

143.520

1

143.520

 

Temmuz

30

143.520

1

143.520

 

Ağustos

30

143.520

1

143.520

 

Eylül

30

143.520

1

143.520

 

Ekim

4

19.136

1

19.136

 

5- 1479 sayılı Kanunun mülga 51. maddesinde diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalıştıktan sonra bu Kanunun kapsamına girenlerin çalıştıkları bu sürelerinin dikkate alınarak basamaklarının yeniden belirleneceği öngörülmekte iken borçlanılan sürelerin basamak intibakında dikkate alınacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların 01.10.2008 tarihinden önce geçen borçlanılacak sürelerinden 01.10.2008 tarihinden sonra kendileri veya hak sahiplerinin Kanunun 41. maddesi gereğince borçlanmaları halinde borçlanılan süreler aylıkların hesabında gün sayına eklenecek, ancak kazanç hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek - 01.02.1994 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetinden dolayı bu tarih itibariyle sigortalılığı başlatılan sigortalı (A), 01.04.1981-01.12.1982 tarihleri arasında yaptığı 20 aylık askerlik süresini 25.12.2008 tarihinde borçlanmıştır. Bu sigortalı askerliğini ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yaptığı için borçlandığı süre sigortalılık süresine eklenerek sigortalılık başlangıç tarihi 01.06.1992 olarak belirlenecek prim ödeme gün sayısı da toplam gün sayısına ilave edilecektir. Tahsil edilen primler aylıkların hesabında kazanç olarak değerlendirilmeyecektir.

6- 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesi gereğince avukat ya da noter olması nedeniyle sigortalılığı başlayanlar ile anılan Kanunun mülga 85. maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalılığı başlayanlardan bu tarihten sonra da zorunlu olarak Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamında olanların 01.10.2008 tarihinden önce geçen sürelerini 41. maddeye göre borçlanmaları halinde, borçlanılan süreler Kanunun 4. maddesinin (a) bendi kapsamına göre kazanç ve gün olarak değerlendirilecektir.

7- 5510 sayılı Kanun gereğince yapılacak borçlanmalarda hizmet, borçlanma tutarının ödendiği tarihte geçerli olacaktır.

II- KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNE TABİ OLANLARIN VERGİ BORÇLANMASI

5510 sayılı Kanunun geçici 8. maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi olanlardan 01.10.2008 tarihi itibari ile sigortalılıkları başlatılanların, 04.10.2000 tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında varsa vergi mükellefiyet sürelerini borçlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Söz konusu borçlanma hakkından Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile (3) numaralı alt bendine tabi anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından vergi mükellefiyetlerinin devam etmesi nedeniyle 01.10.2008 tarihi itibari ile sigortalılıkları başlatılacak olanlar yararlandırılacaktır.

01.10.2008 tarihi itibari ile sigortalılıkları başlatılanlardan 04.10.2000 tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunanlar, bu sürelerini belgelemek kaydıyla, 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (01.04.2009 mesai bitimine kadar) (Ek-6)’da yer alan “VERGİ BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ” ile talepte bulunmaları halinde borçlanabileceklerdir.

Bu nedenle, (Ek-8)’de yer alan duyuru metninin çoğaltılıp, ünitenizde sigortalılar ile hak sahiplerinin görebilecekleri yerlere asılarak bunların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Belgelenen vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için Kanunun 80. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep tarihinde beyan edilen prime esas kazancının % 32’si üzerinden hesaplanarak tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının 6 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde hesaplanan tutar 30.09.2008 tarihinde geçerli olan prim tablosundaki 24 üncü basamağın sağlık primi dahil tutarının üstünde olamayacaktır.

Vergi borçlanmasına ait borcun hesaplanmasına esas aylık prime esas kazanç, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile sigortalılar tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.

Sigortalıya (Ek-7)’de yer alan yazı ile tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutarlar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

Sigortalılara 04.10.2000–01.10.2008 süresi vergiye tabi sürelerini talepte bulunarak borçlanma hakkı tanındığından, bu haktan yararlanarak borçlanma yapanların bu tarihler arasında diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre çalışmalarının bulunması halinde bu çalışmaları iptal edilecektir. Bu nedenle sigortalılar kısmi borçlanma yapamayacakları ve diğer çalışma sürelerinin iptal edileceği konusunda mutlaka uyarılacak ve işlemleri yapılacaktır.

01.04.2009 tarihine kadar Kuruma başvurduğu halde ödeme süresi içerisinde vefat eden sigortalının hak sahipleri de söz konusu sürede borçlanma tutarının tamamını ödeyerek borçlanma hakkından yararlanabileceklerdir.

2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra geçici 8. maddeye göre borçlanılan sürelerle bu süreler ait kazançlar 1479 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

Tahsil edilen prim tutarlarının toplam gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak günlük kazancın 30 katı alınarak, 30.09.2008 tarihinde geçerli olan prim tablosundan sağlık primli en yakın değere karşılık gelen basamak esas alınarak basamak tespiti yapılacak, borçlanılan süredeki yıllara ait kazançlar da bulunan basamak değerinin o yıllardaki değeri üzerinden belirlenecektir.

Örnek 1- 01.01.2005 tarihinde gelir vergisi mükellefiyeti başlayan ve bu mükellefiyeti devam etmesine rağmen 01.10.2008 tarihine kadar Kuruma başvurarak kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalı (A), 01.01.2005-01.10.2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerini prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanmak için bağlı bulunduğu vergi dairesince onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesi ve vergi borçlanması talep formu ile 24.12.2008 tarihinde Kuruma başvurmuştur. Bu sigortalının 01.10.2008 tarihi itibari ile tescili yapılarak vergi borçlanma süresine ait borcun hesaplanması ve kazanç değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Borcun Hesaplanması

Başvuru tarihi: 24.12.2008

Vergi Mükellefiyet Süresi : 01.01.2005–01.10.2008 (3 yıl, 9 ay = 1350 gün)

Başvuru Tarihindeki Asgari Günlük Kazanç: 21,29 YTL

Borçlanma Tutarı: 21,29 x % 32 x 1350 = 9.197,28 YTL

Borcun Tebliğ Tarihi: 09.01.2009

Borcun Son Ödeme Tarihi: 09.07.2009

Kazanç Olarak Değerlendirme

Basamağa Esas Günlük Kazanç: 9.197,28 / 1350 = 6,81 YTL

Basamağa Esas Aylık Kazanç: 6,81 x 30 = 204,30 YTL

En Yakın Sağlıklı Prim Dahil Basamak Değeri: 1

Örnek 2- 01.01.2001 tarihinde gelir vergisi mükellefiyeti başlayan ve bu mükellefiyeti devam etmesine rağmen 01.10.2008 tarihine kadar Kuruma başvurarak kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalı (B), 01.01.2001-01.10.2008 tarihleri arasındaki limited şirket ortaklığında geçen süresini borçlanmak için 01.04.2009 tarihine kadar Kuruma müracaat etmemiştir. Bu sigortalının borçlanmadığı sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığından 01.04.2009 tarihinden sonra Kurumca tespit edilmesi veya kendisinin başvurması halinde sigortalılık başlangıç tarihi 01.10.2008 tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 3- Anonim şirket kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu halde 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescilini Kuruma yaptırmayan sigortalı (C), 15.04.2007-01.10.2008 tarihleri arasında geçen süresi için 26.12.2008 tarihinde şirket yetkilileri tarafından onaylanan sigortalı işe giriş bildirgesi ve borçlanma talep formu ile vergi mükellefi olduğu süreyi günlük 25 YTL prime esas kazanç üzerinden borçlanmak için müracaat etmiştir. Bu sigortalının 01.10.2008 tarihi itibari ile tescili yapılarak vergi borçlanma süresine ait borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Borcun Hesaplanması

Başvuru Tarihi: 26.12.2008

Vergi Mükellefiyet Süresi: 15.04.2007–01.10.2008 (1 Yıl, 5 Ay, 16 Gün = 526 Gün)

Başvuru Tarihindeki Asgari Günlük Kazanç: 21,29 YTL

Borçlanmak İstenen Kazanç: 25 YTL

Borçlanma Tutarı: 25 x % 32 x 526 = 4.208 YTL

Borcun Tebliğ Tarihi: 25.02.2009

Borcun Son Ödeme Tarihi: 25.08.2009

Bu sigortalı tebliğ edilen borç tutarının 4.000 YTL’lik kısmını 24.08.2009 tarihinde ödemiş ve kalan 208 YTL’lik kısmını da ödememiştir. Bu durumda borcun tamamı ödenmediği için borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Vergi borçlanması yapılan sürelere ilişkin prim ödeme gün sayıları toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, prime esas kazançları aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacaktır.

III- KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNE TABİ OLANLARIN 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPACAKLARI BORÇLANMALAR

A- 5510 SAYILI KANUNUN 46. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK BORÇLANMALAR

5510 sayılı Kanunun 46. maddesi ile fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler, fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri ile fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul sürelerinin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeden 2008 yılı Ekim ayı başından sonra, ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılar yararlanacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 46. maddesine göre yapılan borçlanmalarda borç tutarı, borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancının % 32’si üzerinden hesaplanan borç tutarının, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde, kendileri tarafından ödenecektir. Ancak, borçlanma için başvuran ve işlemi yapıldıktan sonra ölen sigortalıların dul ve yetimleri de hesaplanan borçlanma tutarını ödeyebileceklerdir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1- Hukuk Fakültesinde 05.09.2004–25.07.2008 tarihleri arasında 3 yıl 10 ay 21 gün öğrenim gördükten sonra 30.08.2009 tarihinde teğmen nasbedilen sigortalı (A), öğrencilikte geçen süresini borçlanmak istemesi halinde, 28.12.1986 doğum tarihi itibariyle 18 yaşını tamamladığı 28.12.2004 tarihinden önce geçen 3 ay 23 gün süresi borçlanma dışı bırakılarak 28.12.2004-25.07.2008 tarihleri arasında 3 yıl 6 ay 28 gün öğrencilik süresi borçlanmak için başvurduğu tarihte en az aylık alan teğmenin prime esas kazancı üzerinden borçlandırılacaktır. Sigortalının borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemesi gerekmekte olup, süresi içinde eşit taksitler halinde ödememesi durumunda borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Örnek 2- 03.09.2002–18.06.2008 tarihleri arasında 5 yıl 9 ay 16 gün Mühendislik Fakültesinde öğrenim gördükten sonra 30/05/2009 tarihinde polis memuru olarak göreve atanan sigortalı (B), öğrencilikte geçen süresini borçlanmak istemesi halinde hazırlık sınıfında geçen 1 yıllık süresi ile 31.07.2007-18.06.2008 tarihleri arasında geçen 10 ay 17 gün fazla öğrenim süresi olmak üzere toplam 1 yıl 10 ay 17 gün öğrenim süresinden düşülerek kalan 3 yıl 10 ay 29 gün öğrencilik süresi borçlanmak için başvurduğu tarihte en az aylık alan polis memurunun prime esas kazancı üzerinden borçlandırılacaktır. Sigortalının borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemesi gerekmekte olup, süresi içinde eşit taksitler halinde ödememesi durumunda borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Örnek 3- 04.09.2004-16.06.2007 tarihleri arasında geçen 2 yıl 9 ay 13 gün Meslek Yüksek Okulunda okuduktan sonra 30.08.2009 tarihinde astsubay nasbedilen sigortalı (C), öğrencilikte geçen süresini borçlanmak istemesi halinde, 15.04.1987 doğum tarihi itibariyle 18 yaşını tamamladığı 15.04.2005 tarihinden önce geçen 7 ay 11 gün süresi, 08.07.2005-27.08.2005 tarihleri arasında geçen 1 ay 20 gün sigortalı süresi ve 31.07.2006-16.06.2007 tarihleri arasında geçen 10 ay 15 gün fazla öğrenim süresi olmak üzere toplam 1 yıl 7 ay 16 gün süresi öğrenim süresinden düşülerek kalan 1 yıl 1 ay 27 gün öğrencilik süresini borçlanmak için başvurduğu tarihte en az aylık alan astsubay çavuşun prime esas kazancı üzerinden borçlandırılacaktır. Sigortalının borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemesi gerekmekte olup, süresi içinde eşit taksitler halinde ödememesi durumunda borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Örnek 4- 05.09.2006 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesine kayıt yaptıran, 14.09.2009 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayan ve 20.06.2010 tarihinde mezun olarak Komiser Yardımcısı olarak göreve atanan sigortalı (D), öğrencilikte geçen süresini borçlanmak istemesi halinde okula kayıt yaptırdığı 05.09.2006 tarihi ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladığı 14.09.2009 tarihi arasında geçen 3 yıl 10 gün öğrencilikte geçen süresi, borçlanmak için başvurduğu tarihte en az aylık alan komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden borçlandırılacaktır. Sigortalının borç tutarını tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödemesi gerekmekte olup, süresi içinde eşit taksitler halinde ödememesi durumunda borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladığı 14.09.2009 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacağından, bu tarihten sonra geçen süreleri borçlandırılmaksızın hizmet olarak alınacaktır.

5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlardan, fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenlerin, başarılı öğrenim süreleri ile fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin işlemler 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

5434 sayılı Kanununun 15. maddesinin (e) fıkrası uyarınca, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına atananlardan, yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerine eklenmesinden doğan borç tutarı tahsilatı bitmeden, vazife malulü olanların kalan borç tutarları tahsil edilmeyecektir.

B- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK BORÇLANMALAR

1) Geçici .  Maddenin Onuncu Fıkrasına Göre Yapılacak Borçlanmalar

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle;

- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsamında çalışacak olanların,

- Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda) geçen, başarılı eğitim süreleri,

- 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde borçlandırılacaktır.

Borçlanma tutarı, borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenecektir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1- Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan sigortalı (A), 16.11.2008 tarihli dilekçesiyle Polis Akademisinde geçen öğrencilik süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı (A)’nın 06.09.2003-17.06.2007 tarihleri arasında geçen öğrencilik süresinden 14/11/1985 doğum tarihi itibariyle 18 yaşını tamamladığı 14.11.2003 tarihinden önce geçen 2 ay 8 gün süresi borçlanılacak süresinden düşülerek, 14.11.2003-17.06.2007 tarihleri arasında Polis Akademisinde geçen 3 yıl 7 ay 4 gün süresi, 16.11.2008 tarihinde en az aylık alan komiser yardımcısının emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

16.11.2008 tarihinde en az aylık alan komiser yardımcısının emeklilik keseneğine esas aylık unsurları;

16.11.2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı: 0,051448

16.11.2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı: % 16

16.11.2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı: % 20

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı: 8/1 (660 x 0,051448)          33,96

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120)                                       681,20

Özel Hizmet Tazminatı: (9500 x 0,051448 x % 40)                 + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı:                                  910,66.-    YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 910,66 / 30 = 30,36

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 7 Ay 4 Gün: 1294 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,36 x 1294 = 39.285,84 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 39.285,84 x % 36 = 14.142,9 = 14.143 YTL

İlgili adına 14.141 YTL borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalının söz konusu borç tutarını 2 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilecektir.

Örnek 2- 30.08.2002 tarihinde Astsubay nasbedilen Sigortalı (B), 28.11.2008 tarihli dilekçesiyle 07.10.1996-18.02.200l tarihleri arasında İktisat Fakültesinde geçen öğrencilik süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı (B)’nin 20.10.2000-19.0l.200l tarihleri arasında 48 gün sigortalı hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının 07.10.1996-18.02.200l tarihleri arasında geçen 4 yıl 4 ay 12 gün öğrencilik süresinden 31.07.2000-18.02.2001 tarihleri arasındaki 6 ay 17 gün fazla öğrenim süresi düşülerek kalan 3 yıl 9 ay 25 gün süresi, 28.11.2008 tarihinde en az aylık alan astsubay çavuşun emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

28.11.2008 Tarihinde En Az Aylık Alan Komiser Yardımcısının Emeklilik Keseneğine Esas Aylık Unsurları;

28.11.2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı: 0,051448

28.11.2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı: % 16

28/11/2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı: % 20

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 9/3 (645 x 0,051448):          33,18

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120):                                     681,20

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40):                 + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı:                                   909,88    YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 909,88 / 30 = 30,33

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 9 Ay 25 Gün: 1375 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,33 x 1375 = 41.703,75 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 41.703,75 x % 36 = 15.013,35 YTL

İlgili adına 15.013 YTL borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalı söz konusu borç tutarını 2 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilecektir. Ayrıca, 20.10.2000-19.01.200l tarihleri arasındaki 48 gün sigortalı hizmeti fazla öğrenim süresi içinde bulunduğundan, bu süre borçlandırılacak süresinden düşülmeyerek sigortalının hizmet süresine eklenecektir.

Örnek 3- Açık Öğretim Fakültesi 4 yıllık İşletme Bölümüne 05.09.2000 tarihinde kayıt yaptıran, 08.10.2002 tarihinde polis memuru olarak göreve başlayan ve 18.09.2005 tarihinde okulunu bitiren sigortalı (C), Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken 17.11.2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanmak istemektedir.

Sigortalı yüksek öğrenimini bitirmeden 08.10.2002 tarihinde polis memuru olarak göreve başladığından, göreve başladığı tarihten önce yüksek öğrenimde geçen süresinin borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 4- 04.09.1992-18.06.1996 tarihleri arasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim gördükten sonra 28.02.1997 tarihinde komiser yardımcısı olarak göreve başlayan, daha sonra 15.10.2000 tarihinde naklen Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir göreve atanan sigortalı (D), 16.11.2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen süresini borçlanmak istemektedir. Sigortalı borçlanmak için başvurduğu 16.11.2008 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmadığından, söz konusu yüksek öğrenimde geçen süresinin borçlandırılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 5- 05.03.1975 doğumlu olan ve hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresi 4 yıl olan İktisat Fakültesinde 02.09.1992-18.09.1998 tarihlerinde okuyan ve 30.08.2000 tarihinde Polis olarak göreve başlayan sigortalı (E), 16.11.2008 tarihli dilekçesiyle yüksek öğrenimde geçen sürelerini borçlanmak istemektedir. Sigortalının 02.09.1992-18.09.1998 tarihleri arasında geçen 6 yıl 17 gün öğrencilik süresinden, hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süresi ile 31.07.1997-18.09.1998 tarihleri arasındaki 1 yıl 1 ay 17 gün fazla öğrenim süresi düşülerek kalan 3 yıl 11 ay süresi 16.11.2008 tarihinde en az aylık alan polis memurunun emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden borçlandırılacaktır.

Borcun Hesaplanması

16.11.2008 tarihindeki katsayı rakamı: 0,051448

16.11.2008 tarihindeki Emeklilik Keseneği oranı: % 16

16.11.2008 tarihindeki Kurum Karşılığı oranı: % 20

Derece-Kademe/gösterge rakamı 8/1 (660 x 0,051448):           33,96

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120):                                      681,20

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40):                + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı:                                    910,66    YTL

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: Emekli Keseneği Esas Aylık Tutarı/30

Bir Günlük Borcun Hesabına Esas Alınan Tutar: 910,66 / 30 = 30,36

Borçlandırılacak Süre: 3 Yıl 11 Ay: 1410 Gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 30,36 x 1410 = 42.807,60 YTL

Borç Tutarı: Borçlanmaya Esas Tutar x % 36

Borç Tutarı: 42.807,60 x % 36 = 15.410,74 = 15.411 YTL

İlgili adına 15,411.-YTL. borç tahakkuk ettirilecektir. Sigortalının söz konusu borç tutarını 2 yıl içinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilecektir.

2) Geçici 4. Maddenin Onyedinci Fıkrasına Göre Yapılacak Borçlanmalar

Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23.4.1999 tarihi ile 14.2.2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlardan halen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 15.04.2009 (aylıkları her ayın 1 inde ödenenler için 01.04.2009) tarihine kadar Kuruma müracaatları halinde borçlandırılacaktır.

Geçici 4. maddesinin onyedinci fıkrasına göre yapılacak borçlanmalar da, sigortalıların görevlerinden ayrıldıkları derece ve kademelerine prim veya kesenek ödenmemiş veya borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesindeki yükselebilcekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranları borçlandırılmak suretiyle borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde eşit taksitlerle veya defaten kendileri tarafından ödenecektir.

Borç tutarının iki yıl içinde eşit taksitlerle ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

Örnek- 27.11.1989 tarihinde öğretmen olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve almış olduğu disiplin cezası sonucu 05.12.2000 tarihinde 5. derecenin 1. kademesinde 8 gün kıdemli iken görevine son verilen ilgili 5525 sayılı Kanun uyarınca 04.10.2006 tarihinde görevine başlatılmıştır. 15.11.2008 tarihli dilekçesi ile 15.12.2000–04.10.2006 tarihleri arasında açıkta geçen süresini borçlanmak istemesi üzerine borçlanma işlemi yapılacaktır. Görevinden ayrıldığı tarihte bulunduğu 5. derecenin 1. inci kademesi ve bu kademede 8 gün kıdemi ile borçlanacağı 15.12.2000–04.10.2006 tarihleri arasındaki 5 yıl 9 ay 19 gün süresi olmak üzere toplam 5 yıl 9 ay 27 gün süresi intibakında değerlendirilerek ulaşacağı 4. derecenin 3. kademesi, görevine son verildiği tarihteki ek göstergesi (öğretmenler için 5. derecenin ek göstergesi 900 dür) dikkate alınarak borç tutarı hesaplanacaktır.

Borcun Hesaplanması

15.11.2008 Tarihindeki Katsayı Rakamı: 0,051448

15.11.2008 Tarihindeki Emeklilik Keseneği Oranı: % 16

15.11.2008 Tarihindeki Kurum Karşılığı Oranı: % 20

Derece-Kademesi   : 4/3

Ek Göstergesi         : 900

Kıdem Yılı                : 11 yıl

Borçlandırılacak Süre: 5 Yıl 9 Ay 19 Gün

Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 4 / 3 (985 x 0,051448):        50,68

Taban Aylık Tutarı: (1000 x 0,68120):                                      681,20

Ek Gösterge Tutarı: (900 x 0,051448):                                         46,30

Kıdem Aylık Tutarı: (11 Yıl x 20 x 0,051448):                             11,32

Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,051448 x % 40):                 + 195,50

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı:                                     985  YTL

Bir Aylık Borç Tutarı: Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı x % Kesenek Karşılık Toplam (% 36)

Bir Aylık Borç Tutarı: 985 x % 36 = 354,6 YTL

Bir Günlük Borç Tutarı:354,6 / 30 = 11,82 YTL

Borçlandırılacak süre: 5 yıl 9 ay 19 gün = 2089 gün

Borçlanmaya Esas Genel Tutar: 11,82 x 2089 = 24,70 YTL

C- 5434 SAYILI KANUNUN EK 31. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN BORÇLANMALAR

5434 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan ek 31. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan 5510 sayılı Kanun gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının (c) kapsamındaki sigortalıların 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanun hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak yapılacak borçlanmalara önceki mevzuat gereğince devam edilecektir.

IV- BORÇLANMA İÇİN BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BORÇLANMA PROGRAMLARI

Hizmet borçlanması yapmak için;

a) İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince sonuçlandırılacaktır.

Bunlardan Kanunun;

- 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından önce 4. maddenin (a) bendine tabi hizmetlerinin borçlanması 506 sayılı Kanunun 5510 sayılı Kanuna göre revize edilen “HİZMET BORÇLANMALARI”

- 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önce 4. maddenin (b) bendine tabi hizmetlerinin borçlanması 1479 sayılı Kanunun 5510 sayılı Kanuna göre revize edilen “SIEV, SİGORTALILAR BİRİMİ İŞLEMLERİ, TEBLİGAT MENÜSÜ, BORÇLANMA İŞLEMLERİ” programı aracılığıyla yapılacaktır.

b) 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle iştirakçiliği devam edenlerden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak borçlanmalarda “EMCICS” programı içinde yer alan “GZ01”, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayanlar ile geçici 4. maddenin onuncu fıkrası uyarınca sigortalılarla bunların hak sahipleri hakkında yapılacak borçlanmalarda ise “GHB1” alt menüsü kullanılacaktır.

c) 5510 sayılı Kanunun 41, 46 ve geçici 4. maddelerine göre yapılacak borçlanmalar için 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalılar, bağlı bulundukları kamu idareleri aracılığı ile Kurumca örneği hazırlanan borçlanma belgesi ile Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA(*) adresinde faaliyet gösteren bölümü tarafından sonuçlandırılacaktır.

d) Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalıların 01.10.2008 tarihinden önce 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi hizmetlerinin borçlanması ise borçlanacakları prime esas kazanç Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA(*) adresinden sorulduktan sonra (a) bölümünde belirtilen programlar aracılığıyla sonuçlandırılacaktır.

e) Kanunun geçici 8. maddesi gereğince yapılacak vergi borçlanma süreleri

“SIEV, SİGORTALILAR BİRİMİ İŞLEMLERİ, TEBLİGAT MENÜSÜ, VERGİ BORÇLANMASI İŞLEMLERİ” programı aracılığıyla yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

EKLER:

1- Borçlanma Talep Dilekçesi (41. maddeye göre)

2- Tebliğ örneği ( 4 (a) ve (b) sigortalıları için)

3- Tebliğ örneği ( 4 (c) sigortalıları için)

4- Kaşe örneği

5- Borçlanma Talep Dilekçesi (46 ve geçici 4. maddelere göre)

6- Vergi Borçlanması Talep Dilekçesi

7- Vergi Borçlanması Tebliğ Örneği

8- Duyuru Metni


(*)        Bu kısım; 2010/106 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(*)        Bu paragraf; 2010/106 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(*)        Bu örnek; 2010/106 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(*)        Bu bölüm; 2010/106 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(*)        2010/106 sayılı Genelge ile başvuru adresi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhiye /ANKARA” olarak değiştirilmiştir.

(*)        2010/106 sayılı Genelge ile başvuru adresi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhiye /ANKARA” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1-   Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

2-   Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin (4) numaralı bölümünde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. “Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar yazılacaktır.

3-   (5) numaralı bölüme 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

4-   (6) numaralı bölüme borçlanılmak istenilen sürenin tamamı veya iki tarih arası ya da gün, ay, yıl olarak ne kadar süre borçlanılmak isteniyorsa uygun kutunun (X) ile işaretlenerek doldurulması gerekmektedir.

5-   (7) numaralı bölüme Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar ile son kez bu kapsamda görev yapmış olanların görev yaptıkları Kurumun açık adı yazılacaktır.

6-   41. maddede sayılan sürelerini borçlanmak isteyenlerden,

a)     İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaya başlayan sigortalılar ve hak sahipleri ile 2925 sayılı Kanun ile mülga 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,

b)     5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar veya hak sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar –ANKARA” adresine, başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle, belgenin (7) numaralı bölümünün altında yer alan “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU” başlığı altındaki bölüme başvuru yapılacak birimin adı ve adresi yazılacaktır.

7-   Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi gerekmektedir.


 

EK 2

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sayı      : B.13.1.

Konu    : Borçlanma Talebiniz.                                                                                                      İADELİ-TAAHHÜTLÜ

 

 

Sayın …………………..

……………………………………..

……………………………………..

                                                                               …………….

 

İlgi : ……./……../……. tarihli borçlanma belgesi/dilekçe.

 

İlgide kayıtlı borçlanma belgenize/dilekçenize istinaden 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre ………………………………ilişkin borçlanma talebiniz Kurumumuzca uygun görülmüştür.

Müracaat tarihinizde geçerli olan prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında seçmiş olduğunuz ………... YTL’nin % 32’si üzerinden …………. gün karşılığı hesaplanan …………….. YTL borçlanma bedelinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde aşağıda belirtilen banka şubelerine ödenmesi gerekmektedir.

Borçlanma bedelinin bir aylık süresinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılacak, bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen süreyle orantılı kısmı dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

 

 

BORÇLANMA TAHSİLÂTI YAPAN BANKALAR

Banka        Şube Adı      Hesap no

………       …………      …………

………       …………      …………

Not : 1- Borcunuzu öderken banka dekontlarınızda adı, soyad, T.C. kimlik numarası, SSK sicil/Bağ numaranızın bulunması hususlarını kontrol ediniz.

2- (4/b) sigortalılarının yapacakları borçlanmalarda Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, PTT Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Bankasya, HSBC şubeleri aracılığıyla borçlanma türü (03 ödeme kodu) seçilmek suretiyle tahsil edilecektir.

T.C. Kimlik No    :

SSK Sicil No         :

Bağ-No                 :


 

EK 3

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

 

Sayı       : B.13.1.

Konu     : Borçlanma Talebiniz.                                                                                                    İADELİ-TAAHHÜTLÜ

 

Sayın …………………..

……………………………………..

……………………………………..

                                                                               …………….

 

İlgi : ……./……../……. tarihli borçlanma belgesi/dilekçe.

5510 Sayılı Kanuna göre borçlanma talebiniz Kurumumuzca uygun görülerek ödemeniz gereken prim tutarı, yazımız ekinde gönderilen borçlandırma tahakkuk cetvelinde gösterilmiştir.

Borçlanma miktarını, aşağıda belirtilen banka şubesi nezdindeki hesabımıza, bu mektubun tarafınıza teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeniz gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde borcunuzu ödemediğiniz taktirde borçlanmanız iptal edilecektir.

Borcunuzun bir kısmını ödemeniz halinde, ödediğiniz miktara isabet eden gün sayısı geçerli olacaktır.

Borcunuzu öderken banka dekontlarına adınızı, soyadınızı, T.C. kimlik numaranızı ve sigorta sicil numaranızı yazdırmanız ve banka makbuzlarının asıllarının dilekçe ekinde Daire Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Şube Müdürü

 

Ek: Borçlandırma Tahakkuk Cetveli

 

 

ÖDEMENİN YAPILACAĞI

Banka adı          Şube adı                Hesap no

                                                        Sosyal Güvenlik Kurumu

                                                        Emsan Şahıs Prim Tahsilatı Hesabı


 

 

KAŞE ÖRNEKLERİ

 

Ek 4 A

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Caddesi No:24

06643                          Bakanlıklar/ANKARA

T. C. Kimlik No :………………………..…

Dosya No :…………………………………

 

 

 

Ek 4 B

 

……………. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi

T. C. Kimlik No :………………………..…

Dosya No :…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1-   Bu belge, yalnızca 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46. maddesi ile geçici 4. maddesinin onuncu fıkrasına göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

2-   (4) numaralı bölüme sigortalının;

a)  Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı....vb.)

b)  Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.) yazılır.

3-   (5) numaralı bölümde borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

4-   Borçlanma yapmak isteyenler, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar – ANKARA” adresine başvuruda bulunacaklardır.

5-   Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1-   Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 4.10.2000 tarihi ile 1.10.2008 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet sürelerini borçlanmak için kullanılacaktır.

2-   Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin (4) numaralı bölümde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. “Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar yazılacaktır.

3-   (5) numaralı bölüm ilgili vergi dairelerince doldurulup onaylanacaktır.

4-   Vergi borçlanması talep dilekçesi eksiksiz ve usulüne göre düzenlenerek, sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilecektir.

5-   Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi halinde, borçlanılan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Borç tutarının tamamının 6 aylık süre içerisinde ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez.

 


 

EK 7

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sayı    : B.13.1.

Konu  : Vergi Borçlanma Talebiniz.                                                                                              İADELİ-TAAHHÜTLÜ

 

Sayın …………………..

……………………………………..

……………………………………..

                                                                               …………….

 

İlgi : ……./……../……. tarihli borçlanma belgesi/dilekçe.

İlgide kayıtlı borçlanma belgenize/dilekçenize istinaden 5510 sayılı Kanunun geçici 8. maddesine göre vergi mükellefiyet sürenizi borçlanma talebiniz Kurumumuzca uygun görülmüştür.

Müracaat tarihinizde geçerli olan prime esas günlük alt ve üst sınırları arasında seçmiş olduğunuz ………... YTL’nin % 32’si üzerinden …………. gün karşılığı hesaplanan …………….. YTL borçlanma bedelinin tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde aşağıda belirtilen banka şubelerine ödenmesi gerekmektedir.

Borçlanma bedelinin tamamının altı aylık sürede ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza

 

 

BORÇLANMA TAHSİLATI YAPAN BANKALAR

Banka            Şube Adı        Hesap no

………           …………        …………

………           …………        …………

 

 

Not : (4/b) sigortalılarının yapacakları borçlanmalarda Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, PTT Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Bankasya, HSBC şubeleri aracılığıyla borçlanma türü (04 ödeme kodu) seçilmek suretiyle tahsil edilecektir.

T.C. Kimlik No   :

Bağ-No                :


 

Ek -8

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

5510 sayılı Kanuna göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından gelir vergisi mükellefi olduğu halde, 01.10.2008 tarihine kadar Kuruma kayıt ve tescili yapılmayanların, bu tarih itibariyle vergi mükellefiyetleri devam etmesi kaydıyla sigortalılıkları 01.10.2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Ayrıca, 01.10.2008 tarihi itibariyle sigortalılıkları başlatılanlardan, 04.10.2000-01.10.2008 süresindeki vergi mükellefiyet sürelerini belgeleyerek 01.04.2009 tarihine kadar Kuruma başvuranlar, hesaplanacak borçlanma tutarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ödemeleri halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.

01.04.2009 tarihine kadar Kuruma başvurduğu halde ödeme süresi içerisinde vefat eden sigortalının hak sahipleri de söz konusu sürede borçlanma tutarının tamamını ödeyerek borçlanma hakkından yararlanabileceklerdir.

 

 

………….……Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

……………… Sosyal Güvenlik Merkezi