SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/106

 

Tarih         : 15.12.2008

Konu         : Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine izin verilmesi

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi” başlıklı 29. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin belirtilen hükmüne istinaden, işyerlerinin tehlike sınıflarının en yükseğinde veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilmesine ilişkin uygulamaya ilk olarak, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların ilgili Ünitece birleştirilmesi suretiyle geçilmesine karar verilmiş olup, uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- İşyeri Dosyalarının Birleştirilmesinin Usul ve Esasları

2.1- İşyerlerinin tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilmesi için gerekli şartlar

Aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine ilgili Ünitece izin verilebilmesi için,

a) İşyerlerinin devamlı nitelikte olması, (mahiyet kodunun 1 veya 2 olması)

b) Muaccel borçlarının bulunmaması,

c) Faaliyetine iki yıldan fazla ara verilmemiş olması,

d) İşyerlerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olduğunu kanıtlayan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ya da ilgili Ticaret veya Sanayi Odalarınca düzenlenen belgelerin ibraz edilmesi,

e) İşyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yazılı olarak başvuruda bulunulması,

gerekmektedir.

Farklı organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer almakta birlikte aynı Ünite sınırları içinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların, ilgili Üniteye müracaat edilmesi halinde tehlike sınıfı en yüksek olan veya tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmek üzere birleştirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

2.2- İşyeri dosyalarının tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilmesi

Aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilebilmesi için, örneği Ek-1’de yer alan başvuru formu ile birlikte işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Bu hususta yapılan müracaat üzerine başvuru formları, Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve ilgili servis personeli tarafından başvuru formunda belirtilen işyerlerinin 2.1 nolu bölümde belirtilen şartları haiz olup olmadığı araştırılacaktır. Yapılan araştırma sonucunda, işyerlerinin aranılan şartları haiz olduğunun anlaşılması halinde, tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilecektir.

Sigorta Primleri Servisince, aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine izin verilmesi halinde, durum, örneği Ek-3’de yer alan yazı ile işverene bildirilecek ve sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler, durumun işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasından yürütülecektir.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin, Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile Selçuklu Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfları;

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

1 nolu işyeri dosyası

III

2 nolu işyeri dosyası

II

3 nolu işyeri dosyası

IV

olan işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesi amacıyla 30.12.2008 tarihinde Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu ve Ünitece yapılan araştırmada sözkonusu işyerlerinin tek dosyada işlem görmesi hususunda aranılan şartları haiz olduğu varsayıldığında, bahse konu işyerleri, tehlike sınıfı en yüksek (IV) olan 3 nolu işyeri dosyasında işlem görmek üzere birleştirilecektir.

1 nolu örnekteki işverene, işyerlerinin 3 nolu dosyada işlem görmesine izin verildiği hususunun 14.01.2009 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler, 01.02.2009 tarihinden itibaren 3 nolu işyeri dosyası üzerinden yürütülecektir. Dolayısıyla, 2009/Şubat ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, 1, 2 ve 3 nolu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin bildirimler, 3 nolu işyeri dosyası üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin, 29.09.2008 tarihli, 27012 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin Dereceleme İşlemleri başlıklı 11. maddesine istinaden derecelemeye tabi tutulmuş olması nedeniyle yapılan işin tehlike sınıfına göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 0,2 puan artmış veya 0,2 puan azalmış olması halinde, sözkonusu işyerleri, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı en yüksek olan dosyada işlem görmek üzere birleştirilecektir.

Örnek 2- (B) gerçek kişisinin İvedik Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfı ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranının;

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

1 nolu işyeri dosyası

I

1

2 nolu işyeri dosyası

II

1,5

3 nolu işyeri dosyası

III

1,8

4 nolu işyeri dosyası

III

2

olduğu ve işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesi amacıyla Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunduğu, ilgili Ünitece yapılan araştırmada sözkonusu işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesi hususunda aranılan şartları haiz olduğunun anlaşıldığı varsayıldığında, sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler, durumun işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren kısa vadeli sigorta kolları prim oranı en yüksek (2) olan 4 nolu işyeri dosyası üzerinden yürütülecektir.

En yüksek tehlike sınıfındaki işyerlerinden kısa vadeli sigorta kolları prim oranı aynı olan birden fazla işyerinin bulunması halinde ise, birleştirme işlemi, tescil tarihi en eski olan dosya üzerinde yapılacaktır.

Örnek 3- (C) Gerçek kişisinin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfı, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ve tescil tarihleri;

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

Tescil tarihi

1 nolu işyeri dosyası

V

3

23.04.2007

2 nolu işyeri dosyası

V

3

09.12.2008

3 nolu işyeri dosyası

IV

2,5

11.02.2001

olan işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek (V) olan işyeri dosyasında işlem görmesi amacıyla Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu ve ilgili Ünitece yapılan araştırmada sözkonusu işyerlerinin tek dosyada işlem görme hususunda aranılan şartları haiz olduğunun anlaşıldığı varsayıldığında, bahse konu işyerleri ile ilgili işlemler, durumun işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 3 olan işyerlerinden tescil tarihi en eski olan 1 nolu işyeri dosyasından yürütülecektir.

Buna göre, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesinin talep edilmesi ve tek dosyada işlem görmesi talep edilen işyerlerinin 2.1 nolu bölümde belirtilen nitelikteki şartlara sahip olduğunun anlaşılması halinde, işlemler;

a) Tehlike sınıfı en yüksek olan,

b)En yüksek tehlike sınıfında birden fazla işyerinin bulunması halinde, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı en yüksek olan,

c) En yüksek tehlike sınıfında bulunan işyerlerinden kısa vadeli sigorta kolları prim oranı aynı olan birden fazla işyerinin bulunması halinde, tescil tarihi en eski olan,

işyeri dosyası üzerinden yürütülecektir.

2.3- İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrılarak, farklı tehlike sınıfında olan işyerlerinin ayrı dosyalarda işlem görmesine izin verilmesi

Aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren ve 2.1 nolu bölümde belirtilen şartları haiz işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplara ayrılarak, farklı tehlike sınıfında olan işyeri dosyalarının ayrı gruplar halinde birleştirilmesinin talep edilmesi halinde, örneği Ek-2’de yer alan başvuru formu ile birlikte, ilgili Üniteye müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılan müracaatlar üzerine, başvuru formları, Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecek ve ilgili servis personeli tarafından başvuru formunda belirtilen işyerlerinin 2.1 nolu bölümde belirtilen şartları haiz olup olmadığı araştırılacaktır. Yapılan araştırma sonucunda, başvuru formunda belirtilen işyerlerinin aranılan şartlara sahip olduğunun anlaşılması halinde, ilgili Ünitece, tehlike sınıfları farklı olan işyerleri, tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra, aynı tehlike sınıfında olan işyerleri aynı grupta yer alan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan işyeri dosyasında, kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan birden fazla işyerinin bulunması halinde ise tescil tarihi en eski olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilecektir.

İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan dosyalarda işlem görmesine izin verilmesi halinde, durum örneği Ek-3’de yer alan yazı ile işverene bildirilecek ve sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler tebliğ tarihini takip eden ay başından itibaren Ünitece izin verilen dosyalar üzerinden yürütülecektir.

Örnek 1- (Y) Limited Şirketinin, Bursa Organize Sanayi ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgelerinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfı, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ve tescil tarihleri;

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

 

1 nolu işyeri dosyası

III

2

 

2 nolu işyeri dosyası

III

1,8

 

3 nolu işyeri dosyası

IV

2,3

 

4 nolu işyeri dosyası

IV

2,5

Tescil tarihi

5 nolu işyeri dosyası

V

3

15.10.2008

6 nolu işyeri dosyası

V

3

17.12.2004

olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra ayrı dosyalarda işlem görmesi amacıyla Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu ve ilgili Ünitece yapılan araştırmada sözkonusu işyerlerinin birleştirmesi hususunda aranılan şartlara sahip olduğunun anlaşıldığı varsayıldığında,

Tehlike sınıfı III olan 1 ve 2 nolu işyeri dosyaları, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı en yüksek olan 1 nolu işyeri dosyasında,

Tehlike sınıfı IV olan 3 ve 4 nolu işyeri dosyaları, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı en yüksek olan 4 nolu işyeri dosyasında,

Tehlike sınıfı V ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı aynı olan 5 ve 6 nolu işyeri dosyaları ise, tescil tarihi en eski olan 6 nolu işyeri dosyasında,

işlem görmek üzere birleştirilecektir.                        

3- İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesinin Ardından Yapılacak İşlemler

3.1- Ünitece yapılacak işlemler

Aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin, tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya farklı tehlike sınıfında olan işyerlerinin ayrı dosyalarda işlem görmesine izin verilmesinin ardından,

- İşyerlerinin birleştirildiği işyeri dosyası/dosyaları hariç olmak üzere diğer dosyalar, durumun işverene tebliğ edildiği ayın son günü itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılacak,

- 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan dosyaların kapağına “ ……………… sicil sayılı işyeri dosyası ile birleştirilmiştir.” şeklinde, işlem görecek dosyanın kapağına ise, “……………… sicil sayılı işyeri dosyaları …/…/…. tarihinden itibaren bu dosyada işlem görmektedir” şeklinde açıklama yapılacaktır.

3.2- İşverenlerce yapılacak işlemler

3.2.1- Sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri yönünden

Aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine Ünitece izin verildiğine ilişkin yazının tebliğ edilmesinin ardından, işverenlerce, hizmetleri ve kazançları daha önce farklı dosyadan bildirilmekte iken, ünitece izin verilen dosyadan bildirilmeye başlanılacak sigortalılar için, işyeri dosyalarının birleştirildiğine ilişkin yazının tebliğ edildiği,

- Ayın son günü itibariyle, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan işyeri dosyasından sigortalı işten ayrılış bildirgesi,

- Takip eden ayın ilk günü itibariyle de, birleştirilen işyeri dosyasından sigortalı işe giriş bildirgesi,

düzenlenerek Kuruma verilecektir.

Örnek 1- (Y) Anonim Şirketinin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde dört farklı adreste kurulu,

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

1 nolu işyeri dosyası

II

2 nolu işyeri dosyası

II

3 nolu işyeri dosyası

II

4 nolu işyeri dosyası

III

olan işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesi amacıyla Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, anılan Ünitece bahse konu işyerlerinin 4 nolu dosyada işlem görmesine izin verildiği ve durumun 17.03.2009 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, 1, 2 ve 3 nolu işyerinde çalışmakta olan sigortalılar için, 31.03.2009 tarihli sigortalı işten ayrılış bildirgesi, aynı sigortalılar için 4 nolu işyeri dosyasından 01.04.2009 tarihli sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenerek Kuruma gönderilecektir.

Ayrıca, birleştirme işlemi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgeleri, Kuruma yasal süresi dışında verilse dahi idari para cezası uygulanmayacaktır.

Öte yandan, birleştirme işleminin yapıldığı tarihten sonra işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri de, birleşme işleminin yapıldığı dosya üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından 2 nolu işyerine 17.04.2009 tarihinde, 3 nolu işyerine de 28.04.2009 tarihinde birer sigortalı alındığı varsayıldığında, sözkonusu işyerleri 01.04.2009 tarihinden itibaren 4 nolu dosya üzerinde işlem gördüğünden, her iki sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesi, 4 nolu işyeri dosyası üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, sigortalı işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıç tarihinden önce Kuruma bildirilmesi gerekmekle birlikte, sözkonusu bildirge, inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı günde verildiği takdirde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.

Bu bağlamda, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin hangi dosyada işlem görmesine izin verilmiş ise, birleşme işleminin yapıldığı tarihten sonra işe alınacak sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin verilme süresi de, birleşme işleminin yapıldığı dosyanın faaliyette bulunduğu sektöre bakılarak tayin edilecektir.

Örnek 3- (D) Limited Şirketinin Kayseri Organize Sanayi ve Hacılar Organize Sanayi Bölgelerinde kurulu,

Dosya numarası

Faaliyette bulunulan sektör

Tehlike sınıfı

1 nolu işyeri dosyası

Tarım

III

2 nolu işyeri dosyası

Tarım

III

3 nolu işyeri dosyası

Mobilya imalatı

V

olan işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesi amacıyla Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, Ünitece yapılan araştırmada sözkonusu işyerlerinin tek dosyada işlem görme hususunda aranılan şartlara sahip olduğunun anlaşılması üzerine tehlike sınıfı en yüksek (V) olan 3 nolu işyeri dosyası üzerinde işlem görmesine karar verildiği ve durumun 19.05.2009 tarihinde adı geçen işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, sözkonusu işyerlerinde çalışan sigortalılar 01.06.2009 tarihinden itibaren 3 nolu işyeri dosyası üzerinden Kuruma bildirilecektir. Dolayısıyla, 01.06.2009 ve sonraki tarihlerde işe alınacak sigortalılar, faaliyet alanı tarım olan 1 ve 2 nolu işyerlerinde çalışmak üzere işe alınmış olsalar da, 3 nolu işyerinin faaliyet alanının mobilya imalatı olması nedeniyle, sigortalı işe giriş bildirgelerinin en geç çalışmaya başlanılan tarihten önce Kuruma verilmesi gerekmektedir.

3.2.2- Aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden

Aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine Ünitece izin verildiğine ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihi takip eden aya ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, aynı dosyada işlem görmesine izin verilen işyerlerinde çalışan sigortalıların tümü, birleştirilen işyeri dosyası üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Örnek 1- (Z) Kolektif Şirketine ait, Malatya Organize Sanayi Bölgesinde kurulu,

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

1 nolu işyeri dosyası

III

2 nolu işyeri dosyası

IV

3 nolu işyeri dosyası

III

olan işyerlerinin 2 nolu işyeri dosyasında işlem görmesine izin verildiğine ilişkin yazının 21.04.2009 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, 2009/Mayıs ayına ilişkin olarak düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak 1, 2 ve 3 nolu işyerlerinde çalışan sigortalılar 2 nolu işyeri dosyasından Kuruma bildirilecektir.

Buna karşın, çeşitli nedenlerle, işyerlerinin aynı dosyada işlem görmesine izin verildiğine ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihin içinde bulunduğu ay ve öncesine ilişkin olarak düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, daha önce işlem gördükleri işyeri dosyaları üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işverence, 3 nolu işyerinde çalışan sigortalılar için 12.07.2009 tarihinde, 2007/Kasım ayına ilişkin ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verildiği ve yapılan incelemeler sonucunda sözkonusu belgenin işleme alınmasına karar verildiği varsayıldığında, bahse konu prim belgesi 3 nolu işyeri dosyası üzerinden Kuruma bildirilecektir.

3.2.3- Yeni işyeri yönünden

5510 sayılı Kanunun, “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddesine göre, işyeri bildirgesinin,

- İşverenin yeni bir işyeri kurması halinde, en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih itibariyle,

- İşyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde devir tarihini takip eden on gün içinde,

- İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Buna göre, aynı işverene ait olup aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine Ünitece izin verildiği tarihten sonra, aynı işverenin, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgesinde yeni bir işyeri kurması veya devir alması ya da kendisine intikal etmesi halinde, her bir işyeri için ayrı ayrı olmak üzere işyeri bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermesi gerekmektedir.

Yeni kurulan işyerine ait işyeri bildirgesinin Kuruma verilmesinin ardından, işverenlerce, yeni kurulan işyerinin birleştirilen işyeri grubuna, birden fazla birleştirilmiş işyeri grubu olması halinde talep edilen işyeri grubuna dahil edilmesi istenilebilecektir. Bu durumda, yeni kurulan işyerinin (2.1 nolu bölümde belirtilen şartları taşıması kaydıyla) iş kazası ve meslek hastalığı prim oranının,

- Birleştirme işlemi yapılan işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı prim oranından düşük veya aynı olması halinde, daha önce birleştirme işlemi yapılan dosya üzerinde,

- Birleştirme işlemi yapılan işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı prim oranından yüksek olması halinde, yeni kurulan işyeri dosyası üzerinde,

birleştirme işlemi yapılacak ve durum işverene yazı ile bildirilecektir.

Örnek 1- (Y) Anonim Şirketinin, Bafra Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfları,

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

1 nolu işyeri dosyası

III

2

2 nolu işyeri dosyası

III

1,8

olan işyerlerinin 1 nolu işyeri dosyası üzerinde işlem görmesine Ünitece izin verildikten sonra, aynı işverenin aynı Ünite sınırları içine giren Çarşamba Organize Sanayi Sitesinde tehlike sınıfı III ve II olan iki ayrı işyeri kurduğu, sözkonusu işyerlerine ilişkin işyeri bildirgelerini Kuruma verdiği ve yeni kurulan işyerlerinin de birleştirilen işyeri dosyası grubuna dahil edilmesini yazılı olarak talep ettiği varsayıldığında, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, yeni kurulan işyerlerinin 2.1 nolu bölümde belirtilen şartlara sahip olduğunun anlaşılması halinde, yeni kurulan işyerlerinden birinin tehlike sınıfının 1 nolu işyeri dosyasından düşük, diğerinin ise aynı olması nedeniyle yeni tescil edilen işyerlerinin de, 1 nolu işyeri dosyasında işlem görmesine Ünitece izin verilecek ve durum işverene bir yazı ile bildirilecektir.

Örnek 2- (F) Gerçek kişisinin, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan ve tehlike sınıfları,

Dosya numarası

Tehlike sınıfı

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

Tescil tarihi

1 nolu işyeri dosyası

IV

2,5

01.11.2007

2 nolu işyeri dosyası

IV

2,5

18.06.1999

3 nolu işyeri dosyası

IV

2,5

21.02.2004

olan işyerlerinin 2 nolu işyeri dosyası üzerinden işlem görmesine Ünitece izin verildikten sonra, aynı işverenin aynı Ünite sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde tehlike sınıfı IV ve V olan iki ayrı işyeri kurduğu, sözkonusu işyerlerine ilişkin işyeri bildirgelerini Kuruma verdiği ve yeni kurulan işyerlerinin de birleştirilen işyeri dosyası grubuna dahil edilmesini yazılı olarak talep ettiği varsayıldığında, Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yeni kurulan işyerlerinin 2.1 nolu bölümde belirtilen şartlara sahip olduğunun anlaşılması halinde, yeni kurulan işyerlerinden birinin tehlike sınıfının, daha önce birleştirme işlemi yapılmış 2 nolu işyeri dosyasından yüksek olması nedeniyle, bu defa daha önce 2 nolu işyeri dosyası üzerinde yapılmış olan birleştirme işlemi iptal edilerek, birleştirme işlemi yeni kurulan ve tehlike sınıfı V olan işyeri dosyası üzerinde yapılacak ve durum işverene bir yazı ile bildirilecektir.

Diğer taraftan, işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine izin verilmesinin ardından,

- Yeni kurulan işyerinin birleştirme işlemi yapılan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilmesi halinde, yeni kurulan işyeri,

- Daha önce üzerinde birleştirme işlemi yapılmış işyerinin yeni kurulan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilmesi halinde, daha önce birleştirme işlemi yapılmış işyeri,

durumun işverene tebliğ edildiği ayın son günü itibariyle, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, işyeri bildirgesinin, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Yeni kurulan işyerinin daha önce birleştirme işlemi yapılmış işyeri grubuna dahil edildiği veya daha önce farklı işyeri dosyasında birleştirme işlemi yapılmış işyerlerinin yeni kurulan işyerine ait dosya üzerinden yürütüldüğü durumlarda, yeni kurulan işyerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin sözkonusu bir aylık süre içinde verilmesi olanaklı olup, diğer işyerlerinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin ise, 3.2.1 nolu bölümde açıklanan süreler içinde Kuruma verilmesi icap etmektedir.

4- İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi Halinde Çeşitli Kanunlarla Getirilen Teşvik Hükümlerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları

Bilindiği üzere, çeşitli teşvik kanunlarında öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sözkonusu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine Ünitece izin verildiği durumlarda, yükümlülüklerin yerine getirilmiş olup olmadığı hususu,

- 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesinin,

- 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin,

- 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının,

- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin,

uygulamasında her bir işyeri bazında ayrı ayrı, 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin onuncu fıkrasının uygulamasında ise, işverenin aynı il sınırları içindeki tüm işyerleri dikkate alınarak tespit edilecektir.

4.1- 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi

5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren illerde, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerin, her bir işyeri bazında en az 10 sigortalıyı fiilen çalıştırmaları gerekmektedir.

Bu bakımdan, 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerde, aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilmiş olsa da, anılan Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, yalnızca 10 ve üzerinde sigortalının çalıştığı işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek- (B) Limited Şirketinin, 5084 sayılı Kanunun uygulandığı Çankırı İlinde Korgun Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan,

Dosya numarası                  Fiilen Çalıştırılan Sigortalı Sayısı

1 nolu işyeri dosyası                                       15                                                                         

2 nolu işyeri dosyası                                         9                                                                         

3 nolu işyeri dosyası                                         8                                                                         

işyerlerinin 2 nolu işyeri dosyasında birleştirilmesine Ünitece izin verildiği ve buna ilişkin yazının 19.01.2009 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, anılan işveren 2009/Şubat ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinde 1 nolu işyerinde çalışan 15 sigortalı için 5615 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanabilecek, buna karşın 2 ve 3 nolu işyerlerinin her birinde fiilen çalışan sigortalı sayısının 10’un altında olması nedeniyle sözkonusu teşvikten destekten yararlanamayacaktır. Dolayısıyla, anılan işveren 2009/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini gönderirken yalnızca 1 nolu işyerinde çalışan 15 sigortalı için 5615 sayılı Kanun numarasını seçebilecektir.

4.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, yeni işe alınan sigortalılar yönünden aranılan şartların yanı sıra, her bir işyeri yönünden ilave istihdamla ilgili şartın ayrı ayrı yerine getirilmiş olması (yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olmaları) gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilmiş olması durumunda, 4447 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılıp yararlanılamayacağının veya kaç sigortalıdan dolayı yararlanılabileceğinin tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısı ve teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı, aynı dosyada işlem görmesine izin verilen her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Örnek- (D) Limited Şirketinin Bursa Organize Sanayi Sitesinde kurulu bulunan işyerlerinin 2 nolu işyeri dosyasında işlem görmesine Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce izin verildiği ve sözkonusu işyerlerinin ortalama sigortalı sayısının, 2009/Ocak ayında yeni işe alınan sigortalılarla birlikte fiilen çalışan toplam sigortalı sayısının ve yeni işe alınıp kapsama giren sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği şekilde,

Dosya numarası

Ortalama Sigortalı Sayısı

2009/Ocak Ayında Yeni İşe Alınan Sigortalılar Dahil Toplam Sigortalı Sayısı

Yeni İşe Alınan Sigortalı Sayısı

1 nolu işyeri dosyası

36

45

10

2 nolu işyeri dosyası

27

29

5

3 nolu işyeri dosyası

18

9

-

olduğu varsayıldığında,

Dosya numarası

Teşvikten Yararlanılabilecek Sigortalı Sayısı

1 nolu işyeri dosyası

9

2 nolu işyeri dosyası

2

3 nolu işyeri dosyası

-

olacaktır.

Bu durumda, bahse konu işveren, 2009/Ocak ayı itibariyle, birleştirilen işyerlerinin tamamında çalışan sigortalıların ancak 11’inden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanabilecektir.

4.3- 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrası

5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen işveren hissesi sigorta prim desteğinden, destekten yararlanılmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketten alınan belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi ve anılan Kanunda öngörülen şartların her bir işyeri bazında ayrı ayrı yerine getirilmiş olması kaydıyla, kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Bu bakımdan, aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilmiş olması durumunda, 5746 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen işveren hissesi sigorta prim desteğinden, aynı dosyada işlem görmesine izin verilen işyerlerinden, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla yalnızca destekten yararlanılmaya hak kazanıldığına ilişkin belge alınmış olan işyerlerinde çalışan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, her bir işyeri bazında ayrı ayrı olmak üzere, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Anılan Kanunda öngörülen indirimden yararlanılabilmek amacıyla aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi sırasında muaccel borcun bulunup bulunmadığı her bir işyeri bazında ayrı ayrı sorgulanacak olsa da, aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verildiği tarihten sonra yapılacak olan sorgulamalarda, sözkonusu dosyada işlem gören işyerlerinin tamamının muaccel borçlarının olup olmadığı sorgulanacaktır.

Örnek- (K) Kollektif Şirketinin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan,

Dosya numarası                  

1 nolu işyeri dosyası                                                                                                                    

2 nolu işyeri dosyası                                                                                                                    

3 nolu işyeri dosyası                                                                                                                      

işyerlerinin, 1 nolu işyeri dosyasında birleştirilmesine Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce izin verildiği ve buna ilişkin yazının 20/2/2009 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, anılan işveren 2009/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak aylık prim ve hizmet belgelerini 1 nolu işyeri üzerinden Kuruma bildirerek muhteviyatı prim tutarlarını da aynı işyeri dosyası üzerinden ödeyeceğinden, 2009/Mart ayından itibaren 5510 sayılı Kanun numarasını seçilmesi sırasında, bahse konu işverenin 1, 2 ve 3 nolu işyerinde çalışan sigortalılarının tümünü 1 nolu işyeri dosyası üzerinden Kuruma bildireceğinden, 1 nolu işyerinden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olup olmadığı sorgulanacaktır.

4.5- 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin onuncu fıkrası

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin onuncu fıkrasında öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden,

- Aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler kontenjan dahilindeki sigortalılarından dolayı %100 ölçüde, kontenjan haricindeki sigortalılardan dolayı % 50 ölçüde,

- Korumalı işyeri işverenleri, sigortalı sayısının üzerinde durulmaksızın % 100 ölçüde,

istifade edebileceklerdir.

Dolayısıyla, özürlü sigortalı istihdam etmesi nedeniyle, anılan Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmaya hak kazanmış olan işverenlerin, sözkonusu teşvikten % 100 veya % 50 ölçüde yararlanacaklarının tespitinde, aynı ilde kurulu bulunan işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı ile özürlü sigortalı sayısı nazara alınacağından, aynı işverene ait aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verildiği tarihten sonra, sözkonusu destekten ne ölçüde yararlanılacağı hususu, aynı ilde kurulu bulunan ve gerek birleşme kapsamına alınmış, gerekse birleşme kapsamına alınmamış işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı ile özürlü sigortalı sayısı dikkate alınarak tespit edilecektir.

5- İşyerlerinin Önceden Olduğu Gibi Ayrı Dosyalarda İşlem Görmesinin Talep Edilmesi

Birleşme işlemlerinin yapıldığı tarihten sonra, çeşitli nedenlerle işyerlerinin önceden olduğu gibi, ayrı işyeri dosyalarında işlem görmesinin talep edildiği durumlarda, daha önce 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olan işyeri dosyalarının tekrar 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda, işverenlerin, aynı Ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilmesinin ardından, bu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri, birleşme işleminin yapıldığı işyeri dosyası üzerinden yürütüldüğünden, bahse konu işyeri dosyasından dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ödenmemiş olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için bahse konu işyeri dosyasından dolayı tahakkuk etmiş muaccel borçların ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, işyerlerinin önceden olduğu gibi ayrı işyeri dosyalarında işlem görmesinin talep edildiği durumlarda, birleşme işlemi nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olan işyerlerinin yeniden 5510 sayılı Kanun kapsamına alınabilmesi için, birleştirme işlemi yapılmış olan işyeri dosyasından kaynaklanan muaccel borcun bulunmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ek-3 Matbu form

 

 

Ek-1

 

 

………………...SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

 

     

……………………………. Organize Sanayi/Endüstri Bölgesinde kurulu bulunan ve aşağıda sicil numaralı kayıtlı işyerlerinin, tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilmesini arz ederim.

 

Ek: İlgili Kurum, kuruluş veya odalarca düzenlenen belge

 

 

                                                                                                                                                    Adı Soyadı /Unvanı

 

 

 

 

 

İşyeri Sicil Numaraları

1-

2-

3-

4-

5-

6-

.

.

.

 


 

Ek-2

                                                                         

 

………………...SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

 

     

……………………………. Organize Sanayi/Endüstri Bölgesinde kurulu bulunan ve aşağıda sicil numaralı kayıtlı işyerlerinin, tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra, aynı grupta yer alan işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilmesini arz ederim.

 

Ek: İlgili Kurum, kuruluş veya odalarca düzenlenen belge

 

 

                                                                                                                                                    Adı Soyadı /Unvanı

 

 

 

 

 

 

İşyeri Sicil Numaraları

1-

2-

3-

4-

5-

6-

.

.

.

 


 

Ek-3

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

………………….Sosyal Güvenlik Merkezi

 

SAYI               :

KONU: İşyerleri dosyalarının birleştirilmesi                                                                           

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, …………. sayılı dilekçeniz

 

……………………………. Organize Sanayi/Endüstri Bölgesindekurulu bulunan ve aşağıda sicil numaralı kayıtlı işyerlerinizin, aşağıda belirtilen işyeri dosyalarında işlem görmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                  ……………….

                                                                                                                                                                     Müdür Yrd.

 

 

İşyeri Sicil Numaraları                  İşlem Görmesine İzin Verilen Dosya Numarası

1-

2-

3-

.

İşyeri Sicil Numaraları                  İşlem Görmesine İzin Verilen Dosya Numarası

1-

2-

3-

.

İşyeri Sicil Numaraları                  İşlem Görmesine İzin Verilen Dosya Numarası

1-

2-

3-

.