SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İzleme Değerlendirme Bilgilendirme ve Kontrol Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/97(*)

 

Tarih         : 18.11.2008

Konu         : Kayıt Dışı İstihdam

 

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdamla mücadele ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bu mücadele; sadece Kurumumuzun alacağı tedbir ve yapacağı denetimlerle değil, aynı zamanda Devletin tüm kurumları arasında işbirliğini ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini gerektirmektedir.

Bilindiği üzere; tüm maddeleri 2008 yılı Ekim başı itibarıyla yürürlüğe giren 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun; 8. maddesinin yedinci fıkrası, “Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler”,

102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ise, “ Kanunun 8. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır”, hükmüne amir olup, bu hükümler ile kayıt dışı istihdamın önlenmesi çerçevesinde; 5510 sayılı Kanunla; bankalar ve kamu idarelerine işlem yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını kontrol etme ve sigortasız olanları Kuruma bildirilmesi yükümlüğü getirilmiş ve bu yükümlüğü yerine getirmeyen banka ve kamu idarelerine Kurumca idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Kanunun bu hükmüne istinaden 28.8.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13. maddesinin ikinci fıkrasında; “Kanunun 8. maddesinin yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Tebliğ ile belirleneceği” hükmüne yer verilmiş ve 28.9.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de “5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ” Ayrıca, banka müşterilerinin bilgilerinde değişiklik olması halinde bankalarca güncellenecek bilgiler yine Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilecek ve güncellenen bu bilgiler toplu bir şekilde kontrol edilerek değişen bilgiler sonucu sigortasız olduğu tespit edilenlerin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır. Bu tür bilgilerin alınması periyodu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

II) KAMU İDARELERİ İŞLEMLERİ

1- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı

Anılan Daire Başkanlığınca; aile ferdine (veliler) ait “çalıştığı kurum”, “görevi” ve “gelir düzeyi” bilgilerinin bulunduğu “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu”nda yer alan aile ferdi bilgileri ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”na başvuruda bulunanlar için “mesleği” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de alınarak, bilgisayar ortamında Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, bu bilgilere istinaden sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların bilgileri, elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

2- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri

Anılan İl Müdürlüklerince;

a) 7.12.2001 tarihli ve 24606 sayılı “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” gereğince, “Lisans Formu”na “meslek” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek,

b) 8.7.2005 tarihli ve 25869 sayılı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği” gereğince spor kulüplerinin tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

c) 15.10.1999 tarihli ve 23847 sayılı “Tüm Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından bu tesislerin belli periyotlarda yapılan denetimlerinde bu tesislerde fiilen çalışanların kimlik bilgileri de alınarak,

ç) Özel tesislerde çalışan antrenörler adına düzenlenen “Antrenör Onay Formu”na ilave edilecek “mesleği” ve işyeri adresi” bilgileri,

d) “İl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu”na, kursiyerin “anne adı-mesleği” ve “baba adı-mesleği” bilgilerine anne ve babanın “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

3- Milli Eğitim İl Müdürlükleri

Anılan İl Müdürlüklerince;

a) Resmi ilk ve ortaöğretimde, her yıl öğrencilerin kayıt döneminde velilerin mutlaka “meslek” ve “çalışılan işyerinin unvanı ve adres” bilgileri de alınarak,

b) 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı “Özel Eğitim Kurumları Kanunu” gereğince; “okul öncesi eğitim”, “özel eğitim okulları ile çeşitli kursları”, “uzaktan eğitim yapan kuruluşlar”, “dershaneler” “motorlu taşıt sürücüleri kursları”, “hizmet içi eğitim merkezleri”, “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları”na açılma izni verilmesinde; “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak istihdam edilen personele ait “iş sözleşmeleri”,

c) Yukarıdaki (b) bendinde sayılan özel eğitim kurumlarından; “özel kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel kurslar” (15 yaşından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya rehabilitasyon merkezleri” kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait mesleki bilgileri ve “işyeri unvanı ve adresi”, “motorlu taşıt sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve “çalışılan işyerinin unvanı ve adresi” bilgileri,

ç) 31.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi aşamasında “işyeri unvan ve adres” bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu olarak çalışması gereken personele ait kimlik bilgileri,

d) Her türlü özel eğitim kurumlarının ilgili yönetmelikler gereğince denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından buralarda çalışanların kimlik bilgileri, manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

4- Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlükleri

Anılan İl Müdürlüklerince;

a) 28.9.2008 tarihli ve 27011 sayılı 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ’in 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Yönetmelikler gereğince; bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara izni verilmesinde, faaliyette bulunana veya işyeri sahibine ait kimlik bilgileri (işyeri için ayrıca unvan ve adres) ve bu yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken zorunlu personele ilişkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya işyerinde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de tespit edilerek,

b) 8.11.2007 tarihli ve 26694 sayılı “Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 4.12.2001 tarihli ve 24603 sayılı “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik” ve 8.11.2008 tarihli ve 26759 sayılı “Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, yarış atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde bunlara ait kimlik bilgileri,

c) 26.7.2001 tarihli ve 24474 sayılı “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” gereğince, ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kişilere ait kimlik bilgileri, manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine verilecektir.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 10.8.1984 tarihli ve 18485 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, araştırma, sondaj veya kazı için izin verilmesinde, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile görevlendirilen temsilci veya uzmanlar tarafından belli periyotlarda bu tür faaliyetler ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, bu tür faaliyetlerde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

6- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 25.11.2005 tarihli ve 26004 sayılı “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” uyarınca, her yıl belli periyotlarda turistik ve kültür bölgelerinde rehberlerin oluşturulacak komisyon ve görevlendirilecek personel tarafından denetime tabi tutulmasında rehberlerin kimlik bilgileri alınarak, bu bilgiler manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

7- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe;

a) 4.9.1986 tarihli ve 19211 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” gereğince, eser ve fikir sahiplerinin tabi oldukları meslek birliklerine yetki verilmesinde, yetki veren eser ve fikir sahibine ait kimlik bilgileri ilgili meslek birliklerinden alınarak,

b) 8.6.2004 tarihli ve 25846 sayılı “Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, meslek birliklerince yayın yapacak kuruluşların Kültür ve Turizm Bakanlığına bildiriminde, yayın kuruluşlarına ait “işyeri unvan ve adres” bilgileri, toplu bir şekilde ve elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, bu bilgilerle sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 5.3.2007 tarihli ve 26463 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince, profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan başvuru formalarındaki “işyeri unvanı ve adres” bilgileri toplu bir şekilde ve elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, bu bilgilerle sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır.

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe;

a) 25.4.1997 tarihli ve 22782 sayılı “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, seyahat acentalarının Kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu acentalarda ücretle çalışanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgileri de alınarak,

b) 6.7.2000 tarihli ve 24101 sayılı “Turizm Tesisleri Yönetmeliği” gereğince, işletme belgesi verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işletmelerin kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu işletmelerde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak, manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

10- Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri

Anılan İl Müdürlüklerince; 25.11.2005 tarihli ve 26004 sayılı “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” uyarınca, turist rehberlerine “rehberlik yapılacağına” ilişkin kimlik kartı verilmesi, rehberlerin kimlik bilgileri ve de çalıştıkları acentanın işyeri unvanı ve adresi bilgileri manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine verilecektir.

11- Sağlık İl Müdürlükleri

Anılan İl Müdürlüklerince;

a) 23.10.2003 tarihli ve 25268 sayılı “Beşeri Tıbbı Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği”, 9.12.2004 tarihli ve 25665 sayılı “Kaplıca Suları Yönetmeliği”, 8.7.1983 tarihli ve 5677 sayılı “Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler Genelgesi”, 16.1.1996 tarihli ve 22525 sayılı “Ulusal Asgari Uygunluk Kriterleri Tebliği”, 1.6.1990 tarihli ve 20535 sayılı “Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı İle Gözlükçü Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik” ve 16.12.2004 tarihli ve 25672 sayılı “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, beşeri ürün satanlara imalat izni ile teknisyen veya gözlükçülere yetki verilmesinde düzenlenen ve anılan yönetmelikler ekinde bulunan yetki belgesine, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgiler,

b) 10.10.1999 tarihli ve 23852 sayılı “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik”, 1.12.2004 tarihli ve 25657 sayılı “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik”, 8.5.2005 tarihli ve 25809 sayılı “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği”, 17.9.2002 tarihli ve 24879 sayılı “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik”, 12.5.2003 tarihli ve 25106 sayılı “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10.7.1996 tarihli ve 22692 sayılı “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik”, 26.9.1995 tarihli ve 22415 sayılı “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği” ve 11.5.2000 tarihli ve 24046 sayılı “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” gereğince, sağlık il müdürlüklerince verilen işletme ruhsatlarına “işyeri unvanı ve adresi” ile bu depo, işletme ve merkezlerin denetimleri esnasında buralarda ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak, bu bilgiler,

c) 15.8.2008 tarihli ve 26788 sayılı “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, 7.12.2005 tarihli ve 26016 sayılı “Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği”, 12.10.2006 tarihli ve 26317 sayılı “Kozmetik Yönetmeliği”, 14.10.1999 tarihli ve 23846 sayılı “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10.3.2005 tarihli ve 25751 sayılı “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ve 17.2.2005 tarihli ve 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” uyarınca, özel hastane ve merkezlere ruhsat verilmesinde, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ve buraların denetimlerinde Yönetmelik ekinde bulunan forma çalışanların kimlik bilgileri de eklenerek, manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 6.8.2004 tarihli ve 25545 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği uyarınca, kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalışanlar manuel olarak, çalışılan İl’e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

13- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 2.10.2004 tarihli ve 25601 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği” uyarınca, kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalışanlar manuel olarak, çalışılan İl’e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi sağlanacaktır.

14- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 9.10.2000 tarihli ve 24195 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği” uyarınca, kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalışanlar manuel olarak, çalışılan İl’e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

15- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe; 16.5.2008 tarihli ve 26878 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” gereğince, yönetmelik ekinde bulunan “Aylık Denetim Raporu”na, denetim yapılan yerlerde çalışanlara ait kimlik bilgileri de kaydedilerek manuel olarak, çalışılan İl’e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilmesi sağlanacaktır.

16- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri

Anılan Müdürlüklerce; 13.6.2003 tarihli ve 25137 sayılı “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, mal ya da hizmet sunan ve kapıdan satış yetki belgesi alan satıcı ve/veya sağlayıcıların “işyeri unvanı ve adresi” ile kimlik bilgileri, manuel veya elektronik ortamda çalışılan İl’e göre sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

17- Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler

Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyelerce;

a) 29.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu; “işgal”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı”, “tellallık”, “çeşitli (kayıt ve suret, işyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)” harç işlemlerinde, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de alınarak,

b) 10.8.2005 tarihli ve 25902 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik” gereğince, gerek sıhhi gerekse gayri sıhhi işyerlerine ruhsat ve içkili ve umuma açık yerlerde çalışanlara “çalışma izni” verilmesinde ruhsat veya izin verilen işyerleri için “işyeri adresi ve unvanı” bilgileri, manuel veya elektronik ortamda bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

18- Emniyet İl Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlığı

Anılan İl Müdürlükleri ve Komutanlıklarınca;

a)1.6.1991 tarihli ve 20888 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel kişilere sorumluluk alanına göre ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri,

b) 7.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, özel güvenlik merkezleri ile özel güvenlik görevlilerine ruhsat verilmesinde özel güvenlik merkezleri için “işyeri adresi ve unvanı”, özel güvenlik görevlileri için kimlik bilgileri, sorumluluk alanlarına göre manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

19- İl Özel İdareleri

Anılan İdarelerce; 1.6.1991 tarihli ve 20888 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel kişilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine sorumluluk alanına göre ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

20- Valilikler

Valiliklerce;

a) 1.6.1991 tarihli ve 20888 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, sorumluluk alanında bulunan işyerlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak,

b) 7.10.2004 tarihli ve 25606 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında bulunan özel güvenlik merkezlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak, manuel olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

21- Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Anılan Genel Müdürlükçe;

a) 25.2.2004 tarihli ve 25384 sayılı “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşınması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yetki belgesi türlerine göre yetki alanların kimlik bilgileri,

b) 23.9.2004 tarihli ve 25592 sayılı “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca muayene istasyonu açılmasına ilişkin ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işyerlerinin denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri alınarak, elektronik ortamda ve toplu olarak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek bu bilgilere istinaden sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanların elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirimi yapılacaktır.

22- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanlığı

Anılan Daire Başkanlığınca; 8.7.2005 tarihli ve 25869 sayılı “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” gereğince, egzoz gazı için yetki alınmasında istasyonlara ait “işyeri unvanı ve adres” bilgileri her ayın ilk haftasında www.cevreorman.gov.tr internet sayfasında yayımlanması sağlanarak, bu bilgilerden, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

23- PTT Genel Müdürlüğü Parasal Posta İşletmeleri Daire Başkanlığı

Anılan Daire Başkanlığınca; gerçek kişilerden PTT şubelerine posta çeki hesabı açma başvurusunda; “Posta Çeki Hesap Açma Formu”nda mevcut olan “meslek” ile “işyeri adresi”ne ilişkin bilgileri, elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, anılan Daire Başkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

III) DİĞER KURULUŞLAR

1- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

Anılan Birlikçe; 25.4.1997 tarihli ve 22782 sayılı “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, seyahat acentalarına yetki belgesi verilmesinde, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri ile bu acentaların denetlenmesi aşamasında bu acentalarda ücretle çalışanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgileri manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

2- Özerk Spor Federasyonları

Anılan Federasyonlarca; mevzuatları gereğince düzenlenen “Lisans Formu”na “meslek” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek, bilgisayar ortamında tutulan bu bilgiler, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, anılan Daire Başkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

3- TTNET Anonim Şirketi

MADDE 21- Anılan A.Ş.ce, “145”, “146”, “TTwinet” ve “ADSL” internet aboneliği için başvuru formlarında gerçek kişiler için “meslek” (işyeri unvanı ve adresi ile birlikte), tüzel kişilikler için ise “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgiler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, anılan Daire Başkanlığınca toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler manuel veya elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

4- Türk Telekomünikasyon Kurumu (Türk Telekom A.Ş., Vodafon A.Ş., Turkcell A.Ş. ve Avea A.Ş.)

Türk Telekom A.Ş.nce sabit, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetler A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. GSM Operatörlerince cep telefonu hattı başvuru formalarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, bu bilgiler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderilerek, toplu ve elektronik ortamda sigortalılık kontrolü yapılacak ve sigortasız olanlara ait bilgiler elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilecektir.

5- Noterler

Noterlerce; 13.7.1976 tarihli ve 15645 sayılı “Noterler Kanunu Yönetmeliği” uyarınca, anılan Yönetmeliğin 7. maddesinde sayılan; “evlenme sözleşmesi”, “gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi”, “zilyetlik devir sözleşmesi”, “miras taksimi, gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi”, “irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi”, “mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi”, “kira sözleşmesi”, “menkul mallarda hibe sözleşmesi”, “taksim ve ifraz sözleşmesi”, “temlik”, “taahhütname”, “kefaletname”, “muvafakatname”, “rehin senedi”, “borç senedi”, “beyanname”, “şahadetname”, “tespit tutanağı”, “vekaletname”, “protesto işleri” ve “ihbar-ihtarname işleri ve tebliği” işlemlerinde, bu işlemlere muhatap tarafların “mesleki bilgileri”, “işyeri unvanı ve adresi” ile birlikte alınarak, manuel olarak bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilecektir.

IV) BİLGİLERİN VERİLME PERİYODU

Bilgiler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarından 1.10.2008 tarihi itibarıyla bu tarihten sonra yapılacak işlemler için alınmaya başlanacak ve takvim ayı içerisinde alınan bilgiler takip eden ayın beşinci iş gününün mesai saati (saat: 17:30) sonuna kadar Kurumun ilgili birimine bildirilecektir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşların yaptığı işlemlerin özelliğine göre bazı bilgilerin verilme periyodu ayrıca belirlenmiş olup, bu kapsamda;

a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu” ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”nda yer alan “mesleği” bilgiler, her yıl bilgilerin alındığı Temmuz ve Ağustos aylarını takip eden ayın sonunda Kuruma verilecektir.

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara ilişkin bilgilerin, her yıl başvuruların alındığı Ağustos ayını takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanacaktır.

c) Milli Eğitim İl Müdürlüklerince, öğrenci velilerine ait meslek bilgileri, her yıl kayıt işlemlerinin tamamlandığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma gönderilecektir.

d) Uygulamaya ilişkin Tebliğin; 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi, 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 13. maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri, 14. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 16. maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri, 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak denetimlerde çalışanlara ait tespit edilen kimlik bilgileri, tespitin yapıldığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma bildirilecektir.

V) BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ARIZALAR

Elektronik ortamda gönderilecek bilgiler için, gerek Kurumun gerekse de ilgili banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde herhangi bir nedenle sorun olması nedeniyle bilgilerin Tebliğ ve bu Genelgede belirtilen sürede gönderilmemesi durumunda; sorunun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi sağlanacaktır.

Kurumun bilgi işlem sisteminde sorun olması halinde bu durum bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlara bildirilecek, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde sorun bulunması halinde ise bu hususun belgelenerek Kuruma bildirilmesi sağlanacaktır.

VI) İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

Tebliğin 29. maddesine göre yapılan kontroller sonucu Kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak olmakla birlikte, bu işlemler, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün talimatları ve bilgisi doğrultusunda yürütülecektir.

VII) ÜNİTELERCE YAPILACAK İŞLEMLER

1-“Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisi”nin kurulması

Tebliğ ve bu Genelge hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla; il müdürlüklerinde ve merkez müdürlüğü olan yerlerde sadece merkez müdürlüklerinde biri servis sorumlusu (şef veya imza yetkili) olmak üzere en az üç personelden oluşan “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adıyla bir “Servis” kurulacaktır.

2-“Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisi”nce yapılacak işlemler

a) 2008 yılı Kasım ayında yapılacak işlemler

aa) Bankalar ile Genelge’de belirtildiği şekilde bilgileri elektronik ortamda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına gönderecek kamu idareleri ve diğer kuruluşlara ait bilgilerle anılan Daire Başkanlığınca toplu bir şekilde sigortalılık kontrolü yapıldıktan sonra sigortasız olduğu tespit edilenlere ait bilgiler, “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisi” personeline verilecek şifrelerle sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerince alınması sağlanacaktır.

ab) Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığınca, sigortasız olanların tespitine ilişkin elektronik ortamda gönderilecek bilgilerin bilgisayardan dökümü alınması sonucunda doğrudan; il düzeyinde ilgili kamu idarelerinin il müdürlükleri ve noterlerce manuel veya elektronik ortamda gönderilecek bilgilerin, T.C. kimlik numarası bazında tescil kütüklerinden sorgulaması yapılarak sigortasız olduğu tespit edilenler için gönderilen bilgiler için ise eksik bilgi olmaması halinde, sigortasız oldukları tespit edilen kişilerin listesi resen tescilleri yapılmak üzere bir yazı ekinde Tescil Servisine intikal ettirilecektir. İl düzeyinde ilgili kamu idarelerinin il müdürlükleri ile noterlerce manuel veya elektronik ortamda gönderilecek bilgilerde eksiklik olması, daha doğrusu, resen tescil yapılması için yeterli bilgi olmaması veya eksik bilgi olması halinde resen tescil yapılmayacaktır.

ac) Tebliğ ve bu Genelge hükümlerine göre, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik alınacak bilgiler, 2008 yılı Kasım ayının ilk haftasının mesai bitimine kadar alınacağından, öncelikle Tebliği ve bu Genelge’de belirtilen İl dahilindeki kamu idarelerinin il müdürlükleri ile irtibata geçilerek, bilgilerin hangi ortamda (manuel veya elektronik) gönderileceği ve hangi formatta alınacağı konusunda mutabakata varılacaktır. Bilgi gelmeyen kamu idarelerinin il müdürlükleri ve noterlerle irtibat sağlanarak bilgilerin alınması sağlanacaktır.

aç) Tescil Servisine intikal ettirilen bilgilerle ilgili tescil işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususunun aylık periyotlarda takibi yapılarak, işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması sağlanacaktır.

b) Rutin olarak yapılacak işlemler

ba) 2008 yılı Kasım ayını takip eden aylarda da yukarında (ab) ve (aç) bölümlerinde belirtilen işlemlerin her ay itibarıyla yürütülmesi sağlanacaktır.

bb) Bilgilerin alınması konusunda aksaklık yaşanması durumunda, ünite amirinin bilgisi dahilinde, ilgili kamu idaresi il müdürlüğü ve noterlerle ile irtibata geçilerek (gerekirse ilgili kamu kurumları ve noterlere bizzat gidilerek), eksiklik ve aksakların giderilmesine çalışılacaktır.

bc) Herhangi bir aya ait bilgilerin ilgili kamu kurumu veya noterlerden alınamaması durumunda, durum geciktirilmeden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

bç) Alınan bilgiler sonucunda yapılacak sigortalılık kontrolüne ilişkin yapılan işlem sonuçları Genelge ekinde gönderilen format ile üçer aylık periyotlarda Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

bd) 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı “Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ” uyarınca çıkarılmış olan Genelge’de belirtilen işlemlerin yürütümü ve bu işlemlere ilişkin istatistiki bilgilerin gönderilmesi de sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EK 1:

 


 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI

…………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

…/…/… - …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN İŞLEMLER

SİGORTALI TESCİLİ

İŞYERİ TESCİLİ

BANKALAR

Tebliğin 5. maddesi.

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 -17 YAŞ GRUBU ÜCRETSİZ GENÇLİK

KAMPLARI BAŞVURU FORMU

Tebliğin 10. maddesi (d) bendi

 

 

18-24 YAŞ GRUBU DOĞA KAMPI BAŞVURU

FORMU

Tebliğin 10. maddesi (d) bendi.

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ

SPOR KULÜPLERİNİN TESCİLİ

Tebliğ’in 10. maddesinin (a) bendi.

 

 

SPORCU LİSANS FORMU

Tebliğ’in 10. maddesi (b) bendi.

 

 

TESİS RUHSATI VE DENETİM

Tebliğ’in 10. maddesi (c) bendi.

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ

ANTRENÖR ONAY FORMU

Tebliğ’in 10. maddesi (ç) bendi

 

 

KURSİYER TANITMA FORMU

Tebliğin 10. maddesi (e) bendi

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM İL MÜDÜRLÜKLERİ

RESMİ İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ KAYIT BELGESİ

Tebliğin 11. maddesi (b/1) bendi

 

 

EĞİTİM KURUMLARINA AÇMA İZNİ

Tebliğin 11. maddesi (b/2) bendi

 

 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KAYIT BELGESİ

Tebliğin 11. maddesi (b/3) bendi

 

 

HER TÜRLÜ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ DENETİM/TEFTİŞİ

Tebliğin 11. maddesi (b/4) bendi

 

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIM İL MÜDÜRLÜKLERİ

TARIMSAL FAALİYET RUHSAT İŞLEMLERİ

Tebliğin 12. maddesi (a) bendi

 

 

LİSANS VERİLMESİ

Tebliğin 12. maddesi (b) bendi

 

 

TARIMSAL AMAÇLI KREDİ VERİLMESİ

Tebliğin 12. maddesi (c) bendi

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HK. YÖNETMELİK

Tebliğin 13. maddesi (f) bendi

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TELİF HAKLARI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FİKİR VE SANAT ESERLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ

Tebliğin 13. maddesi (b) bendi

 

 

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İŞLETİLMESİNE AİT YETKİ BELGESİ

Tebliğin 13. maddesi (c) bendi

 

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

İŞLETME RUHSAT İŞLEMLERİ

Tebliğin 13. maddesi (ç) bendi

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL TİYATROLARA YARDIM YAPILMASI

Tebliğin 13. maddesi (e) bendi

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM TESİSİ YÖNETMELİĞİ İŞLETME BELGESİ

Tebliğin 13. maddesi (d) bendi

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜKLERİ

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Tebliğin 13. maddesi (a) bendi

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİ

BEŞERİ ÜRÜN SATANLARA İMALAT İZNİ İLE TEKNİSYEN VEYA GÖZLÜKÇÜLERE YETKİ VERİLMESİ BELGELERİ

Tebliğin 13. maddesi (a) bendi

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİ

İŞLETME RUHSATLARI VERİLMESİ

Tebliğin 14. maddesi (b) bendi

 

 

ÖZEL HASTANE VE MERKEZLERE RUHSAT VERİLMESİ

Tebliğin 14. maddesi (c) bendi

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tebliğin 15. maddesi (a) bendi

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tebliğin 15. maddesi (b) bendi

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİ VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tebliğin 15. maddesi (c) bendi

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

Tebliğin 15. maddesi (b) bendi

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HK. YÖNETMELİK

Tebliğin 15. maddesi (c) bendi

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

VE

BELEDİYELER

HARÇ VE RUHSAT İŞLEMLERİ

Tebliğin 16. maddesi (a) bendi

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Tebliğin 16. maddesi (c) bendi

 

 

EMNİYET İL MÜDÜRLÜKLERİ

VE

JANDARMA İL KOMUTANLIĞI

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİK

ÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

Tebliğin 16. maddesi (b) bendi

 

 

EMNİYET İL MÜDÜRLÜKLERİ

VE

JANDARMA İL KOMUTANLIĞI

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Tebliğin 16. maddesi (ç) bendi

 

 

İL ÖZEL İDARELERİ

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİK

ÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

Tebliğin 16. maddesi (b) bendi

 

 

VALİLİKLER

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİK

ÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

Tebliğin 16. maddesi (b) bendi

 

 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ UYARINCA YETKİ BELGESİ

Tebliğin 17. maddesi (a) bendi

 

 

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇMA İZİN BELGESİ

Tebliğin 17. maddesi (b) bendi

 

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EGZOZ GAZI EMİSYONLARININ KONTROLÜ

Tebliğin 18. maddesinin birinci fıkrası

 

 

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PARASAL POSTA İŞLETMELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

POSTA ÇEKİ HESAP AÇMA FORMU

Tebliğin 19. maddesi

 

 

ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI

LİSANS FORMU

Tebliğin 20. maddesi

 

 

TTNET ANONİM ŞİRKETİ

ABONELİK İŞLEMLERİ

“TTwinet” ve “ADSL” internet aboneliği için başvuru formları

 

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

ABONELİK İŞLEMLERİ

Tebliğin 22. maddesi

 

 

NOTERLER

NOTER İŞLEMLERİ

Tebliğin 23. maddesi

 

 

 


(*)         2011/51 sayılı Genelge ile 13.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.