SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/88

 

Tarih         : 30.10.2008

Konu         : Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 31.05.2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 90. maddesinin,

Birinci fıkrasında, “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

İkinci fıkrasında, “İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.”

Üçüncü fıkrasında, “Hakedişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.”

Beşinci fıkrasında, “Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hakediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi ………veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.”

Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise, “……… 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ………”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanunun 90. maddesinin uygulamasına ilişkin olarak, 29.09.2008 tarihli, 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin;

İhalelerin bildirilmesi başlıklı 5. maddesinde, “(1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez.

(2) İlgili ünite, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirir. İdare bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde üniteye bildirir.”

 Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6. maddesinde, “(1) İdarece işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir.

(2) İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, üniteden yazı ile sorar. Ünitece, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hakediş ödenmez.

(3) İdare, yaptığı ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için Kuruma yetki başvurusunda bulunabilir. Kurumca bu başvurunun uygun görülmesi halinde idarece, işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik ortamda işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılır. İşveren ve varsa alt işverenlerin Kuruma borcu yoksa ayrıca Kuruma yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılır.

(4) İşveren ve varsa alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemiş veya işyerinde sigortalı çalıştırılmadığı takdirde bu husus bir dilekçe ile Kuruma bildirilmemiş ise bu durum Kurumca idareye bildirilir. İdare bu bildirim üzerine ihale konusu işten dolayı tahakkuku olası idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerine mahsup edilmek üzere hakedişten yüzde beş oranında kesinti yapar. Ancak, ihale konusu işyeriyle ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri üniteye verildiğinde, Kurum kesinti yapılmamasını idareye bildirir.

(5) İdarece, işveren ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarına mahsup edilmek üzere yapılan kesinti tutarı, ödeme belgesinde gösterilir. Bu kesinti, ödeme makamınca muhasebe kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma veya Kurumun önceden bildirilen banka hesabına yatırılır. Hakediş miktarı, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borcunu karşılamazsa, bakiye borç daha sonra ödenecek hakedişlerden aynı yöntemle kesilerek Kuruma ödenir.

(6) İşverenin ve varsa alt işverenlerinin, prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden dolayı Kuruma olan sorumluluğu; idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının tamamının hakedişten mahsup edildiği tarihe kadar devam eder.

(7) İdare; hakediş kesintisinin yapıldığı tarihi, tutarını, muhasebe kayıtlarına intikal tarihini, tediye mahallini, banka hesap numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını, işyerinin sicil numarasını bir yazı ile ilgili üniteye bildirir. Kuruma ödenen kesintiler toplamının işverenin ve varsa alt işverenlerinin mevcut borçlarından fazla olması halinde, Kurum kesinti fazlalığını işverene iade eder.

(8) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere yapılacak hakediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin idari para cezası, prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığı Kuruma yazılı olarak sorulur ve bir aylık süre içinde Kurumca yapılacak bildirime istinaden borcu varsa hakedişinden kesinti yapılır.”

Kesin Teminatın iadesi başlıklı 7. maddesinde,

“(1) İşveren tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminat iade edilmez.

(2) İdareye ihale konusu işle ilgili olarak işveren tarafından, borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, idare, kesin teminatın mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkanının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde durumu ilgili üniteye yazı ile bildirerek, işverenin Kuruma ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borcunun olup olmadığını sorar.

(3) Ünitece, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenir. Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilir. Bu suretle tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen süre içerisinde cevap verilmemesi halinde, ünite, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla, ihale konusu işin hakediş tutarını dikkate alarak durumu, incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu servisine ya da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine intikal ettirir.

(4) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile ister. Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak, konuya ilişkin rapor düzenler. Raporun üniteye intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli işlem yapılır. İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi idareye gönderilir. Borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde ise borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek idareye yazı ile bildirilir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde kesin teminatı paraya çevirerek, Kurum hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili üniteye bildirmek zorundadır.

(5) İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyebilir.

(6) İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde ünitece ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunur. Ünitece alınan teminat verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilir.

(7) Kuruma teminat verilmesi, borç aslına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulamasını durdurmaz.

(8) İhale konusu işin, işverenlere ait Kurumda tescilli devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yapılması halinde, idareye karşı işi üstlenen işverenin tescilli işyerinin, ihale konusu işin yapıldığı sürede varsa prim ve diğer borçları ödenmedikçe ilişiksizlik belgesi verilmez ve kesin teminatı iade edilmez.

(9) İşverenlerin, kesin teminatları üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, ihtiyati haciz ve haciz işlemleri Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

(10) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmaz.”

Görevlilerin sorumluluğu başlıklı 9. maddesinde, “(1) İdare veya ödeme makamı tarafından bu Yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeden hakediş ödenmesi veya kesin teminatın iade edilmesi halinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.”

Hakedişi ödenmemiş veya kesin teminatı iade edilmemiş olan ihaleli işler başlıklı geçici 1. maddesinde ise, “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hak edişleri ödenmemiş veya kesin teminatı iade edilmemiş olan ihale konusu işler hakkında, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

hükümlerine yer verilmiştir. 

Bu bağlamda, gerek 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 102. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, gerekse 90. maddenin uygulamasına ilişkin hazırlanan yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince (Ünitelerce) yapılacak olan işlemler ile uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- İdarelerin İhaleli İşleri Üstlenenleri Kuruma Bildirmesi

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar (İdareler), ihale suretiyle yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde, ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İdarelerin, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini Kuruma bildirimlerinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu ile gönderilerde, sözkonusu belgelerin postaya verildiği tarih; adi posta yoluyla yapılan gönderilerde ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi, Kuruma bildirilen tarih olarak kabul edilecektir.

İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri,  bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmemeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin (g) bendi uyarınca, haklarında, 15. günün son gününde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olması halinde ise, hazır halde alınıp satılan malların teminine ilişkin işler için işçilik sözkonusu olmayabileceğinden, işyeri dosyası tescil edilmeyecektir. Bu bakımdan, İdareler, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik ihaleleri üstlenenleri Kuruma bildirilmeyecektir.

Örnek 1- (A) Kamu Kurumunun, ihale suretiyle, 50 adet telefonu (B) Limited Şirketinden almış olduğu varsayıldığında, sözkonusu telefonun teslimi işi dışarıdan hazır halde alınıp satılan bir mal olduğundan, ihale konusu bu işi üstlenen (B) Limited Şirketi Kuruma bildirilmeyecektir.

Örnek 2- (B) Kamu Kurumunun, ihale suretiyle 90 adet dolap yapımı işini (D) gerçek kişisine vermiş olduğu varsayıldığında, sözkonusu dolabın imal edilebilmesi ayrıca işçilik gerektirdiğinden, bu defa bahse konu işin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

3- İhale Konusu İşe Ait İşyeri Sicil Numarasının ve Diğer Bilgilerin İdareye Bildirilmesi

İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini de belirterek Kuruma bildirmelerinin ardından, 15 günlük süre içinde, bu işyerlerine Kurumca verilen işyeri sicil numaralarının ve işyerine ilişkin diğer bilgilerin, ilgili İdareye bildirilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yazıların (ihale suretiyle işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini ihtiva eden yazıların) Kurum kayıtlarına intikal etmesinin ardından, İşyeri Tescil Servisinde görevli personel tarafından, ihale konusu işyeri için tescil edilmiş işyeri dosyasının bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve tescil edilmiş olan işyerlerinin sicil numaraları örneği Ek-1’de yer alan yazı ile İdareye bildirilecektir. Yapılan kontroller sonucunda ihale konusu iş için tescil edilmiş işyeri dosyasının bulunmadığının tespiti halinde ise, sözkonusu işin hizmet alımı ve yapım işi veya piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin iş olup olmadığı hususu ilgili İdareye sorulduktan sonra, hizmet alımı veya yapım işi olduğunun idarece teyit edilmesi halinde, işyeri bildirgesi düzenlenmek suretiyle işyeri dosyası re’sen tescil edilecek ve durum işverene ve yine Ek-1’de yer alan yazı ile ilgili idareye bildirilecektir.

İdare, Kurumca gönderilen yazıda kayıtlı bilgilerin kendi kayıtları ile örtüşmemesi halinde durumu, yazının kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili Üniteye bildirecek ve ilgili Ünitece gerekli araştırma yapıldıktan sonra, sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, idarenin yazısına istinaden re’sen tescil edilmiş olan işyeri dosyasının sonradan piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olduğunun anlaşılması halinde, işyeri bildirgesinin verilmemiş olması nedeniyle uygulanmış olan idari para cezası ve işyeri dosyası, Ünitece iptal edilecektir.

4- Hakediş Ödemesine Esas Olmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar

İdarelerin, ihale yoluyla yaptırdıkları işlerden dolayı hakediş ödemesi yapabilmeleri için, üstelenicilerin, Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Bu bakımdan, İdarelerce, ihale yoluyla yaptırdıkları işleri üstlenenlere yapılacak her hakediş ödemesinden önce

- Hizmet alımı ve yapım işleri için, ilgili ihale konusu işyerinden dolayı,

- İhale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören tüm işyerlerinden dolayı,

Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususu yazı ile sorulacaktır.

Buna göre, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili olarak yalnızca ihale konusu işe ait işyeri dosyasının, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için ilgili işverenin yalnızca merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören devamlı ve geçici nitelikteki tüm işyeri dosyalarının muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının olup olmadığı sorgulanacaktır.

Hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde, hakedişlerden kesinti yapılmasına esas olmak üzere ihale konusu işin yapıldığı dönemlere bakılmaksızın devamlı nitelikteki işyerinin, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan tüm borçları sorgulanacaktır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18. maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü, 

uygulanacağı öngörüldüğünden, yukarıda belirtilen usullerle yaptırılan işlerle veya temin edilen mallarla ilgili olarak, hakediş ödemesi yapılmadan önce, Kurumdan muaccel hale gelmiş borcun bulunup bulunmadığı hususu sorulacaktır.

Diğer taraftan; “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18. madde içeriğinden çıkartıldığından, doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak hak ediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususu Kuruma sorulmayacaktır.

İdarelerce, işverenlerin hakediş ödemesine esas olmak üzere, Kuruma muaccel borcunun bulunup bulunmadığının sorulması üzerine; hizmet alımları ile yapım işleri için, ilgili ihale konusu işyerinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören tüm işyerlerinin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının olup olmadığı sorgulanacak ve

- Borcu bulunan işverenler için Ek-2’de,

- Borcu bulunmayan işverenler için Ek-3’de,

yer alan yazılar düzenlenerek, ilgili Yönetmelikteki azami bir aylık süre beklenilmeden, imkanların elverdiği en kısa sürede ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirilecektir.

İhale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri ile ilgili olarak, ilgili işveren adına tescil edilmiş işyeri dosyası yok ise (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikte sigortalı çalıştırılmıyor ise), bu defa, işveren adına tescil edilmiş işyeri dosyasının bulunmadığı hususu idareye, örneği Ek-4’de yer alan yazı ile en kısa sürede İdareye bildirilecektir.

5- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilmemiş Olması Halinde Yapılacak İşlem

Gerek işverenlerce, gerekse ilgili İdarelerden alınan yazılara istinaden tescil edilmiş ihale konusu işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı, sözleşmeye göre işe başlama tarihinden sonraki dönemlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmemiş olduğunun anlaşılması halinde (sigortalı çalıştırılmadığı hususunun Kuruma bir dilekçe ile bildirilmiş olması durumu hariç), durum, Kurum tarafından, İdareye bildirilecektir.

İdare, Kurumca yapılan bu bildirim üzerine, ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmesi olası, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlar için hakedişten yüzde beş oranında kesinti yapacaktır.

Örnek - Sözleşmeye göre işe başlama tarihi 20.12.2008 olan hizmet alım işi ile ilgili 2008/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin, 23.01.2009 tarihine kadar Kuruma verilmemiş olduğu ve sigortalı çalıştırılmamış olduğu hususunun da Kuruma bir dilekçe ile bildirilmemiş olduğu varsayıldığında, durum, derhal ilgi idareye yazı ile bildirilecek ve Kurumca yapılan bu bildirim üzerine, idare, işverenin hak edişinden yüzde beş oranında kesinti yapacaktır.

İdarece yapılacak kesinti tutarı, ödeme belgesinde gösterilecek ve bu kesinti, ödeme makamınca muhasebe kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma veya Kurumun önceden bildirilen banka hesabına yatırılacaktır. Hakediş miktarı, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçları karşılamadığı durumda, bakiye borç tutarı, daha sonra ödenecek olan hakedişlerden kesilerek Kuruma ödenecektir.

İhale konusu işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi halinde ise, kesinti yapılmaması hususu idareye yine yazı ile bildirilecektir.    

6- Çeşitli Kanunlar Gereğince Yeniden Yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine İstinaden Tecil ve Taksitlendirilmiş Borçlar

İhale konusu işyerlerinin, Kurumumuza olan ve muaccel hale gelmiş borçlarının İdarelerdeki hakedişlerden kestirilmek ya da teminatlarının paraya çevrilmek suretiyle tahsil edilmesi gerektiğinden, ilgililer hakkında icra takibine geçilmeden önce, ihale konusu işyerlerinin muaccel hale gelmiş borçlarının, öncelikle hak edişlerden kestirilmek veya teminatların paraya çevrilmek suretiyle tahsili cihetine gidilecek, ardından varsa kalan borçları, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilebilecektir.

İhale konusu işyerlerinin muaccel hale gelmiş borçları, belirtilen kurala uygun olarak 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış ise, tecil ve taksitlendirme veya yeniden yapılandırma anlaşması bozulmamış ise, bu borçlar hakedişten kestirilmeyecek, başka bir ifade ile ilgili İdareye bildirilmeyecektir.

Ancak, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitler ile yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçların bulunması durumunda, bu borçlar, hakedişten kestirilmek amacıyla ilgili idareye bildirilecektir.

7- Muaccel Hale Gelmiş Borcun Bulunup Bulunmadığı Hususunun İdarelerce Elektronik Ortamda Sorgulanması

Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, İdareler, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için Kuruma yetki başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu başvuruya istinaden, Kurumca da uygun görülmesi halinde, elektronik ortamda işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılabilmesi amacıyla, ilgili idareye, görüntüleme yetkisi verilecek ve işverenlerin Kuruma muaccel borcu yoksa, ayrıca yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılabilecektir.

Yönetmeliğin belirtilen hükmüne istinaden, İdarelerin, elektronik ortamda işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılabilmesine yönelik gerekli alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Bu bakımdan, işverenlerin muaccel borçlarının ilgili İdarelerce görüntülenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, işverenlerce dilekçe ile talep edilmesi halinde hakediş ödemesine esas olmak ve ilgili idareye verilmek üzere, muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususunun sorulması halinde, 4 numaralı bölümde açıklandığı şekilde gerekli sorgulama yapılmak suretiyle,

 - Borcu bulunan işverenlere Ek-5’de,

 - Borcu bulunmayan işverenlere Ek-6’da,

bulunan yazılar düzenlenerek verilecektir.

8- Kesin Teminatın İadesi                                   

İhale konusu işle ilgili kesin teminat, Kurumca düzenlenmiş soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi işveren tarafından İdareye ibraz edilmediği sürece iade edilmeyecektir.

İlişiksizlik belgesinin düzenlenebilmesi için, İşverenlerin, ihale konusu işle ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçların bulunmaması gerekmektedir.

İhale konusu işin, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olması halinde ise, işyerinin ihale konusu işin başlayıp bitirildiği sürelerdeki sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması icap etmektedir.

İşveren tarafından, İdareye, ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, İdare, kesin teminatın mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkanının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, işverenin Kuruma ihale konusu işten dolayı borcunun olup olmadığını sorarak, borcunun bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesinin düzenlenmesini yazı ile isteyecektir.

9- İhale Konusu İşle İlgili Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olup Olmadığının Ünitece Araştırılması/Kurumun Denetim ve Kontrolle Görevli Memurlarınca Tespit Edilmesi      

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işle ilgili yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işveren ve alt işverenlerinin ihale konusu işten dolayı Kuruma borçlarının da bulunmaması kaydıyla, soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi düzenlenerek işverenlere verilecek ya da ilgili İdareye gönderilecektir.

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmamış olduğunun anlaşılması halinde ise, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilerek, tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ edilecektir.

 Fark işçiliğe ilişkin tebliğ edilen prim borcunun ödenip ödenmeyeceği hususunun tebligatta öngörülen süre içinde Kuruma bildirilmemesi veya sözkonusu borcun ödenmeyeceğinin bildirilmesi halinde, durum, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla, ihale konusu işin hakediş miktarı da dikkate alınarak gerekli incelemenin yapılması için Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu servisine ya da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine intikal ettirilecektir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile istemesi üzerine, defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak, konuya ilişkin raporu düzenlemeleri gerekmektedir.

İşverenin Kuruma borcunun bulunduğunun anlaşıldığı durumlarda, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek durum Ek-7’de kayıtlı yazı ile İdareye bildirilecektir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, ihale konusu işle ilgili kesin teminatı paraya çevirerek, Kurumun hesabına yatıracak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili Üniteye bildirecektir.

Ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihbar, şikayet veya şüphe de yoksa, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyecektir.

İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ilgili Ünitece ilişiksizlik belgesi verilecektir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunacaktır. Belirtilen şekilde teminat gösterilen durumlarda, teminatın Kuruma verildiği tarihi takip eden ayın 25’ine kadar ihale konusu işle ilgili borçların ödenmesi gerekmektedir. Teminatın Kuruma verildiği tarihi takip eden ayın 25’ine kadar borçların ödenmemesi halinde, sözkonusu teminat, en geç Kuruma verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kurumca nakde çevrilerek tahsil edilecek ve sonucu işverene yazı ile bildirilecektir. Kuruma teminat verilmesi, borç aslına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmasını durdurmaz.

İhale konusu işin, işverenlere ait Kurumda tescilli devamlı mahiyetteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılmış olduğunun beyan edilmesi halinde, durum Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelenerek, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olduğunun tespiti halinde, idareye karşı işi üstlenen işveren adına tescil edilmiş olan devamlı mahiyetteki işyerinin, ihale konusu işin yapıldığı süre içinde sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilecektir.

İşverenlerin, kesin teminatları üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, ihtiyati haciz ve haciz işlemleri Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili kesin teminatın iadesi için Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmayacaktır.

10- Görevlilerin Sorumluluğu

İşverenlerin hakedişlerinin ve kesin teminatlarının yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ödenmesi/iade edilmesi gerekmektedir. İdare veya ödeme makamınca, hakediş veya kesin teminatın, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden ödenmesi/iade edilmesi halinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacağından, bu gibi durumlar üzerine Kurumumuzun uğrayacağı zararın tazminini teminen durum Ünitelerin Hukuk Servislerine intikal ettirilecektir.

11- Diğer Hususlar

11.1- İşverenlerin ve varsa alt işverenlerinin, prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden dolayı Kuruma olan sorumluluğu; idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının tamamının hakedişten mahsup edildiği tarihe kadar devam eder.

11.2- İdarelerin, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunu elektronik ortamda sorgulayabilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra, yetki başvurusunun usul ve esasları ile İdarelerin sorumlulukları ayrıca açıklanacaktır.

12- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

13.10.2008 tarihli “Hakediş ödemelerinde aranılacak borcu yoktur yazıları” konulu Genel Yazının bu Genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


 

Ek-1

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : İhale konusu işyeri

                                                                   

 

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, …………. sayılı yazınız

 

Müdürlüğümüzde,……………………………………………………………………………………….. adına, ……………………………………………………………………………………………….. işi ile ilgili olarak, ……………………………………………………………………………. adresinde kurulu  işyerinden dolayı ……………………………… sicil sayılı işyeri .../…/…. tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Bilgi edinilmesini, sözkonusu ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuzla yapılacak yazışmalarda ve hakediş ödemesine esas muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, yukarıda belirtilen sicil numarasının kullanılmasını arz ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-2

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, ……………. sayılı yazınız

 

İlgide kayıtlı yazınız üzerine ………………………………………………………  ile ilgili olarak, ………………………………… sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan araştırmada Kurumumuza, …/ …/ ….  tarihi itibariyle, muaccel hale gelmiş ………………… YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.

İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini, bahse konu tutarın, Müdürlüğümüze veya aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılmasını ve yatırılan paranın tutarının, tediye mahallinin, ödeme tarihinin,  banka hesap numarasının, işyerinin sicil numarasının, işverenin ad ve soyadının, işveren tüzel kişilik ise unvanının bildirilmesini arz ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-3

 

                                                                                                                                                                                                           

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, sayılı ………………. yazınız

 

İlgide kayıtlı yazınız üzerine ………………………………………………………  ile ilgili olarak, ………………………………… sicil sayılı işyeri dosyasında/dosyalarında yapılan araştırmada Kurumumuza, …/ …/ ….  tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-4

 

                                                                                                                                                                                                           

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, sayılı ………………. yazınız

 

İlgide kayıtlı yazınız üzerine Müdürlüğümüz nezdinde yapılan incelemede ……………………………………………………… adına tescil edilmiş işyeri dosyasının bulunmadığı tespit edilmiştir.             

İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, ihale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan malların hak ediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, hizmet yapım işlerine ilişkin hakediş ödemelerinde kullanılamaz.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-5

 

                                                                                                                                                                                                           

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: ………….. tarihli dilekçeniz

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine ………………………………… sicil sayılı işyeri dosyasında yapılan araştırmada, …/ …/….  tarihi itibariyle, Kurumumuza, muaccel hale gelmiş ………………… YTL  borcunuzun bulunduğu tespit edilmiştir.

İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini, bahse konu tutarın, Müdürlüğümüze veya aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılmasını ve yatırılan paranın tutarının, tediye mahallinin, ödeme tarihinin,  banka hesap numarasının, işyerinin sicil numarasının, işverenin ad ve soyadının, işveren tüzel kişilik ise unvanının bildirilmesini rica ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-6

 

                                                                                                                                                                                                           

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

 

İlgi: ………….. tarihli dilekçeniz

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine ………………………………… sicil sayılı işyeri dosyasında/dosyalarında yapılan araştırmada, Kurumumuza, …/ …/….  tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.

İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.


 

Ek-7

 

                                                                                                                                                                                                           

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………… Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

 

SAYI      : B.13.2.SSK.

KONU    : Hakediş (istihkak) ödemesi

                                                                   

 

 

……………………………………………………….

………………………………………….....................

……………………………………………………….

……………….

 

 

İlgi: …/…/….. tarihli, …………. sayılı yazınız

 

Müdürlüğümüzde …………………………………………………sicil sayılı  dosyada işlem gören, ……………………………………………………..’nin,…..……………......………………….. adresinde kurulu  …………..……………………………………………………………………………………………işinden dolayı …………………………………………………………………………….………………………….borç türünden kaynaklanan ……………………YTL borç aslı, …../…/…. tarihi itibariyle hesaplanan ……………………. YTL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere, toplam ……………….…… YTL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilgi edinilmesini, anılan işverenin sözkonusu işle ilgili kesin teminatının nakde çevrilerek, en geç 15 gün içinde Müdürlüğümüze veya aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılmasını ve yatırılan paranın tutarının, tediye mahallinin, ödeme tarihinin, banka hesap numarasının, işyerinin sicil numarasının, işverenin ad ve soyadının, işveren tüzel kişilik ise unvanının bildirilmesini arz ederim.

 

 

 

………………………….

Müdür Yrd.