SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/82

 

Tarih         : 15.9.2008

Konu         : İdari Para Cezaları

 

08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Türk Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 344. maddesiyle 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun “İdari para cezaları” başlıklı 80. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye bağlı olarak 1479 sayılı Kanun ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda idari para cezalarına yönelik 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- Genel Açıklamalar

İdari para cezalarının uygulanmasında:

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 344. maddesiyle değişik, 1479 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 80. maddesinde;

“MADDE 80- “Bu Kanunun 26. maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara Kurumca ellibeş Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bir başkasına ait sağlık karnesi veya kartını kullanan, kendisine ait sağlık karnesi veya kartını bir başkasına kullandıran ya da bu fiillere iştirak eden kişiler, Kurumca yapılan sağlık giderlerinden kanuni faiziyle birlikte iki katı olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olup; haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırmak üzere işlem yapılır.”

1479 sayılı Kanunun 22.02.2006 tarihli ve 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değişik 53. maddesinin ikinci fıkrasına göre;

“Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile ilgili olarak banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerinden borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmesi zorunludur. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde en yüksek basamağın prim tutarı kadar idarî para cezası uygulanır.”

02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 24.07.2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 27. maddesi ile değişik, 1479 sayılı Kanunun 53. maddesinin ikinci fıkrasında;

“Kurumun, süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile her ne nam altında olursa olsun diğer alacaklarının tahsilinde 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.”

1479 sayılı Kanunun “Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri” başlıklı 70. maddesinde;

“Bu Kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür.”

1479 sayılı Kanunun 73. maddesinde;

“Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak saptamaya karşı bildirim tarihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler.

İtirazlar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz.”

20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunun 37. maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

“Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları Kurum alacağına dönüşür, bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51., 102. ve 106. maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

4956 sayılı Kanunun 54. maddesi ile 2926 sayılı Kanuna eklenen, Ek Madde 3’te 1479 sayılı Kanunun 80. maddesi hükümleri, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları hakkında da uygulanmasını öngörüldüğünden, yukarıda 1479 sayılı Kanunla düzenlenen idari para cezası uygulamaları, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları içinde aynen uygulanmaktadır.

Bilindiği üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 19.12.2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 5326 sayılı Kanunun 3. maddesi değiştirilmiş ve bu değişiklikle 1479 sayılı Kanunun değişik 80. maddesi hakkında 5326 sayılı Kanunun genel hükümlerinin uygulanılması öngörülmüştür.

Bu itibarla, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların ilgililere tebliğ usulü, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri hariç (başvuru yolu ve süresi, itiraz yolu ve süresi), ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının gelir kaydedileceği kamu idareleri gibi düzenlemelerde Kabahatler Kanunu hükümleri geçerlidir.

2- İdari Para Cezaları

1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna göre;

a) 1479 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince sigortalı sayılanlardan sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmayan,

b) 1479 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince sigortalı olanlardan, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmeyen,

c) 2926 Sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince sigortalı sayılanlardan, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmayan,

d) 2926 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince sigortalılığı sona erenlerden sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmeyen,

sigortalılara Kurumca ellibeş Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.

Ayrıca 1479 sayılı Kanunun 53. maddesi gereğince, Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile ilgili olarak banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerinden borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmesi halinde ilgililere en yüksek basamağın prim tutarı kadar idarî para cezası uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kanunun 15. maddesine göre; Aynı fiilin birden fazla işlenmesi halinde her bir fiille ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verilmesi gerekmektedir.

3- İdari Para Cezası Kararları

İdari para cezasını gerektiren fiillere yönelik, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünce bir başkan iki üyeden oluşturulacak komisyonca, örneği Ek-1’de bulunan İdari Para Cezası Kararı belgesi düzenlenerek karara bağlanacaktır.

4- İdari Para Cezalarının Tebliğ Usulü

İdari yaptırım kararı ilgililere Ek-2’de bulunan İdari Para Cezası Tebligatı belgesiyle 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilecektir.

İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanak düzenlenmek suretiyle bu husus açıkça belirtilecektir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenecek. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilerek karar tutanağının bir örneği kişiye verilecektir.

5- İdari Para Cezalarının Ödeme Zamanı ve Yeri

İdari para cezaları ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde idari para cezasını tebliğ eden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün ilgili banka hesabına ödenir.

İdari para cezaları sigortalılara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtiraz takip ve tahsili durdurmaz. İtiraz İl/Merkez Müdürlüğünce oluşturulacak bir başkan iki üyeden oluşan üç kişilik komisyonca otuz gün içerisinde değerlendirilerek Ek-3’de bulunan İdari Para Cezasına İtiraz İnceleme Kararı düzenlenerek, kararın sonucu sigortalıya bildirilir. Kurumumuzdan kaynaklanan nedenlerle verildiği anlaşılan idari para cezaları kaldırılır ve yapılan ödeme iade edilir.

İdari para cezalarına sigortalılar tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünün bulunduğu iş mahkemesine veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelere başvurulabilir. Mahkemeye yapılacak itirazlar idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmayacaktır.

6- İdari Para Cezalarının Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı Süresi

5326 sayılı Kanunun 20. maddesinde soruşturma zamanaşımı, 21. maddesinde yerine getirme zamanaşımı düzenlenmiştir.

Soruşturma zamanaşımı süresi üç yıldır. Zamanaşımı süresi, idari para cezası fiilin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. Soruşturma zamanaşımının dolması halinde idari para cezasından dolayı kişi hakkında idari para cezası kararı verilemez.

Yerine getirme zamanaşımı süresi üç yıldır. Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar. Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına ilişkin karar artık yerine getirilemez.

Ancak, 6183 sayılı Kanunun 103 ve 104. maddelerinde düzenlenen tahsil zamanaşımını kesen haller ile tahsil zamanaşımının işlememesi halleri ayrıca dikkate alınacaktır.

Örnek 1- Ticari kazançtan dolayı 01.01.2008 tarihinde vergi mükellefiyeti başlaması nedeniyle Kurumumuz sigortalısı olması gereken “A”nın giriş bildirgesini Kurum kayıtlarına 30.05.2008 tarihinde intikal ettirdiği tespit edilmiştir. Üç aylık yasal süresinin bitim tarihi olan 31.03.2008 tarihine kadar giriş bildirgesini Kurum kayıtlarına intikal ettirerek giriş ve tescil işlemini yaptırmayan sigortalı “A”ya fiilin işlendiği 31.03.2008 tarihinden itibaren 3 yıllık zamanaşımı süresinin bitim tarihi olan 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Sigortalı “A”ya idari para cezasının 18.07.2008 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında 18.07.2008 tarihinden itibaren başlayan üç yıllık zamanaşımı süresinin bitim tarihi olan 18.07.2011 tarihine kadar idari para cezasının tahsil edilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- 01.07.2008 tarihinde istifa eden muhtar sigortalı “B”, bu durumunu 20.11.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına intikal eden sigortalılık belgesi ile bildirmiştir. “B”nin sigortalılığı 01.07.2008 tarihinde sona ermesine rağmen Kuruma üç aylık yasal süresinin bitim tarihi olan 30.09.2008 tarihine kadar terk işlemini yaptırmadığı tespit edildiğinden idari para cezasının, fiilin işlendiği 30.09.2008 tarihinden itibaren üç yıllık zamanaşımı süresinin bitim tarihi olan 30.09.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Sigortalı “B”ye 15.01.2009 tarihinde idari para cezasının tebliğ edildiği varsayıldığında, tebliğ tarihinden itibaren üç yıllık zamanaşımı süresinin bitim tarihi olan 15.01.2012 tarihine kadar tahsil edilmesi gerekecektir.

7- İdari Para Cezalarının Tahsili ve İndirim

İdarî para cezaları Kurum bütçesine gelir kaydedilecek, bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51., 102. ve 106. maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanacaktır.

5326 sayılı Kanunun 17. maddesi hükmü gereğince idari para cezası bir aylık kanun yoluna başvurma süresi içerisinde ödenir ise idari para cezasının dörtte üçü tahsil edilecektir. Peşin ödeme, kişinin idari para cezasına karşı kanun yoluna başvurma hakkını engellemeyecektir.

Peşin ödeme indirimi, idari para cezasının tamamı üzerinden nakden yapılacak ödemelere uygulanacak, kısmi ödemelere uygulanmayacaktır.

8- Taksitlendirme

5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17. maddesinin (3) numaralı fıkrasında “… Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde gereğince, taksitlendirme başvurusu idari para cezasının tebliğini müteakip otuz gün içinde bu kararı veren Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yapılacak ve talepler bu idareler tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Kanuni ödeme süresinden sonra yapılan taksitlendirme başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; 4 eşit taksit halinde ve birinci taksit idari para cezasının kanuni ödeme süresi içinde, geri kalan 3 taksiti ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde ödenecektir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelecek ve tahsil için durum muaccel hale gelen para cezasının ilgili kanunlar uyarınca tahsile yetkili mercilerce takip ve tahsil işlemlerine başlanacaktır.

Kanun yoluna başvurulmuş olması idari para cezasının takibini etkilemediğinden, taksitlendirilen idari para cezasının taksitlerinin tam ve zamanında ödenmemesi halinde alacağın muaccel hale geleceği ve takip edilebileceği tabiidir.

9- İlgili Servislerce Yapılacak İşlemler

9.1- Tescil ve Sigortalama Servisleri

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı sayılanların, sigortalılıklarının başlatılmasına ilişkin giriş bildirgeleri ile, sigortalılıkları sona eren sigortalıların terk işlemlerinin yapılmasına ilişkin sigortalılık belgeleri, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden ilgili programlar aracılığı ile bilgisayara yüklenecektir.

1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna muhalefet ettiği tespit edilen sigortalılara idari para cezası uygulanmasının karara bağlanması için yıl, seri numarası ve karar tarihleri esas alınarak, tekemmül ettirilen dosyalar komisyona gönderilecektir.

Komisyonca idari para cezası uygulanmasına karar verilen sigortalılara ödenmesi gereken idari para cezası tebliğ işleminin yapılması için Ek-2'deki tebligat metni üç nüsha hazırlanacak, bu nüshaların bir sureti sigortalı dosyasına, bir sureti idari para cezalarının takip edileceği dosyaya takılacak, aslı ise sigortalıya gönderilecektir.

Bu işlemlerden sonra, açılan idari para cezası dosyaları, bir yazı ekinde muhasebe servisine intikal ettirilecektir.

Tebliğ işleminden sonra, sigortalıların yapmış oldukları itirazlar, incelenmek üzere komisyona gönderilecek, komisyonca alınan kararların sigortalıya tebliği yapılacak; ayrıca bu konuda muhasebe birimine de bilgi verilecektir.

Muhasebe ve icra birimince iade edilen dosyalar içindeki dekontların bir sureti sigortalılık dosyasına konulacaktır.

9.2- Banka ve Katılım Bankalarında İlgili Birim

Kurumca, birikmiş alacakların tahsili ile ilgili olarak banka ve katılım bankalarının genel müdürlüklerinden borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmemesi nedeniyle idarî para cezası işlemleri, bilgi ve belgeyi isteyen ilgili birimce gerçekleştirilecektir.

9.3- Muhasebe Servisleri

Sigortalılarca yapılacak peşin ödeme işlemlerini takip etmek, taksit taleplerini karara bağlayarak, ödeme planı oluşturmak ve ödenip ödenmediğini kontrol edecektir.

Bankalardan intikal eden ekstre ve dekontların mutabakatı yapılarak dekontların bir suretini idari para cezası dosyasına takılacak, işlemleri sonuçlanan dosyalar arşivlenmek üzere Tescil ve Sigortalama Servisine gönderilecektir.

Yapılan inceleme ve tetkikler sonucu süresi içinde ödenmeyen idari para cezası dosyaları 6183 sayılı Kanun'a göre, takip ve tahsil edilmesi için, Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüğü İcra Servisi'ne gönderilecektir.

9.4- İcra Servisleri

Kendilerine intikal eden idari para cezalarının 6183 sayılı Kanun'a göre takip ve tahsil işlemlerini yürütecek ve kapanan dosyalar arşivlenmek üzere Tescil ve Sigortalama Servisi'ne gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülmesini rica ederim.

EKLER:

1- İdari Para Cezası Kararı

2- İdari Para Cezası Tebligatı

3- İdari Para Cezası İtiraz İnceleme Kararı

EK-1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İDARİ PARA CEZASI KARARI

 

Karar Tarihi ve Evrak Kayıt No                               :

Adı Soyadı/Banka, Katılım Bankası                       :

T.C Kimlik No/Vergi No                                           :

İşyeri Adresi                                                                :

Tebligat Adresi                                                            :

Bağ-Kur No                                                                  :

Sigortalı Dosya Arşiv No                                           :

İdari Para Cezasının Tebliğ Tarih ve Sayısı         :

İdari Para Cezasının Uygulama Tarihi                   :

İdari Para Cezasının Ödeme Süresi                       :

Ödeme Yeri                                                                  :

Tebliğ Tarihi                                                                :

İdari Para Cezasının Gerektirdiği Fiil                   :

1479 sayılı Kanunun;

( ) 26. maddesiyle sigortalı sayılan tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerinin yaptırılmaması,

( ) 25. maddesiyle sigortalıların, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmemesi,

2926 sayılı Kanunun;

( ) 7. maddesiyle sigortalı sayılan tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerinin yaptırılmaması,

( ) 6. maddesiyle sigortalıların, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmemesi,

nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 80. maddesine göre Kurumca 55 TL idari para cezası verilmiştir.

( ) 1479 sayılı Kanunun 53. maddesiyle, borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmemesi nedeniyle ………TL idarî para cezası verilmiştir.

Yukarıda belirtilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ödenmesi halinde idari para cezasından 1/4 oranında indirim uygulanacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulunduğu Müdürlüğümüze de itirazda bulunulabilir. İtiraz Müdürlüğümüzce değerlendirilerek alınan karar tarafınıza bildirilecektir. Ancak Müdürlüğümüze itiraz edilmiş olması yargı yoluna başvuru süresini ve ödemeyi durdurmayacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde karara karşı yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde başvuru hakkınız bulunmaktadır. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Bir aylık süre içinde ödeme yapmayan sigortalılar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

 

Başkan

Üye

Üye

EK-2

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.13.1.BKG.0.10.00                                                                                       TEBLİGAT

Konu : İdari Para Cezası

 

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI

(7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince düzenlenmiştir.)

 

SİGORTALININ

Adı Soyadı/Banka, Katılım Bankası         :

T.C Kimlik No/Vergi No                             :

İşyeri Adresi                                                  :

Tebligat Adresi                                             :

Bağ-Kur No                                                    :

 

GEREKÇE:

1479 sayılı Kanunun;

( ) 26. maddesiyle sigortalı sayılan tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak giriş ve tescilin yaptırılmaması,

( ) 25. maddesiyle sigortalıların, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtların sildirilmemesi,

2926 sayılı Kanunun;

( ) 7. maddesiyle sigortalı sayılan tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak giriş ve tescilin yaptırılmaması,

( ) 6. maddesiyle sigortalıların, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtların sildirilmemesi,

nedeniyle 1479 sayılı Kanunun 80. maddesine göre Kurumca 55 TL idari para cezası verilmiştir.

( ) 1479 sayılı Kanunun 53. maddesiyle, borçlu sigortalıların hak ve alacaklarına ilişkin istenen her türlü bilgi ve belgenin yedi iş günü içinde verilmemesi nedeniyle …….TL idarî para cezası verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeniz gerekmektedir. Bu süre içinde ödenmesi halinde idari para cezasından 1/4 oranında indirim uygulanacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze de itirazda bulunabilir. İtiraz Müdürlüğümüzce değerlendirilerek alınan karar tarafınıza bildirilecektir. Ancak Müdürlüğümüze itiraz edilmiş olması yargı yoluna başvuru süresini ve ödemeyi durdurmayacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde karara karşı yetkili iş mahkemelerine veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelere başvuru hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde ödeme yapmayan sigortalılar hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Ödemeyi yaptığınız banka dekontunun bir suretini Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

………Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

Banka Şubesinin Adı ve Hesap Numarası:

EK-3

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ İNCELEME KARARI

 

 

Karar Tarihi ve Evrak Kayıt No                             :

Adı Soyadı/Banka, Katılım Bankası                     :

T.C Kimlik No/Vergi No                                         :

İşyeri Adresi                                                              :

Tebligat Adresi                                                         :

Bağ-Kur No                                                                :

Sigortalı Dosya Arşiv No                                        :

İdari Para Cezasının Tebliğ Tarih ve Sayısı       :

İdari Para Cezasının Tutarı                                   :

İtiraz Dilekçesinin Tarihi                                      :

 

 

( ) ../../….. tarihinde ……………... Bağ-No’lu …………………………..’na ait 1479 sayılı Kanunun 80. maddesine göre Kurumca 55 TL idari para cezası uygulanmıştır.

( ) ../../….. tarihinde ……………….…………………………….’na ait 1479 sayılı Kanunun 53. maddesine göre Kurumca ……………. TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

Adı geçenin…………………… tarihli itiraz dilekçesi incelenmiş;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nedenleriyle itiraz tarafımızca reddedilmiştir/kabul edilmiştir.

 

Başkan

Üye

Üye