SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/81

 

Tarih         : 10.9.2008

Konu         : 2925 Sayılı Kanun Uygulamaları

 

Bilindiği üzere, 08.05.2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 64 ve 76. maddelerinde yapılan düzenlemelerle 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

5754 sayılı Kanunun;

64. maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 106. maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile 2925 sayılı Kanunun sigortalılığın başlangıcına ilişkin 1 ila 5. maddeleri, hastalık yardıma ilişkin 13 ila 17. maddeleri ile primlerin ödenmesine ilişkin 33. maddesi yürürlükten kaldırılmış,

76. maddesi ile 2925 sayılı Kanunun sigortalılığın sona ermesine ilişkin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, primlerin alınmasına ilişkin 30. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun uygulanacak maddelerinin düzenlendiği 39. maddesinin (a) bendi değiştirilmiştir.

5754 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim ödemelerinin aksatılması, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmalarla tarım sigortalılığının çakışması hallerinin aradan uzun süre geçtikten sonra tespit edilmesi durumunda farklı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

2925 sayılı Kanun uygulamalarıyla ilgili olarak 01.10.2008 öncesi ve sonrasında aşağıda açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapılacaktır.

I- 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIĞIN DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINA TABİ GEÇEN HİZMETLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

2925 sayılı Kanun gereğince tarım işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışıp prim ödeyenlerin sigortalılıklarının başladığı tarihte veya devam ederken 506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi çalışmalarının bulunduğu ya da tarım sigortası primlerinin yasal süresi içinde ödenmediğinin aradan uzun süre geçtikten sonra tespit edilmesi hallerinde tarım sigortalılığı iptal edilmektedir.

2829 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik işlemlerin usul ve esaslarının belirlendiği 18.09.1998 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol” gereğince, sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen hizmetlerin çakışması halinde öncelikle, 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetler geçerli sayılarak, diğer kanunlara tabi hizmetler iptal edilmekte, 506 ile 1479 sayılı kanunlara tabi geçen hizmetler arasındaki çakışmalarda ise ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmet esas alınmakta ve sigortalılık sona ermedikçe diğer hizmet geçerli sayılmamaktadır.

2925 sayılı Kanun gereğince istek ve tescil belgesi ile Kuruma müracaat ederek prim ödeyenlerden, daha sonraki bir tarihte sigortalılıklarının başlangıç tarihinde ya da devam ettiği sürede 506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi çalışmaları bulunduğu tespit edilenlerin tarım sigortalılıklarının başlangıç ya da devamında bu kanunlara tabi çalışmaların sona erdiği tarihe göre işlem yapılacaktır.

A- 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılığın Başladığı Tarihteki Çakışmalar

1)  2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık;

a) 1984 yılı içinde başvuranların, istek tarihini takip eden ay başından,

b) 01.01.1985 ile 31.12.1998 tarihleri arasında başvuranların istek tarihini izleyen yılbaşından,

c) 01.01.1999-07.09.1999 (hariç) tarihleri arasında başvuranların 01.01.2000 tarihinden, bunlardan yeniden yazılı talepte bulunanların ise 01.10.1999 tarihinden itibaren,

d) 08.09.1999 tarihinden sonra başvuranların istek tarihini takip eden aybaşından, itibaren başlamaktadır.

Bu itibarla, tarım sigortalılığının başladığı tarihte 506 veya 1479 sayılı kanunlara tabi çalışmasının bulunduğu tespit edilenlerin sigortalılık başlangıç tarihleri bu kanunlara tabi çalışmanın sona erdiği tarihe göre yukarıdaki sigortalılık başlangıç tarihleri göz önüne alınarak belirlenecektir. Belirlenen sigortalılık başlangıç tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna tabi ödenen primler ise iptal edilecektir.

Örnek 1- Sigortalı (A) 24.12.1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için istek ve tescil belgesi ile Kuruma müracaat etmiş ve 01.01.1998 tarihinden itibaren başlayan tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödemiştir. Daha sonra yapılan incelemede sigortalı (A)’nın 04.06.1987-15.08.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi çalıştığı tespit edilmiş olup, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı, yeni bir istek ve tescil belgesi alınmaksızın 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının sona erdiği 15.08.1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01.01.1999 tarihinden itibaren başlatılacak, bu tarihten önce ödenen tarım sigortası primleri iptal edilecektir.

Örnek 2- Sigortalı (B) 15.10.1999 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat etmiş tarım sigortalılığı 01.11.1999 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Daha sonra 14.08.1999 tarihinde başlayan ve 31.03.2001 tarihinde sona eren 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık sürelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sigortalının 01.11.1999-31.03.2001 süresi 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona erdiği 31.03.2001 tarihini takip eden aybaşı olan 01.04.2001 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 3- 08.10.1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat eden sigortalı (C)’nin tarım sigortalılığı 01.01.1998 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Daha sonra, 12.08.1993-27.05.1998 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı tespit edildiğinden, bu sigortalının 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona erdiği 27.05.1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01.01.1999 tarihinden itibaren başlatılacak, bu tarihten önce ödenen tarım sigortası primleri iptal edilecektir.

Örnek 4- 09.07.1982 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetine istinaden aynı tarih itibariyle 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan ve halen sigortalılığı devam eden sigortalı (D)’nin 01.01.1994 ile 31.12.1997 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortası primi ödediği tespit edilmiştir. Bu sigortalının 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken, prim ödediği 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının başlangıç tarihi itibariyle iptal edilmesi gerekmektedir.

Örnek-5 Sigortalı (E)’in 11.09.1997 tarihi itibari ile vergi kaydı başlamasına rağmen 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemini yaptırmaması nedeniyle 04.10.2000 tarihi itibari ile sigortalılığı başlatılmıştır. Ancak daha sonra sigortalı (E)’in 01.01.1987 tarihinden itibaren başlayan ve muntazaman prim ödediği 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının bulunduğu tespit edildiğinden 04.10.2000 tarihinde başlatılan 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık iptal edilecektir.

Örnek 6- 01.01.2001 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan ve primlerini muntazaman öderken daha sonraki bir tarihte kuruma intikal eden sigortalılık belgesinde 18.04.1999 ve 28.03.2008 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçiminde muhtar seçildiği ve bu görevinin halen aralıksız olarak devam ettiği tespit edilen sigortalı (F )’nin, 01.01.2001 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek ilk muhtar seçildiği 18.04.1999 tarihi itibariyle 2108 sayılı Kanuna tabi sigortalılık başlatılıp devam ettirilecektir.

2) 1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı Kanunla eklenen geçici 18. madde hükmü gereğince; sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları 02.08.2003 tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 1479 sayılı Kanunun 49. ve ek 15. maddelerine göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemeleri kaydıyla, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın değerlendirilmesinde, sigortalıların 1479 sayılı Kanunun geçici 18. maddesinden yararlanıp yararlanmadığına dikkat edilecektir.

Örnek 1- 01.10.1993 tarihinde 2925 Sayılı Kanuna tabi sigortalı olmak için Kuruma müracaat eden Sigortalı “A” nın tarım sigortalılığı 01.01.1994 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Daha sonra 12.03.2004 tarihinde kurum kayıtlarına intikal eden belgede 01.01.1993 tarihinde başlayan ve devam eden ticari kazançtan dolayı vergi mükellefiyetinin bulunduğu tespit edilmiştir. 01.01.1993 tarihinde başlayan vergi mükellefiyetine istinaden Kuruma başvurarak kayıt ve tescil işlemini yaptırmayan, Kurumca da re-sen tescil edilmeyen bu sigortalının 4956 sayılı Kanunun 47. maddesiyle değişik geçici 18. maddesine istinaden 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının 04.10.2000 tarihinde başlatılması, 01.10.1993 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının (geçici 18. maddeye göre vergi borçlanması yapamadığından) 1479 sayılı Kanuna tabi tescil edildiği 04.10.2000 tarihinden 1 gün önceki 03.10.2000 tarihinde sona erdirilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalı (A)’nın 1479 sayılı Kanunun geçici 18. maddesi hükmü gereğince 01.01.1993-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerini borçlanıp primini de süresinde ödediği varsayıldığında, bu sigortalının 04.10.2000 tarihinde başlatılan 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecek, 01.01.1994 tarihinde başlatılan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı ise tescil tarihi itibariyle iptal edilecektir.

3) 5458 sayılı Kanunla değişik 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi gereğince 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılardan; bu sürelere ilişkin prim borçlarını Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyenlerin, daha önce prim ödemişlerse ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Örnek 1- Sigortalı (A) 1479 sayılı Kanuna tabi 01.03.1989 tarihinden itibaren vergi mükellefiyetine istinaden sigortalılığı başlatılıp devam etmekte iken 01.01.1991 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına prim ödemiştir. Sigortalı (A) 1479 sayılı Kanuna tabi beş yıldan fazla prim borcu bulunması nedeniyle ek 19. maddeden yararlanmak için müracaat etmiştir. Bu durumda, sigortalının hiç prim ödemesinin bulunmaması nedeniyle 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 01.03.1989 tarihi itibariyle durdurulacak ve 2925 sayılı Kanuna tabi 01.01.1991 tarihinden itibaren ödediği tarım sigortalılığı ise geçerli sayılacaktır.

Örnek 2- Sigortalı (B)’nin 2926 sayılı Kanuna tabi 01.07.1995 tarihinden itibaren tarımsal faaliyetinin bulunması nedeniyle aynı tarih itibariyle sigortalılığı başlatılmıştır. Ancak daha sonra sigortalı “B”nin 01.01.1996 tarihinden itibaren de 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına prim ödemeye başladığı tespit edilmiştir. 2926 sayılı Kanuna tabi beş yıldan fazla prim borcu bulunması nedeniyle ek 19. maddeden yararlanmak için müracaat eden ve prim borcunun bir kısmını ödeyen sigortalının en son ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu olan 31.03.1998 tarihi itibariyle 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı durdurulmuştur. Bu durumda sigortalı “B” nin 01.01.1996 – 31.03.1998 tarihleri arasındaki 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık süresi iptal edilecek, iptal işleminden sonra 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın durdurulduğu 31.03.1998 tarihini takip eden yılbaşı olan 01.01.1999 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecektir.

4) 2926 sayılı Kanunun uygulanmasına illerde farklı tarihlerde başlanılmış olması ve çiftçilerin kanun kapsamına giriş tarihlerinin farklılık göstermesi nedeniyle, sigortalıların 2926 sayılı Kanuna göre tescillerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın anılan Kanun kapsamına girebilecek nitelikte kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyete başladıkları tarih ve illerin kapsam tarihleri dikkate alınarak 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının başlangıç tarihine göre karar verilecektir.

Örnek 1- Sigortalı (A) 10.12.1986 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortasına müracaat etmiş ve 01.01.1987 tarihinden itibaren sigortalılığı başlatılarak 31.12.1999 tarihine kadar tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödemiştir. Daha sonra yapılan incelemede, sigortalının bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanunun uygulanmasına 29.05.1984 tarihinde başlandığı, 01.01.1986-18.07.1993 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının bulunduğu anlaşıldığından, sigortalı (A)’nın bu süredeki 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecek, tarım sigortalılığı 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının sona erdiği tarihi takip eden yılbaşı olan 01.01.1994 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Örnek 2- Sigortalı (B) 01.01.1984 tarihinden itibaren tarımsal faaliyetini sürdürmekte iken 01.01.1987 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı başlatılmıştır. Sigortalının bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanun uygulamasına 01.07.1993 tarihinde geçilmiş olup, 01.07.1993 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalılığı başlatılan sigortalı (B)’nin 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edileceğinden 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı kesintisiz devam ettirilecektir.

Örnek 3- Sigortalı (C) 01.01.1985 tarihinden itibaren başlayan tarımsal faaliyetini sürdürmekte iken 01.01.1989 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığı başlatılmış, 31.12.2001 tarihine kadar da primlerini ödemiştir. Sigortalı (C)’nin bulunduğu ilde 2926 sayılı Kanun uygulamasına 01.01.1985 tarihinde geçilmiş olması ve bu sigortalı tarımsal faaliyetinden dolayı 01.01.1988 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanuna tabi kayıt ve tescili yapıldığından, bu Kanuna tabi sigortalılığı geçerli sayılıp 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı iptal edilecektir.

B- 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığın Devam Ettiği Süredeki Çakışmalar

2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olanlardan, sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların sigortalılıkları Kanunun 6. maddesinin (c) bendi gereğince prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren sona ermekte, bu şekilde sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kanunları ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları ise aynı bent hükmü gereğince prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlamaktadır.

Ancak, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamına girmeden önce kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kanunlarına tabi prim veya kesenek ödeyenler, 1479 sayılı Kanunun “Kanunun Amacı, Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar” başlıklı 24. maddesinin, II sigortalı sayılmayanlar bölümünün “c” bendine, 2926 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmadıklarından, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları devam etmekte iken kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyete başlayanların 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları sona erdirilmeyecek, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılık ise 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının sona erdiği tarihten sonra ilgili kanun hükümlerine göre sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 1- 01.01.1986 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak prim ödeyen sigortalı (A), 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak 12.04.1991 tarihinden itibaren çalışmaya başladığı işyerinden 26.05.1994 tarihinde ayrılmıştır. Bu durumda sigortalı (A)’nın 12.04.1991-26.05.1994 süresi tarım sigortası iptal edilecek 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı yeniden istek ve tescil belgesi alınmaksızın işyerinden ayrıldığı 26.05.1994 tarihini takip eden aybaşı olan 01.06.1994 tarihinden itibaren devam ettirilecektir.

Örnek 2- 01.01.1988 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan ve primlerini düzenli ödeyen sigortalı (B)’nin 16.3.1992-31.12.1995 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık süreleri bulunmaktadır. Bu sigortalının 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık sürelerinin bulunduğu tarihte 01.01.1988 tarihinde başlayan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettiğinden sigortalı (B) nin 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı Kanunun 24. maddesinin (II/c) bendi hükmü gereği iptal edilecek, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı ise devam ettirilecektir.

Örnek 3- 01.03.2000 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak prim ödeyen sigortalı (C)’nin, 01.06.2001 tarihinde 2926 sayılı Kanun kapsamına girmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılmıştır. Bu sigortalının 2926 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının iptal edilerek 01.03.2000 tarihinde başlatılan 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilecektir.

2) 2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayan ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince 01.04.1994 tarihinden itibaren sattıkları ürün bedellerinden tevfikat yapılanların sigortalılıkları, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartı ile ilk tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Bu durumda 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık tevkifata istinaden tescilin yapıldığı tarih itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek - 01.01.1985 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re’sen tescil edilemeyen ve 01.01.1990 tarihinden itibaren de 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan sigortalı (A)’nın 21.04.1994 tarihinde sattığı ürün bedelinden tevkifat yapılmış, bu tevkifata istinaden de 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 01.05.1994 tarihinden itibaren başlatılarak devam ettirilmiştir. Bu durumda sigortalı (A)’nın 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı tevkifat kesintisine istinaden tescilinin yapıldığı 01.05.1994 tarihinden bir gün önceki 30.04.1994 tarihinde sona erdirilecektir..

C- Bazı Ay/Yıllara Ait Primlerin Eksik Ödenmesi

2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılığının başladığı tarihten önce veya sonra diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmanın bulunduğunun, tarım sigortalılığının devam ettiği süre içerisinde eksik prim tahsil edildiğinin aradan uzun zaman geçtikten sonra emeklilik aşamasında tespit edilerek tarım sigortalılıklarının iptal edilmesi, sigortalıların telafisi imkansız mağduriyetlerine sebep olduğundan, sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1) Bazı aylarda primlerin eksik ödendiğinin ya da hiç ödenmediğinin tespit edilmesi halinde prim ödemesi bulunan aylara ilişkin süreler hizmet olarak kabul edilecek, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmemiş bulunan aylara ilişkin süreler ise, 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek ve hizmetler prim tahsilatı yapıldıktan sonra dikkate alınacaktır.

Örnek - 01.01.1997 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlatılan sigortalı (A)’nın 1997 yılı Mart, Nisan, Eylül, Ekim ayı primlerini hiç ödemediği, 1999 yılı Mayıs ve Haziran ayına ait primlerini ise eksik ödediği anlaşılmıştır. Bu durumda bu sigortalının tarım sigortalılığı sona erdirilmeyecek, hiç ödenmeyen aylarla eksik ödenen ayların primleri tahsil edilerek bu süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

2) 2925 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bulundukları sürede yıllar itibariyle primlerini düzenli olarak ödemekte iken bazı yıllara ilişkin primlerini ödemeyen, ancak müteakip yıllarda primlerini düzenli olarak ödemeye devam eden sigortalıların hizmet süreleri, primi ödenmeyen yılın/yılların bir veya birden fazla olmasına göre değerlendirilecektir.

Tarım sigortalılığı devam etmekte iken önceki yıllara ilişkin ard arda olmayan (birbirini izlemeyen) yıl/yıllarda primini ödememiş bulunan sigortalıların ödenmeyen yıl/yıllara ilişkin sigorta primi 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek ve hizmetler prim tahsilatı yapıldıktan sonra geçerli sayılacaktır.

Örnek 1- 01.01.1992 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı (A)’nın 31.12.2007 tarihine kadar tarım sigortası primlerini düzenli olarak ödediği halde, 1996 yılına ait sigorta primini ödemediği anlaşılmıştır. Bu durumda, tarım sigortalılığı sona erdirilmeyecek, 1996 yılı sigorta primi 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince tahsil edilerek hizmet olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 01.01.1995 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olan ve halen primlerini düzenli olarak ödemeye devam eden sigortalı (B)’nin 1997, 1999 ve 2002 yıllarına ilişkin sigorta primlerini ödemediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının, tarım sigortalılığı sona erdirilmeyip, söz konusu yıllara ait sigorta primleri 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince tahsil edilerek hizmetten sayılacaktır.

3) Tarım sigortalılığı devam etmekte iken primi ödenmeyen yılların birden fazla ve birbirini izleyen (ard arda) yıllardan oluşması durumunda, ödemesi bulunmayan ilk yılın sigorta primi, 2925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek, sonra gelen yıl/yılların primleri tahsil edilmeyip yeni bir istek ve tecil belgesi alınmadan izleyen yıllardaki primi ödenmiş süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 1- 01.01.1987 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı (A)’nın primlerini düzenli olarak ödediği halde, 1995, 1996 ve 2002 yıllarına ilişkin sigorta primlerini ödemediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının 1995 ve 2002 yılına ait primi tahsil edilecek, ancak 1996 yılına ait primi tahsil edilmeyerek yeni bir istek ve tescil belgesi alınmadan 1996 yılı sonrası primi ödediği yıllar hizmet olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 01.01.1993 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı başlayan sigortalı (B)’nin 1998, 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin sigorta primini ödemediği, diğer yılların sigorta primini ise düzenli olarak ödediği anlaşılmıştır. Bu sigortalının 1998 yılına ait primi anılan Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek, ancak, 1999 ve 2000 yıllarına ait primleri tahsil edilmeyerek yeni bir istek ve tescil belgesi alınmadan 2000 yılını izleyen yıllar için ödediği primleri hizmetten sayılacaktır.

II- 5510 VE 5754 SAYILI KANUNLARLA 2925 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A- 01.10.2008 Tarihinden Sonra 2925 Sayılı Kanuna Tabi Geçen Hizmetlerin Değerlendirilmesi

1- 5510 sayılı Kanunun 106. maddesini değiştiren 5754 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun tarım sigortalısı olma ve sigortalılığın başlangıcına ilişkin 1 ila 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırıldığından 01.10.2008 tarihi itibariyle 2925 sayılı Kanun kapsamında yeni sigortalı tescili yapılmayacak, 01.10.2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun uygulaması bu tarihten önce prim ödeyen sigortalılarla sınırlı olmak üzere 5510 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler doğrultusunda devam ettirilecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle 01.10.2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanununa tabi olanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak kabul edileceklerdir.

3- 01.10.2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi gereğince primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile (b) bendi gereğince sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri nedeniyle tarım sigortalılıkları sona erenler, yeniden tarım sigortalısı olmak için müracaatta bulunmaları halinde 2925 sayılı Kanun kapsamına alınmayacaklardır. Bunlardan (c) bendine göre sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle sigortalılıkları sona erenlerin tarım sigortalılıkları, bu kanunlar gereğince prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren yeniden devam ettirilecektir.

B- 2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Genel Sağlık Sigortalılıkları

07.07.2008 tarih, 2008-64 sayılı Genelge ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesi gereğince 01.07.2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin (f) bendi gereğince sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık alanlar genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından 2925 sayılı Kanuna göre gelir veya aylık alan emekli, dul ve yetimler ile bu tarihten sonra gelir veya aylık bağlanacak olanlar gelir veya aylık başlangıç tarihi itibariyle genel sağlık sigortalısı olacakları talimatlandırılmıştır.

5754 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan 01.10.2008 tarihinden itibaren % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam % 32,5 oranında prim alınaca olup tarım sigortalıları 30 gün prim ödemeleri halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler 5510 sayılı Kanunda sayılan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

III- TARIM SİGORTASINA İLİŞKİN BİLGİSAYAR PROGRAMI

1) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması işlemleri, bundan böyle Kurumumuzun http://sgknet/Sigortalı internet adresinde işletime açılan “Tarım Sigortası İşlemleri” programı aracılığıyla yapılacak olup, bu işlemleri yürütecek olan kullanıcılara gerekli yetkiler verilmiş, programın kullanımına ilişkin “Tarım Sigortası İşlemleri Kullanım Kılavuzu” http://sgknet/duyurular bölümünde yayımlanmıştır.

2) Tarım sigortalılığı devam eden veya sigortalılığı sona eren sigortalıların hizmet sürelerinin bilgisayar programına aktarılması işlemleri, “Tarım Sigortası İşlemleri Kullanım Kılavuzu”ndaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

3) Tarım sigortalılarının dosyalarından; önceki yıllara ait hizmetleri, tarım sigortalılığının başlangıç ve sona erme tarihleri, sigortalılığın devam edip etmediği, sigorta primlerinin ödenip ödenmediği hususu titizlikle incelendikten sonra bilgisayara aktarılacaktır.

4) Tarım sigortalılığının başladığı tarihten önce veya sonra diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmanın bulunduğunun veya tarım sigortalılığının devam ettiği süre içerisinde primlerin eksik tahsil edildiğinin tespiti halinde bu Genelgedeki açıklamalar doğrultusunda değerlendirme yapıldıktan sonra bilgisayara aktarma işlemi yapılacaktır.

5) Söz konusu programa, öncelikle tarım sigortasına devam eden sigortalıların dosyalarındaki bilgileri, sonrasında ise belli bir süre tarım sigortasına prim ödedikten sonra bu sigortalılığı sona ermiş ve henüz tarafına aylık bağlanmamış olan sigortalıların kayıtları girilecek, tarafına veya hak sahibine aylık bağlanmış olanların kayıtları programa aktarılmayacaktır.

6) Tarım sigortalılarının hizmet kayıtları en son tarım sigortasına tabi oldukları Ünite tarafından bilgisayar programına aktarılacağından, birden fazla Ünitede tescil edilmiş olanların dosyaları ilgili Üniteden istenecek, bu dosyalar ivedilikle gönderilecektir.

7) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe gireceği 01.10.2008 tarihinden önce Ünite amirlerince personel takviyesi yapılması dahil her türlü tedbir alınarak, tarım sigortalılarının hizmetlerinin en kısa sürede bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR

1) 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olanlardan İstek ve Tescil Belgesi ile üzerine kayıtlı arazisi bulunduğunu beyan edenlerin 2926 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hususu bu Genelgedeki açıklamalar doğrultusunda değerlendirilecektir.

2) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2006 yılı ve öncesine ait tarım sigortalılığı bu Genelge ile talimatlandırılan hususlar doğrultusunda değerlendirilecektir. 2007 yılı tarım sigortası primlerini 2008 yılı Şubat ayına kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları ise 01.01.2008 tarihinden itibaren sona erdirilecek ve bu tarihten sonra varsa ödenmiş primler iade edilecektir.

3) Tarım sigortası hizmet kütükleri bilgisayar programına sigortalıların ödemiş oldukları prim tutarları ve ödeme tarihleri girilerek oluşturulacaktır. Tarım sigortası primlerinin takip ve tahsilatına ilişkin program işletime açılıncaya kadar primler manuel tahsil edilerek bilgisayara aktarılacaktır.

4) 2925 ve 2926 sayılı kanunlara tabi tarım sigortası işlemlerinin tek servis aracılığıyla yürütülmesi, uygulamada sigortalı işlemlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

5) 5458 Sayılı Kanunun 16. maddesine göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara tabi hizmet sürelerinin çakışması halinde 09.05.2006 tarihli, 12-156.Ek Genelge, 10.05.2006 tarihli, 80176 sayılı toplu talimat ile 01.02.2007 tarihli, 2007-9 Genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda prim aktarımı yapılacaktır.

6) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkla ilgili 01.10.2008 tarihinden önceki genelgelerin bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.