SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/74

 

Tarih         : 4.8.2008

Konu         : Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne verilmek üzere düzenlenecek yazılar

  

1- Genel Açıklamalar:

23.8.2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Basitleştirilmiş Usul), ‘Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin’ verilebilmesi için gerekli olan koşullar ve başvurulara ilişkin işlemlerle ilgili olarak;

Sözkonusu Tebliğin, “Onaylanmış kişi statü belgesi için aranacak genel koşullar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının;

(f) bendinde, ‘Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’ almak için başvuruda bulunan kişilerin ilgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması gerektiği,

(g) bendinde, dış ticaret sermaye şirketleri ile idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların dış ticaret işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az;

1) A Sınıfı Onaylanmış Kişi için 250 işçi,

2) B Sınıfı Onaylanmış Kişi için 100 işçi,

3) C Sınıfı Onaylanmış Kişi için 30 işçi,

istihdam ediyor olması gerektiği,

“İmalatçı kişiler için aranacak belgeler” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasında;

(d) bendinde, sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 (bir) ay içinde alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna) internet ortamında e-bildirge yoluyla gönderilen aylık prim ve hizmet belgesine ilişkin Kurumca üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında gönderildiği tarih ve saati gösterir ilgili sigorta il müdürlüğünce kendi kayıtlarına uygunluğu onaylanmış tahakkuk fişi/fişlerinin (Birden fazla işyeri olması halinde her bir işyerine ait söz konusu belgenin) ibraz edileceği,

(e) bendinde ise, Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 (bir) ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) e-borcu yoktur uygulaması içinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C Kimlik Numarasını, ilgili Kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren "İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi" ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) sahibi, ortağı ya da üst düzey yöneticisi olarak borçlarından sorumlu oldukları işyerlerinden dolayı Türkiye genelinde yapılacak sorgulama sonucunda alınacak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını gösterir "Borcu Yoktur Yazısı" aslının ibraz edileceği,

düzenlenmiştir.

Sözkonusu Tebliğin yukarıda bahsi geçen 3. ve 6. maddeleri uyarınca, işverenlerce, Gümrük Müsteşarlığından ‘Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’ almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ve çalıştırılan sigortalı sayısına ilişkin yapılan müracaatlar üzerine, Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Başvuru Formunun Doldurulması ve Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler:

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne örneği ekte yer alan başvuru formu ile yapılacaktır.

Başvuruda bulunan işveren tarafından, Türkiye genelinde aynı unvan/ad soyad ile tescil edilmiş diğer işyerlerinin yanı sıra aracısı, ortağı, ve üst düzey yöneticisi olunan işyerlerine ilişkin bilgiler de başvuru formuna kaydedilecektir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla yapılan başvuru üzerine, Sigorta Primleri Servisince, başvuruda bulunan işverenin, başvuru formunda beyan ettiği işyerleri dışında işyerlerinin bulunup bulunmadığı, “SSK İNTRANET/UYGULAMALAR” menüsünde mevcut “İlişiksizlik” veya “Türkiye Genelinde İşveren Tescil Sorgulama” programları kullanılmak suretiyle kontrol edilecektir.

Türkiye genelinde yapılacak olan kontrol sırasında, “Unvandan Sorgulama”, “Ortak ve Yönetici Sorgulama”, “TC Kimlik No’dan Sorgulama” ve “Vergi No’dan Sorgulama” seçenekleri ayrı ayrı kullanılmak suretiyle çapraz sorgulama yapılacaktır.

3- Çalıştırılan Sigortalı Sayısının Belgelenmesi:

3.1- Çalıştırılan sigortalı sayısının tespiti sırasında, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne müracaat edildiği tarih itibariyle, Kuruma verilmiş olan yasal verilme süresi geçmiş en son aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacaktır.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesi amacıyla 13.8.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat ettiği varsayıldığında, 13.8.2008 tarihi itibariyle, yasal verilme süresi geçmiş en son aylık prim ve hizmet belgesi 2008/Haziran ayına ilişkin prim belgesi olacağından, çalıştırılan sigortalı sayısının tespitinde, 2008/Haziran ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacaktır.

Örnek 2- 1 no.lu örnekteki işverenin, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 25.9.2008 tarihinde müracaat ettiği varsayıldığında ise, 25.9.2008 tarihi itibariyle, yasal verilme süresi geçmiş en son aylık prim ve hizmet belgesi 2008/Temmuz ayına ilişkin prim belgesi olacağından, çalıştırılan sigortalı sayısının tespitinde, bu defa 2008/Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacaktır.

3.2- Sigortalı sayısının tespiti sırasında, başvuruda bulunan işverenin Türkiye genelinde aynı unvan/ad soyad ile tescil edilmiş olan işyerleri, bu işyerlerinde aracı sıfatı ile bildirimde bulunanlar ve kendisinin aracı sıfatı ile bildirimde bulunduğu işyerlerinde çalıştırmış olduğu sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri dikkate alınacak, buna karşın ortağı ve üst düzey yöneticisi olduğu işyerlerinde çalıştırmış olduğu sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri dikkate alınmayacaktır.

Örnek 3- Türkiye genelinde aynı unvan/ad soyad ile tescilli 4, aracı olarak işlem gördüğü 2, ortağı olduğu 5 işyeri bulunan (B) Limited Şirketinin, çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesi amacıyla 15.9.2008 tarihinde işyerlerinden herhangi birinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat ettiği varsayıldığında, sigortalı sayısının tespitine esas alınacak ay 2008/Temmuz ayı olduğundan, işverenin aynı unvan/ad soyad ile tescili işyerleri ile aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden 2008/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı dikkate alınacak, buna karşın ortağı olduğu işyerlerinde çalıştırmış olduğu sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı dikkate alınmayacaktır.

3.3- Başvuruda bulunan işverenin çalıştırdığı sigortalı sayısının tespitine esas alınacak ayda, asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin yanı sıra ek ve iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi de verilmiş ise, sigortalı sayısı asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayılarının toplamından iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayıları çıkartılmak (ASIL + EK – İPTAL) suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 4- (A) Gerçek kişisinin sigortalı sayısının tespitine esas olan 2008/Haziran ayına ilişkin düzenlemiş olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 10 sigortalı, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 4 sigortalı, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde ise 3 sigortalı kayıtlı olduğu varsayıldığında, çalıştırılan sigortalı sayısı 10 + 4 – 3 = 11 olarak bildirilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte sigortalı sayısının tespitine esas olan ayda, sigortalının ay içinde işten ayrılması ve aynı ay içinde aynı işyerine tekrar başlamış olması halinde, bu sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılara ilişkin olarak kağıt ortamında kısmi ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün bulunduğundan, bu nitelikteki belgelerin düzenlendiği aylarda çalıştırılan sigortalı sayısı, sözkonusu belgeler kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir.

3.4- Çalıştırılan sigortalı sayısı, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine resmi yazı ile bildirilebileceği gibi, sigortalı sayısının tespitine esas alınacak ayda iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması ve ilgili aydaki asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin tahakkuk fişlerinin başvuru formuna eklenmiş olması kaydıyla, söz konusu tahakkuk fişlerinin, doğruluğu kontrol edildikten sonra ilgili Servis Şefi ve Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmak suretiyle onaylanması da mümkün bulunmaktadır.

Sigortalı sayısının tespitine esas aya ilişkin olarak, başvuruda bulunan işverenin aynı ad soyad ile tescil edilmiş işyerlerinden ya da aracısı olduğu işyerlerinden iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise, sigortalı sayısı, aylık prim ve hizmet belgeleri onaylanmak suretiyle değil, resmi bir yazı ile başvuru formunda belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bildirilecektir.

Yine, başvuruda bulunan işverenin aynı unvan/ad soyad ile tescil edilmiş işyerleri ile aracısı olduğu işyerlerinin sayısının birden fazla olması halinde, herhangi bir karışıklığa mahal bırakılmaması amacıyla, çalıştırılan sigortalı sayısı, resmi bir yazı ile başvuru formunda belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bildirilecektir.

Çalıştırılan sigortalı sayısının Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilmesi sırasında hangi aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin dikkate alındığı da belirtilecektir.

3.5- Çalıştırılan sigortalı sayısının tespitine esas olan ayda, aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş ise, önceki aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine, sigortalı çalıştırılmadığı bildirilecektir.

4- Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Sorgulanması:

4.1- Sorgulama kapsamına giren borç türleri ve borç sorgulamasında esas alınacak tarih;

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi almak için sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının ve çalıştırılan sigortalı sayısının Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilmesi amacıyla yapılan müracaatlar üzerine, Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerimizce, işverenin müracaatta bulunduğu tarih itibariyle muaccel hale gelmiş (yasal ödeme süresi geçmiş) ve kesinleşmiş;

- 506 sayılı Kanuna tabi işyerleri yönünden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi,

- 5434 sayılı Kanuna göre sandık iştirakçisi çalıştıran kurum ve kuruluşlar yönünden kesenek ve kurum karşılıkları,

- 1479 veya 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar yönünden prim,

borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı, varsa faiz ve diğer fer’ilerinin bulunup bulunmadığı sorgulanacaktır.

Borç sorgulaması, işverenin Kuruma müracaat ettiği tarih itibariyle, başka bir ifade ile başvuru formunun Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle muaccel hale gelmiş olan borçları sorgulanmak suretiyle yapılacaktır.

4.2-Sorgulama kapsamına giren borçların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması;

Başvuruda bulunan işverene, Gümrük Müsteşarlığından Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin yazının verilebilmesi için, Türkiye genelinde aynı unvan/ad soyad ile tescil edilmiş ya da ortağı, aracısı ve üst düzey yöneticisi olduğu işyerlerinden dolayı 4.1. no.lu bölümde açıklanan nitelikte borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlara göre yeniden yapılandırmış olması halinde, tecil ve taksitlendirilmiş ya da yeniden yapılandırılmış olan borçlara ilişkin taksit ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getiriliyor olması ve tecil ve taksitlendirme ya da yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel hale gelmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borcunun bulunmaması kaydıyla, sözkonusu işverenlere, tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olan kalan borç tutarı da belirtilmek suretiyle, borcun tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olduğu şeklinde yazılar verilecektir.

4.3- e-Borcu Yoktur programlarının kullanımı;

e-Borcu yoktur aktivasyon işlemi yapılmış olan işverenlerin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin yazıları, e-borcu yoktur uygulamalarında mevcut “Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi” seçeneği vasıtasıyla almaları mümkün bulunduğu gibi, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle almaları da mümkün bulunmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, “Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi” seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalarda, yalnızca 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı sorgulandığından, sözkonusu programlarda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, gerçek kişi işverenlerin 1479 ve 2926 sayılı, tüzel kişi işverenlerin ise 5434 sayılı Kanuna istinaden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazıları işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerinden almaları gerekmektedir.

Bu bağlamda, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için gerekli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin yazıların e-borcu yoktur programlarından alınması halinde, gerçek kişi işverenlerin 1479 ve 2926 sayılı, tüzel kişi işverenlerin ise 5434 sayılı Kanuna istinaden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine de müracaat etmeleri icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


 

Konu: Sigortalı sayısının ve sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının, ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bildirilmesi

 

 

 

……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE /

……………….. DEVREDİLEN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.

 

“Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” almak amacıyla ……………………........ Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne sunulmak üzere, Türkiye genelinde çalıştırmış olduğumuz sigortalı sayısının ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının tarafımıza bildirilmesini,

 

Arz ederim.

 

 

Ek: Tahakkuk fişi

Unvan/Ad soyad

 

 

 

Aynı unvan/ad soyad ile tescil edilmiş diğer işyerlerinin sicil numaraları:

 

1

 

5

 

9

 

2

 

6

 

10

 

3

 

7

 

11

 

4

 

8

 

12

 

 

Aracısı olunan işyerlerinin sicil numaraları:

 

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Ortağı olunan işyerlerinin sicil numaraları:

 

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Üst düzey yönetici olunan işyerlerinin sicil numaraları:

 

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Gerçek kişi işverenler için Bağ-No:_________________________________________________________

Tüzel kişi işverenler için Emekli Sandığı No:__________________________________________________