SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/73

 

Tarih         : 1.8.2008

Konu         : 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

 

1- Genel Açıklamalar:

Bilindiği gibi, 26.5.2008 tarihli ve 26887 Resmi Gazetede yayımlanan, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 7. madde eklenmiş olup anılan madde de;

“18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,

b) İkinci yıl için yüzde sekseni,

c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

Bu madde hükümleri;

a) 1.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz.

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz.

d) 506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.

e) 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz.

f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz.

g) 506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

5763 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi 1.7.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu madde hükümlerinin uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları:

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde belirtilen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, gerek işe yeni alınan sigortalılar yönünden, gerekse sözkonusu sigortalıların çalıştırıldığı işyerleri yönünden anılan maddede öngörülen şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, maddede aranılan şartlardan bir veya birkaçının gerçekleşmemiş olması halinde sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2.1- Sigortalılar Yönünden Aranılan Şartlar;

Geçici 7. madde kapsamına; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan erkek ve 18 yaşından büyük olan kadınlardan, 1.1.2008 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı bulunmayıp, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar girmektedir.

Buna göre, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalı yönünden;

2.1.1- İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması,

2.1.2- 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

2.1.3- 1.7.2008 (dahil) ila 30.6.2009 (dahil) tarihleri arasında işe alınması,

2.1.4- Fiilen çalışması,

şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

2.1.1- Sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması;

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşının, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşı; işe giriş tarihinden, doğum tarihi çıkarılmak suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre; işe giriş tarihi itibariyle yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ila 28 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan erkek sigortalılar ile yine işe giriş tarihi itibariyle yaşı 18 yıl 00 ay 00 gün veya üzerinde olan kadın sigortalılardan dolayı geçici 7. maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 1- 25.8.2008 tarihinde işe başlayan, 25.8.1990 doğumlu erkek/kadın sigortalının yaşı;

İşe giriş tarihi:                                25                  08          2008

Doğum tarihi:                                 25                  08          1990

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı:       00 gün          00 ay         18   yıl olduğundan,

Aynı tarih itibariyle işe başlayan, 26.8.1979 doğumlu erkek sigortalının yaşı ise,

İşe giriş tarihi:                                25                  08          2008

Doğum tarihi:                                 26                  08          1979

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı:       29 gün          11 ay         28   yıl olduğundan,

Sözkonusu sigortalılardan dolayı geçici 7. maddede öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 2- 14.1.1984 doğumlu bir erkek sigortalının, 30.7.2008 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalının işe giriş tarihiyle yaşı,

İşe giriş tarihi:                                30                  07          2008

Doğum tarihi:                                 14                  01          1984

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı:       16 gün          06 ay         24   yıl olduğundan,

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması nedeniyle, söz konusu sigortalıdan dolayı geçici 7. maddede öngörülen diğer şartları da taşıması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 3- 17.10.1969 doğumlu kadın sigortalının, 23.12.2008 tarihinde işe başladığı varsayıldığında işe giriş tarihi itibariyle yaşı,

İşe giriş tarihi:                                23                  12          2008

Doğum tarihi:                                 17                  10          1969

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı:       06 gün          02 ay         39   yıl olduğundan,

Sözkonusu kadın sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması nedeniyle (kadın sigortalılarda 29 yaşından küçük olma şartı aranmadığından), bahse konu sigortalıdan dolayı geçici 7. maddede öngörülen diğer şartları da taşıması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Sigortalının, yaş yönünden anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşınmadığının tespitinde, işe giriş tarihindeki yaşı dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alındıktan sonra, aynı işyerinde, işveren hissesi prim teşvikinden yararlanılan sigortalının hizmet akdi devam ettiği sırada yaş sınırının aşılmasının bir önemi olmayacaktır.

Örnek 4- 24.9.2008 tarihinde işe alınan ve işe girdiği tarihte 28 yaşında olan bir erkek sigortalının, sigortalılığı sona ermeksizin çalışmakta iken 2010/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi sırasında 30 yaşına girmiş olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaş yönünden gerekli şartlara sahip olduğu dikkate alınarak, sözkonusu sigortalıdan dolayı, diğer şartların da mevcut olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve işe alındıkları tarih itibariyle 18 yaşından küçük olan sigortalılardan dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarihin 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihler arasında olması kaydıyla, sözkonusu sigortalıların 18 yaşını doldurdukları tarihten başlanılarak yararlanılabilecektir.

Örnek 5- 25.3.1991 doğumlu olan bir sigortalının, 28.9.2008 tarihinde işe girdiği varsayıldığında, işe giriş tarihi itibariyle yaşı,

İşe giriş tarihi:                                28                  09          2008

Doğum tarihi:                                 25                  03          1991

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı:       03 gün          06 ay         17   yıl

olduğundan, bahse konu sigortalı için işveren hissesi prim tutarı teşvikinden, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 00 gün 00 ay 18 yıl yaş şartının gerçekleştiği 25.3.2009 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir.

2.1.2- Sigortalının, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması;

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınan sigortalıların 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Örnek 1- 25.9.2008 tarihinde işe alınmış 38 yaşındaki kadın sigortalının, 2008/1 ila 2008/6. aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı bulunmadığı varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 2- 16.7.2008 tarihinde işe alınmış 20 yaşındaki bir sigortalının, 2008/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 günlük hizmetinin bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalıdan dolayı, 1.1.2008-30.6.2008 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

İşverenlerin, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe almış oldukları sigortalıların 1.1.2008 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadıklarını, Kurumumuz WEB sitesinden (http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalışan”, seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigorta sicil numarasını girerek tespit etmeleri gerekmektedir.

İşe alınan sigortalının, sigorta sicil numarası bilinemiyor ise, öncelikle “Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti” seçeneğinden, sigortalının TC Kimlik numarasını girmek suretiyle sigorta sicil numarasını tespit etmeleri, ardından “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapmaları icap etmektedir.

“Sigortalılık Tescil Kaydı” seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda, sigorta sicil numarasının bulunmadığının anlaşılması halinde, “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapılması mümkün olamayacağından, Kurum kayıtlarında aksine bir tespit olmadığı takdirde sigortalının 1.1.2008 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı kabul edilecektir.

“Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, 2008/1 ila 2008/6. aylara ilişkin prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının bulunmamasına rağmen, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2.1.3- Sigortalının, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınması;

Geçici 7. maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalıların, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, 30.6.2008 veya önceki tarihlerde işe alınan sigortalılar ile 1.7.2009 veya sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 1- 17.7.2008 tarihinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı (işe giriş tarihinin 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında olması nedeniyle) geçici 7. maddede öngörülen diğer şartların da gerçekleşmiş olması kaydıyla, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 2- 21.8.2009 tarihinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı (işe giriş tarihinin 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında olmaması nedeniyle) sözkonusu maddede öngörülen diğer şartların gerçekleşmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan, ancak çeşitli nedenlerle işten ayrılan sigortalıların, 30.6.2009 veya önceki bir tarihte aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya başlamaları halinde, maddede öngörülen şartların sağlanmış olup olmadığı hususu, en son işe giriş tarihi itibariyle, sigortalı ve işyeri şartları yönünden tekrar kontrol edilecektir.

Örnek 3- 23.8.2008 tarihi itibariyle işe alındığında 29 yaşından küçük olan sigortalı (F)’nin, 18.1.2009 tarihinde işten ayrıldığı ve 4.2.2009 tarihinde tekrar işe başladığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalının en son işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından küçük olması halinde, maddede aranılan diğer şartların da gerçekleşmiş olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir. Buna karşın, anılan sigortalının işe başladığı 4.2.2009 tarihinde 30 yaşının içinde bulunduğu varsayıldığında, bu defa işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe başlayan ve maddede öngörülen teşvikten yararlanılmakta olan sigortalıların, işten ayrılmalarının ardından, 1.7.2009 veya sonraki bir tarihte aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya başlamaları halinde, geçici 7. maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden istifade edilmesi mümkün olamayacaktır.

Örnek 4- 17.11.2008 tarihinde işe başlayan geçici 7. maddede öngörülen şartlara haiz (A) sigortalısının, 23.5.2009 tarihinde işyerinden ayrıldığı ve aynı işyerine 18.7.2009 tarihinde tekrar başladığı varsayıldığında, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı istifade edilebileceğinden, Kuruma verilen en son işe giriş bildirgesinde kayıtlı işe giriş tarihi dikkate alınarak, bahse konu sigortalıdan dolayı ikinci defa işe alındığı tarihten sonraki süreler için işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2.1.4- Sigortalının fiilen çalışması;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan şartlardan biri de, sigortalının fiilen çalışmasıdır. Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 1- 4447 sayılı Kanunda aranılan şartları haiz olan (B) sigortalısının, 2008/Kasım ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2008/Kasım ayındaki 20 günlük fiili çalışmasından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecek, buna karşın 10 günlük yıllık ücretli izin süresinden dolayı bahse konu teşvikten yararlanılamayacaktır.

Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerine ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, fiilen çalışmamakla birlikte ücret aldıkları sürelerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ise Kanun türü seçilmeksizin Kuruma gönderilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalılar için gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan “Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecektir.

Örnek 2- 18.8.2008 tarihinde işe alınan ve geçici 7. maddede öngörülen diğer şartlara sahip olan (B) sigortalısının 2009/Ekim ayında 10 gün yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, bu sigortalının 20 günlük hizmeti 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, 10 günlük hizmeti ise Kanun türü seçilmeksizin Kuruma bildirilecektir. Bahse konu sigortalı için eksik gün nedeni olarak her iki belgede de “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve söz konusu sigortalıya ilişkin olarak 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş prim belgesine ilişkin Ek 8 belgesinin ekine Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş prim belgesinin, Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş prim belgesine ilişkin Ek:8 belgesinin ekine ise, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş prim belgesinin bir sureti konulacaktır.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi kapsamına giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayın tamamı için ücret almış olmaları ve söz konusu ayların bazı günlerinde fiili çalışmalarının bulunması, bazı günlerinde ise fiili çalışmalarının bulunmaması durumunda (yıllık ücretli izin, istirahat gibi), yukarıda belirtilen her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından, bu sigortalılar için;

- 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden,

- Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise, 30 günden, fiilen çalışılan gün sayısı çıkartılmak suretiyle (30 gün – Fiilen çalışılan gün sayısı) bulunan gün sayısı üzerinden,

Kuruma bildirilecektir.

Örnek 3- Geçici 7. maddesi kapsamına giren (D) sigortalısının 2008/Aralık ayının tamamı için ücret almaya hak kazandığı, sözkonusu ayın 22 gününde fiilen çalıştığı, kalan günlerinde ise yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 4447 sayılı Kanun türü seçilerek 22 gün, Kanun türü seçilmeksizin 8 gün, üzerinden iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma gönderilecektir.

Öte yandan, kapsama giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili için ödenen ücretler de, fiilen çalışılmış süreler gibi 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi kapsamında Kuruma bildirilecektir.

2.2- İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesinin yanı sıra, sözkonusu sigortalıların işe alındığı işyerleri yönünden ilave istihdamla ilgili şartın da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İlave istihdam; 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olmaları halinde gerçekleşmiş olacaktır.

Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitinde; sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bildirilmiş sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, ay içinde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısı, 1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemlerine ilişkin yasal süresi içinde veya dışında Kuruma verilmiş her bir aya ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan aylarda, sigortalının ay içinde işten ayrılması ve aynı ay içinde aynı işyerine tekrar başlamış olması halinde, bu sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1- 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarının tamamında sigortalı çalıştırmış olan (B) Limited Şirketinin, 2007/Temmuz ayına ilişkin 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 7, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 4, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde ise 2 sigortalının kayıtlı olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2007/Temmuz ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı 7 + 4 – 2 = 9 olarak kabul edilecektir.

Öte yandan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılara ilişkin olarak kağıt ortamında kısmi ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün bulunduğundan, bu nitelikteki belgelerin düzenlendiği aylarda çalıştırılan sigortalı sayısı, sözkonusu belgeler kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının hesaplanması için gerekli olan, ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespiti sırasında, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, bu sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 2- 2007/Kasım ayına ilişkin Kuruma gönderilmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının;

(A) sigortalısı           10 gün               750,00 YTL

(B) sigortalısı            30 gün               900,00 YTL

(C) sigortalısı              0 gün                   0,00 YTL

(D) sigortalısı             0 gün                 40,00 YTL

olduğu varsayıldığında, 2007/Kasım ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının 4 olduğu kabul edilecektir.

Yine, ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 3- 2 nolu örnekteki (A) sigortalısının, 10.12.2007 tarihinde işten ayrılmış olduğu diğer sigortalıların hizmet akdinin devam ettiği varsayıldığında, 2007/Aralık ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısı yine 4 olarak kabul edilecektir.

İşveren hissesi prim teşvikinden yararlanılabilmesi için işyeri yönünden aranılan şartlar, 506 sayılı Kanun kapsamına alınış tarihlerindeki durumlarına göre aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

2.2.1- 2008/ Haziran veya önceki bir tarihte 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;

Geçici 7. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan işyerlerinde, bu Genelgenin 2.1 nolu bölümünde belirtilen şartları taşıyan sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınmış olan sigortalının; 1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin olarak Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile; 2008/Haziran veya önceki bir tarihte tescil edilmiş olan işyerleri, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe aldıkları ve 2.1 nolu bölümde belirtilen nitelikleri taşıyan sigortalılardan,

 

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde                         bildirilen toplam sigortalı sayısı

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

bölünmek suretiyle bulunan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanabileceklerdir.

Örnek 1- 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziran döneminin tamamında sigortalı çalıştırmış ve bu dönem aylarına ilişkin Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısı 84 olan (A) Limited Şirketinin, 2008/ Ekim ayında gerekli şartlara sahip 4 sigortalıyı işe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte o ayda çalışan toplam sigortalı sayısının 10 olduğu varsayıldığında, bu işyerinde teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı;

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde                         bildirilen toplam sigortalı sayısı

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

 

84 sigortalı

=

7 (ortalama sigortalı sayısı

12 ay

 

2008/Ekim ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı = İlave sigortalı sayısı

                        10                                    –                   7                =       3    olacaktır.

Buna göre, 2008/ Ekim ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni işe alınan 4 sigortalıdan ancak işveren tarafından tercih edilecek 3’üne yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni işe alınan sigortalıların dördüncüsünden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Sözkonusu işyerinde, 2008/Kasım ve takip eden aylardaki sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısı olan 7 veya altına düşmesi halinde, teşvik hükümlerinden yararlanma şartlarına haiz sigortalılar çalışmalarını sürdürüyor olsa dahi teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işyerine, 9.11.2008 tarihinde 38 yaşında bir erkek sigortalının alındığı varsayıldığında, her ne kadar yeni işe alınan sigortalıdan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 29 yaşından büyük olduğu için yararlanılması mümkün olamasa da, bahse konu sigortalı, ay içinde bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacağından, 2008/Kasım ayı için, 2008/Ekim ayında işe alınmış ve maddede öngörülen şartlara sahip olan sigortalıların 4’ücüsünden dolayı da işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanma imkanına sahip olunacaktır.

Örnek 3- 1.1.2007 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin olarak 2007/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve 2008/Mayıs, Haziran olmak üzere toplam 6 ayda sigortalı çalıştırmış ve bu aylara ilişkin Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 72 olan (B) gerçek kişisinin, 2008/Aralık ayında teşvikten yararlanmak için gerekli şartlara sahip 5 sigortalı işe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte ay içinde çalışan toplam sigortalı sayısının 14 olduğu varsayıldığında, yeni işe alınan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı;

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde                         bildirilen toplam sigortalı sayısı

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

 

72 sigortalı

=

12 (ortalama sigortalı sayısı

6 ay

 

2008/Aralık ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı = İlave sigortalı sayısı

                        14                                   –                  12             =          2    olacaktır.

Buna göre, 2008/ Aralık ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni işe alınan 5 sigortalıdan ancak, işveren tarafından tercih edilecek 2’sine yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni işe alınan sigortalıların diğer üçünden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Sözkonusu işverenin, 2009/ Ocak ve takip eden aylarda çalıştıracağı sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısı olan 12 veya altına düşmesi halinde ise, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar çalışmalarını sürdürüyor olsalar dahi, ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkılamayan aylarda teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 4- 17.6.2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde 2008/Haziran ayı içinde 8 sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, ortalama sigortalı sayısı,

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde                         bildirilen toplam sigortalı sayısı

1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

 

8 sigortalı

=

8 (ortalama sigortalı sayısı

1 ay

 

Bu durumda bahse konu işyerinde 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınacak ve 2.1 nolu bölümde belirtilen şartları taşıyan sigortalılardan, işyerindeki ortalama sigortalı sayısı olan 8 sigortalının üzerinde çalıştırılacak olan kısmından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 5– 24.1.2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan D Limited Şirketinin, 2008/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 1 nolu belge türü ile Kuruma toplam 73 sigortalı bildirmiş olduğu varsayıldığında, sözkonusu işyerinden Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısı: 73 / 6 = 12,16 = 12 olarak kabul edilecektir.

Örnek 6– 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziran döneminin tamamında sigortalı çalıştırmış olan (C) Anonim Şirketinin 1 ve 3 nolu belge türleri ile Kuruma toplam 189 sigortalı bildirmiş olduğu varsayıldığında, sözkonusu işyerinden Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısı:

189 / 12 = 15,75 = 16 olarak kabul edilecektir.

2008/ Haziran veya önceki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olmasına rağmen, 1.7.2007 ila 30.6.2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olan işyerlerinde ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, bu nitelikteki işyerlerinde, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede aranılan şartları taşıyan tüm sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 7- 10.5.2006 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve 1.7.2007 ila 30.6.2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olan işyerine, 14.2.2009 tarihinde geçici 7. maddede aranılan şartlara haiz 2 sigortalının işe alındığı varsayıldığında, sözkonusu işyerinde 1.7.2007 ila 30.6.2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle, bu döneme ilişkin ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasından söz edilemeyeceğinden, maddede öngörülen şartlara haiz yeni işe alınan 2 sigortalıdan dolayı da işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Geçici 7. maddede belirtilen teşvikten, anılan maddede öngörülen şartları haiz sigortalılardan dolayı yararlanılması mümkün olup, maddede öngörülen şartları taşımayan sigortalıların, kapsama giren sigortalılar yerine Kuruma bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 8- Ortalama sigortalı sayısı 2 olan (H) gerçek kişisinin, 30.6.2008 tarihinden önce işe aldığı (A) ve (B) sigortalılarının yanı sıra 21.12.2008 tarihinde geçici 7. maddede öngörülen şartlara sahip (C) sigortalısını işe aldığı ve 2008/ Aralık ayında çalıştırmış olduğu sigortalı sayısının 3 olduğu varsayıldığında, sigortalı (C) nin hizmetleri 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, sigortalı (A) ve (B)’nin hizmetleri ise Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleriyle Kuruma bildirilecektir. Dolayısıyla, (C) sigortalısının yerine (A) veya (B) sigortalılarının hizmetlerinin 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

2.2.2- 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen şartları taşıyan sigortalıların işe alındığı işyerlerinin 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde (1.7.2007 ila 30.6.2008 tarihleri arasında) sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısının hesaplanması yönüne gidilmeyeceği için bu nitelikteki işyerlerinde, sigortalı yönünden maddede aranılan şartları taşıyan tüm sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 1- 14.10.2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış (E) Komandit Şirketince 2008/Ekim ayında, 3’ü geçici 7. maddede aranılan şartlara sahip olmak üzere, toplam 10 sigortalı işe alındığı varsayıldığında, bahse konu 3 sigortalıdan dolayı da işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek 2- 13.2.2009 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış (Z) Kooperatifince 2009/Şubat ayında maddede öngörülen şartlara sahip 5 sigortalı işe aldığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalıların tamamından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

2.2.3- 1.7.2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;

Anılan Kanunda, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalıların 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları öngörüldüğünden, 1.7.2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınacak alan işyerlerinde işe alınacak olan sigortalıların, işe giriş tarihi 1.7.2009 veya sonraki bir tarih olacağından, bu nitelikteki işyerlerinin sözkonusu teşvikten yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

3- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen şartları haiz sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren 506 sayılı Kanunun 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta priminin;

- Birinci yıl için yüzde yüzü,

- İkinci yıl için yüzde sekseni,

- Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

- Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

- Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilen yüzdelik dilimler, kapsama giren her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta primi için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

Örnek 1- Ortalama sigortalı sayısına ilaveten, geçici 7. maddede öngörülen şartlara sahip (A) sigortalısının, 23.7.2008 tarihinde, (B) sigortalısının ise 14.3.2009 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında,

(A) sigortalısının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta priminin;

- 23.7.2008 ila 22.7.2009 tarihleri arasında yüzde yüzü,

- 23.7.2009 ila 22.7.2010 tarihleri arasında yüzde sekseni,

- 23.7.2010 ila 22.7.2011 tarihleri arasında yüzde altmışı,

- 23.7.2011 ila 22.7.2012 tarihleri arasında yüzde kırkı,

- 23.7.2012 ila 22.7.2013 tarihleri arasında yüzde yirmisi,

(B) sigortalısının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta priminin;

- 14.3.2009 ila 13.3.2010 tarihleri arasında yüzde yüzü,

- 14.3.2010 ila 13.3.2011 tarihleri arasında yüzde sekseni,

- 14.3.2011 ila 13.3.2012 tarihleri arasında yüzde altmışı,

- 14.3.2012 ila 13.3.2013 tarihleri arasında yüzde kırkı,

- 14.3.2013 ila 13.3.2014 tarihleri arasında yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bu nedenle sözkonusu işveren,

2008/ Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,

(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,

2009/ Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,

(A) ve (B) sigortalıları için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,

2009/ Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,

(A) sigortalısının 22.7.2009 tarihine kadar olan (prim ödeme gün sayısı 22 gün üzerinden) hizmetleri için ve (B) sigortalısı için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,

(A) sigortalısının 23.7.2009-31.7.2009 tarihleri arasındaki hizmetleri için (prim ödeme gün sayısı 8 gün üzerinden) 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80’lik dilim üzerinden,

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,

2010/ Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ise,

(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 60’lık dilim üzerinden,

(B) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80’lik dilim üzerinden,

Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,

Kuruma gönderecektir.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanun türü, (A) sigortalısı için en son 2013/ Temmuz ayına ilişkin olarak (azami 22 gün üzerinden), (B) sigortalısı için ise, 2014/ Mart ayına ilişkin olarak (azami 13 gün üzerinden) düzenlenebilecektir.

Kapsama giren sigortalıların İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan işveren hissesi sigorta primlerinin yüzdelik dilimleri yukarıda da açıklandığı üzere, sigortalıların işe başladıkları tarihten itibaren dikkate alınacaktır. Ancak, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihler arasında işe başlatılmasına ve geçici 7. maddede öngörülen diğer şartları haiz olmasına rağmen sadece işe başlatıldıkları tarihte 18 yaşından küçük olanlar, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, 18 yaşını doldurduğu (bu durumun 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında gerçekleşmesi kaydıyla) tarihten sonra yararlanılabileceğinden, bu nitelikteki sigortalılara ilişkin yüzdelik dilimler 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren dikkate alınacaktır.

506 sayılı Kanunun 78. maddesinde; “…………günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücrettir.” hükmüne yer verilmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesine göre ise, işveren hissesi sigorta prim teşviki, 506 sayılı Kanunun 78. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı aşılmamak kaydıyla yukarıda belirtilen dilimlerle sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, 4447 sayılı Kanun türü ve yüzdelik dilim seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, prime esas kazanç alt sınırının seçilen yüzdelik dilimi üzerinden hesaplanacaktır.

Örnek 2- (D) Limited Şirketinin maddede öngörülen şartlara sahip bir sigortalıyı 5.7.2008 tarihinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe aldığı ve sözkonusu sigortalının fiilen çalışmak suretiyle bahse konu ay için 700,00 YTL ücret almaya hak kazandığı varsayıldığında,

Fiilen çalışılan gün sayısı : 27 gün

SPEK alt sınır : 27 X 21,29 = 575,00 YTL

575,00 YTL üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta prim tutarının % 100’ü İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 3- İş kazası ve meslek hastalığı prim oranı 1,5 olan (A) Limited Şirketinin 1.8.2008 tarihinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe aldığı sigortalının, fiilen çalıştığı süreler için 800,00 YTL ücrete hak kazandığı varsayıldığında, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak ve işveren tarafından ödenecek tutarlar aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

Sigorta primine esas kazanç

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak tutar (SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi tutarı)

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar (SPEK tutarı ile SPEK alt sınırı arasındaki farkın işveren hissine düşen kısmı ile sigortalı hissesine düşen kısmı)

800,00 YTL

638,70 * 19,5 / 100 = 124,55 YTL

800,00 - 638,70 * 19,5/100 = 31,45 YTL İşv. Hissesi 800,00 * 14 / 100 = 112,00 YTL Sigortalı hissesi 31,45 YTL + 112,00 YTL = 143,45 YTL ödenecek tutar

4- Aracısı bulunan işyerleri ve aracılarla ilgili işlemler;

Aracısı bulunan işyerleri ve aracılar; 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, gerek asıl işveren, gerekse aracılar tarafından 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve 2.1. nolu bölümde belirtilen şartları haiz sigortalılardan,

 

2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin olarak asıl işveren ve aracılar tarafından Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısı

2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

bölünmek suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanabileceklerdir.

Başka bir ifade ile, geçici 7. maddede öngörülen teşvikten, gerek asıl işveren, gerekse aracılar tarafından 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalılardan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 1- 17.3.2006 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan (A) Limited Şirketi ile (A) ve (B) aracısı tarafından, 1.7.2007 ila 30.6.2008 dönemine ilişkin Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Kuruma bildirim             yapılmış sigortalı sayısı

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

Asıl İşveren :

251

12

(B) Aracısı :

37

9

(C) Aracısı :

143

11

Toplam :

431

 

sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısı; Kuruma bildirim yapılmış toplam sigortalı sayısının, aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına oranlanması suretiyle,

431 / 12 = 35,91 = 36 olacaktır.

Bu durumda, asıl işveren, (A) aracısı ve (B) aracısı, toplam 36 sigortalıya ilave olarak 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında işe alacakları, maddede öngörülen şartlara sahip ilave sigortalılardan dolayı geçici 7. maddede öngörülen işveren hissesi prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işyerinde, 2008/Ağustos ayında kapsama girmeyen sigortalı sayısı ile maddede öngörülen şartlara sahip yeni işe alınan sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Kapsama girmeyen sigortalı sayısı

Kapsama giren sigortalı sayısı

Asıl İşveren :

15

6

(B) Aracısı :

4

1

(C) Aracısı :

10

5

Toplam :

29

12

Sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısının 36, yeni işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının ise 41 olduğu göz önüne alındığında, maddede öngörülen niteliklere sahip yalnızca 41 – 36 = 5 sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni işe alınan ve maddede öngörülen nitelikteki sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu asıl işveren tarafından değerlendirilecektir.

Örnek 3- 2 nolu örnekteki işyerinde 5 sigortalıdan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabileceğinden, teşvikten, hangi aracının kaç sigortalıdan dolayı yararlanabileceği veya yararlanmayacağı hususu asıl işveren tarafından belirlenecektir.

1.7.2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan işyerlerinde, 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında yeni bir aracı ile sözleşme imzalanması halinde, bu aracı, geçici 7. maddede öngörülen teşvikten, yeni işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalıların tamamından dolayı değil, işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması halinde, asıl işveren tarafından belirlenecek kısmından dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 4- 2 nolu örnekteki işyerinde, 19.10.2008 tarihinde (D) aracısı ile sözleşme imzalandığı ve sözkonusu aydaki kapsama giren ve girmeyen sigortalıların aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Kapsama girmeyen sigortalı sayısı

Kapsama giren sigortalı sayısı

Asıl İşveren :

13

4

(B) Aracısı :

6

1

(C) Aracısı :

11

5

(D) Aracısı :

-

3

Toplam :

30

13

Sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısının 36, yeni işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının ise 43 olduğu göz önüne alındığında, maddede öngörülen şartlara sahip yalnızca 7 sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılabilecek olup, bu 7 sigortalıdan hangi aracının kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu ise, asıl işveren tarafından değerlendirilecektir.

5- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler;

506 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısının eksik bildirdiği tespit edilen işyerleri hakkında, işveren hissesi sigorta primi teşviki bir yıl süreyle uygulanmayacaktır.

Buna göre, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edilen işyerleri, tutanak tarihini izleyen ay başından itibaren bir yıl süreyle işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulamasından yararlanamayacaklardır.

Örnek – (F) Anonim Şirketinin çalıştırdığı sigortalılardan ikisini Kuruma bildirmediği 19.9.2008 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edildiği varsayıldığında, sözkonusu işyeri 1.10.2008 tarihinden 30.9.2009 tarihine kadar işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlandırılmayacaktır.

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde ise, Kuruma bildirilmemiş sigortalılar hangi işyerinde çalışmış ise, bu işyeri teşvik uygulamasından bir yıl süreyle yararlandırılmayacaktır.

6- Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların işe alındığına ve işyeri yönünden gerekli şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan yazılı müracaatlar üzerine, kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe, supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör tarafından sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan sonra, dilekçe, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine gönderilecektir.

Öte yandan, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında işveren hissesi sigorta primi teşvikinin bir yıl süreyle uygulanmaması amacıyla, Sigorta Primleri Servisi tarafından durum, raporun servise ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde supervizöre intikal ettirilecek ve daha önce yapılmış kodlama, supervizör tarafından kaldırılarak işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle göndermeleri engellenmiş olacaktır. Bir yıllık sürenin geçmesinin ardından, işveren tarafından yapılacak olan müracaat üzerine sözkonusu kodlama yeniden yapılacaktır.

7- İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar;

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalılara ilişkin 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken (İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan) tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

Örnek 1- 2008/Ağustos ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden tutarın aşağıda belirtildiği şekilde olduğu ve işveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi dışında ödenmek istenildiği varsayıldığında,

Sigorta primine esas kazanç

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak tutar

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar

800,00 YTL

124,55 YTL

143,45 YTL

143,45 YTL borç aslı ile birlikte, ödemenin yapıldığı tarihe kadar 124,55 YTL + 143,45 YTL = 268,00 YTL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 124,55 YTL tutarındaki borç aslı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 2- Yukarıda belirtilen örnekteki işveren tarafından ödenmesi gereken 143,45 YTL tutarındaki kısmın 140,00 YTL’sinin yasal süresi içinde ödendiği, eksik ödenen kısmın ise yasal süresi dışında ödenmek istenildiği varsayıldığında, bu defa 3,45 YTL borç aslı ile birlikte, ödemenin yapıldığı tarihe kadar 124,55 YTL + 3,45 YTL = 128,00 YTL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 124,55 YTL tutarındaki borç aslı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

8- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 7. Madde Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar;

Diğer teşvik Kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın, diğer teşvik Kanunlarından yararlanan işverenler, diğer teşvik Kanunları kapsamına girmeyip 4447 sayılı Kanunun geçici 7. madde kapsamına giren sigortalıları işe almaları halinde, anılan maddede öngörülen diğer şartlar da sağlanmış olmak kaydıyla yeni işe aldıkları sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvik hükümlerinden yararlanılabileceklerdir.

Örnek- Ortalama sigortalı sayısı 3 olan (D) Anonim Şirketinin, çalıştırdığı bir sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30. maddesine istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki hükmünden yararlandığı ve sözkonusu işyerine 3.11.2008 tarihinde geçici 7. maddede öngörülen şartlara sahip bir sigortalı daha alarak 2008/ Kasım ayı içinde toplam 4 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, anılan işveren, özürlü sigortalı için 4857 sayılı Kanun hükmüne istinaden, yeni işe aldığı ve ortalama sigortalı sayısının üzerindeki sigortalı için de 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi hükmüne istinaden işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabilecektir.

Sözkonusu işverenin yeni işe aldığı sigortalısının da özürlü olduğu varsayıldığında ise, bu defa, her iki özürlü de 4857 sayılı Kanunun 30. madde hükmüne istinaden Kuruma bildirilebileceği gibi, mevcut özürlü sigortalının 4857 sayılı Kanunun 30. madde hükmüne istinaden, yeni işe alınan özürlü sigortalının ise 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi hükmüne istinaden Kuruma bildirilmesi mümkün bulunmakta, buna karşın, yeni işe alınan ilave özürlü sigortalı için hem 4857 sayılı Kanunun 30. maddesi hükmünden, hem de 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

9- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi;

9.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının, mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bu nedenle, istihdamın artırılmasından ziyade işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçtiğinin anlaşılması halinde, bu işyerleri işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki işyeri işverenlerinden, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, Kanun türü seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecek ve daha önce işsizlik sigortası fonundan yersiz olarak karşılanmış olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

9.2- 1.7.2008 veya sonraki tarihlerde, 506 sayılı Kanunun 82. maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir. Bu nitelikteki işyerleri, ancak anılan maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, ortalama sigortalı sayısına ilaveten 1.7.2008 ila 30.6.2009 tarihleri arasında yeni işe aldıkları sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

9.3- Yine anılan maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında da işveren hissesi sigorta prim teşvikinin uygulanmayacağı öngörüldüğünden, bu nitelikteki işyeri işverenlerince, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için de 9.1 nolu bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

9.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesine istinaden düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin, Kanunda öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, Sigorta Primleri Servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sözkonusu teşvikten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak 9.1 nolu bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

10- Diğer Hususlar;

10.1- Kamu idarelerinin, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanmaları mümkün olmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyerleri kapsama dahil edilmeyecektir.

10.2- Özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri, geçici 7. maddede aranılan şartların sağlanmış olması kaydıyla sözkonusu teşvik hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak, sözkonusu işyerleri için ilişiksizlik belgesi verilmeden önce, maddede aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususu kontrol edilecektir.

10.3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerden dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

10.4- 5746 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında, işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulanmayacaktır.

10.5- Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler için 4447 sayılı Kanun türü seçilemeyecektir.

10.6- İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

11- Muhasebe işlemleri;

4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi kapsamına giren sigortalılara ilişkin işveren hissesi sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi amacıyla Muhasebe Servislerince yapılacak olan işlemler, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca ayrıca açıklanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.