SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/71

 

Tarih         : 30.7.2008

Konu         : 2008/Temmuz Ayı Gelir ve Aylık Artışları

 

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. maddesi ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile bağlanacak gelir ve/veya aylıklarda 2008 yılı Ocak ödeme döneminde % 2 artış yapılması öngörülmüş, aynı maddenin onuncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile onbirinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde; söz konusu kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların; 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği, aynı maddenin onuncu fıkrasının (ç) bendi ile onbirinci fıkrasının (c) bendinde ise TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2’yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

TÜİK verilerine göre, 2008 yılı birinci altı aylık dönemi için TÜFE artış oranının % 6 olarak gerçekleşmesi ve 16.7.2008 tarih, 26938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8.7.2008 tarihli ve 2008/13882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklara, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere uygulanacak olan % 6 artış oranına, % 1,2 oranının ilave edilmesi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 7.7.2007 tarih, 26575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12342 sayılı “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9.6.2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı” ile 1.7.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık katsayı 0,051448 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve/veya aylıklar ile ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

I- 506 VE 2925 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1- 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76. maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren % 7,2 oranında artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.

2- 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, 2008/Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle % 7,2 oranı uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Temmuz ayı ödeme döneminde ödenecek olup, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

1- 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82. maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de % 7,2 oranında artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 2, Temmuz ayı ödeme döneminde de % 7,2 oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2008 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

C. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

1- 506 sayılı Kanunun geçici 89. maddesi gereğince 1.1.2000 tarihinden önce bağlanan ölüm aylıkları, 2008 yılında yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ile geçici 82. maddeye göre bağlanmış aylıklarda, sigortalı ve hak sahiplerine, 2008/Ocak ayı ödeme döneminde dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla, 2008/Temmuz ayı ödeme döneminde;

- Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı durumlar için 532,25 x 1.072 = 570,57 YTL’den,

- Bir hak sahibi için 450,18 x 1.072 = 482,59 YTL’den,

- İki hak sahibi için 491,21 x 1.072 = 526,58 YTL’den,

az ödeme yapılmayacaktır.

2- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan ve son takvim ayı 2000 yılından önce olan ölüm gelirleri için de 1. maddede belirtilen alt sınır tutarları uygulanacaktır.

II- 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

A. BAĞLANAN AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1- 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları (SDÖ dahil) 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 7,2 oranında artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2- 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminde ödemeler sisteminde yer alanların aylıkları, 2008/Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle % 7,2 oranı uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Temmuz ayı ödeme döneminde ödeneceğinden, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2008 yılında malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

1- 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (1.7.2003) esas alınarak 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak aylığa 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarı (100 YTL ödenenler için 85,95 YTL, 75 YTL ödenecekler için ise 64,46 YTL) eklenerek bulunacak tutar ayrıca, 5073, 5282, 5454, 5565 kanunlarda öngörülen artışlar gereğince artırılacak ve 5724 sayılı Kanuna göre de 2008 yılı Ocak ayı için % 2, Temmuz ayı için ise % 7,2 oranında arttırılarak hesaplanacaktır. 5454 sayılı Kanun gereği hesaplanan ek ödeme bu tutara ilave edilecektir.

Malullük ve ölüm aylıkları da yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacak, ölüm aylıkları hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılacaktır.

2- Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı sosyal yardım zammı (SYZ) ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (sosyal güvenlik destek primi ve sağlık gibi) ek ödeme ilave edilmeksizin hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

 

III- ORTAK HÜKÜMLER

A. EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI

1- 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

2008 yılının ikinci altı aylık döneminde 5454 sayılı Kanuna göre yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

- 482,51 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 482,51 YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

2- Ek ödeme ile ilgili diğer hususlarda; 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre, 21.2.2006 tarihli, 12-154 Ek Genelgenin “B. EK ÖDEME YAPILMASI” başlıklı bölümü doğrultusunda; 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ise, 1.3.2006 tarihli ve 29214 sayılı 5454 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin talimat doğrultusunda işlem yapılacaktır.

B. 2022 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlara göre yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesi gereğince 1.7.2008-31.12.2008 tarihleri arasında yapılacak fark aylık ödemelerinde özürlülük dereceleri;

- % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde 1615 x 0,051448 = 83,09 x       % 300 = 249,27 YTL’nin,

- % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlerde 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18 YTL’nin,

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

C. CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI

506 sayılı Kanunun 103., 1479 sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince, 1.7.2008 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için 5000 x 0,051448 = 257,24 YTL cenaze masrafı karşılığı ödenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.