SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/69

 

Tarih         : 30.7.2008

Konu         : 2022 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi

 

Bilindiği üzere, 8.5.2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 92. maddesiyle;

2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesinin son fıkrası,“Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.” şeklinde değiştirilmiş,

2022 sayılı Kanuna eklenen geçici 1. madde ile “Bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmaz.” hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla, 2022 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden, 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir veya aylık almakta olan yetim çocuklar hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

1- Mevcut uygulamada, sosyal güvenlik kurumlarından sadece malul olmaları nedeniyle yetim aylığı alan çocuklar kapsamda iken yapılan değişiklikle, sosyal güvenlik kurumlarından, aylık veya gelir almakta olan çocuklardan 18 yaşın altında olanlar da dahil olmak üzere Kanunda belirtilen şekilde özürlü olduğunu belgeleyen tüm yetim çocuklar kapsama alınmıştır.

2- 2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik, 8.5.2008 (dahil) tarihinden itibaren talepte bulunan ve gelir ve aylık alan yetim çocuklara uygulanacağından, malul çocuklar dışında gelir veya aylık almakta olan diğer yetim çocuklar da söz konusu maddeden anılan tarih itibariyle yararlandırılacaktır.

3- Kurumdan yetim aylığı alan çocuklardan;

a) 18 yaşından büyük olanların ek 1. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinden yararlanabilmesi için çalışma güçlerini;

- % 70 ve üzerinde (başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü),

- % 40 ile % 69 arasında (özürlü),

kaybetmeleri koşullarından birini yerine getirmiş olmaları,

b) 18 yaşından küçük olanların, ek 1. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinden yararlanabilmesi için ise çalışma güçlerini en az % 40 ve üzerinde kaybetmiş olmaları,

gerekmektedir.

4- Kurumdan gelir ve aylık almakta olan yetim çocuklara, sadece özürlülük dereceleri göz önüne alınarak 2022 sayılı Kanunun ek 1. maddesine göre fark aylıkları ödenecek olup, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmasında aranan diğer şartlar Kurumumuzca fark aylıklarında dikkate alınmayacaktır.

5- Kurumdan gelir ve aylık alan çocuklardan;

a) 18 yaşından büyük olanların almakta oldukları aylık toplamının;

- Özürlülük derecesi % 70 ve üzerinde olanlar için gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımının % 300’ünün,

- % 40 ile % 69 arasında olanlar için ise % 200’ünün,

b) 18 yaşından küçük olanların almakta oldukları aylık toplamının, özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olanlar için % 200’ünün;

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

Yetim çocuklara 2022 sayılı Kanuna göre fark aylıkları Kumrumuzdan gelir veya aylık aldıkları sürece ödenecektir.

6- Kurumdan gelir ve aylık almakta olan özürlü çocukların 2022 sayılı Kanundan yararlanmalarına ilişkin sağlık kurulu rapor asılları (raporların, noter tasdikli dahi olsa fotokopi veya suret olmaması) sosyal güvenlik il müdürlüklerince Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı Sağlık Kurulu Şube Müdürlüğü Tuna Cad. No: 7 Kızılay/ANKARA adresine gönderilecektir.

7- 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ölüm gelir ve aylığı almakta olan yetim çocuklar ödeme programlarında;

a) 18 yaşından küçük olanlar “1” kodu,

b) 18 yaşından büyük;

-Erkek çocuklardan, orta öğrenime devam edenler “2”, yüksek öğrenime devam edenler “3” kodu,

- Malul çocuklar “6” kodu,

- Kız çocuklar “7” kodu,

ile yer almakta olup, ölüm güncelleme ve hak sahibi giriş ve güncelleme programlarında bu kodla yer alan kayıtlar için yeni açılacak alana, 18 yaşından büyük çocuklar için, “A” girilmesi halinde hak sahibi çocuğun aylığı muhtaçlık aylığının % 300 oranı, “B” girilmesi halinde % 200 oranı ile mukayese edilerek fark hesaplanacaktır.

18 yaşından küçük çocuklar için ise bu alana sadece “C” girilecek olup, “C” kodunun girilmesi halinde hak sahibi çocuğun aylığı muhtaçlık aylığının % 200 oranı ile mukayese edilerek fark hesaplanacaktır.

8- 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre ölüm aylığı almakta olan yetim çocuklardan;

a) 18 yaşından büyük olmakla birlikte malul olmaları nedeniyle (M kodu atılmış olanlar) ölüm aylığı alan çocuklar 5378 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kanundan yararlanmak istediğini beyan eden talep dilekçesini,

b) Ölüm aylığı bağlanan ve 18 yaşın altında olanlar da dahil özürlü olduklarını belgeleyen çocuklar ise 8.5.2008 tarihinden itibaren talep tarihini,

takip eden aybaşından itibaren ölüm tahakkuk programından (OLMT), malullük derecesine göre; % 70 ve üzeri maluller için “A”, % 40-69 arası malul olanlarla 18 yaşından küçük özürlü çocuklar için ise sadece “B” kodu işlenerek tahakkuk sonucu çıkan fark aylık tutarları bir defada ödenmek üzere “Tahsis 2. Karar İşlemleri” programından fazla ödeme sütununa girilmek suretiyle işlem sonuçlandırılacaktır.

9- 2022 sayılı Kanuna eklenen geçici 1. madde gereğince, aylık farkı hakkını kaybeden özürlü çocukların, bu aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten 8.5.2008 tarihine kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizleri terkin edileceğinden, söz konusu yersiz ödemeler gereği yapılmak üzere mahalli maliye teşkilatına bildirilecektir.

10- 506 ve 5434 sayılı kanunlara göre kız çocuklarına ödenecek evlenme yardımında, 2022 sayılı Kanuna göre ödenen fark aylıkları dikkate alınmayacaktır.

11- 2022 sayılı Kanuna göre ödenen fark aylıklar için ayrıca ek ödeme hesaplanacaktır.

12 - Özürlü olmaları nedeniyle fark aylıklarından yararlanmak isteyen yetim çocukların; talep şartları, sağlık kurulu raporlarının temini ile raporların değerlendirilmesi, fark aylıklarının başlangıcı, ödenmesi, birden fazla dosyadan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alınması, aylıkların kesilmesi ve yersiz ödenen aylıkların tahsili işlemleri; 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ölüm gelir ve aylığı almakta olanlar için 17.7.2006 tarihli ve 12-158 Ek sayılı Genelge, 5434 sayılı Kanuna göre aylık almakta olanlar için 29.5.2007 tarihli ve T-810 sayılı İç Genelge (T-810 sayılı İç Genelgede yer alan “5454 sayılı Kanuna göre aylık veya gelirlere ayrıca ek ödeme olarak yansıtılan tutarlar, fark ödemesi tutarlarında dikkate alınmayacaktır.” ibaresi hariç), 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık almakta olanlar için ise 16.5.2008 tarihli ve 2008/38 sayılı genelgedeki usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

Dilekçe örneği ile bilgilendirme yazısı genelge ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

 

EKLER :

1- Dilekçe Örneği

2- Bilgilendirme Yazısı

 


 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……………………….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

……………………

 

…………………..…… T.C. kimlik, ………………….….. SSK/Bağ-Kur/ Emekli Sandığı numarası ile Kurumunuzdan yetim aylığı almaktayım./Yetim aylığı almak için Kurumunuza müracaat etmiş bulunmaktayım.

2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi gereğince tespit edilecek özürlülük durumuna göre tarafıma fark aylık ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

 

Tarih

Ad soyad

İmza

Adres

 

 

 

Adres

………………..

………………..

………………..

………………..


 

2022 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİNDEN

YARARLANMAK İSTEYEN ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN DİKKATİNE

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan çocukların 2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi gereğince tespit edilen özürlülük durumlarının,

- % 70 ve üzerinde,

- % 40 ile % 69 arasında,

Olması halinde almış oldukları yetim aylığı ile özürlülük derecesine göre ödenmesi gereken tutar fark aylık olarak aylıklarına ilave edilecektir.

Söz konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için aylık alan çocukların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri ve özürlülere verilen sağlık kurulu raporunun temin edilmesi gerekmektedir.

Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun alınabilmesi için defterdarlık veya mal müdürlüklerinin özürlü çocukları bu raporu vermeye yetkili hastanelere sevk etmeleri gerekmektedir.

2022 sayılı Kanundan yararlanmalarına ilişkin temin edilen sağlık kurulu rapor asılları (raporların, noter tasdikli dahi olsa fotokopi veya suret olmaması) Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal ettirilecek ve Kurum Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı Sağlık Kurulu Şube Müdürlüğünce söz konusu rapora göre 2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesine istinaden belirlenen oran üzerinden ödeme yapılacaktır.

Özürlü çocukların birden fazla sosyal güvenlik kanununa göre gelir veya aylık almaları durumunda, fark aylık ödemesi, tercih edecekleri Kanuna göre ödenmekte olan tek dosya üzerinden yapılacaktır.