SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Uygulama ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/68

 

Tarih         : 18.07.2008

Konu         : Danıştay kararı

                                                  

T.C. Danıştay Onuncu Dairesinin 15.04.2008 tarih ve 2007/7393 E.sayılı kararı ile 25/5/2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı (8.2.) numaralı maddesinin 9. fıkrasında yer alan, “Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL’yi, Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL’ yi geçmemek şartıyla ödenir” cümlesindeki 150 ve 300 ibarelerinin ve bu cümleden sonra devam eden “Bu sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller, Tebliğ eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak karşılanır.” cümlesinin ve 10. fıkrasının yürütülmesinin durdurulduğu bildirilmiş bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu Danıştay kararı doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.