SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/62

 

Tarih         : 02.07.2008

Konu         : Spor kulüplerinin borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi

                                                  

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi, 6.6.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesi ile, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı borçlarının anılan Kanunun 48. maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan Kanunun Geçici 2. maddesinde; “30.6.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilen borçları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ve 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olan alacaklar dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere ve azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilir.

Bu madde kapsamına giren alacakların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine veya 16.7.2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına göre ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçluların birinci fıkra hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlarına verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır.

Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuran ve borçları bu madde kapsamında taksitlendirilen spor kulüplerinin, tecil ve taksitlendirme devam ettiği süre içerisinde, tecil müracaat tarihinden itibaren tahakkuk edecek gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve sigorta primlerini, vade tarihlerinde yapılacak müracaatlara istinaden 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil edilenler hariç olmak üzere, bir takvim yılı içerisinde üç defadan fazla vadesinde tam olarak ödememeleri veya üç defadan fazla olmamakla birlikte takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen bu vergi ve sigorta primlerinin gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, bunlara ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin idari para cezaları ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödememeleri halinde bu madde kapsamında yapılmış olan tecil ve taksitlendirme hükümsüz kalır.”

Hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümlerine istinaden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin Kurumumuza olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı borçlarının 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulumuzun 27.6.2008 tarihli, 2008/205 sayılı kararı ile belirlenmiş olup buna göre yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- KAPSAMA GİREN BORÇLULAR

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi ile yapılan düzenlemeden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri yararlanabileceklerdir.

Spor kulüplerinin Kurumumuza olan borçlarının anılan madde hükümlerine göre tecil ve taksitlendirilebilmesi için, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarından biri tarafından tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Spor kulüplerinin dernek ya da şirket tüzel kişiliği şeklinde örgütlenmiş olması madde hükmünden yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

3- KAPSAMA GİREN BORÇLAR VE DÖNEMİ

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde, “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (ödeme süresi başlamış vadesi geçmemiş olan alacaklar dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar .....” denilmektedir.

Buna göre, yapılan düzenleme ile borçları tecil ve taksitlendirilecek spor kulüplerinin en son ödeme vadesi 30.6.2008 tarihine kadar olan 2008/Mayıs ayı ile önceki aylardan kaynaklanan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları ile 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı kapsama girmektedir.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde, idari para cezalarının ilgililere tebliğ edilmekle tahakkuk edeceği ve tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödeneceği, ödenmemesi halinde on altıncı günden başlanarak gecikme zammı alınacağı öngörüldüğünden, 6.6.2008 tarih (bu tarih dahil) ve bundan önceki tarihlerde tebliğ edildiği halde on beş günlük süre içinde ödenmemiş olan, idari para cezaları 5766 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

4- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi kapsamına giren borçların anılan maddeye göre taksitle ödenebilmesi için, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne 30.6.2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Birden fazla Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğünde tescilli işyeri olan ve bu işyerlerinin borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen spor kulüplerinin işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine ayrı ayrı yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen spor kulüplerinin başvurularını posta yolu ile yapmaları halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse, başvuru formunun postaya veriliş tarihi, adi posta yolu seçilmiş ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Posta yoluyla Sosyal Güvenlik İl/Devredilen Sigorta Müdürlüklerine intikal eden başvuru formu ve zarfların üzerine mutlaka gelen evrak tarih ve numarası kaydedilecek ve bu formlar zarfları ile birlikte dosyasında muhafaza edilecektir.

Başvuruların adi posta yolu ile yapılması ve Kurum kayıtlarına son başvuru tarihi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, tecil ve taksitlendirme başvurusu yapılmamış sayılacaktır.

5- TECİL VE TAKSİTLENDİRMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borç tutarı üzerinde durulmaksızın Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun o ünitede işlem gören tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü (sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları ve eğitime katkı payı) bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

6- TECİL FAİZİ VE ORANI

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasında, “...6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere ve azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı dikkate alınmak suretiyle.......” denilmektedir.

Buna göre, 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi çerçevesinde yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, taksitlerle birlikte tahsili gereken tecil faiz oranı, azami tecil süresine ilişkin uygulanmakta olan faiz oranının 1/6’sı olarak dikkate alınacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde halen yıllık % 24 oranında tecil faizi uygulandığından, azami tecil süresine uygulanan tecil faiz oranında değişiklik yapılmadığı sürece 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi çerçevesinde yapılacak tecillerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı (%24/6) %4 olacaktır.

7- BORÇLUNUN ZOR DURUM HALİNİN İNCELENMESİ

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine istinaden yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de borçlunun çok zor durum halinin 01.02.2007 tarihli, 2007-10 sayılı ve 25.03.2008 tarihli, 2008-16 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslara göre incelenmesi ve bu hesaplama sonucunda bulunacak rasyonun “2,00” ve altında olması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

Rasyonun, “2,01” ve üzerinde olması halinde ise borçluların 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine istinaden yaptıkları tecil ve taksitlendirme talepleri kabul edilmeyecektir.

8- TECİL VE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ İLE TAKSİT TUTARLARI

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde; “.......6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 10 yılı aşmamak üzere tecil edilebilir..........” denilmektedir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren azami 10 yıla (120 ay) kadar, başvuruda bulunan spor kulüplerinin borçları tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulan toplam borç tutarına göre tecil ve taksitlendirme süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Bu durumda;

a) Borç aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası tutarı 100.000.YTL ye kadar olan borçlar 5 yıla (60 aya) kadar,

b) Borç aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası tutarı 100.001. YTL ve üzeri olan borçlar 10 yıla (120 aya) kadar,

eşit taksitler halinde tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Yukarıda belirlenen süreler azami tecil ve taksitlendirme süresi olup, tecile yetkili makamlarca daha az sürelerde tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

9- BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerince, spor kulüplerinin kapsama giren borç asıllarına ödeme vadesinin bittiği tarihten yazılı talepte bulundukları ayın sonuna kadar (son başvuru tarihi 30 Haziran) mevcut mevzuata göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanmak suretiyle tecil ve taksitlendirmeye esas borç bulunacaktır.

Bu şekilde borç hesaplandıktan sonra, borç tutarına göre (100.000,00 YTL üzerinde veya altında olup olmadığına bakılarak) belirlenen azami taksit süresini aşmamak kaydıyla ilk taksit ödemesi müracaatta bulunulan tarihi takip eden aydan başlatılmak üzere ödeme planı hazırlanacaktır.

İlk taksit ödemesi müracaatta bulunulan tarihi takip eden ay içinde (2008/Temmuz) yapılacağından, tecil ve taksitlendirilen borca ilişkin aylık taksit tutarlarına, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde olduğu gibi tecil faizi hesaplama yöntemine göre tecil faizi hesaplanarak taksit tutarı ile faizi birlikte tahsil edilecektir.

Başvurular, ilk taksitin ödeme vadesinin sonuna (31.7.2008 tarihine) kadar sonuçlandırılacak, hazırlanan ödeme planı başvuru sahibine imza karşılığı teslim edilecek ya da iadeli taahhütlü olarak başvuru formunda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

10- DAHA ÖNCE 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu madde kapsamına giren alacakların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine veya 16.7.2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına göre ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçluların birinci fıkra hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil geçerli sayılacağı, kalan taksit tutarlarına verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihinin dikkate alınacağı” belirtilmektedir.

Buna göre, 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin yürürlüğe girdiği 6.6.2008 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olanlardan, tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte iken bu madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüplerinin kalan taksit tutarlarının bu madde kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir.

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi kapsamında yaptıkları tecil talebi kabul edilen spor kulüplerinin, daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, kalan borçları için verilecek tecil süresinin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınacaktır.

Bu şekilde tecil edilen amme alacaklarının, 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin yürürlüğe girdiği 6.6.2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan azami tecil süresine uygulanan tecil faizi oranının 1/6’sı oranında tecil faizi uygulanacaktır.

11- DAHA ÖNCE 5458 SAYILI KANUN UYARINCA YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BORÇLAR

Kuruma olan borçları 5458 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış olmakla birlikte bu madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüplerinin, kalan borç tutarlarının bu madde kapsamında tecilini talep etmeleri halinde, 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılan yeniden yapılandırma işlemlerinin bozulmasına ilişkin ayrıca yazılı beyan ve taahhütleri alınacaktır.

Buna göre, 5458 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan yeniden yapılandırma işlemi başvuru tarihi itibariyle bozulmamış ise, borçlular tarafından talep edilmek kaydıyla daha önce yapılmış olan yeniden yapılandırma işlemleri bozularak yapılmış olan ödemelerin 16–180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsubunu müteakip, kalan borç 5766 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilecektir.

12- TAKSİT VE CARİ AYLARA İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Borçları 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen spor kulüplerinin, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde öngörülen şartlara ilave olarak, başvuru tarihinden itibaren tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarını da düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir.

Buna göre;

a- Cari ay borçları yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Borçlarını bu madde kapsamında tecil ve taksitlendiren spor kulüplerinin,

-Bir takvim yılı içerisinde tahakkuk edecek en fazla üç aya ilişkin aynı mahiyetteki cari ay borçlarını süresinde ve tam olarak ödememeleri,

-Üç defadan fazla olmamakla birlikte, takvim yılı içinde süresinde ödenmeyen cari ay borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte takvim yılı sonuna kadar ödememeleri halinde bu madde kapsamında aylık taksit tutarlarını süresinde ödemiş olsalar dahi söz konusu geçici maddeye göre yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır.

Dolayısıyla, bir takvim yılında dört aya ilişkin aynı mahiyetteki cari ay borcunun ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır.

Buna karşın, idari para cezası borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde, taksitlendirme süresi içinde oluşacak idari para cezaları cari ay borcu olarak değerlendirilmeyecek, başka bir ifadeyle bu borç türü için cari ay ödeme şartı aranmayacaktır.

b- Taksitler yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde tecil ve taksitlendirilmiş borçlara ilişkin cari ay primlerinin ödenmesine ilişkin özel bir düzenleme getirilmiş iken, taksitler yönünden ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Ancak, zaman zaman borçluların bazı taksitlerini ellerinde olmayan sebeplerden dolayı süresi dışında ödemeleri de söz konusu olabilmektedir.

Buna göre, tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır. Ayrıca bu hak, tecil ve taksitlendirme süresi içerisinde birden fazla kullanılabilecektir.

13- TEMİNAT VE HACİZLER

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde, borçları tecil ve taksitlendirilen borçlulardan ayrıca teminat istenilmeyeceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinin dördüncü fıkrasında “haciz yapılmışsa mahcuz mallar değeri tutarında teminat yerine geçer” hükmü yer aldığından yine 5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde hacizlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, tecil ve taksitlendirmenin yapılmasını müteakip borçluların bu konuda talepleri olması kaydıyla menkul ve gayrimenkul malları üzerine daha önce konulmuş olan hacizlerin ve alınmış olan teminatların ödemeler nispetinde kaldırılması veya iade edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda;

6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden, istihkak, mevduat, maaş, kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler, ilk taksitin ödenmesinden sonra kaldırılacaktır.

Cebri icra hükümleri neticesinde uygulanan hacizler, hacze konu malların birden fazla sayıda olması halinde, her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması ve borçlu tarafından talep edilmesi üzerine taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ödemeler nispetinde kısmen kaldırılacak, daha önce alınmış teminatlar var ise bunlar da kısmen iade edilecektir. Borç tutarından fazla bir haciz uygulanmış ise bu fazlaya ilişkin hacizler de ilk taksitin ödenmesini müteakip kaldırılacaktır.

Buna ilişkin uygulamada, 2007/10 sayılı Genelgenin “VII- Teminat Dışındaki Hacizlerin Kaldırılması” ve “VIII- Teminat Değişikliği ve Ödemeler Nispetinde Teminat Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması” başlıklı bölümlerine göre işlem yapılacaktır.

14- DİĞER HUSUSLAR

5766 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirilen borçlara ilişkin aylık taksitler ile tahakkuk edecek cari ay borçlarının bu Genelgede belirtilen şartlara uygun olarak ödenmemesi halinde, yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işleminin bozularak Kurum alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hakkında spor kulüplerinin bilgilendirilmesi ayrıca ödeme planına bu hususta not düşülecektir.

Ünitelerce, tecil ve taksitlendirmeye konu borçlara ait aylık taksitler ile tahakkuk edecek cari ay borçlarının düzenli ödenip ödenmediğinin süresinde takip edilerek borçlulara gerekli uyarılarda bulunulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.