SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerin Yönetimi Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/61

 

Tarih         : 23.06.2008

Konu         : Sözleşmeler

                                                  

Bilindiği üzere, sağlık yardımları Kurumumuzca sağlanan kişiler için ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarından “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satınalma Sözleşmesi” kapsamında sağlanmaktadır.

Sözleşmenin 4.8. maddesinde “Sağlık kurumu/kuruluşu Kurumun ücret ve koşullarda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere Kurumca belirlenecek süreler içinde aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.” denilmekte, bu hüküm gereği sözleşmenin 3.1.3.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.1.3.1. Sağlık kurumu/kuruluşu muayene, tetkik ve tedavi amacıyla yapılacak her işlem öncesinde hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alarak, Kurumca ödenecek ücret dışında Kurumca belirlenen ücretlerin %30’unu geçmemek kaydıyla ilave ücret ödenmesi talebinde bulunabilir. İşlemlerden önce yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulması veya Kurumca belirlenen ücretlerin %30’undan fazla ilave ücret talebinde bulunulması halinde bu sözleşmenin (5.1.11) numaralı maddesine göre işlem yapılır.”

Bu bağlamda, yapılan değişiklik 01.07.2008 tarihi itibariyle uygulanacak olup, Kurumumuz ile sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca değişikliğin kabul edilip edilmediğine dair işlemler 01.07.2008 tarihine kadar MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Sözleşme ile ilgili işlemleri yürüten Kurumumuz birimlerince, MEDULA sisteminde değişikliği kabul ettiğine dair onay veren özel sağlık kurum ve kuruluşlarına Zeyilname-3 imzalatılacak ve sözleşmelerinin yürütümü devam edecektir. Değişikliği kabul etmediğine dair MEDULA sistemi üzerinden bildirimde bulunan sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sözleşmeleri ise 01.07.2008 tarihinde MEDULA sistemi üzerinden pasif edilecek ve bu tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde Zeyilname-3’ü imzalamayan sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları hakkında sözleşmenin 6.1. maddesine göre işlem yapılmak üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.