SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2008/56

 

Tarih         : 23.06.2008

Konu         : Faktör VIIa

                                                  

T.C. Danıştay Onuncu Dairesinin 15.04.2008 tarih ve 2007/7393 E.sayılı kararı ile 25/5/2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi” başlıklı (8.2.) numaralı maddesinin 9. fıkrasında yer alan, “Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL’yi, Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL’ yi geçmemek şartıyla ödenir” cümlesindeki 150 ve 300 ibarelerinin ve bu cümleden sonra devam eden “Bu sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller, Tebliğ eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak karşılanır.” cümlesinin ve 10. fıkrasının yürütülmesinin durdurulduğu bildirilmiş bulunmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7.27 numaralı maddesinin son paragrafı ile ilgili olarak, Kurumumuz tarafından yayımlanan 04.04.2008 tarihli 2008/18 numaralı genelgenin 8. maddesi (e) bendi ile “Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, ciddi kanamalarda ve cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.” şeklinde düzenlenme yapılmıştır.

Ancak, Nova Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Danıştay Onuncu Dairesinde 2007/7394 E.sayılı dosya ile Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7.27 numaralı maddesinin son paragrafı olan “Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi halinde ise 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.” hükmü için açılan davaya ilişkin olarak “yatan hastalarda endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi halinde ise 12 doza kadar” ibaresi için yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Buna göre; Kurumca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu maddenin son paragrafındaki “……yatan hastalarda endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi halinde ise 12 doza kadar……” ifadesinin çıkarılması ve anılan maddenin bu haliyle uygulanması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.