SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/50

 

Tarih         : 03.06.2008

Konu         : Sosyal güvenlik alacaklarının, yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası/peşin veya taksitle ödenmesi

 

Bilindiği gibi, 26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 15.5.2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26. ve 27. maddeleri ile 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 23 ve 24. maddeler eklenmiş ve yapılan düzenlemelerle Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 23. maddede;

“(1) 22 2 2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar kaybedenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, 5458 sayılı Kanuna göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle ihya edilir.

(2) Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler, anılan Kanunun 1. maddesi kapsamında olanlar için aynı borç türündeki taksit tutarlarına, 2. maddesi kapsamında olanlar için ise anılan Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilir.

(3) İhya veya mahsup işlemleri sonucunda bu maddeye göre yapılan başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının, ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödenmesi halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Bu fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz konusu altı aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilerek, ödedikleri tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

(4) Bu madde hükümlerinden yararlandırılan borçluların, bu maddeye göre yapılan başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitleri ile cari ay prim ödeme yükümlülükleri yönünden, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri, anılan Kanunun 1. maddesi kapsamına giren borçlular yönünden, bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini takıp eden üçüncü ayın sonundan, 2. maddesi kapsamına giren borçlular yönünden ise bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin sonundan itibaren geriye doğru bakılarak uygulanmaya başlanır.

(5) 5458 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olup, kapsama giren bu borçlarının tamamını sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre ödemiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Borçlarını kısmen ödemiş olup bu maddeden yararlanmak için başvuranlara, daha önce ödemiş oldukları tutarlar iade edilmez, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla mahsup işlemi yapılmaz.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.

(7) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile 1.4.2006 tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

(8) Bu maddede belirtilen hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.”

geçici 24. maddede ise;

“(1) 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takıp edilen 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi, mülga 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7. maddesi ve 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddesine istinaden Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan borçlar hariç olmak üzere, bu maddeye göre yapılan başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar müracaat edilmiş olması kaydıyla 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğe ilişkin borçları, isteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs ila 2008 Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, topluluk sigortasına tabi olanların 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların 31 3 2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde yazılı olarak başvurulması kaydıyla, bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde ödenir.

(2) Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takıp eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi terkin edilir.

(3) Taksit/e ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren borç asıllarına başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının, oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde ellibeşi, oniki ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilir ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takıp eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.

(4) Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, bu maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybeder/er ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

(5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.

(7) Bu madde kapsamına giren borçları ilgili Kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin ödenir veya taksitlendirilir.

(8) 22.2.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırma anlaşmaları devam eden veya ihya edilen borçluların 5458 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ancak, bu madde kapsamına giren borçları hakkında, talep etmeleri halinde bu madde hükümleri uygulanır.

(9) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar birinci fıkra kapsamına giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5. maddesi ile 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6. maddesi kapsamına giren borçları için ilgili kanunlar gereğince yapılan kesinti tutarları bu madde uyarınca ödenmesi gereken taksit tutarlarına mahsup edilebilir. Kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmediği durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamı, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarını tam olarak karşılamadığı durumlarda ise bakiye taksit tutarları borçlularca ödenir.

(10) 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, bu madde kapsamı dışında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dışında borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve birinci fıkraya göre hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

(11) Bu maddede belirtilen hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

22.2.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanların 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasında ve aynı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamına giren borçların peşin veya 24 aya kadar taksitler halinde ödenmesinde ünitelerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

I- 5510 SAYILI KANUNUN GECİCİ 23. MADDESİNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA ANLASMALARININ İHYASI

A- 506 SAYILI KANUNA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN İHYA HÜKÜMLERİ

1- SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE İDARİ PARA CEZALARI YÖNÜNDEN

1.1- Kapsam

5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 5458 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını 30.6.2008 tarihine kadar kaybedenler, geçici 23 madde kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre, 5458 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan;

- Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerinin bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirilmemesi,

- Taksitlendirme süresi içinde tahakkuk etmiş aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerinin bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirilmemesi,

- Bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödenmemiş olması,

- Ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise, bu tutarın son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemiş olması, nedenleriyle yapılandırma haklarını kaybedenler, geçici 23. madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Geçici 23. madde hükümlerinden yararlanabilmesi için, yeniden yapılandırma haklarının 30.6.2008 tarihi ve önceki bir tarihte kaybedilmiş olması icap etmektedir.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin, 5458 sayılı Kanun kapsamına giren sigorta prim borcunun yeniden yapılandırıldığı, ancak 2008 yılı Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarına ait taksitlerin ödenmediği varsayıldığında, yeniden yapılandırma anlaşması bozulmuş olan bu işverenin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep etmesi halinde yeniden yapılandırma anlaşması ihya edilecektir. Bu işverenin, 2008/Haziran ayına ait taksitini süresi içinde ödemesine rağmen, 2008/Temmuz ayına ait taksitini ödemediği varsayıldığında ise, yeniden yapılandırma anlaşması 30.6.2008 tarihinden sonra bozulmuş olacağından, ihya talebi kabul edilmeyecektir.

30.6.2008 tarihine kadar yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulması gerektiği halde, bilgisayar programları vasıtasıyla bozma işlemi yapılmamış olan borçlular hakkında da, başvuru süresi içinde yazılı olarak talep etmeleri halinde bu genelgenin ihya ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Yeniden yapılandırma işleminin birden fazla borç türünü kapsaması ve bu borç türlerine ilişkin yapılandırma anlaşmalarından bazıları bozulmasına rağmen, diğer borç türündeki anlaşmaların devam etmesi veya bitmiş olması halinde, bozma işlemi hangi borç türünden gerçekleşmiş ise ihya işlemi de o borç türü yönünden yapılacaktır.

1.2- Başvuru Süresi ve Şekli

Yeniden yapılandırma ihya taleplerinin, işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine en geç 28.7.2008 tarihi Pazartesi (dahil) gününe kadar, örneği Ek:3’de yer alan başvuru formu ile yapması gerekmektedir.

Birden fazla ünitede tescilli işyeri bulunan ve bu işyerlerine ait bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarını ihya etmek isteyen borçlular, işyerlerinin işlem gördüğü ünitelerimize ayrı ayrı başvuracaklardır. Dolayısıyla yeniden yapılandırma anlaşması hangi ünitede yapılmış ise, bozulmuş olan yeniden yapılandırmanın ihyasına ilişkin başvuru da yine o üniteye yapılacaktır.

İşverenlerin aynı ünitede birden fazla tescilli işyerinin olması ve bu işyerlerine ait borçlarının yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini talep etmeleri halinde, her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.

Birden fazla tescilli işyeri bulunan işverenler, bu işyerlerine ait bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının tamamının ihya edilmesini isteyebilecekleri gibi, sadece talep edeceği işyerinin bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasını da isteyebileceklerdir.

İhya talebinde bulunan borçluların başvuru formunda yer alan işyeri sicil numarasını ve ihyası talep edilen borç türlerini eksiksiz yazmaları gerektiğinden, bu hususta işverenlerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için işyeri sicil numarasının ve ihyası talep edilen borç türlerinin tereddüte mahal bırakılmayacak şekilde eksiksiz belirtilmesi gerekmektedir.

1.3- İhya İşlemleri

İhya işlemleri; 5458 sayılı Kanuna göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

Geçici 23. maddenin ikinci fıkrası uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler, aynı borç türündeki taksit tutarlarına mahsup edilecektir.

5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olup kapsama giren bu borçlarının tamamını sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre ödemiş olanların hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince ihya işleminin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanların yapılandırma anlaşmasının bozulduğu tarihten sonra yapmış oldukları ödemelerin, (16-180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsubu neticesinde kapsama giren borçlarının tümünü karşılamamış olmakla birlikte) ihya işleminin yapılmasının ardından taksitlerin tümünü karşılaması ve bakiye tutar ortaya çıkması halinde, artan bu tutarlar ilgililere iade edilmeyeceği gibi, kapsama girmeyen borçlara da mahsup edilmeyecektir.

Bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini talep edenlerden, yapılandırma anlaşmalarının iptal edilmesinden sonra bu kapsamda bulunan borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde, ihya talebine ilişkin yapılan başvuru formunda sözkonusu tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasına ilişkin yazılı talepleri de alınacaktır.

1.4- Ödemeye İlişkin Hususlar

1.4.1- Başvuru tarihinden önceki sürelere ilişkin vadesi geçmiş taksit/erin ödeme süresi

İhya veya mahsup işlemleri sonucunda, geçici 23. maddeye göre yapılan başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, bu Genelgenin “1.2- Başvuru Süresi ve Şekli” başlıklı bölümünde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, en geç başvuru tarihini takip eden altı aylık süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

İhya veya mahsup işlemleri sonucunda, geçici 23. maddeye göre yapılan başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının, yasal ödeme vadesinin sona erdiği tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihi öncesinde vadesinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin tamamı, söz konusu altı aylık süre içinde bir defada ödenebileceği gibi aynı süre içinde birden fazla ödemeler halinde yapılması da mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1- Yeniden yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi için 16.6.2008 tarihinde Kuruma yazılı olarak başvuran işverenin, 2008/Mayıs ve önceki aylara ait vadesinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerinin tamamını en geç 17/12/2008 tarihine kadar DİBS + 1 faizi ile birlikte ödemesi gerekmektedir.

Başvuru tarihinden önceki sürelere ilişkin vadesi geçmiş taksitlerin tamamının söz konusu altı aylık süre içinde ödenmemesi halinde, yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek olup ödenen tutarlar, 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre aynı borç türüne mahsup edilecektir.

1.4.2- Başvuru tarihinden önceki sürelere ilişkin ödenmeyen cari ay prim borçları

Yeniden yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi için başvuruda bulunan borçluların başvuru tarihinden önceki dönemde aynı borç türü bazında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan cari ay borçlarının, söz konusu altı aylık süre içinde ödenmesi zorunluluğu bulunmayıp, bu borçların 5510 sayılı Kanunun geçici 24. madde hükümlerine göre peşin veya taksitle ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

1.4.3- Başvuru tarihinden itibaren ödeme vadesi gelecek taksitler ile cari ay prim/erini ödeme yükümlülüğü

Başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek olan taksitler ile cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinde, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesinde öngörülen ve 16-368 Ek sayılı Genelgenin “2.10 Taksit ve Cari Aylara İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi” başlıklı bölümü ile 16-385 Ek sayılı Genelgenin “11-Taksitler Yönünden Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi” başlıklı bölümünde açıklanan hükümlerin uygulanmasına, bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonundan başlanılarak geriye doğru bakılmak suretiyle devam edilecektir.

Buna göre, borçluların başvuru tarihinden itibaren borç türü bazında vadesi gelecek taksitleri ile aynı mahiyette ödenecek cari ay borçlarına ilişkin ödeme yükümlülükleri yönünden, başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonundan itibaren geriye doğru bakıldığında

- Başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

- Başvuru tarihinden itibaren ödenecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

- Bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarını, taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar ödememeleri.

- Ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitin son taksite ait olması halinde, (başvuru tarihini takip eden ayda taksitlendirme süresi sona erecek borçluların, ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitlerini başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ödeyebilmeleri hali hariç) bu tutarı, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

halinde yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir.

Örnek 2- (H) Limited Şirketinin, sigorta prim borçlarından dolayı 2006/Nisan ayında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 27 ay süre ile borçlarının yeniden yapılandırıldığı, yapılandırmaya ilişkin son taksitin 2008/Haziran ayı olduğu, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma anlaşmasının bozulduğu, anılan işveren tarafından geçici 23. madde hükümlerinden yararlanmak amacıyla 16.6.2008 tarihinde başvuruda bulunulduğu varsayıldığında,

Bu işverenin;

- Başvuru tarihi olan 16.6.2008 tarihinden önce vadesinde ödenmeyen veya eksik ödenen (2008/Mayıs ve önceki) taksitlerini 16.6.2008 tarihini takip eden altı aylık süre içinde (17.6.2008 ile 17.12.2008 tarihleri arasında) ödemesi,

- Başvuru tarihi olan 16.6.2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken 2008/Haziran ayına ilişkin taksitini ise, son taksit olması nedeniyle en geç taksitlendirme süresinin sona erdiği ayı takip eden ayda ödemesi gerekirken, geçici 23. maddenin dördüncü fıkrası hükmü gereğince ödeme yükümlülüklerinin ihlaline 5458 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında bulunan borçlular yönünden başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonundan itibaren bakıldığından, başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna (30.9.2008 tarihinin genel tatile denk gelmesi nedeniyle ilk iş günü olan 3.10.2008 tarihi mesai saati bitimine) kadar ödemesi,

gerekmektedir.

2- İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN

Geçici 23. maddeyle, 5458 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince 506 sayılı Kanunun 85. maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1.5.2003 tarihinden 31.3.2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisinde oluşan ve yeniden yapılandırılan prim borçları ile 86. maddeye göre topluluk sigortasına tabi olan avukat ve noterlerin 31.3.2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait yeniden yapılandırılan prim borçlarının ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma anlaşması 30.6.2008 tarihine kadar bozulan sigortalıların, geçici 23. maddenin yürürlüğe girdiği 26.5.2008 takip eden iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde, 5458 sayılı Kanuna göre bozulan yapılandırma anlaşmalarının ihya edileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

- 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma anlaşmaları 30.6.2008 tarihine kadar bozulan isteğe bağlı sigortalılar örneği Ek:4’de yer alan başvuru formu ile topluluk sigortasına tabi sigortalılar ise örneği Ek:5’de yer alan başvuru formu ile birlikte, 28.7.2008 tarihine kadar en son topluluk ya da isteğe bağlı sigorta primi ödedikleri Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

- Geçici 23. madde uyarınca yeniden yapılandırma anlaşması bozulmuş olan sigortalıların ihya işlemleri, isteğe bağlı sigorta programının “6-5458 İhya İşlemleri” menüsü, topluluk sigortası için de “5458 Topluluk İhya” programı aracılığıyla yapılacaktır.

- Sigortalıların borçlarının ihya edilebilmesi için, yapılandırma anlaşmalarının, yeniden yapılandırma işleminin bozulduğu tarihten önceki duruma getirilmesi gerekmektedir.

Bunun için, yapılandırma taksitleri prim borcuna mahsup edilmiş ise öncelikle isteğe bağlı sigorta programının “2.2.2.5.5 Tahsilatların Kısmi Mahsubu”, topluluk sigortası programının ise “5458 Kısmi Mahsup Silme” menüsü aracılığıyla bozma işlemi geri alınacak, yapılandırma işlemi bozulduktan sonra, yapılandırma kapsamına giren aylara ilişkin bozma işleminin yapıldığı tarihten sonra cari usul ve esaslara göre ödenmiş olan tutarlar kullanıcı tarafından silinecek, söz konusu tutarlar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası programının yukarıda belirtilen programlara ilave edilen yeni tahsilat menüleri aracılığıyla, ödenmemiş veya eksik ödenmiş en eski taksite mahsup edilecektir.

Topluluk sigortası programı aracılığıyla yapılacak olan aktarmalarda, yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait olan kısmı aktarılacak, iş kazası meslek hastalığı ile hastalık ve analık sigortası tahsilatları ise aktarılmayacaktır.

Örnek 1- 2000/Mayıs ila 2005/Şubat ayları arasındaki döneme ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları 20 ay süreyle taksitlendirilmiş olan topluluk sigortasına tabi (A) Sigortalısının, iki taksit ödemesinin ardından ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması nedeniyle yapılandırma anlaşmasının bozulduğu ve bozma işleminin yapıldığı tarihten sonra 2000/Temmuz, Aralık, 2001/Ocak,Şubat ve Mart aylarına ilişkin borçlarını cari usul ve esaslara göre ödediği varsayıldığında, “5458 Kısmi Mahsup Silme” menüsü aracılığıyla bozma işlemi geri alınarak yapılandırma anlaşması ihya edilmiş olacaktır. Ardından, bozma işleminin yapıldığı tarihten sonra cari usul ve esaslara göre ödenen primlerden, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait olan kısmı yeni tahsilat programları vasıtasıyla ödeme vadesi geçmiş en eski taksitten başlanılarak mahsup edilecek, buna karşın iş kazası meslek hastalığı ile hastalık ve analık sigortasına ilişkin yapılmış olan tahsilatlar, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmeyecektir.

- Yapılandırma işlemi bozulduktan sonra, kapsama giren borcun tamamını cari usul ve esaslara göre ödemiş olan avukat ve noterler ile isteğe bağlı sigortalıların geçici 23. madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın, yapılandırma işlemi bozulduktan sonra, kapsama giren borcun bir kısmını cari usul ve esaslara göre ödemiş olan avukat ve noterler ile isteğe bağlı sigortalılar, geçici 23. madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, sözkonusu sigortalıların ihya ve mahsup işlemleri sonucunda ödemiş oldukları tutarların taksitlerin tamamını karşılaması halinde, bakiye tahsilatlar iade edilmeyeceği gibi cari ay borçlarına da mahsup edilmeyecektir.

- Yapılandırma anlaşmaları ihya edilen sigortalılar, başvuruda bulundukları tarihten önceki sürelere ilişkin vadesi geçmiş taksitlerini en geç başvuruda bulundukları tarihi takip eden altı ay içinde ödeyeceklerdir.

Örnek 2- 5458 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırma anlaşması bozulmuş olan (B) Sigortalısının, yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi amacıyla 4/7/2008 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının, ödeme vadesi 30.6.2008 ve önceki tarihlerde sona ermiş tüm taksitlerini, en geç 5.1.2009 tarihine (dahil) kadar ödemesi gerekmektedir.

- Yapılandırma anlaşmaları ihya edilen sigortalıların, başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitler ile cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, dolayısıyla yapılandırma anlaşmalarının bozulup bozulmayacağına ilişkin, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümlerinin uygulaması, başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonundan geriye doğru bakılarak yapılacaktır.

Örnek 3- 4.7.2008 tarihinde ihya talebinde bulunmuş olan 2 nolu örnekteki sigortalının, 2008/Temmuz ve sonraki aylara ilişkin gerek taksit gerekse cari ay primleri ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 31.10.2008 tarihinden itibaren geriye doğru bakılarak kontrol edilecektir.

- Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan isteğe bağlı sigortalıların. cari aylara ilişkin primlerini ard arda üç ay ödememiş olmaları durumunda, isteğe bağlı sigortalılıkları sona ermektedir. Bu durumda, yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan isteğe bağlı sigortalıların, cari ay primlerini üçten fazla ödememiş olmaları nedeniyle, cari ay ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmış olacağından, bu sigortalıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin kontrol, yalnızca aylık taksitlere bakılarak yapılacaktır.

- Yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan avukat ve noterlerin, kapsama giren borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde, bu sigortalılara ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilebilmesi için, başvuru formu ile birlikte tecil ve taksitlendirme işleminin bozulmasına ilişkin beyanlarını içeren dilekçe vereceklerdir.

Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tahsil edilmiş tutarlar, tahsil tarihleri dikkate alınarak, geçici 23. maddeye göre ihya edilen aylık taksitlere mahsup edilecektir.

- İhya işlemi yapılan sigortalılar hakkında 29/3/2006 tarih, 12-155 Ek sayılı Genelge gereğince işlem yapılacaktır.

- Diğer taraftan, sözkonusu Genelgede, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere Kurumumuzla topluluk sigortası yönünden sözleşme yapmak suretiyle Türk işçisi götüren Türk işverenlerin prim borçlarının, işveren borçlarının yapılandırılmasındaki usul ve esaslara göre değerlendirileceği belirtildiğinden, bu işverenlerin, evvelce 5458 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamına giren ve yeniden yapılandırıldığı halde, daha sonra yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan prim borçları, “1- A- 1- SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE İDARİ PARA CEZALARI YÖNÜNDEN” başlıklı bölümde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde ihya edilecektir.

3- SOSYAL YARDIM ZAMMI ALACAKLARI YÖNÜNDEN

5458 sayılı Kanun kapsamına giren sosyal yardım zammı borçları yeniden yapılandırıldığı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları 30.6.2008 tarihine kadar bozulmuş olan işverenler, 27.5.2008 ile 28.7.2008 tarihleri arasında işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine Ek-6’da yer alan başvuru formu ile birlikte müracaat etmeleri halinde, bozulmuş olan yapılandırma anlaşmaları ihya edilecektir.

Sosyal yardım zammı borçlarından dolayı 5458 sayılı Kanuna göre borçlarını yeniden yapılandıran borçlulardan, yeniden yapılandırma anlaşması bozulan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesine göre ihya talebinde bulunan borçluların, 31.12.2004 tarihine kadar sosyal yardım zammına ilişkin gecikme zammı borçları program vasıtasıyla hesap edilmiş ve muhasebe kayıtlarında tahakkuk etmiş olarak tutulduğundan, bu döneme ilişkin sosyal yardım zamlarına bu tarihten sonraki gecikme zammının bilgisayar vasıtasıyla ayrıca hesaplanarak muhasebe kayıtlarında (tahakkukta) tutulan miktara ilave edilmesi gerekmektedir. 31/12/2004 tarihinden sonrasına ait olan sosyal yardım zamlarının ise dönem esasına göre gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanması suretiyle ihya edilecek tutar bulunacaktır.

Sosyal yardım zammı borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini talep eden borçluların başvuru formları, İcra Servislerine intikal ettirilerek, ihya işlemleri sözkonusu servis tarafından yapılacaktır.

Sosyal yardım zammı borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini talep eden borçluların, 5458 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşmalarının bozulmasından sonra yapmış oldukları ödemeler, en eski taksitlerden başlanılmak suretiyle mahsup edildikten sonra başvuru tarihi itibariyle ödeme vadesi geçmiş taksitlerini DİBS+ 1 faizi ile birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödemeleri gerekmekte, başvuru tarihinden sonra vadesi gelecek ödeme yükümlülüklerini ise 5458 sayılı Kanunun 3. maddesine göre yerine getirmeye devam edecek ve bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin kontrol ise başvuru tarihini takip eden üçüncü ayın sonundan başlanılarak geriye doğru bakılmak suretiyle yapılacaktır.

Bu şekilde bulunacak olan tutarın Kanunun geçici 23. maddesine ilişkin talepleri dikkate alınarak bu Genelgenin “1- Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve İdari Para Cezaları Yönünden İhya Hükümleri” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

B- 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN İHYA HÜKÜMLERİ

1- KAPSAM

22.2.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay sonuna kadar kaybedenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, 5458 sayılı Kanuna göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle ihya edilir.

Örnek 1- 5458 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu, 24 taksitte ödeme taahhüdünde bulunan sigortalı (A)’nın, anılan Kanunun 3. maddesi hükmüne istinaden 1.1.2008 tarihinde yapılandırma anlaşması bozulmuştur. 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi uygulamasından faydalanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde yazılı olarak talepte bulunması halinde, yeniden yapılandırma kapsamında ödediği tutarlar, 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilerek vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihi takip eden altı ay içinde ödenmesi şartıyla, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Örnek 2- 5458 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu peşin ödeme talebinde bulunan sigortalı (E), süresi içerisinde yapılandırma borcunu ödemediği için, yapılandırma anlaşması 1.8.2006 tarihinde bozulmuştur. 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi 5458 sayılı Kanunun 3. maddesine göre yapılandırma anlaşmaları bozulanları (taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerini aksatanları) kapsadığından ve dolayısıyla peşin ödeme taleplerine ilişkin durumları kapsamadığından, sigortalı (E), geçici 23. madde hükümleri kapsamında ihya talebinde bulunamayacaklardır.

Örnek 3- 5458 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılan borcunu 48 taksitte ödeme taahhüdünde bulunan Sigortalı (D), 2008/Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait prim ve taksit ödemelerini yapmadığı için 30.6.2008 tarihi itibariyle yapılandırma anlaşması bozulmuştur. Yapılandırmanın bozulma işlemi bilgisayar programı aracılığıyla ancak 1.7.2008 tarihinde gösterilebildiğinden, bu durumda olan sigortalılar da geçici 23. madde uygulamasından yararlanmak için başvurabileceklerdir.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler, anılan Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilecektir.

Örnek 4- Sigortalı (B) 17.5.2006 tarihinde 5458 sayılı Kanun gereğince hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu 36 taksitte ödeme talebinde bulunmuştur. Düzensiz ve eksik ödemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşması 1.12.2007 tarihinde bozulmuş, ancak bu tarihten sonra da ödemelerine devam etmiştir. İlgilinin geçici 23. madde hükümlerinden faydalanmak için müracaat etmesi halinde yapılandırma anlaşmasının bozulduğu tarihten sonra ödediği tutarların, 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmüne göre mahsup edilecektir.

İhya veya mahsup işlemleri sonucunda geçici 23. maddeye göre yapılan başvuru tarihinden önce vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının, ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödenmesi halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Bu fıkrada belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz konusu altı aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilerek, ödedikleri tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

Geçici 23. madde hükümlerinden yararlandırılan borçluların, anılan maddeye göre yapılan başvuru tarihinden itibaren vadesi gelecek taksitleri ile cari ay prim ödeme yükümlülükleri yönünden, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri, kapsama giren borçlular yönünden geçici 23. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin sonundan itibaren geriye doğru bakılarak uygulanmaya başlanır.

Örnek 5- Sigortalı (B)’nin ihya edilen borcunu ödeyeceği altı aylık döneme ilişkin cari ay prim ve taksit ödemelerinin takibi, bu altı aylık sürenin sonunda geriye doğru bakılarak yapılır ve bu süre sonundaki bu kontrolde, borçlunun anılan altı aylık dönem içerisinde üç defadan fazla taksit ödememesi veya o dönemin cari ay primlerini üç defadan fazla ödememesi halinde ihya hakkını kaybedecektir.

5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılanlardan, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olup, kapsama giren bu borçlarının tamamını sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre ödemiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Borçlarını kısmen ödemiş olup geçici 23. maddeden yararlanmak için başvuruda bulunanlara, daha önce ödemiş oldukları tutarlar iade edilmez, geçici 23. maddenin birinci ve ikinci fıkraları saklı kalmak kaydıyla mahsup işlemi yapılmaz.

1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile 1/4/2006 tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

2- YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUP ŞEKLİ

4.3.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değiştirilen 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “......yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlara mahsup edilir.” hükme istinaden sigortalılarca yapılan ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari ay primine, kalanı taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edip de ödenmemiş prim, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarına mahsup edildikten sonra, kalan olması halinde eski borca yani ihya edilen taksitlendirme borçlarına mahsup edilecektir.

Bu itibarla, uygulamadan faydalanmak üzere müracaat eden sigortalıların, geçici 23. maddenin birinci fıkrası çerçevesinde ihya edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları taksitlendirme kapsamında olduğundan, ihya edilen taksitlendirme dönemi içerisinde de süresinde ödenmeyen cari prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte takip eden ayda ödenecek prim ve taksitlerle birlikte ödenmesi gerekmekle birlikte, süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına geçici 23. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre gecikilen her ay için Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle gecikme faizi uygulanacağından, ödeme yapılırken süresinde ödenmeyen taksitler için bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

3- TALEP VE TAAHHÜTNAME

Geçici 23. maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden prim borçlarını ihya talebinde bulunanlara, talep anında bilgisayar ortamında kayıtlı bulunan talep ve taahhütname, başvuru sahiplerinden alınacak bilgiler doğrultusunda eksiksiz olarak doldurularak, talep sahibine imzalatıldıktan sonra bir nüshasının ilgiliye verilmesi, diğer nüshasının sigortalı dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bağlı bulunduğu il müdürlüğü dışındaki illerden yapılan müracaatlara gerekli işlem yapıldıktan sonra talep ve taahhütnameler şahıs dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgisayar ortamında hazırlanan ve Genelge ekinde (Ek:1) örneği bulunan talep ve taahhütname, sigortalıların okuyup bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla il müdürlükleri ve irtibat bürolarında uygun yerlere asılacaktır.

4- YENİDEN YAPILANDIRMA İHYA TALEP İŞLEMLERİ

Bu uygulamadan faydalanmak için talepte bulunan sigortalıların talep ve kayıt işlemleri bilgisayar ortamında “siev” komutu ile yapılacaktır.

“siev” komutunda PFİO tuşu ile işlem paneline geçilerek seçim bölümüne (9) yazılıp “ENTER” tuşuna basılacaktır. Bu işlemden sonra aşağıda belirtilen,

1- Borç görüntüleme

2- Yapılandırma giriş, düzeltme

3- İstatistik işlemleri

4- Günlük İşlem (Zimmet) listesi

5- Yapılandırma İPTAL/ONAY işlemi

KOD                :

BAĞNO          :

VERGİNO       :

görüntü ekrana gelecektir.

Müracaatta bulunan sigortalının borç görüntüleme işlemi için KOD hanesine 1, onay için 2 yazılarak diğer bilgiler doldurulduktan sonra ENTER yapılıp, PF9 tuşuna basılmak suretiyle taahhütname çıktısı alınacaktır. Ancak bu işlemden sonra PF9 tuşuna basılmadan ENTER tuşuna basılması halinde onay işlemi yapılmamış olacaktır.

II- 5510 SAYILI KANUNUN GECİCİ 24. MADDESİ KAPSAMINA GİREN BORCLARIN PESİN VEYA TAKSİTLE ÖDENMESİ

A- 506 SAYILI KANUNA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ

1- SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ, İDARİ PARA CEZALARI YÖNÜNDEN

1.1- Kapsam

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde kapsamına, Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan borçlar hariç olmak üzere başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen özel sektör işverenleri ile resmi sektör işverenlerinin, 2008/Mart ve önceki ay/dönemlere ilişkin

- Sigorta primi borçları,

- Sosyal güvenlik destek primi borçları,

- İşsizlik sigortası primi borçları,

- İdari para cezası borçları,

- 30.6.2008 tarihine kadar müracaat edilmek kaydıyla 31/3/2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden, Kurumumuzca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılanların fark işçiliğe ilişkin borçları,

girmektedir.

Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı payları, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira, icra masrafları ve benzeri borçlar ile 2008/Nisan ve sonrası dönemlerde oluşan bu nitelikteki borçlar, 2008/Mart ve önceki ay/dönemlere ilişkin olmakla birlikte geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru tarihinden sonra tahakkuk etmiş olan borçların anılan maddeye göre ödenmesi mümkün bulunmadığından, sözkonusu borçlar, cari usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilecektir.

1.2- Başvuru Süresi ve Şekli

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamına giren borçların anılan maddeye göre peşin veya taksitle ödenebilmesi için, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne 27.5.2008 tarihinden 28.7.2008 tarihine (dahil) kadar örneği Ek:3’de yer alan başvuru formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aynı işverenin birden fazla Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğünde tescilli işyerinin olması halinde, sözkonusu işyerlerine ilişkin geçici 24. madde kapsamına giren borçların anılan maddeye göre ödenebilmesi için, her bir işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne ayrı ayrı müracaat edilecektir.

Aynı işverene ait, aynı Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğünde tescilli bulunan birden fazla işyerine ait borçların geçici 24. maddeye göre ödenebilmesi için, ilgili üniteye her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.

Başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit süresi (24 ayı geçmemek kaydıyla) mutlaka yazılacaktır.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun 12 ayda ödeneceği kabul edildiği varsayılarak işlem yapılacak ve ödeme planı ile birlikte bu durum borçluya bildirilecektir.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı süreli taksit, diğer borç türü için farklı süreli taksit de seçilebilecektir.

1.3- Peşin veya Taksitler Halinde Ödenecek Olan Tutarın Hesaplanması

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine istinaden yapılan müracaatlar üzerine, kapsama giren borçlara, başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplandıktan sonra, bu gecikme cezası ve gecikme zammından peşin veya taksitle ödeme talebine (taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde talep edilen taksit süresine) bakılarak gerekli terkin yapılacaktır. Peşin ödemeye esas tutarın veya taksitlendirmeye esas tutarın hesaplanmasının ardından, peşin ödenecek tutar veya taksitler halinde ödenecek tutar ilgililere elden veya 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir.

1.3.1- Peşin ödemede hesaplama

Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için peşin ödeme yolunu tercih eden borçluların, kapsama giren borç asıllarının tamamını ve başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar 506 sayılı Kanunun 80. maddesine istinaden hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının % 15’ini başvuruda bulunulan tarihi takip eden bir ay içinde ödemeleri halinde, kalan % 85 oranına karşılık gelen gecikme cezası ve gecikme zammı terkin edilecektir.

Örnek 1- (B) gerçek kişisinin geçici 24. madde kapsamına giren sigorta prim borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmek suretiyle 12.6.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat ettiği varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Sigorta Primi Borç Aslı

30/6/2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

30.6.2008 İtibariyle Toplam Borç Tutarı (2+3)

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin (% 85) (3) x % 85

Peşin Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 15

Peşin Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1997/06

479,99

8.713,89

9.193,88

7.406,81

1.307,08

1.787,07

1998/05

2.678,03

38.258,21

40.936,24

32.519,48

5.738,73

8.416,76

1999/08

2.500,00

24.988,72

27.488,72

21.240,41

3.748,31

6.248,31

2005/06

6.315,00

4.775,21

11.090,21

4.058,93

716,28

7.031,28

2007/12

10.876,95

1.806,74

12.683,69

1.535,73

271.01

11.147,96

2008/03

9.156,00

524,92

9.680,92

446,18

78,74

9.234,74

Toplam

32.005,97

79.067,69

111.073,66

67.207,54

11.860,15

43.866,12

 

İşveren (B)’nin, 32.005,97 YTL tutarındaki sigorta primi borç aslı ile 30.6.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 79.067,69 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının % 15’i olan 11.860,15 YTL’yi birlikte (32.005,97 YTL + 11.860,15 YTL = 43.866,12 YTL), 13.7.2008 tarihine kadar ödemesi gerekmesine karşın, 13.7.2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 14.7.2008 tarihine kadar ödemesi halinde, 67.207,54 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammı terkin edilecektir.

Borçluların, başlangıçta peşin ödeme talebinde bulunmalarına karşın, hesaplanan borçlarını başvuruda bulundukları tarihi takip eden bir ay içinde ödemerneleri durumunda, en geç başvuru tarihini takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (geçici 24. maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla), borçlarını taksitle ödeyeceğini taksit süresini de belirterek yazılı olarak beyan etmeleri halinde, ilk yapmış oldukları peşin ödeme başvuruları, başlangıçtan beri taksitle ödeme talebinde bulunulmuş gibi değerlendirilerek talep edilen taksit süresine göre terkin yapılarak gerekli işlem yapılacaktır.

Peşin ödeme taleplerine ilişkin başvuruların posta yolu ile yapılmış olması halinde, başvuru formunun ilgili Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne intikali veya peşin ödemeye esas tutarın hesaplanarak ilgililere tebliğ edilmesi gibi işlemler nedeniyle, başvuru tarihinden itibaren bir aylık süre içinde borcun ödenememesi gibi bir durumla karşılaşılmaması için borçluların, peşin ödeme taleplerine ilişkin başvurularını ilgili ünitelere elden yapmaları ve peşin ödemeye esas tutarın ödeme vadesinin son günleri beklenilmeksizin elden tebliğ edilmesi amacıyla ilgili ünitelere müracaat etmeleri, gecikmeden kaynaklanabilecek mağduriyetlerini önleyecektir.

Bu bağlamda, geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvurular üzerine Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerince, öncelikle peşin ödeme taleplerine ilişkin başvurular değerlendirilecek ve ödeme planları hazırlanarak ilgililere tebliğ olunacaktır.

1.3.2- Taksitte ödemede hesaplaına

Geçici 24. madde kapsamına giren borçlar için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, kapsama giren borç asıllarına, başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplandıktan sonra bulunan gecikme cezası ve gecikme zammının,

- 12 aya kadar olan taksitlendirmelerde % 55’i terkin edilerek, kalan % 45’i,

- 13 ila 24 ay arası taksitlendirmelerde ise, % 30’u terkin edilerek, kalan % 70’i,

borç aslına ilave edilmek suretiyle taksitlendirmeye esas borç hesaplanacaktır.

Örnek 2- (C) Anonim Şirketinin, geçici 24. madde kapsamına giren sigorta prim borçları için 29.5.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle 12 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunduğu varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Sigorta Primi Borç Aslı

31.5.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

31.5.2008 İtibariyle Toplam Borç Tutarı (2+3)

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin (% 55) (3) x % 55

12 Taksitle Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 45

12 Taksitle Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1995/03

100,00

2.644,66

2.744,66

1.454,56

1.190,10

1.290,10

2001/07

149,10

852,39

1.001,49

468,81

383,58

532,68

2004/07

357,60

377,18

734,78

207,45

169,73

527,33

2006/08

786,14

356,22

1.142,36

195,92

160,30

946,44

2007/12

1.453,73

221,01

1.674,74

121,56

99,45

1.553,18

Toplam

2.846,57

4.451,46

7.298,03

2.448,30

2.003,16

4.849,73

 

Sözkonusu işveren 2.846,57 YTL tutarındaki sigorta primi borç aslını ve 31.5.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 4.451,46 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının % 45’i olan 2.003,16 YTL’yi (2.846,57 YTL + 2.003,16 YTL = 4.849,73 YTL) 12 eşit taksitte ödediği takdirde, kalan % 55 oranındaki gecikme cezası ve gecikme zammı (2.448,30 YTL) terkin edilecektir. Bu durumda, aylık taksit tutarı 4.849,73 / 12 = 404,14 YTL olacaktır.

Örnek 3- (D) Limited Şirketinin, geçici 24. madde kapsamına giren sigorta prim borçları için 12.6.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle 18 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunduğu varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Sigorta Primi Borç Aslı

30.6.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

30.6.2008 İtibariyle Toplam Borç Tutarı (2+3)

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin (% 30) (3) x % 30

18 Taksitle Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 70

18 Taksitle Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1998/12

23,48

288,12

311,60

86,44

201,68

225,16

2002/07

338,56

1.068,98

1.407,54

320,70

748,28

1.086,84

2004/06

888,30

999,12

1.887,42

299,73

699,39

1.587,69

2005/12

491,14

314,73

805,87

94,42

220,31

711,45

2007/03

565,32

181,39

746,71

54,42

126,97

692,29

2007/10

405,02

80,24

485,26

24,07

56,17

461,19

Toplam

2.711,82

2.932,58

5.644,40

879,78

2.052,80

4.764,62

 

Sözkonusu işveren 2.711,82 YTL tutarındaki sigorta primi borç aslını ve 30.6.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 2.932,58 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının % 70’i olan 2.052,80 YTL’yi (2.711,82 YTL + 2.052,80 YTL = 4.764,62 YTL) 18 eşit taksitte ödediği takdirde kalan % 30 oranındaki gecikme cezası ve gecikme zammı (879,78 YTL) terkin edilecektir. Bu durumda, aylık taksit tutarı 4.764,62 / 18 = 264,70 YTL olacaktır. Bahse konu işverenin kapsama giren borcu için 24 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunduğu varsayıldığında ise, terkin oranı veya taksitlendirmeye esas borç tutarında herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak aylık taksit tutarları 4.764,62 YTL / 24 = 198,53 YTL olacaktır.

Yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borç, taksitlendirme farkı alınmaksızın talep edilen taksit süresine bölünerek aylık taksit tutarı bulunacaktır. İlk taksit ödeme yükümlülüğü, başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayda başlayacaktır. Bununla birlikte, başvurunun yapıldığı ayda da taksit ödemesi yapılabilecektir.

Örnek 4- Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için 9.7.2008 tarihinde 12 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunan (D) Anonim Şirketinin, taksitlendirmeye esas borcunun 18.000,00 YTL olduğu varsayıldığında, ödeme planı;

 

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

2008/Ağustos

1.500,00 YTL

2009/Şubat

1.500,00 YTL

2008/Eylül

1.500,00 YTL

2009/Mart

1.500,00 YTL

2008Ekim

1.500,00 YTL

2009/Nisan

1.500,00 YTL

2008/Kasım

1.500,00 YTL

2009/Mayıs

1.500,00 YTL

2008/Aralık

1.500,00 YTL

2009/Haziran

1.500,00 YTL

2009/Ocak

1.500,00 YTL

2009/Temmuz

1.500,00 YTL

TOPLAM

18.000,00 YTL

Şeklinde düzenlenecektir.

Aylık taksit tutarlarının, içinde bulunulan ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri nedeniyle taksitlendirmeye esas borçları talep ettikleri taksit süresine göre hesaplanmış olan borçluların, taksitlendirilen borcun bir kısmını ödedikten sonra kalan kısmını peşin ödemek istemeleri halinde, başlangıçta seçilmiş olan taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmeyecektir.

Diğer taraftan, başlangıçta taksitle ödeme talebinde bulunulmuş olmasına rağmen talep tarihini takip eden bir ay içinde borç aslının tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının % 15’i ile birlikte ödeyen işverenlerin iradelerini, peşin ödeme yönünde kullandıkları kabul edilerek gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’i terkin edilecektir. Bu durumda, daha önce kapsama giren borçların taksitler halinde ödeneceğine ilişkin başvuru formuna istinaden hazırlanmış olan ödeme planı iptal edilerek, kapsama giren borçların gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’inin terkinini teminen ödeme planı yeniden hazırlanacaktır.

Kapsama giren borçlarını geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödeyen borçlular adına başvuru tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler nedeniyle;

- Başvuru tarihinden önce Kurumumuz hesaplarına intikal etmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle müfredat kartına işlenmemiş olan paraların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu paraların; ödeme planı henüz düzenlenmemiş ise derhal müfredat kartına işlenmesi, ödeme planı düzenlenmiş ise planın iptal edilerek müfredat kartına işlenmesi ve borçluya bilgi verilmesi; ödeme planı verilmiş, tahsilat da yapılmış ise, öncelikle tahsilatın çıkılması, ardından ödeme planının iptal edilerek paranın müfredat kartına işlenmesi, sonra ödeme planının yeniden oluşturularak çıkışı yapılmış tahsilatın yeniden girilmesi ve borçluya bilgi verilmesi,

- Başvuru tarihinden sonra Kurumumuz hesaplarına intikal etmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle müfredat kartına işlenmemiş olan paraların bulunduğunun tespiti halinde, sözkonusu paraların; peşin ödemeye esas borç tutarına veya aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesi ve borçluya bilgi verilmesi, kapsama giren borcun tamamının peşin veya taksitler halinde ödenmesinin ardından Kurumumuz hesaplarına intikal etmesi durumunda ise, varsa işverenin kapsama girmeyen diğer borçlarına mahsup edilmesi ve borçluya bilgi verilmesi, yoksa iade edilmesi,

gerekmektedir.

1.4- Taksit Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi Hali

Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, aylık taksit tutarlarını, ilişkin olduğu ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödemeleri gerekmekte olup, ödemenin yapıldığı tarihte gecikme faizi aylık olarak hesaplanacaktır.

Aylık taksit tutarlarının tahsili sırasında yapılan ödemeler öncelikle içinde bulunulan aya ait taksit tutarına mahsup edilecektir. Yapılan ödemenin, içinde bulunulan ayda ödenmesi gereken taksit tutarından fazla olması halinde, fazladan ödenen tutarlar vadesi geçmiş en yeni taksit tutarına, vadesi geçmiş taksit yoksa, talebi üzerine işverene iade edilecektir.

Örnek 1- Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için 14.7.2008 tarihinde 12 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunan (D) Anonim Şirketinin, 2009/Nisan ayı itibariyle ödeme planının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu ve 2009/Nisan ayında 2.500,00 YTL ödeme yaptığı varsayıldığında,

 

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

2008/Ağustos

Tahsil edilmiştir

2009/Şubat

1.500,00 YTL

2008/Eylül

1.500,00 YTL

2009/Mart

Tahsil edilmiştir

2008/Ekim

Tahsil edilmiştir

2009/Nisan

1.500,00 YTL

2008/Kasım

Tahsil edilmiştir

2009/Mayıs

1.500,00 YTL

2008/Aralık

1.500,00 YTL

2009/Haziran

1.500,00 YTL

2009/Ocak

Tahsil edilmiştir

2009/Temmuz

1.500,00 YTL

TOPLAM

18.000,00 YTL

 

2.500,00 YTL tutarındaki ödemenin 1.500,00 YTL’si 2009/Nisan ayı taksitine, kalan 1.000,00 YTL’si ise vadesi geçmiş en yeni taksit olan 2009/Şubat ayı taksitine mahsup edilecektir.

Taksitlendirme işlemi her bir borç türü (sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası) yönünden ayrı ayrı yapılacak olup, aylık taksitlere ilişkin ödeme yükümlülüğünün bir takvim yılında borç türü bazında üç defadan fazla yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde, geçici 24. maddede öngörülen taksitlendirme hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Bir takvim yılı içinde üçten fazla olmamak kaydıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar DİBS + 1 faizi ile birlikte ödenmesi halinde ise, geçici 24. madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren borçlarını geçici 24. maddeye istinaden taksitler halinde ödeme talebinde bulunmuş olan borçluların, her bir takvim yılı içindeki ödeme yükümlülüklerini borç türü bazında üç defadan fazla ihlal etmemeleri ve ödenmeyen taksitlerini en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 2- Geçici 24. maddeye göre 16.6.2008 tarihinde 10 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunan (D) Anonim Şirketinin, 120.000,00 YTL tutarındaki borçları için 2009/Mayıs ayı itibariyle ödeme planının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı

2008/Temmuz

12.000,00 YTL

2008/Aralık

Tahsil edilmiş

2008/Ağustos

Tahsil edilmiş

2009/Ocak

Tahsil edilmiş

2008/Eylül

Tahsil edilmiş

2009/Şubat

Tahsil edilmiş

2008/Ekim

12.000,00 YTL

2009/Mart

12.000,00 YTL

2008/Kasım

Tahsil edilmiş

2009/Nisan

12.000,00 YTL

KALAN BORÇ

48.000,00 YTL

 

Sözkonusu işverenin, 2008 ve 2009 takvim yıllarının her birinde üçten fazla taksit ihlali yapmamış olması nedeniyle, ödeme vadesi geçmiş taksitlerinin tümünü son taksit ayı olan 2009/Nisan ayını takip eden 2009/Mayıs ayı içinde DİPS + 1 ile ödemesi halinde geçici 24. madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

1.5- Kapsama Giren Borçları İlgili Kanunlar Gereği Tecil ve Taksitlendirilmiş veya Yapılandırılmış Olan Borçluların Geçici 24. Madde Kapsamına Alınmasının Usul ve Esasları

Geçici 24. madde kapsamına giren borçları ilgili kanunlar gereği tecil ve taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri başvuruda bulunulan tarih itibariyle devam etmekte olan borçluların, başvuru süresi içinde taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak, kapsama giren borçlarının geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitle ödeneceğini başvuru formunda beyan etmeleri halinde, taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ilgili kanunlara göre yapılmış olan ödemeler 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edildikten sonra, kapsama giren kalan borçları, geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Bu borçluların, geçici 24. maddeye istinaden yaptıkları başvuruda, taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozulmasına ilişkin beyanda bulunmamaları halinde, taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozulmayacaktır. Bu durumda sadece, geçici 24. madde kapsamına giren diğer borçları peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Örnek 1- 2001/Temmuz ila 2008/Mart ayları arasında bazı aylarda sigorta prim borcu bulunan (A) Limited Şirketinin 2001/Temmuz ila 2005/Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçlarının 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırıldığı, yeniden yapılandırılan borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin geçici 24. maddeye göre başvuruda bulunulan tarih itibariyle devam ettiği ve başvuru sırasında yapılandırma işlemlerinin bozulmasına ilişkin bildirimde bulunmadığı varsayıldığında işverenin yapılandırma işleminin bozulması yönünde beyanının olmaması nedeniyle, yeniden yapılandırma işlemi bozulmayacak, yalnızca 2005/Mart ila 2008/Mart aylarına ilişkin borçları geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Örnek 2- 2002/Kasım ila 2008/Mart ayları arasında bazı aylarda sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borcu bulunan (D) gerçek kişisinin 2002/Kasım ila 2005/Şubat ayları arasındaki döneme ilişkin sigorta prim borçlarının, 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırıldığı, yeniden yapılandırılan borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin geçici 24. maddeye göre başvuruda bulunulan tarih itibariyle devam ettiği ve başvuru sırasında yapılandırma işleminin bozulmasına ilişkin bildirimde bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu işverenin yapılandırma işlemi devam etmekle birlikte, yapılandırma işleminin bozulması yönünde beyanının olması nedeniyle, yeniden yapılandırma işlemi bozularak, daha önce ödemiş olduğu tutarlar, 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edildikten sonra, kapsama giren kalan borçlar, geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunmuş olan borçluların, ilgili kanunlar gereği taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçları bulunmakla birlikte, taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle bozulmasının gerektiği durumlarda, geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitle ödenecek olan tutarın hesaplanabilmesi için, taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozulması gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesine göre 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde, yeniden yapılandırma haklarını 30.6.2008 tarihine kadar kaybetmiş olanların, 28.7.2008 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları halinde bozulmuş olan yapılandırma işlemleri ihya edilebilecektir. Dolayısıyla, geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru sırasında, bozulmuş olan yapılandırma işleminin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde daha önce bozulmuş olan yapılandırma işlemi ihya edilecek olup, geçici 24. madde kapsamına giren borçlar ise anılan maddeye göre peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Örnek 3- 2000/Mayıs ila 2008/Mart ayları arasında bazı aylarda sigorta prim borcu bulunan (B) Limited Şirketinin, 2000/Mayıs ila 2005/Şubat aylarına ilişkin borçlarının 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırıldığı, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle yapılandırma işleminin bozulduğu ve sözkonusu işverenin geçici 24. maddeye istinaden yapmış olduğu yazılı başvuruda, 5458 sayılı Kanun gereği bozulmuş olan yapılandırma işleminin ihya edilmesini de talep ettiği varsayıldığında, 2000/Mayıs ila 2005/Şubat ayları arasındaki döneme ilişkin borçlar 5458 sayılı Kanunun 1. maddesine göre yeniden yapılandırılarak geçici 23. maddeye göre ihya edilecek, aynı işverenin 2005/Mart ila 2008/Mart ayları arasındaki döneme ilişkin borçlar ise geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitle ödenebilecektir.

1.6- Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Belediyelere ait Şirketlerin Başvuruda Bulunmaları Halinde Yapılacak işlemler

10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi, mülga 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7. maddesi ve 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddeleri uyarınca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait olan şirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle Kurumumuza olan ve Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanan borçları, geçici 24. madde kapsamı dışında tutulmuştur.

Buna göre, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyeler, bağlı kuruluşlar ve bunlara ait şirketlerin geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, uzlaşılmış olanlar hariç geçici 24. madde kapsamına giren borçları anılan maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Örnek 1- 2002/Temmuz ila 2008/Mart ayları arasındaki döneme ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarından, 2002/Temmuz ila 2004/Ekim ayları arasındaki döneme ilişkin borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan (K) Belediyesinin, geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını taksitle ödemek için işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu Belediyenin 2004/Ekim ve önceki dönemlere ilişkin borçları için uzlaşmaya varılmış olduğundan, Belediyenin yalnızca 2004/Kasım ila 2008/Mart ayları arasındaki döneme ilişkin borçları geçici 24. madde kapsamına dahil edilecektir.

1.7.2005 tarihli ve 16-346 Ek sayılı Genelgede, uzlaşma kapsamına, vade tarihi 31.12.2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenle sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi bildirge muhteviyatı borçlarda en son 15.10.2004-14.11.2004 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör işverenleri gibi takvim ayına göre düzenlenip veriliyor olması halinde ise, en son 2004/Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların dahil edilebileceği ve uzlaşma kapsamına alınan borçların, her bir işyeri ve her bir borç türü için SSK Tablo 2a’ya ayrı ayrı kaydedileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerin, gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde kapsama alınmamış gerekse uzlaşma kapsamı dışındaki dönemlere ait olan borçları, geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Örnek 2- (A) Belediyesinin, uzlaşma kapsamına giren 2000/Mayıs ila 2004/Ekim ayları arasındaki döneme ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları, Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, 2003/Aralık ayı için ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek Kuruma verdiği, diğer taraftan geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını ödemek başvuruda bulunduğu varsayıldığında, anılan Belediyenin uzlaşma kapsamı dışında kalan 2004/Kasım ila 2008/Mart ayına ilişkin borçlarının yanı sıra 2003/Aralık ayına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçları da geçici 24. madde kapsamına dahil edilecektir.

Uzlaşma Komisyonu tarafından karara bağlanarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve muhtelif tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanan bazı belediyelerin borç tabloları ile Kurumumuzca ilgili belediyelere verilen borç tabloları arasında bulunan farklılıklar, gerek Uzlaşma Komisyonu tarafından maddi hataların düzeltilmesi, gerekse ünitelerimizle ilgili belediyeler arasında mutabakatın sağlanması ile giderilmiştir. Borç tabloları düzeltilen ve Uzlaşma Komisyonu tarafından karara bağlanarak 2007/11933 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan belediyelerin listesi ve düzeltme tabloları 18.4.2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine istinaden başvuruda bulunan belediyelerin, uzlaşma kapsamındaki borç tutarlarının tespiti yapılırken, ilgili belediye ile ünitelerimiz tarafından mutabakata varılan ve Uzlaşma Komisyonu tarafından karara bağlanarak 18.4.2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan borç tablolarının esas alınması gerekmekte olduğundan, Kurumumuza borcu bulunan ve borç tabloları düzeltilen belediyelerin isimleri ünitelerimize ayrıca bildirilecek olup, bu belediyelerin uzlaşma kapsamında bulunmayan borçları, Kanunun geçici 24. maddesine istinaden peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, geçici 24. maddenin dokuzuncu fıkrasına göre, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların kapsama giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6. maddesi kapsamına giren borçları için ilgili kanunlar gereğince yapılan ve ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından aktarılan kesintilerin taksit tutarlarına mahsup edileceği, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmediği durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamının, kesinti tutarlarının aylık taksit tutarlarını tam olarak karşılamadığı durumlarda ise bakiye taksit tutarlarının borçlularca ödeneceği öngörülmüştür.

Buna göre, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve Kurumumuzca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili gereken borçları için ilgisine göre Maliye Bakanlığı/İller Bankasından aktarılan kesinti tutarları, aylık taksit tutarlarına mahsup edilecek ve bakiye taksit tutarları ilgili büyükşehir belediyeleri/belediyeler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ödenecektir. Maliye Bakanlığı/İller Bankasından kesinti yapılmadığı durumlarda ise taksit tutarlarının tamamı ilgili belediyeler veya bağlı kuruluşlar tarafından ödenecektir.

Maliye Bakanlığı/İller Bankasınca, uzlaşma kapsamına giren borçlar için yapılan kesintiler ile 5216 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ve 5393 sayılı Kanunun geçici 6. maddesine istinaden yapılan kesintiler, Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine ayrı ayrı bildirilmekte olup sözkonusu kesintilerden yalnızca 5216 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ile 5393 sayılı Kanunun geçici 6. maddesine göre yapılan kesintiler geçici 24. maddeye göre oluşturulan aylık taksitlere mahsup edilecektir. Dolayısıyla, uzlaşma kapsamına giren borçlar için yapılan kesinti tutarları, geçici 24. maddeye göre oluşturulan taksit tutarlarına mahsup edilemeyeceğinden, uygulamada Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından aktarılan paraların niteliğine azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

Örnek 3- (A) Belediyesinin geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla 10.6.2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat ettiği, kapsama giren borçlarına ilişkin aylık taksit tutarlarının 15.000,00 YTL olduğu, sözkonusu Belediye adına 2008/Temmuz ayında İller Bankasından Uzlaşma kapsamına giren borçlar için 10.000,00 YTL, 5393 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi kapsamına giren borçları için 3.000,00 YTL kesinti yapılarak ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne aktarıldığı varsayıldığında, 10.000,00 YTL tutarındaki kesinti uzlaşma kapsamına giren borçlara, 3.000,00 YTL tutarındaki kesinti geçici 24. maddeye göre ödenmesi gereken aylık taksit tutarına mahsup edilecek, bakiye 12.000,00 YTL tutarındaki taksit ise Belediye tarafından ödenecektir.

1.7- 5350 ve 5615 Sayılı Kanunlar Gereği Tahakkuk Etmiş Sigorta Prim Borçları

Bilindiği üzere, 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesi değiştirilmiş ve işveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmiş olması ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olmasının şart olduğu, anılan maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Kurumumuza yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının işverenden tahsil edileceği öngörülmüştür.

Buna göre, işverenlerin/aracıların 5350 ve 5615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerini ödememiş veya eksik ödemiş olmaları halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken borç aslı, gecikme cezası ve gecikme zammının yanı sıra Hazine tarafından karşılanması gereken borç aslına isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammını da ödemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmuş olan borçluların, 5350 veya 5615 sayılı Kanunlara istinaden tahakkuk etmiş borçlarının da bulunması halinde, işveren ve Hazine hisselerine isabet eden sigorta primi borç asıllarına, başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplandıktan sonra bulunan gecikme cezası ve gecikme zammından peşin veya taksitle ödeme talebine bakılarak gerekli terkin yapılacak, kalan gecikme cezası ve gecikme zammı işveren hissesi sigorta primi borç aslına ilave edilmek suretiyle peşin ödemeye veya taksitlendirmeye esas borç hesaplanacaktır.

Örnek - Erzincan ilinde faaliyet gösteren (B) Limited Şirketinin, asgari ücret üzerinden çalıştırdığı sigortalıların yer aldığı 2008/Ocak ayına ilişkin 10.000,00 YTL tutarındaki aylık prim ve hizmet belgesini “0/5615 sayılı Kanun” türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde internet üzerinden Kurumumuza gönderdiği ve sözkonusu prim belgesinden dolayı;

1.400,00 YTL işveren tarafından ödenecek tutar,

1.950,00 YTL Hazinece karşılanacak olan tutar,

tahakkuk ettiği ve bahse konu işverenin sözkonusu borcunu geçici 24. maddeye istinaden peşin ödemek amacıyla 18/6/2008 tarihinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurduğu varsayıldığında,

1.400,00 YTL + 1.950,00 YTL = 3.350,00 YTL borç aslı üzerinden 506 sayılı Kanunun 80. maddesine istinaden 30.6.2008 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplandıktan sonra, bulunan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının % 15’i işveren tarafından ödenecek olan borç aslına (1.400,00 YTL’ye) ilave edilmek suretiyle peşin ödemeye esas tutar hesaplanmış olacaktır.

1.8- İhale Konusu ve Özel Bina İnşaatı İşyerlerine İlişkin Fark İşçilik Üzerinden Tahakkuk Eden Borçlar

31/3/2008 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu ve özel bina inşaatı işyerlerinden, Kurumca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan fark işçilik üzerinden hesaplanan borçlar da, 30.6.2008 tarihine kadar müracaat edilmiş olması kaydıyla 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamına girmektedir.

Buna göre, 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olmasına rağmen fark işçilik üzerinden hesaplanan tutarın ödeneceğine dair 30.6.2008 tarihine kadar başvurulmaması durumunda ya da 1.4.2008 tarihinden sonra bitirilen özel bina inşaatı veya ihale konusu işlerden kaynaklanan fark işçilik üzerinden hesaplanan borçlar için geçici 24. maddeye istinaden ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Özel bina inşaatlarının, 31.3.2008 veya önceki bir tarihte bitirildiğinin özellikle 15.5.2008 ile 30.6.2008 tarihleri arasında beyan edilmesi halinde, işe başlama ve bitiş tarihleri, yapının yüz ölçümü ve niteliği dikkate alındığında bitirilip bitirilemeyeceği ya da bitiriliş tarihi konusunda ünitelerimizce tereddüte düşülmesi durumunda, 16-318 Ek sayılı Genelgenin ilgili hükümleri dikkate alınarak öncelikle işverenlerden işin bitiş tarihlerinin resmi nitelikteki belgelerle kanıtlaması istenilecek, resmi belgeler ile kanıtlanamadığı takdirde, inşaatın bitiş tarihi Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları vasıtasıyla ve ivedilikle tespit edilecektir.

Öte yandan, 31.3.2008 ve öncesinde bitirilmiş olan özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerle ilgili olarak fark işçilik üzerinden hesaplanan borçların geçici 24. madde kapsamına dahil edilebilmesi için, 30.6.2008 tarihine kadar müracaat edilmiş olması şart olduğundan, 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan ihale konusu işler ve özel bina inşaatları ile ilgili olarak fark işçilik üzerinden hesaplanan borç tutarının ödeneceğine dair daha önce taahhütname verilmemiş ise, sözkonusu taahhütnamenin en geç 30.6.2008 tarihine kadar başvuru formu ile birlikte verilmesi gerekmektedir.

Borçluların fark işçilikten kaynaklanan borçlarını ve varsa aynı borç türündeki diğer borçlarını ödemek için geçici 24. maddeye göre yasal süresi içinde peşin veya taksitle ödemede bulunmak üzere başvuruda bulunmuş olmalarına karşın, fark işçilik tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak, ihale makamlarından istenilen bilgi ve belgelerin Kuruma geç intikal etmesinden veya asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespit edilmesinin ya da fark işçilik tutarının tespiti için müfettiş incelemesinin istenilmiş olması nedeniyle, peşin ödeme seçeneğinin seçilmiş olduğu durumlarda ödemenin yapılması gereken bir aylık sürenin bitiminden sonra; taksitle ödeme talebinde bulunulmuş olması halinde, taksit ihlaline neden olunduktan sonra; hesaplamanın yapılabildiği durumlarda, geçici 24. maddeye göre ödeme yapabilmek için son müracaat tarihi olan 28.7.2008 tarihinden önce sözkonusu işverenlerin müracaatlarını yenilemelerinin sağlanmasına çalışılacak, bunun mümkün olamaması durumunda, sözü edilen borçluların, geçici 24. madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapmış oldukları sözkonusu başvurularını, 28.7.2008 tarihinde yapmış oldukları kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Örnek 1- 18.2.2008 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işin fark işçilik üzerinden hesaplanan borcun müfettiş incelemesi istenilmeksizin ödeneceğine dair taahhütnamenin geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru formu ile birlikte 5.6.2008 tarihinde Kurumumuza elden verildiği, ancak fark işçilik tutarının hesaplanması amacıyla gerekli olan bilgi ve belgenin ihale makamından 4.8.2008 tarihinde Kurumumuza intikal ettiği ve fark işçilik borcunun işverene tebliğ edildiği tarihin 11.8.2008 olduğu varsayıldığında, fark işçilik borcunun işverene tebliğ edildiği tarih, son başvuru tarihinden sonra olduğu için geçici 24. maddeye göre müracaat edilen tarih son başvuru tarihi olan 28/7/2008 olarak kabul edilecektir.

Örnek 2- 10.3.2008 tarihinde bitirilmiş olan özel bina inşaatı işi işyeri ile ilgili fark işçilik üzerinden tahakkuk eden borcun müfettiş incelemesi yapılmak suretiyle tespit edilmesine dair dilekçenin geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru formu ile birlikte 3.6.2008 tarihinde Kurumumuza verildiği ve hesaplanan fark işçiliğe ilişkin borcun, müfettiş incelemesi yapılmasının ardından 10.7.2008 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, sözkonusu borcun tebliğ edildiği tarih geçici 24. maddeye göre son başvuru tarihinden önce olduğu için geçici 24. maddeye göre yapılan başvuru tarihi 10.7.2008 olarak kabul edilecektir.

Geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvurular üzerine, fark işçilik üzerinden hesaplanan borçlarının kapsama dahil edilmesinin ve fark işçilik üzerinden hesaplanan tutarın hesaplanması amacıyla ihale makamlarından bilgi ve belge istenilmesinin veya asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespit edilmesinin ya da fark işçilik tutarının tespiti için müfettiş incelemesine sevk edilmesinin gerektiği durumlarda, gerekli işlemlere ivedilikle başlanılacak ve yapılan yazışmaların üzerine “Geçici 24. maddeye istinaden başvuru talebi olduğundan öncelikle cevaplandırılması” şeklinde şerh düşülecektir.

31.3.2008 ve öncesinde bitirilmiş olan özel bina inşaatı ve ihale konusu işyeri işverenlerince, 30.6.2008 tarihine kadar ön değerlendirme, araştırma veya tespit yapılması hususunda müracaatta bulunulmamış olmasına rağmen, geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunulmuş olması ve ön değerlendirme, araştırma veya tespit için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin veya tespite ilişkin raporun hazır olması halinde, fark işçilik tutarının tespiti ile ilgili müracaatın olup olmadığı üzerinde durulmaksızın ön değerlendirme, araştırma veya tespit işlemi yapılarak fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçlar da kapsama dahil edilecektir.

Daha önce 16-118 veya 16-318 Ek sayılı Genelgelere göre yapılmış olan ön değerlendirme ve araştırma işlemi sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığının anlaşılması üzerine, fark işçilik tutarının tespiti için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmiş olan özel bina inşaatı ve ihale konusu işyeri işverenlerince, Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüklerine ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda Kurumumuza eksik bildirilmiş olan fark işçilik tutarı üzerinden bulunacak borçların müfettiş incelemesi yapılmaksızın ödeneceğine dair taahhütname verilmesi, müfettişçe asgari işçilik miktarının tespiti işlemine başlanılmamış olması ve bu durumun ilgili grup başkanlığının yazısı ile teyit edilmesi koşuluyla, bu nitelikteki işyerlerinden dolayı ünitelerimizce yapılacak ön değerlendirme veya araştırma işleminin sonucuna göre hesaplanacak fark işçilik tutarları da geçici 24. madde kapsamına dahil edilecektir.

1.9- İdari Para Cezası Borçları

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamına; 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin olan (2008/Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgesine uygulanan idari para cezaları dahil) ve başvuru tarihine kadar tebellüğ edilmiş ve bu suretle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları girmektedir. Başvuru işlemleri sırasında, 2008/Mart ve önceki ay/dönemlere ilişkin olup da çeşitli nedenlerle tebliğ edilememiş olan idari para cezası borçları, elden tebliğ edilecektir.

Örnek 1- Geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını peşin ödemek amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 21.7.2008 tarihinde müracaat etmiş olan (A) gerçek kişisi, müracaat tarihi olan 21.7.2008 ve öncesinde tebellüğ etmiş olduğu idari para cezalarından 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin olanlarını anılan maddeye göre peşin olarak ödeyebilecektir.

Örnek 2- Kapsama giren borçlarını geçici 24. maddeye göre taksitle ödemek amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 9.6.2008 tarihinde müracaat etmiş olan (B) gerçek kişisi, müracaat tarihi olan 9.6.2008 ve öncesinde tebellüğ etmiş olduğu idari para cezalarından 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin olanlarını anılan maddeye göre taksitler halinde ödeyebilecektir.

1.10- Aracı (Taşeron/Alt İşveren) Borçları

506 sayılı Kanunun 87. maddesine göre, aracıların (taşeronların/alt işverenlerin) Kurumumuza olan borçlarından, aracı ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, aracısı bulunan işverenlerin geçici 24. maddeye istinaden kapsama giren borçlarını peşin veya taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kendi borçlarının yanı sıra aracılarının borçlarını da peşin veya taksitle ödeyeceklerdir.

Geçici 24. maddeye istinaden asıl işveren tarafından yapılacak başvuru sırasında, aracı borçları da varsa, asıl işverenden daha sonraki bir tarihte geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair aracılarından alınmış bir örneği Ek:7’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenecektir.

Buna karşın, aracının kendi borcu için geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunması halinde, asıl işverenin başvurusu da yok ise, başvuruda bulunan aracının kapsama giren borcu geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden bir örneği Ek:8’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi aracıdan istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, aracılar tarafından yapılan başvurular üzerine (asıl işveren başvuruda bulunmadan) aracının kendi borcunu peşin olarak ödemesi ya da asıl işveren tarafından yapılan başvuru üzerine (aracılar tarafından başvuruda bulunulmadan) asıl işverenin kendi borcu ile birlikte aracıların borçlarını ödemesi kaydıyla Ek:7 ve Ek:8 deki taahhütnamelerin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

1.11- İşyerini Devir Eden İşverenlerin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Limited Şirket Ortaklarının Sorumlu Oldukları Borçlar

506 sayılı Kanunun 82. maddesine göre, sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin Kurumumuza olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından aynı zamanda yeni işveren de müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müteselsilen sorumlu olmakla birlikte, işyerini devreden işveren de, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumlu bulunmaktadır.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, eski işverenin borçları da kapsama dahil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, devir tarihinden önceki dönemlere ilişkin borçları için geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre;

- Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzey yönetici veya yetkilileri, Kurumumuza karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır. Bu nedenle, üst düzey yöneticilerinin/mesul muhasip, sayman/limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları tutarlara ilişkin borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Gerek üst düzey yöneticilerin, gerek mesul muhasip, sayman, gerek şirket ortaklarının, gerekse işyerini devir eden işverenlerin sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, sözkonusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

1.12- Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar

Geçici 24. madde kapsamına giren ve erteleme süresi, geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru tarihinden önce sona ermiş olan borçlara yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten (erteleme süresinin başlayıp-bittiği süreler hariç olmak üzere), geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar, 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammından gerekli terkin yapılmak suretiyle, peşin veya taksitler halinde ödenecek olan tutar hesaplanacaktır.

Geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvuru tarihinde, henüz erteleme süresi sona ermemiş borçların bulunması halinde, sözkonusu borçların anılan maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için borçluların bakiye erteleme süresinden feragat ettiklerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaları şarttır.

Bu nedenle, bu durumda olan borçlulardan başvuru formu ile birlikte bakiye erteleme süresinden feragat ettiklerine dair örneği Ek:9’da yer alan yazılı taahhütname alınacaktır.

Örnek- 17.12.2007 tarihinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle mevcut sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde tahakkuk etmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları 17.12.2008 tarihine kadar ertelenmiş olan (D) gerçek kişisinin, geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını 24 eşit taksitte ödemek amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 9.7.2008 tarihinde müracaat ettiği varsayıldığında, geçici 24. maddeye istinaden yapılan müracaat tarihi itibariyle, yangın felaketi nedeniyle ödeme süresi bir yıl ertelenmiş olan borçların erteleme süresi sona ermediğinden, sözkonusu işverenin geçici 24. madde uygulamasından istifade edebilmesi için, başvuru tarihinden sonraki (10.7.2008) bakiye erteleme süresinden feragat ettiğine ilişkin taahhütname ile birlikte müracaat etmesi icap etmektedir. Bu durumda daha önce sisteme 17.12.2008 olarak kaydedilmiş erteleme bitiş tarihi, ilgili ünite personeli tarafından 9.7.2008 olarak değiştirilecektir.

1.13- Sigorta Primleri ve İcra Servislerince Yapılacak İşlemler

Geçici 24. maddeye istinaden yapılan başvurular üzerine, başvuru formları Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecektir. Bu durumda ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerleri (mahiyet kodu 4 ile başlayan işyerleri) hariç,

- Başvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş ve icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş ise, başvuru formları, İcra Takip, Haciz ve Satış Servislerine, icra servisleri yeniden yapılandırılan ünitelerimizde ise İcra Takip ve Haciz Servisine (Sigorta Primleri Servislerince, dönüşüm sonrası dönemlere ilişkin borçlar kontrol edilerek varsa yapılması gereken aktarma işlemleri yapılacak, dönüşüm öncesi döneme ait olup icraya intikal ettirilmemiş borçların ise dönemleri ve borç aslı tutarları başvuru formu ekine ilave edilecek dahili yazı ile ilgili servise) gönderilecek olup, peşin ödemeye ve taksitlendirmeye ilişkin işlemler İcra Servislerince,

- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun bulunmaması halinde peşin ödemeye ve taksitlendirmeye ilişkin işlemler Sigorta Primleri Servislerince,

yapılacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, Sigorta Primleri Servisleri ile İcra Servislerinin iş yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için Ünite Amirince gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Diğer taraftan, Sigorta Primleri Servislerince, başvuruda bulunan işverenlerin başvuru formlarının icra servislerine intikali sırasında ödeme emri düzenlenmeyecektir.

Geçici 23 ve 24. madde hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların bu maddeler kapsamına giren borçları için daha önce yapılmış olan masraflar taksitlendirilen tutara dahil edilmediğinden, bu nitelikteki borçlar cari usul ve esaslara 2öre tahsil edilecektir.

İhale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerine ilişkin işlemler ise borcun icra servisine intikal ettirilmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın Sigorta Primleri Servislerince yapılacaktır.

1.14- Borçlularca Peşin Ödemeye veya Taksitlendirmeye Esas Borçlarının Hesaplanabilmesi

Borçlularca, geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunmadan önce, kapsama giren borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammından, peşin ödeme talebinde bulunulması durumunda ne kadar; taksit talebinde bulunulması durumunda ne kadar; terkin yapılacağının öğrenilmek istenilmesi halinde, kapsama giren borçların ay/dönemler ve borç asılları da biliniyor ise, http://www.sgk.2ov.tr adresi işaretlenmek suretiyle erişilen siteden, sırasıyla “SSK”, “Sigorta”, “İşveren” ve “Gecikme Zammı Hesaplama” bölümü işaretlenmek suretiyle erişilen program vasıtasıyla, kapsama giren borç asıllarına 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre ne kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettiğinin hesaplanması mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının;

- % 15’i borç aslına ilave edildiğinde, peşin ödemeye esas borç tutarı,

- % 45’i borç aslına ilave edildiğinde, 2 ila 12 aya kadar olan taksitlendirmeye esas borç tutarı,

- % 70’i borç aslına ilave edildiğinde, 13 ila 24 aya kadar olan taksitlendirmeye esas borç tutarı,

hesaplanabilecektir.

1.15- Peşin veya Taksitler Halinde Yapılacak Ödemelerin Yeri ve Şekli

Geçici 24. maddeye göre hesaplanan ve taksitler halinde ödenecek olan tutarlar, anlaşmalı bankalar vasıtasıyla tahsil edilebilecektir. Ancak, konuyla ilgili tahsilat programlarının hazırlanmasına kadar geçecek olan süre içinde, tahsilat işlemleri Kurumumuz veznesinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, peşin ödemeye esas tutarların veya aylık taksitlerin, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğü dışındaki Müdürlüklerimiz kanalıyla ödenecek olması halinde, ödeme planına bakılarak, varsa ödeme vadesi geçmiş taksitlere DİBS+1 faizi hesaplanacak ve düzenlenecek olan ihbarlı kasa tahsil fişlerine;

- İşverenin adı-soyadı/unvanı,

- İşyerinin sicil numarası,

- Borcun türü,

- Ödemenin geçici 24. maddeye istinaden yapıldığı,

- Ödemenin peşin veya aylık taksite ilişkin olduğu,

- Taksite ilişkin olması halinde hangi taksite ait olduğu,

mutlaka yazılacak ve sözkonusu tahsilatlar, ilgili üniteye ivedilikle aktarılarak, ünitece müfredat kartlarına işlenecektir.

Peşin ödemeye esas tutarların veya aylık taksit tutarlarının PTT kanalıyla havale yapılmak suretiyle de ödenmesi mümkün olduğundan, havale emrinin, “Alıcı Adı-Soyadı! Adresi/Çek Hesap Numarası” bölümüne işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğünün adı, “Gönderici Notu” bölümüne ise, yukarıda belirtilen bilgiler açık bir şekilde yazılacaktır.

Geçici 24. maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenecek olan tutarların, KDV iade alacağından veya ihracat iade alacağından mahsup edilmek suretiyle de ödenmesi mümkündür. Ancak, bu durumda, peşin ödemeye esas tutarların veya aylık taksit tutarlarının ödeme vadesi içinde Kurumumuz hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Örnek 1- (A) işverenin geçici 24. madde kapsamına giren ve 12 ay süre ile taksitlendirilen prim borcunun ilk dört ayına ilişkin taksitlerinin düzenli olarak ödenmesini müteakip beşinci taksitinin KDV iade alacağından mahsubunu talep etmesi üzerine, ilgili vergi dairesince beşinci taksit tutarını karşılayacak tutardaki KDV iade alacağının beşinci taksitin ödenmesi gereken ay içerisinde Kurumumuz hesaplarına aktarılması durumunda sözü geçen beşinci taksit tutarının süresinde ödendiği kabul edilecektir.

2- İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN

2.1- Kapsam

5763 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. maddede, 506 sayılı Kanunun 85. maddesine göre isteğe bağlı sigortalıların 2003/Mayıs ila 2008/Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları ile 86. maddesine göre topluluk sigortasına tabi olanların 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçların 27.5.2008 tarihini takip eden iki ay içinde (28.7.2008 tarihine kadar) başvurmaları durumunda, borçların peşin veya yirmi dört aya kadar eşit taksitler halinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

a) İsteğe bağlı sigortalılığı halen devam edenlerle, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, sigortalılığın istekle sona erdirilmesi ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin. 2003/Mayıs ila 2008/Mart ayları arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları,

b) 506 sayılı Kanunun 86. maddesine göre topluluk sigortasına tabi olan avukat ve noterlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları,

geçici 24. madde kapsamına girmektedir.

2.2- Başvuru Süresi ve Şekli

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesinden yararlanacak sigortalıların en son topluluk ya da isteğe bağlı sigorta primini ödedikleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne 27.5.2008 tarihinden 28.7.2008 tarihine kadar (28.7.2008 tarihi dahil) isteğe bağlı sigortalılar için örneği Ek:4’de, topluluk sigortasına tabi olanlar için ise örneği Ek:5’de yer alan başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.3- Uygulamanın Usul ve Esasları

İsteğe bağlı veya topluluk sigortasına tabi olan sigortalılarca, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine istinaden yapılan müracaatlar üzerine, kapsama giren borçlara, başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar 506 sayılı Kanunun 80. maddesine göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.

Kapsama giren borç aslının ve borç aslına isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanmasının ardından,

a) Peşin ödeme yolunu tercih eden sigortalıların, borç aslının tamamı ile birlikte gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının %15 ini,

b) Taksitle ödeme yolunu tercih eden sigortalıların ise, borç aslının tamamı ile birlikte gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının;

- 2 ila 12 ay arasında olan taksitlendirmelerde % 45’ini,

- 13 ila 24 ay arasında taksitlendirmelerde ise, % 70’ini,

ödemeleri halinde, kalan gecikme cezası ve gecikme zammı terkin edilecektir.

Peşin ödeme yolunu tercih eden sigortalıların, peşin ödemeye esas tutarlarını başvuruda bulundukları tarihi takip eden bir ay içinde ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 1- (D) Topluluk sigortalısının geçici 24. madde kapsamına giren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin borçlarını peşin ödemek amacıyla, 27.5.2008 tarihinde prim ödediği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Topluluk Sigortası Primi Borç Aslı

31.05.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

31.05.2008 İtibariyle Toplam Borç Tutarı (2+3)

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin (%85) (3) x % 85

Peşin Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 15

Peşin Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2007/10

146,25

26,54

172,79

22,56

3,98

150,23

2007/12

146,25

22,23

168,48

18,90

3,33

149,58

2008/01

152,10

20,94

173,04

17,80

3,14

155,24

2008/03

152,10

6,77

158,87

5,75

1,02

153,12

Toplam

596,70

76,48

673,18

65,01

11,47

608,17

 

Sözkonusu sigortalı, 596,70 YTL tutarındaki prim aslını ve 31.5.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 76,48 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının %15’i olan 11,47 YTL (596,70 ÷ 11,47) olmak üzere toplam 608,17 YTL’yi 28.6.2008 tarihine kadar ödemesi gerekirken bu tarihin hafta tatiline denk gelmesi nedeniyle tatili izleyen ilk iş günü olan 30.6.2008 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 85’i (65,01 YTL) terkin edilecektir.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, aylık taksit tutarı; taksitlendirmeye esas tutarın, talep edilen taksit süresine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İlk taksit ödeme yükümlülüğü ise, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlatılacaktır.

Örnek 2- (1) nolu örnekteki sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin borcu için 8 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunduğu varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Topluluk Sigortası Primi Borç Aslı

31.05.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

31.05.2008 İtibariyle Toplam Borç Tutarı (2+3)

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin % (55) (3) x % 55

8 Taksitle Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 45

8 Taksitle Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2007/10

146,25

26,54

172,79

14,60

11,94

158,19

2007/12

146,25

22,23

168,48

12,23

10,00

156,25

2008/01

152,10

20,94

173,04

11,52

9,42

161,52

2008/03

152,10

6,77

158,87

3,72

3,05

155,15

Toplam

596,70

76,48

673,18

42,07

34,41

631,11

 

Sözkonusu sigortalı, 596,70 YTL tutarındaki prim aslını ve 31.5.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 76,48 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının %45’i olan 34,41 YTL (596,70 + 34,41) olmak üzere toplam 631,11 YTL’yi 8 taksitle ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 55 ‘i (42,07 YTL) terkin edilecektir.

Örnek 3- (1) nolu örnekteki sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin borcu için 13 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunduğu varsayıldığında,

 

Dönem / Ay

Topluluk Sigortası Primi Borç Aslı

31.05.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

31.05.2008 İtibariyle Mevcut G. Cez. + G.Z. Toplamı

G.Cez. + G.Z.’dan Yapılacak Terkin % (30) (3) x % 30

13 Taksitle Ödenecek G. Cez. + G.Z.Tutarı (3) x % 70

13 Taksitle Ödenecek Toplam Tutar (2+6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2007/10

146,25

26,54

172,79

7,96

18,58

164,83

2007/12

146,25

22,23

168,48

6,67

15,56

161,81

2008/Ol

152,10

20,94

173,04

6,28

14,66

166,76

2008/03

152,10

6,77

158,87

2,03

4,74

156,84

Toplam

596,70

76,48

673,18

22,94

53,54

650,24

 

Sözkonusu sigortalı, 596,70 YTL tutarındaki prim aslını ve 31.5.2008 tarihi itibariyle hesaplanan 76,48 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının % 70’i olan 53,54 YTL (596,70 + 53,54) olmak üzere toplam 650,24 YTL’yi 13 ayda eşit taksitlerle ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının % 30’u (22,94 YTL) terkin edilecektir.

Örnek 4- Borçların peşin ödeneceğine ilişkin başvurunun 10.7.2008 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, son ödeme tarihi 11.8.2008 olacaktır.

Peşin ödemeye esas tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonuna kadar defaten veya kısım kısım ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Geçici 24. maddeye istinaden kapsama giren borçlarını peşin veya taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan,

- İsteğe bağlı sigortalıların işlemleri, “5763 Yapılandırma İşlemleri” menüsünden,

- Topluluk sigortasına tabi sigortalıların işlemleri ise “5763 Topluluk Yapılandırma” programından yapılacaktır.

Topluluk sigortasına tabi olan sigortalıların 1 987/Ekim ayından önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin borçları varsa, bu borçlara ilişkin gecikme zammı kullanıcı tarafından manuel hesaplanarak ilgili menüden aktarılacaktır.

İsteğe bağlı ve topluluk sigortalıları, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri halinde taksitlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların, aylık taksit tutarlarını ilişkin olduğu ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödemeleri gerekmekte olup, ödemenin yapıldığı tarihte gecikme faizi aylık olarak hesaplanacaktır.

Aylık taksitlere ilişkin ödeme yükümlülüğünün bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi veya bir takvim yılında üçten fazla olmamak kaydıyla ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, geçici 24. maddede öngörülen taksitlendirme hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Kapsama giren borçları 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılan ya da geçici 23. maddeye istinaden yeniden yapılandırma hakları ihya edilen sigortalıların Kuruma müracaat etmeleri halinde, 5458 sayılı Kanun kapsamına girmeyip, geçici 24. madde kapsamına giren;

a) İsteğe bağlı sigortalılığı halen devam edenlerle, 2005/Mart ayından sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlaması veya sigortalılık niteliğinin talebe istinaden sona erdirilmesi ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 2005/Mart ila 2008/Mart ayları arasındaki isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları,

b) Topluluk sigortasına tabi olan avukat ve noterlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden 2005/Mart ila 2008/Mart ayları arasındaki prim borçları,

geçici 24. maddeye istinaden peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere Kurumumuzla topluluk sigortası yönünden sözleşme yapmak suretiyle Türk işçisi götüren Türk işverenlerin prim borçları, işveren borçlarının yapılandırılmasındaki usul ve esaslara göre değerlendirilecektir.

İhya ve yapılandırma işlemlerine ilişkin kılavuzlar, http:/sgknet/Duyurular bölümünde yer alacaktır.

3- SOSYAL YARDIM ZAMMI ALACAKLARI YÖNÜNDEN PEŞİN VE TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ

31.12.2004 tarihine kadar sosyal yardım zammına ilişkin gecikme zammı, program vasıtasıyla hesap edilmiş ve muhasebe kayıtlarında tahakkuk etmiş olarak tutulduğundan, bu döneme ilişkin sosyal yardım zamlarına bu tarihten sonraki gecikme zammının bilgisayar vasıtasıyla ayrıca hesaplanarak ilave edilmesi gerekmektedir. 31.12.2004 tarihinden sonrasına ait olan sosyal yardım zamlarının ise dönem esasına göre gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanarak sosyal yardım zammının ilave edilmesi suretiyle terkin edilecek tutar bulunacaktır.

Bu şekilde bulunacak olan tutarın, Kanunun geçici 24. maddesine ilişkin talep dikkate alınarak bu genelgenin “II-A- 1- SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ, İDARİ PARA CEZALARI YÖNÜNDEN” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Öte yandan, anaparasının tamamı tahsil edilmiş olmakla birlikte sadece gecikme zammı kalmış olan sosyal yardım zammı borçlarının da Kanunun geçici 24. maddesine göre peşin veya taksitle ödenmek istenilmesi halinde terkin edilecek olan tutar tespit edilecektir.

B- 1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA GÖRE SİGORTALI OLANLAR YÖNÜNDEN PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ

1- BAĞ-KUR SİGORTALILARININ PRİM BORÇLARI İLE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARI YÖNÜNDEN PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ

1.1- Kapsam

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarih ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların, 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, geçici 24. maddenin yürürlüğe girdiği 26.5.2008 tarihini takip eden 27.5.2008 tarihinden (iki aylık sürenin son günü olan 27.7.2008 tarihinin haftasonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) 28.7.2008 tarihine kadar yazılı olarak başvurulması kaydıyla, maddede belirtilen şartlarla peşin veya yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

Bu uygulamaya, 5458 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi hükümlerinden faydalanmak üzere müracaat edenler ile 5458 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma talebinde bulunup da yapılandırma anlaşmaları bozulanlardan 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi hükümlerinden faydalanmak üzere yapılandırma anlaşmalarını ihya ettirenler (ihya kapsamındaki borçları için), geçici 24. madde kapsamına müracaat edemeyeceklerdir.

Geçici 24. madde kapsamında bulunan borçlarını peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların borçlarının tespit edilebilmesi için gerçek sigortalılık sürelerinin bilinmesi gerektiğinden, sigortalı dosyasında terk, yeniden sigortalılık ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile ilgili belgelere göre gerekli işlemlerin yapılması, bu belgelerden eksik olanın temin edilerek hesaplama işlemi sonuçlandırılması gerekmektedir.

1.2- Usul ve Esaslar

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi terkin edilir.

Örnek 1- Sigortalı (A) geçici 24. madde hükümlerinden faydalanmak üzere 10.6.2008 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını peşin ödemek için müracaat ettiğinde;

- 31.3.2008 tarihine kadar ödenmeyen prim borcu ile,

- Bu borcuna müracaat tarihini içine alan ayın sonuna kadar (30.6.2008) tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yüzde onbeşini ve

- 1.4.2008 tarihinden ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen aylık primlerin ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemesi halinde,

madde kapsamında bulunan borçlarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde seksenbeşi terkin edilecektir.

Geçici 24. maddeden yararlanmak üzere, bağlı bulunduğu il müdürlüğü dışındaki illerden de yapılacak olan müracaatlar kabul edilecek, işlem sonucunda imzalatılan talep ve taahhütnameler şahıs dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir.

Örnek 2- Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sigortalısı (Z), geçici 24. madde hükümlerinden faydalanmak üzere 11.7.2008 tarihinde Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, madde kapsamına giren sosyal güvenlik destek primi borçlarını peşin ödemek için müracaat ettiğinde

- 31.3.2008 tarihine kadar ödenmeyen sosyal güvenlik destek pirimi prim borcu ile,

- Bu borcuna müracaat tarihini içine alan ayın sonuna kadar (31.7.2008) tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yüzde onbeşini ve

- 1.4.2008 tarihinden ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar tahakkuk eden ve ödenmeyen aylık sosyal güvenlik destek primlerini ve bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemesi halinde,

madde kapsamında bulunan borçlarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde seksenbeşi terkin edilecektir.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, geçici 24. maddenin birinci fıkrası kapsamına giren borç asıllarına, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde ellibeşi, oniki ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilir ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek, taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez. 1.4.2008 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan aylık primler ile bu primlere uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı da ilk taksitle birlikte ödenir.

Örnek 3- Sigortalı (B)’nin 31.3.2008 tarihine kadar birikmiş prim borcunu geçici 24. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, 1.7.2008 tarihinde 24 taksitte ödeme taahhüdünde bulunması halinde anılan fıkra hükmüne göre hesaplanan borcun ilk taksiti ödeme tarihi, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacağından; 31.3.2008 tarihinden ilk taksit ödemesinin yapılacağı ay sonuna kadar tahakkuk eden ödenmemiş prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilk taksitle beraber 31.8.2008 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Örnek 4- 31.3.2008 tarihine kadar birikmiş 4.000,00 YTL prim aslı borcu ile 8.000,00 YTL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 12.000,00 YTL borcu olduğu varsayılan 12. basamakta bulunan sigortalı (B), bu borcunu 1/7/2008 tarihinde 12 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuştur. Buna göre, sigortalının üçüncü fıkra hükmüne göre taksitlendirmeye esas borcu; 4.000,00 YTL prim aslı borcu ve bu borca taksitlendirme sayısına bağlı olarak terkin edilen % 55’lik kısımdan sonra kalan 3.600,00 YTL tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammı eklenmek üzere toplam 7.600,00 YTL’dir. Bu durumda sigortalının aylık taksit tutarı 7.600,00 YTL / 12 = 633,34 YTL olacaktır.

Sigortalının 1.4.2008 tarihinden ilk taksit ödemesini yapacağı aya ait (2008/Ağustos) primi ve bu aya kadar tahakkuk eden ve ödenmemiş olan prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 1.850,00 YTL olduğu varsayıldığında; sigortalının ilk taksiti ile birlikte bu tutarı da ödemesi gerekecektir. Diğer bir ifadeyle borçlunun ilk taksit ödemesi 2.483,34 YTL olacaktır. Takip eden aylarda ödenmesi gereken tutar ise 12. basamağın ödemenin yapıldığı aya ait aylık primi ile aylık taksit tutarının toplamı kadar olacaktır.

Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin (DIBS) aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, geçici 24. maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

Örnek 5- Sigortalı (C) 12.6.2008 tarihinde birikmiş prim borçlarını geçici 24. maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre 12 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuş ve ilk taksitle birlikte ödenmesi gereken 31.3.2008 tarihinden sonra tahakkuk eden cari ay primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemiş, 2008/8 ve 9. aylarda hiç ödeme yapmamış, 2008/10. ayda ise ödenmesi gereken cari prim ve taksitini ödemiştir. Ancak, 5458 sayılı Kanunun 10. maddesinin “... Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlara mahsup edilir.” hükmüne istinaden yapılan mahsup neticesinde 2008/10. ayda ödediği tutarlar bu aya ilişkin ödenmesi gereken cari prim borcuna, kalanı 2008/8 ve 9. aylarda ödenmeyen prim borçlarına mahsup edildiğinden 2008/10. ayda ödenmesi gereken taksitini ödeyemediği için üç taksit ödemesini ihlal etmiş olduğundan, bu tarihten sonra takvim yılı sonuna kadar bir taksitini daha ödememesi halinde taksitlendirme hakkını kaybedecektir.

5763 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez.

Geçici 24. madde kapsamına giren borçları, ilgili kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçları geçici 24. maddeye göre peşin ödenir veya taksitlendirilir.

Örnek 6- Sigortalı (D) 3.4.2006 tarihinde 5458 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan yeniden yapılandırma borcunu 60 taksitte ödeme taahhüdünde bulunmuş, 31.5.2008 tarihine kadar taksit ve cari primlerini düzenli ödemiştir. İlgili, 13.6.2008 tarihinde 5458 sayılı Kanuna göre yapılan yeniden yapılandırma antlaşmasının bozulmasını ve geçici 24. madde kapsamına giren borçları için peşin ödeme talebinde bulunmuştur. Sigortalının bu talebine istinaden önceki yapılandırma anlaşması bozularak, talep tarihine kadar ödemiş olduğu tutarlar mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra geçici 24. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre işlem yapılacaktır.

1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, geçici 24. madde kapsamı dışında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dışında borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve birinci fıkraya göre hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

1.3- Yapılan Ödemelerin Mahsup Şekli

4.3.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.4.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değiştirilen 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasının “Yapılan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait prim borcuna, fazlası ise en eski dönem prim ve prime ilişkin gecikme zammı ve faiz borcuna, artan olması halinde diğer borçlara mahsup edilir.” hükmüne istinaden yapılan ödemeler öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari ay primine, kalanı eski borca yani taksitlendirilen tutarlara mahsup edilecektir.

Bu itibarla, uygulamadan faydalanmak üzere müracaat eden sigortalıların birinci fıkra çerçevesinde 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları taksitlendirme kapsamında olduğundan, başvuru tarihine kadar tahakkuk eden prim borçları taksitlendirme borçlarına dahil edilmediği için peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunanların talep tarihine kadar tahakkuk eden prim borçlarını talep tarihinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte peşin yada ilk ödemenin yapılacağı tarihte bu aya ilişkin cari prim borcu ile ödememesi durumunda yukarıda bahsekonu mahsup nedeniyle uygulamadan faydalanamayacaklardır. Aynı şekilde taksitlendirme dönemi içerisinde de süresinde ödenmeyen cari prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte takip eden ayda ödenecek prim ve taksitlerle birlikte ödenmesi gerekmekle birlikte süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre gecikilen her ay için Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle gecikme faizi uygulandığından süresinde ödenmeyen taksitlerde bu hususun göz önünde bulundurularak ödeme yapılması gerekmektedir.

1.4- Talep ve Taahhütname

Geçici 24. maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden prim borçlarını aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalılara, talep anında bilgisayar ortamında kayıtlı bulunan talep ve taahhütname, başvuru sahiplerinden alınacak bilgiler doğrultusunda eksiksiz doldurularak imzalatıldıktan sonra bir nüshasının ilgiliye verilmesi, diğer nüshasının sigortalı dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bağlı bulunduğu il müdürlüğü dışındaki illerden yapılan müracaatlara gerekli işlem yapıldıktan sonra talep ve taahhütnameler şahıs dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgisayar ortamında hazırlanan ve Genelge ekinde (Ek:2) örneği bulunan talep ve taahhütname, sigortalıların okuyup bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla il müdürlükleri ve irtibat bürolarında uygun yerlere asılacaktır.

1.5- Taleplerin Bilgisayar Ortamında Kayda Alınması

Bu uygulamadan faydalanmak için talepte bulunan sigortalıların talep kayıt işlemleri bilgisayar ortamında “siev” komutu ile yapılacaktır. “siev” komutunda PFİ0 tuşu ile 2008 yapılandırma talep paneline geçilerek seçim bölümüne (a) yazılarak ENTER tuşuna basılacaktır. Bu işlemden sonra monitörde,

2008 Yeniden Yapılandırma Talep İşlemleri

1- Görüntüleme

2- Yapılandırma işlemi ve ödeme planı

3- Yapılandırma İPTAL/ONAY

4- İstatistik işlemleri

5- Günlük İşlem (Zimmet) listesi

KOD                   :

BAĞNO             :

VERGİNO          :

TALEP TAR     :

TAKS. SAY.     :

görüntüsü gelecektir

Bu uygulama için müracaatta bulunan sigortalının borç görüntüleme işlemi için KOD hanesine 1, onay için 2 yazılarak diğer bilgiler doldurulduktan sonra ENTER yapılıp PF9 tuşuna basılmak suretiyle taahhütname çıktısı alınacaktır. Ancak bu işlemden sonra PF9 tuşuna basılmadan ENTER tuşuna basılması halinde onay işlemi yapılmamış olacaktır.

2- 1479 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR İLE BUNLARDAN ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARI YÖNÜNDEN PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME HÜKÜMLERİ

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine göre; 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarih ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların, 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği 26.5.2008 tarihini takip eden 27.5.2008 tarihinden 27.7.2008 (bu tarih haftasonu tatiline denk geldiği için 28.7.2008 tarihi olarak dikkate alınacaktır) tarihine kadar yazılı olarak başvurulması kaydıyla, peşin veya yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine göre peşin veya taksitle ödenmesi işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılacaktır.

2.1- Kapsam

2.1.1- Yaşlılık aylığı alanlar

1479 sayılı Kanuna göre Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken anılan Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlayanların;

- Bağlanan yaşlılık aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerektiği halde, kesinti işlemi yapılmayanların sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gereken sürelere ilişkin hesaplanacak,

- Bağlanan yaşlılık aylıklarından halen sosyal güvenlik destek primi borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı kesintisine devam edilenlerin aylıklarından % 25 oranına kadar kesilen sosyal güvenlik destek primi borcu ve cezası düşüldükten sonra kalan,

sosyal güvenlik destek prim borcu, gecikme cezası ve gecikme zammı, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir.

2.1.2- Ölüm aylığı alanlar

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için talepte bulunup ölen sigortalıların aylıklarından;

- Sosyal güvenlik destek primine ilişkin borcu kesilmemiş ise hak sahipleri Kanunda belirlenen 2 aylık yasal süre içerisinde olmak üzere yeni bir tercihte bulunabileceklerdir.

- Sosyal güvenlik destek primine ilişkin borcu kesilmeye başlanmış ise kalan borcu ölen sigortalının yaptığı tercih doğrultusunda hak sahiplerinin aylıklarından kesilmek suretiyle veya peşin olarak ödenebilir. Ancak sonradan yapılacak peşin ödemelerde başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.

b) Sigortalıya ait sosyal güvenlik destek primi borcu, almakta oldukları ölüm aylığından kesilmekte olan hak sahiplerinden herhangi birinin 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için müracaatı halinde, diğer hak sahipleri için de taksitlendirme işlemleri yapılacaktır.

2.1.3- Diğer Kanunlara göre yapılandırması bozulanlar

Sosyal güvenlik destek prim borçları, ilgili kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan sigortalı veya hak sahiplerince, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları, geçici 24. madde kapsamında değerlendirilerek peşin ödenecek veya taksitlendirilecektir.

2.2- Başvuru Süresi ve Şekli

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine göre borçlarını ödeyecek sigortalı veya hak sahiplerinin, maddenin yürürlüğe girdiği 26.5.2008 tarihini takip eden 27.5.2008 tarihinden 27.7.2008 (bu tarih haftasonu tatiline denk geldiği için 28.7.2008 tarihi olarak dikkate alınacaktır) tarihine kadar Ek: 11 ‘de belirtilen “Bağ-Kur Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Başvuru Belgesi” ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Sigortalı ve hak sahipleri müracaatlarını bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine yapacaktır. Bağlı bulundukları il dışındaki diğer il müdürlüklerine yapılan başvurular, ilgili il müdürlüklerince kabul edilerek doldurulan başvuru belgesi ile taahhütnamenin ikinci nüshası sigortalıların bağlı bulundukları il müdürlüklerine gönderilecektir.

Başvuru tarihinde, sigortalıların söz konusu borçlarıyla ilgili Kurumumuza yaptığı itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şart olup, bu durumun Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde Kanunda belirtilen peşin veya taksitle ödeme imkanından yararlandırılmayacaklardır.

2.3- Borcun Hesaplanması

Sigortalıların peşin veya taksitle ödemeye esas borçları; 31.3.2008 tarihine kadar olan sürelere ait sosyal güvenlik destek primi borçlarına sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 1- Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken 1.1.2000-31.3.2008 tarihleri arasında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalı, söz konusu süreye ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçlarını 2.6.2008 tarihinde peşin veya taksitle ödemek üzere Kuruma başvurmuştur. Sigortalının söz konusu süreye ilişkin sosyal güvenlik destek prim borcu; prim aslı borcu 2.437,81 YTL, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar (30.6.2008) hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı 3.690,75 YTL olmak üzere toplam 6.128,56 YTL hesaplanmıştır.

Yukarıdaki şekilde hesaplanan borçlar, peşin veya yirmidört ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenebilecektir.

2.3.1- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi

Sigortalı veya hak sahibinin borcunu peşin ödemeyi tercih etmesi durumunda, borç aslının tamamı ile başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının %15’inin başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan % 85’i terkin edilecektir.

Örnek 2- Örnek 1’de belirtilen sigortalının borçlarını peşin ödemeyi tercih etmesi halinde; 2.437,81 YTL prim aslı ve 3.690,75 YTL gecikme cezası ve gecikme zammından,

gecikme cezası ve gecikme zammının %85 i,

3.690,75 x % 85 = 3.137,14 YTL terkin edilecek,

3.690,75 3.137,14 = 553,61 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammını, prim aslı borcu ile birlikte,

2.437,81 + 553,61 = 2.991,42 YTL olarak 3.7.2008 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

2.3.2- Taksitte ödeme yolunun tercih edilmesi

Sigortalı veya hak sahibinin borcunu taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda ise borç asıllarına başvurunun yapıldığı ay sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının,

- Oniki aya kadar olan taksitlendirmelerde %55’i,

- Yirmidört aya kadar olan taksitlendirmelerde %30’u,

terkin edilecektir.

Gecikme cezası ve gecikme zammının terkininden sonra kalan kısmı, borç aslına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. Bulunan taksit miktarına, yasal süresinde ödenmesi şartıyla ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

Örnek 3- Örnek 1’de belirtilen sigortalının borçlarını 9 veya 24 ay taksitle ödemeyi tercih etmesi halinde;

- 9 ay;

2.437,81 YTL prim aslı borcu ve 3.690,75 YTL gecikme cezası ve gecikme zammından, gecikme cezası ve gecikme zammının %55 i,

3.690,75 x % 55 = 2.029,91 YTL terkin edilecek,

3.690,75 – 2.029,91 = 1.660,84 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammını, prim aslı borcu ile birlikte,

2.437,81 + 1.660,84 = 4.098,65 YTL olan borcu

4.098,65 / 9 = 455,41 YTL olarak aylık taksitler halinde 2008/Temmuz ödeme döneminden başlamak üzere aylıklardan kesilecektir.

- 24 ay;

2.437,81 YTL borç aslı ve 3.690,75 YTL gecikme cezası ve gecikme zammından, gecikme cezası ve gecikme zammının %30’u,

3.690,75 x % 30 = 1.107,23 YTL terkin edilecek,

3.690,75 – 1.107,23 = 2.583,53 YTL kalan gecikme cezası ve gecikme zammını, prim aslı borcu ile birlikte,

2.437,81 + 2.583,53 = 5.021,34 YTL olan borcu

5.021,34 / 24 = 209,22 YTL olarak aylık taksitler halinde 2008/Temmuz ödeme döneminden başlamak üzere aylıklardan kesilecektir.

Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmeyecektir.

Örnek 4- Örnek 3’deki sigortalının yedinci taksiti ödedikten sonra kalan borcu peşin ödemek istemesi halinde, ayrıca peşin ödemede uygulanan terkin oranı uygulanmayacak ve kalan borç aynen tahsil edilecektir.

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği için talepte bulunulduğu esnada, ilgilinin diğer borçları varsa öncelik Kurum alacaklarına verilecektir. Aylıklarının tamamı icra borçları için kesilen sigortalı ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik destek primi borçları kesildikten sonra kalan aylığı varsa icra müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

2.4- Ödemenin Başlangıcı ve Ödeme Şekli

Sigortalı ve hak sahiplerinin borçlarını peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde, hesaplanan borç tutarını başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde ödemesi gerekmektedir. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksidin ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacaktır.

Taksit tutarları sigortalı ve hak sahiplerinin aylıklarından kesilebileceği gibi, aylıkların taksit tutarını karşılamaması halinde, banka şubeleri veya Kurum vezneleri aracılığıyla da ödenebilecektir.

Aylıklardan kesilemeyen taksit tutarları ait olduğu ayın sonuna kadar ödenecektir. Ancak, süresinde ödenmeyen taksit tutarları izleyen aydan başlamak üzere her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödenecektir.

2.4.1- Taksit tutarlarının ayhktan kesilmesi

Sigortalı veya hak sahiplerinin aylıklarının sosyal yardım zammı ve ek ödeme dahil belirlenen taksit tutarını karşılaması durumunda, varsa kesilmekte olan sosyal güvenlik destek primi ve sağlık primi kesintileri düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak taksit tutarı kesilecektir.

2.4.2- Taksit tutarlarının aylıktan kesilememesi

Sigortalı ve hak sahipleri tarafından tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen kesinti tutarının yukarıda belirtildiği şekilde aylığın kalan kısmından kesilememesi halinde, sigortalıya taksitlerini aylıktan kesilmesi yerine belirlenen banka şubeleri veya Kurum veznesine yatırmak suretiyle ödemesi hususunda bilgi verilecektir.

Borçların peşin ödenmesi veya aylıklardan taksitler halinde kesilememesi halinde taksit tutarları, Kurum veznelerine, T.Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesinin 2084030, T. Halk Bankası Merkez Şubesinin 79000014, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinin 39804723-5001 numaralı hesaplarına “Sosyal Güvenlik Destek Prim Borcu” açıklaması yazdırılmak suretiyle ödenecektir. Ödemelere ilişkin makbuzlar il müdürlüğüne intikal ettirilerek ilgili programa girişi sağlanacaktır.

2.5- Taksitlendirme Hakkının Kaybedilmesi

Sigortalı ve hak sahiplerinin borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında;

- Üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

- Üç defadan fazla eksik yerine getirmeleri,

halinde taksitlendirme hakları sona erecektir.

Diğer taraftan, bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının, bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, taksitlendirme haklarını kaybedecek ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 5- Sigortalı, prim borçlarını 7 taksit halinde ödemeyi tercih etmiş olup ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Dönemi

Taksit Tutarı

Ödeme Tutarı

Haziran/2008

200

200

Temmuz/2008

200

-

Ağustos/2008

200

-

Eylül/2008

200

-

Ekim/2008

200

100

Kasım/2008

200

200

Aralık/2008

200

200

Sigortalı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait taksitlerini ödememiş, Ekim ayına ait taksit tutarını ise eksik ödemiştir. Bu durumda, bir takvim yılında üçten fazla ödememe ve eksik ödeme hali gerçekleştiğinden sigortalının taksitlendirme hakkı sona erecektir.

Örnek 6- Örnek 5’teki sigortalının ödemelerinin aşağıdaki şekilde olması halinde;

 

Dönemi

Taksit Tutarı

Ödeme Tutarı

Haziran/2008

200

200

Temmuz/2008

200

-

Ağustos/2008

200

-

Eylül/2008

200

200

Ekim/2008

200

100

Kasım/2008

200

200

Aralık/2008

200

200

 

Sigortalının Temmuz ve Ağustos aylarına ait ödemediği taksitler ile Ekim ayına ait eksik ödediği tutarları en geç son taksit ayını izleyen 2009/Ocak ayının sonuna kadar Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödemesi halinde taksitlendirmesi geçerli sayılacaktır. Ancak, 2009/Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi durumunda taksitlendirme iptal edilmiş olacaktır.

Örnek 7- Sigortalı, prim borçlarını 12 taksit halinde ödemeyi tercih etmiş olup ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

Dönemi

Taksit Tutarı

Ödeme Tutarı

Haziran/2008

200

200

Temmuz/2008

200

-

Ağustos/2008

200

200

Eylül/2008

200

200

Ekim/2008

200

200

Kasım/2008

200

200

Aralık/2008

200

-

Ocak/2009

200

-

Şubat/2009

200

200

Mart/2009

200

-

Nisan/2009

200

200

Mayıs/2009

200

200

 

Sigortalı taksit süreleri içerisinde 2008 yılında Temmuz ve Aralık ayı, 2009 yılında ise Ocak ve Mart ayı taksitlerini ödememiştir. Her ne kadar üçten fazla ödememe hali  gerçekleşmiş ise de bunun bir takvim yılı içerisinde olmaması nedeniyle sigortalının taksitlendirme hakkı sona erdirilmeyecek ve ödenmeyen tutarların en geç son taksit ayını izleyen 2009/Haziran ayının sonuna kadar yukarıda belirtildiği şekilde ödenmesi halinde, taksitlendirmesi geçerli sayılacaktır. Ancak, 2009/Haziran ayı sonuna kadar ödenmemesi durumunda taksitlendirme iptal edilmiş olacaktır.

2.6- Diğer Hususlar

Sigortalı ve hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine istinaden sosyal güvenlik destek primi borçlarının peşin veya taksitle ödenmesine ilişkin başvuru belgesi, Kurum kayıtlarına alınırken evrak (THSS) panelinden “5.Tahsis Giden Evrak” seçeneğiyle girilip, “98. Sosyal Güvenlik Destek Primi Yapılandırma” seçeneği ile ilgili servise havale edilecektir.

Evrak servisinden tahsis servislerine havale edilen başvuru belgesi tahsis projesinden programa girilmek suretiyle sigortalının borcu hesaplanarak peşin veya taksitle ödemeyi tercih etmesi halinde, ödeyeceği miktarlar hakkında sigortalıya bilgi verilecektir.

Sigortalının tercihi doğrultusunda programdan alınacak ve aynı zamanda taksit planını gösterir Ek:12’de yer alan “Bağ-Kur Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarına İlişkin Taahhütname” sigortalı veya hak sahibine imzalatılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Peşin veya taksitle ödeme işlemlerine ait bilgisayar programları tamamlanmış olup, söz konusu programların kullanımına ilişkin talimata, tahsis projesinde “tahss”, “1”, “F8”, “Genel Talimat” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilebilecektir.

III- ORTAK HÜKÜMLER

A- KAPSAMA GİREN BORÇLAR DOLAYISIYLA YAPILAN İTİRAZ VE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMESİ

5510 sayılı Kanunun gerek geçici 23., gerekse de geçici 24. maddesi hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır. Belirtilen şartın yerine getirilmediğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde, borçlular Kanunda belirtilen peşin veya taksitle ödeme imkanından yararlandırılmayacaklardır.

Buna göre, kapsama giren borçları için Kurumumuza itirazda bulunmuş olan borçluların, borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için Kurumumuza yaptıkları itirazlarından vazgeçtiklerine ve daha sonra yargı nezdinde ihtilaf yaratmayacaklarına dair örneği Ek: 10’da yer alan taahhütnameyi vermeleri gerekmektedir. Kapsama giren borçları nedeniyle dava açmış olan borçluların ise, mahkeme kararlarının kesinleşmesine kadar geçen süre içinde, yapmış olduğu itirazlardan veya açmış olduğu davalardan feragat etmeleri mümkün bulunduğundan, geçici 24. madde kapsamına giren borçlarla ilgili olarak ortada kesinleşmiş yargı kararı yoksa, itiraz ve davalarından feragat edildiğine dair ilgili mahkemeden alınacak yazı veya mahkeme kaleminin şerhini taşıyan dilekçe, geçici 24. maddeye istinaden yapılacak olan başvuru formuna eklenecektir.

Örnek 1- Geçici 24. maddeye istinaden başvuruda bulunan (B) Kooperatifinin işyeri defter ve belgelerinin geçersiz olması nedeniyle daha önce uygulanmış olan idari para cezası borcu için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne itirazda bulunduğu ve bu itirazın Ünite İtiraz Komisyonunca karara bağlanmadığı varsayıldığında, sözkonusu işveren, peşin veya taksitlendirme taleplerine göre ödeme sürelerini geçirmemek kaydıyla, Kurumumuza yaptığı itirazdan vazgeçtiğine ilişkin yazılı müracaatta bulunmadığı takdirde başvurusu dikkate alınmayacaktır.

B - TEMİNAT VE HACİZLER:

1- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 23. MADDESİ YÖNÜNDEN

5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinin 6. fıkrasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizlerin ise vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacağı,

Öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinde 5458 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarının ihyası için başvuran borçlulardan borcu karşılayacak tutarda teminat alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, kapsama giren borçların ihya edilmek suretiyle yeniden yapılandırılmasında ayrıca teminat istenilmeyecektir.

Ancak, 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçlardan dolayı gerek 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, gerekse ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma işleminin bozularak yeniden başlanılan cebri icra hükümleri neticesinde uygulanan hacizler ve alınan teminatların, borçlularca ihya talebinde bulunması durumunda vadesi geçmiş taksitlerin bu Genelgede belirtilen şekilde DİBS +1 faizi ile birlikte ödenmesinden sonra ve yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir.

Buna göre;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi kapsamında ihya edilmek suretiyle yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı daha önce 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden, istihkak, mevduat, maaş, kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler; geciken taksitlerin tamamının ödenmesinden sonra kaldırılacaktır.

b) Söz konusu geçici 23. madde kapsamına giren borçlardan dolayı gerek 5458 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, gerekse ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma işleminin bozularak yeniden başlanılan cebri icra hükümleri neticesinde uygulanan hacizler; hacze konu malların birden fazla sayıda olması halinde, her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması ve borçlu tarafından talep edilmesi üzerine taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar vadesi geçmiş taksitlerin ödenmesinden sonra yapılan ödemeler nispetinde kısmen kaldırılacak, daha önce alınmış teminatlar var ise bunlar da kısmen iade edilecektir.

Örnek 1: (Z) işvereninin 2000 yılından kaynaklanan ve yeniden yapılandırmanın yapıldığı 2006/Mayıs ayı itibariyle gecikme zammı ile birlikte 400.000,00 YTL’ye ulaşmış borcundan dolayı daha önce değişik tarihlerde her birinin değeri 20.000,00 YTL olan 30 adet taşıt aracı haczedilmiş ve bu işveren tarafından da söz konusu borç, taksitlendirme farkı dahil 300.000,00 YTL üzerinden 60 ay süreyle 5.000,00 YTL’lik eşit taksitler üzerinden yeniden yapılandırılmış ve yeniden yapılandırmaya ilişkin ilk taksitin ödenmesinden sonra talep edilmesi üzerine fazlaya ilişkin haciz ve yapılan ödeme miktarı dikkate alınarak değeri yaklaşık 200.000,00 YTL olan (10) araç üzerindeki Kurum haczi kaldırılmıştır. Borçlunun daha sonraki taksitlerini ödememesi nedeniyle yeniden yapılandırma işlemi bozulmuştur. Bu defa anılan borçlunun 2008/Mayıs ayı içerisinde geçici 23. madde kapsamında yeniden yapılandırmanın ihyası talebinde bulunması halinde ödenmemiş 24 taksitinin DİBS + 1 faizi ile birlikte ödenmesinden sonra, işveren talepte bulunur ise yapılan taksit ödemeleri nispetinde (24 x 5.000,00 = 120.000,00 YTL) 6 araç üzerindeki haciz kaldırılacaktır.

2- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 24. MADDESİ YÖNÜNDEN

5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesinin altıncı fıkrasında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatların yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizlerin ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacağı belirtilmiştir.

Sözkonusu fıkra metninin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, geçici 24. maddeden yararlanmak için başvuran işverenlerden borcu karşılayacak tutarda teminat alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, kapsama giren borçların taksitlendirilmesi sırasında ayrıca teminat istenilmeyecektir.

Buna göre;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında taksitlendirilen borçlardan dolayı daha önce 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden, istihkak, mevduat, maaş, kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler; taksitle ödeme yolunun seçilmesi durumunda ilk taksitin ödenmesinden sonra, peşin ödemenin seçilmesi halinde ise taksitlendirmeye esas borcun tamamının ödenmesinden sonra kaldırılacaktır.

b) Söz konusu geçici 24. madde kapsamına giren borçlardan dolayı daha önce menkul veya gayrimenkul mal haczi yapılmış ise, hacze konu malların birden fazla olması halinde, her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması ve her halükarda yapılmış olan hacizlerin değerinin en az taksitlendirilen borç tutarını ( terkinden önceki borç toplamı) karşılaması şartıyla, borçlu tarafından talep edilmesi üzerine yapılan ödemeler nispetinde, daha önce konulmuş olan hacizler kısmen kaldırılacak, alınmış teminatlar var ise bunlar da kısmen iade edilecektir.

Örnek 2: (V) işvereninin Kuruma olan 250.000,00 YTL borcundan dolayı daha önce 500.000,00 YTL değerindeki tek parselde kayıtlı taşınmazı haczedilmiş ve söz konusu borçlar 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. maddesi kapsamında taksitlendirilerek ilk taksit ödendikten sonra, işveren tarafından gayrimenkulün değerinin yeniden yapılandırılan borçtan daha fazla olduğu gerekçesi ile haczin kaldırılması talep edilse de, söz konusu gayrimenkulün tek parça bağımsız bölümden oluşması nedeniyle, Kurum haczinin yapılan ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılması mümkün olamayacaktır.

Ancak, yukarıdaki işverenin borcu karşılayacak tutarda ve satış kabiliyeti, niteliği, kolay paraya çevrilebilmesi gibi özellikleri dikkate alınarak başka bir teminat ile değiştirilmesi hususu Ünite Satış Komisyonlarınca değerlendirilebilecektir.

Örnek 3: (R) işvereninin 200.000,00 YTL tutarındaki asıl ve 30.6.2008 tarihi itibari ile hesaplanan 300.000,00 YTL gecikme cezası ve gecikme zammından oluşan toplam 500.000,00 YTL borcundan dolayı değişik tarihlerde her birinin değeri 40.000,00 YTL olan 20 adet aracı haczedilmiş işveren tarafından bu borcunun 30.6.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. maddesine göre 10 ay süre ile taksitlendirildiği ve gecikme cezası ve gecikme zammının % 55 mm terkin edileceği varsayılarak düzenlenen ödeme planına göre hesaplanan 33.500,00 YTL’lik ilk taksitin ödenmesinden sonra haciz kaldırma talebinde bulunulması halinde, fazlaya ilişkin haciz ve yapılan ödeme miktarı dikkate alınarak değeri yaklaşık 320.000,00 YTL olan 8 araç üzerindeki Kurum haczi kaldırılacaktır. Daha sonraki taksitlerin düzenli ödenmesi ve işverenin de talebinin olması halinde yapılan taksit ödemeleri nispetinde diğer araçlar üzerindeki hacizler de kısım kısım kaldırılacaktır.

Geçici 24. madde kapsamına giren borçların yanı sıra girmeyen borçlar için de aynı mallar üzerine haciz uygulanmış veya aynı teminatlar alınmış ise, bu defa yalnızca geçici 24. madde kapsamındaki borçlar için uygulanmış olan hacizler, yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılacak, ancak kapsam dışındaki borçlar ödenmediği veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmediği sürece, bu borçlardan dolayı konulmuş olan hacizler kaldırılmayacak veya alınan teminatlar iade edilmeyecektir.

3- 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BAŞLANILMIŞ OLAN SATIŞ İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi ile 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borçların ihya edilmek suretiyle yeniden yapılandırılması yine geçici 24. maddesi ile de 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçlardan dolayı peşin veya taksitle ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Buna göre, Kurumumuza olan borçların söz konusu Kanun maddeleri ile getirilen ödeme kolaylıklarından faydalanmak suretiyle ödenmesine imkan tanınabilmesi için, haklarında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satış işlemlerine başlanılmış olan borçlularca, gerek geçici 23. madde hükümlerine göre yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesi, gerekse geçici 24. madde hükümlerine göre borçlarını ödemek üzere yazılı talepte bulunulması halinde, başlanılmış olan satış işlemleri durdurulacaktır.

Öte yandan, henüz satış işlemlerine başlanılmamış olmakla birlikte borçluların başvuru süresinin sonuna kadar ihya veya taksitlendirme talebinde bulunabileceği nazara alınarak, başvuru süresi içerisinde mahcuz malların satışına tevessül edilmeyecek, ancak söz konusu geçici 23 ve 24. maddeler ile getirilen ihya ve taksitlendirme hükümlerinden yararlanmak üzere süresi içerisinde başvurmayan borçluların mahcuz mallarının satış işlemlerine derhal başlanılacaktır.

C- DEVLET YARDIMLARI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANMA

5458 sayılı Kanunun 4. maddesinde, “İşverenlerin bu Kanunun 1. maddesi kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaması halinde, başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren; yapılandırılmış borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olmasından dolayı anlaşmaları bozulanlar ise anlaşmalarının bozulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren; kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmazlar ve yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Sözkonusu destek, teşvik ve Devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan borçlulara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

hükmü yer almıştır.

Bu hükme istinaden, 5458 sayılı Kanun kapsamına giren borcu olduğu halde yeniden yapılandırma anlaşmasını bozan ve ihya talebinde bulunmayan veya ihya talebinde bulunduktan sonra yapılandırma anlaşmaları bozulanlar, kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan üretim, yatırım ve benzeri Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlandırılmayacağından, bu durumdaki işverenlere borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.

5458 sayılı Kanunun 3. maddesine istinaden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olanların yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini müteakip ihya talep tarihinden önceki tarihlere ilişkin borcu yoktur yazısı verilmemesine karşılık, ihya talep tarihinden sonraki dönemde, geçmiş taksitlerin ödenmesinin yanı sıra diğer taksitlerin de düzenli ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı verilebilecektir.

D- GEÇİCİ 24. MADDE KAPSAMINDA OLUP ÖDEME KOLAYLIĞINDAN YARARLANMAYANLAR HAKKINDA BORÇLARIN TAKİP VE TAHSİLİ

Bilindiği gibi, Kurumumuzca sağlık ve sigorta yardımlarının zamanında karşılanabilmesi için aylık olarak tahakkuk eden sigorta primlerinin süresinde tahsili büyük önem taşımaktadır. Ancak, bazı işverenlerin ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle prim borçlarını süresi içinde ödeyemediklerinden, borçlu bulunan bu işverenlere 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 23 ve 24. maddeler ile ödeme kolaylığı getirilmiştir.

Yapılan bu kanuni düzenlemeye rağmen, gerek her iki maddede öngörülen başvuru süresi içerisinde ödeme kolaylığından yararlanmak için başvuruda bulunmayan, gerekse cari ay primleri ile taksitlendirilen ya da yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçlular için etkin bir şekilde takip gerektiğinden, bu nitelikteki borçların tahsili için 6183 sayılı Kanunda öngörülen tüm yaptırımlara derhal başlanacaktır.

E- “BORCU YOKTUR YAZISI” VE “İLİŞİKSİZLİK BELGESİ/TEMİNAT İADESİ YAZISI” TALEPLERİ

1- İHALELERE KATILMAK ÜZERE GEREKLİ OLAN “BORCU YOKTUR YAZISI” TALEPLERİ

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmış, 14.8.2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliklerle değiştirilen uygulama yönetmeliklerinin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı maddelerinde yapılan değişiklikle de, vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığının kabul edileceği öngörülmüştür.

Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin, geçici 24. madde kapsamına giren borçları için anılan maddeye göre başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar, sözkonusu madde kapsamına girmeyen muaccel borçları ise ihale tarihine kadar cari usul ve esaslara göre hesaplandıktan sonra, geçici 24. madde kapsamına giren ve girmeyen muaccel borçlarının toplamının, ihale tarihi itibariyle 1.10.2007 tarihli ve 2007/75 sayılı Genelgede açıklanan limitlerin üzerinde olması halinde

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, geçici 24. madde kapsamına giren borçlarının tamamını ödedikleri tarihten sonraki gün itibariyle (geçici 24. madde kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının 2007/75 sayılı Genelgede belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla) sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı yönünde,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, geçici 24. madde kapsamına girmeyen borçları ile bu madde kapsamındaki taksitlendirilmiş borçlarından vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamı 2007/75 sayılı Genelgede belirtilen limitlerin altında olması ve taksitlendirmenin devam etmesi kaydıyla, sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu, ancak 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesine göre taksitler halinde ödenmekte olduğu yönünde,

yazılar verilecektir.

2- “İSTİHKAK ÖDEMESPE İLİŞKİN BORCU YOKTUR YAZISI” TALEPLERİ

İhale makamlarınca, hak ediş ödemesi yapılmadan önce işverenlerin Kurumumuza borçlarının olup olmadığının sorulması halinde, geçici 24. madde kapsamına giren borçlar için,

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, geçici 24. madde kapsamına giren borçlarının tamamını ödemeleri (idari para cezası borçları hariç) ve kapsama girmeyen muaccel borçları bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara vadesi geçen ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti (5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükmünün yürürlüğe gireceği 1/10/2008 tarihine kadar idari para cezası borçları hariç) ile kapsama girmeyen muaccel borcu bulunmaması kaydıyla,
borcu yoktur yazıları verilecektir.

3- “İLİŞİKSİZLİK BELGESİ / TEMİNAT İADESİ YAZISI” TALEPLERİ

Geçici 24. madde kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan işverenlerin, geçici 24. madde kapsamına giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Aksi halde taksitler düzenli olarak ödense dahi kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece sözkonusu yazıların verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, bu durumda olan borçluların, ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı talep ettikleri tarihte geçici 24. madde kapsamına giren ve girmeyen borçlarının cari usul ve esaslara göre hesaplanan borç aslı, gecikme cezası ve gecikme zammı toplamını karşılayacak tutarda süresiz banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil veya bonolarını teminat olarak Kurumumuza vermeleri halinde, ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısının verilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, geçici 24. maddeye göre ödeme hakkının kaybedilmesi durumunda, alınan teminatlar derhal nakde çevrilecektir.

F- SÜRELERİN HESAPLANMASI

5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulanmasında sürelerin hesaplanmasında;

- Sürenin gün olarak hesaplanmasında, sürenin başladığı gün hesaba katılmaz ve süre, son günün tatil (mesai saati bitimi) saatinde biter. Örneğin, 2 Temmuz günü tebliğ edilen bir ödeme emrine ilişkin 15 günlük ödeme, 3 Temmuz günü işlemeye başlayarak 17 Temmuz günü sona erecektir.

- Sürenin ay olarak hesaplanmasında, sürenin başladığı güne, son ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa, süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. Örneğin, 30 Mayıs gününde başlayan bir aylık süre takip eden ayda 30 Haziran gününün tatil saatinde (mesai süresi sonunda) sona erecek, 31 Mayıs gününde başlayan bir aylık süre için Haziran ayı 30 gün olduğundan; son gün, 30 Haziran olacaktır.

- Sonu belli bir günle tayin edilen sürelerin hesabında süre, o günün tatil saatinde biter. Örneğin, kanun sürenin son gününü Haziran ayının son günü olarak belirlemişse süre, Haziran ayının son günü tatil saatinde biter.

- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Ancak sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, süre resmi tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. Örneğin bir aylık sürenin son günü hafta tatiline rastlarsa, süre takip eden mesai süresi sonuna kadar uzamış olur.

G- MALİ TATİL

5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24. madde hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, işveren ve sigortalıların yapmakla yükümlü oldukları beyan, bildirim ve ödemeler mali tatil kapsamına girmediğinden, anılan maddelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ve işlemlerin yine bu maddelerde öngörülen yasal süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

H- 506 SAYILI KANUNA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN BAŞVURU FORMUNUN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ

Ünitelerimize gerek elden verilen, gerekse posta yoluyla gelen tüm başvuru formlarına, Evrak Servisleri tarafından aynı gün içinde gelen evrak tarih ve numarası verilerek, ilgili servislere ivedilikle dağıtımı yapılacaktır.

Borçluların başvurularını posta yolu ile yapmaları halinde;

- Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse, başvuru formunun postaya veriliş tarihi,

- Adi posta yolu seçilmiş ise Kurum kayıtlarına intikal tarihi,

başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Posta yoluyla ünitelere intikal eden başvuru formu ve zarflarının üzerine mutlaka gelen evrak tarih ve numarası kaydedilerek, bu formlar zarfları ile birlikte işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.

Borçluların başvurularını adi posta yolu ile yapmaları durumunda, başvurularının, son başvuru tarihi olan 28.7.2008 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına intikal etmesi halinde, başvurularını süresi dışında yapmış olacaklarından, bu durumu göz önünde bulundurularak mağduriyetlerine yol açmaması bakımından, başvurularını adi posta yerine taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu ile yapmalarında yarar bulunmaktadır.

1- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

16-368 Ek sayılı Genelgede yer alan ve bu genelgeye aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Ek- 12 Adet

 

 


 

EK-1

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA AİT

İHYA TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

T.C. Kimlik No

:

 

 

Bağ-Numarası

:

 

 

Adı Soyadı

:

 

 

Vergi No (SGDP İçin)

:

 

 

Adres

:

 

 

İhyası İçin Talepte Bulunulan Yeniden Yapılandırmanın Talep Tarihi Ve Taksit Sayısı

:

 

 

İhya Talep Tarihi

:

 

 

Talep Tarihi İtibariyle Toplam Borç

:

 

 

Talep Edilen Tarihteki Ödenmemiş Taksit Borcu Toplamı

:

 

 

1- Yeniden yapılandırma talepleri ihya edilen sigortalıların vadesinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarına, ödeme tarihine kadar gecikilen her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarıyla birlikte başvuru tarihini takip eden altı ay içinde ödemesi halinde, 5458 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Geçici 23 üncü maddede belirtilen ödeme yükümlülüklerinin söz  konusu altı aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve ihya edilen yapılandırma işlemleri iptal edilerek, ödenen tutarlar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

2- 5510 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi göre tespit edilen ve altı aylık süre içinde ödenmesi gereken tutarlar ile bu altı aylık süre içerisinde ödenmesi gereken taksit tutarları ve cari ay primlerinin, basamak yükselmesi ve prim artışları dikkate alınarak süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3- Prim borcuna mahsuben yapılan ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari ay primine, bu ödemelerden kalan olması halinde süresinde ödenmeyen geçmiş prim, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarına mahsup edildikten sonra kalan olması halinde ihya edilen taksitlendirme borçlarına mahsup edildiğinden, vadesinde ödenmeyen ya da eksik ödenen prim ve taksit tutarlarının ve bunlara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, ödemenin yapıldığı aya ait prim ve taksit tutarları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

4- Mevcut sigortalılık bilgilerinde değişiklik olması halinde, kendilerine bildirilen borçlarında oluşacak artış miktarları, ödeme tarihine kadar uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zamları ile birlikte ödenecektir.

Yukarıda açıklanan taahhütname şartlarını okudum. Bu hususlar doğrultusunda ödeme yapacağımı, ayrıca 5458 sayılı Kanundan faydalanmak için ilk talep tarihinde tarafımca imza altına alınan taahhütname şartlarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

Sigortalının / Haksahibinin

Adı Soyadı :

 

İmzası

                    Kurum Yetkilisi

                             İmza

 

 

 

 


 

EK-2

BAĞ-KUR SİGORTALILARINA

ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMASINA İLİŞKİN

(5510/Geçici Md. 24) TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

T.C. Kimlik No

:

 

Bağ-Numarası

:

 

Adı Soyadı

:

 

Adres ve Telefon No

:

 

Vergi No (SGDP İçin)

:

 

Talep Tarihi

:

 

Borcun Hangi Şekilde Ödeneceği

:

Peşin

 

 

Taksit

 

 

Taksit Sayısı

:

 

Taksitlendirilen Borç Toplamı

:

 

Aylık Ödenecek Taksit Tutarı

:

 

Talep Tarihi İtibariyle Kapsama Girmeyen ve Öncelikle Ödenmesi Gereken Prim Borcu (Açıklama madde:3)

:

 

 

1- Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri yada bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, bu maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.

2- Kanun kapsamında tespit edilen borçlarla ilgili olarak ibraz edilen taksit tutarları ile birlikte cari ay primlerinin basamak yükselmesi ve prim artışları dikkate alınarak süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

3- Prim borcuna mahsuben yapılan ödemeler, öncelikle ödemenin yapıldığı aya ait cari ay primine, bu ödemelerden kalan olması halinde süresinde ödenmeyen geçmiş prim, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarına mahsup edildikten sonra kalan olması halinde ihya edilen taksitlendirme borçlarına mahsup edildiğinden, vadesinde ödenmeyen ya da eksik ödenen prim ve taksit tutarlarının ve bunlara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, ödemenin yapıldığı aya ait prim ve taksit tutarları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

4- Mevcut sigortalılık bilgilerinde değişiklik olması halinde, kendilerine bildirilen borçlarında oluşacak artış miktarları, ödeme tarihine kadar uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zamları ile birlikte ödenecektir.

Yukarıda açıklanan taahhütname şartlarını okudum. Taksit ve prim ödemelerimi bu şartlara uyarak ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

Sigortalının / Haksahibinin

Adı Soyadı : 

 

İmzası

                    Kurum Yetkilisi

                             İmza

 

 

EK- 7

 

Konu: Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden

aracı olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçesi

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

Devredilen SSK ………...………. Sigorta Müdürlüğüne

 

 

 

 

Müdürlüğünüzün ……………………….… sicil numaralı işyerinde işlem gören ……………………………………’nin ….. aracı kodu ile faaliyette bulunmaktayım. Aracı olarak çalıştırdığım sigortalılardan dolayı Kurumunuza olan borçlarımın asıl işveren tarafından 5510 Sayılı Kanunun Geçici 23. /veya 24. madde hükümlerinden yararlanarak ödenmesi için başvuruda bulunması nedeniyle söz konusu işyerinden dolayı aracı sıfatımdan kaynaklanan borçlarım için 5510 Sayılı Kanunun Geçici 23 ve/veya 24. madde hükümlerinden yararlanmak amacıyla ayrıca başvuruda bulunmayacağımı, bu borcun asıl işveren ……………………….………… tarafından anılan Kanun hükümlerine göre ödenmemesi halinde, Kurumunuza karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağımı ve bundan dolayı ihtilaf çıkarmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.

 

 

……/……/2008

 

Aracının

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

 

A d r e s :                                                                                                                                          

………………………………….

………………………………….

………………………………….                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

 

Tel: ………………….                                                                                                                           

 

 

 


 

EK-8

 

Konu: Aracının talebine asıl işverenin muvafakatı

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

Devredilen SSK ………...………. Sigorta Müdürlüğüne

 

 

 

           

 

            Müdürlüğünüzde işlem görmekte olan ……………………….. sicil numaralı işyerimizin …... nolu aracısı olan …………………………………………………. ile 506 sayılı Kanunun 87. maddesi hükmüne istinaden müşterek ve müteselsil borçlu bulunduğumuz toplam………………………...YTL  borcumuzun aracı tarafından kendi borçlarının münferiden 5510 Sayılı Kanunun Geçici 23 ve/veya 24. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi talebine, işveren olarak muvafakat eder, anılan Kanun maddeleri hükümlerine göre borcunu ödememesi halinde, müştereken ve müteselsilen borçlu bulunduğumuz, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

……/……/2008

 

Aracının

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

 

 

A d r e s :                                                                                                                                          

………………………………….

………………………………….

………………………………….                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

 

Tel: ………………….                                                                                                                           

        


 

EK- 9

 

 

Konu: Bakiye Erteleme Süresinden Yararlanmama Talebi

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

Devredilen SSK ……...………. Sigorta Müdürlüğüne

 

 

                Müdürlüğünüzde  aşağıda belirtilen sicil numaralı dosyada  işlem görmekte olan işyerimizden kaynaklanan borcumuz  …./.…/200… tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin onuncu fıkrasına göre …../…../200.. tarihine kadar ertelenmiştir. 

                Ancak, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 23 ve/veya 24. madde hükümlerinden yararlanmak istediğimizden, 506 sayılı Kanunun 80. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, daha önce yapılmış olan erteleme işleminin bakiye süresinden feragat ediyoruz.

                Bu bakımdan, erteleme işleminin, başvuruda bulunduğumuz …./…./2008 tarihi itibariyle sona erdirilerek, borcumuzun 5510 Sayılı Kanunun Geçici 23 ve/veya 24. madde hükümlerine göre ödenmesini talep eder, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

     

 

……/……/2008

 

Aracının

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

 

 

A d r e s :                                                                                                                                          

………………………………….

………………………………….

………………………………….                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

 

Tel: ………………….                                                                                                                           

 

 

İşyeri Sicil Numarası

 

…………………….


 

EK- 10

 

Konu: Kapsama Giren Borçlar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve

            Yargı Nezdinde İhtilaf Yaratılmayacağına Dair Dilekçe                     

 

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

Devredilen SSK ………...………. Sigorta Müdürlüğüne

 

 

 

           

 

                Müdürlüğünüzde işlem görmekte olan ………………………..………….. sicil numaralı işyerinden kaynaklanan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve/veya 24. maddesi kapsamına giren borçlarım hakkında daha önce Müdürlüğünüze …/…/…. Tarihinde yapmış olduğum itirazımdan vazgeçtiğimi ve bu konuda yargı nezdinde ihtilaf yaratmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.

           

 

                                                                                                                                              

……/……/2008

 

Aracının

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

 

 

A d r e s :                                                                                                                                          

………………………………….

………………………………….

………………………………….                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

 

Tel: ………………….                                                                                                                           


 

EK- 11

 

 

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ

TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU BELGESİ

 

 

 

 

 

 

……………..…………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

         5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi gereğince 31.03.2008 tarihine kadar olan sosyal güvenlik destek prim borçlarımı hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.     …../…./2008

 

 

 

                                                                                                               İMZA

 

 

 

 

SİGORTALININ

Adı- Soyadı                    :………………………………………….

Bağ-No                           :………………………………………….

T.C. Kimlik Numarası    :….……………………………………….

                                                                                                   

Ödeme Şekli                   :  Peşin               Taksit 

                                                   

Taksit sayısı                    :

 

ADRESİ                                      :.………………………………………….

 

                                                     ……………………………………………

                                       

                                                ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EK- 12  

 

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………..

 

 

SİGORTALININ

Adı- Soyadı                   :………………………………………….

Bağ-No                          :………………………………………….

T.C. Kimlik Numarası   :….……………………………………….

Adresi                               :.………………………………………….

                                                                             

 

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK

DESTEK PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

                1) 5510 sayılı  Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında 31.3.2008 tarihine kadar olan sosyal güvenlik destek prim borçlarımın gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan borç tutarını peşin/aylıklarımın belirlenen taksit tutarını karşılaması halinde …… taksitte, aylığımdan kesilebileceğini, aylıklarımın taksit tutarımı karşılamaması durumunda ise aylık taksit tutarlarımı belirlenen banka şubeleri veya Kurum vezneleri aracılığıyla süresi içerisinde ödeyeceğimi,

 

                2) Kanun kapsamında taksitlendirilen sosyal güvenlik destek primi borçlarımla birlikte cari ay sosyal güvenlik destek primlerimin de aylığımdan kesilmesini,

 

                3) Taksitlendirilmiş borçlarımla ilgili ödeme yükümlülüklerimi bir takvim yılında 3 defadan fazla yerine getirmeme veya eksik yerine getirmem halinde veya üç defaya kadar ödemediğim veya eksik ödediğim taksit tutarlarımı ise en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geciktiğim her ay için hesaplanacak faizi ile birlikte ödememem halinde taksitlendirme hakkımı kaybedeceğimi ve ödediğim tutarların ilgili mevzuat uyarınca borçlarıma mahsup edileceğini,

 

           4) Kanun kapsamına giren borçlarımdan dolayı Kurumunuza yaptığım itirazlardan ve Kurum aleyhine  açmış olduğum davalardan feragat ettiğimi  ve bundan sonra da konu ile ilgili Kurum aleyhine ihtilaf yaratmayacağımı, aksi halde peşin/taksitle ödeme  talebimin geçersiz sayılacağını,

               

                Beyan ve taahhüt eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.             …../…./2008

 

 

                                                                                                                                                              İMZA

                                                                                             

Terkin Edilen Miktar                                          :

SGDP Borç ve ceza Tutarı                 :

Taksit Sayısı                                                        :

Aylıktan Kesilecek Tutar                                   :

Kesinti Başlangıç Tarihi                                     :

 

Varide No                                                             :

Varide tarihi                                                         :                                                                           Yetkili İmza