SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/44 (*)


 

Tarih         : 22.05.2008

Konu         : Yurtdışı borçlanma işlemleri

 

 

Bilindiği üzere; 17.04.2008 tarihli ve 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5754 sayılı Kanunun;

- 79. maddesi ile 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun”un 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. maddesi değiştirilmiş ve bu Kanuna geçici 5., 6. ve geçici 7. madde eklenmiştir.

- 64. maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 106. maddesinin 24 numaralı bendine göre, 3201 sayılı Kanunun 7., 11., geçici 1 ila geçici 4. maddeleri ve 3201 sayılı Kanunda geçen “döviz” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

- 68. maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası; yurtdışı hizmet borçlanmasına ait prime esas kazançların aylık bağlanmasında nasıl değerlendirileceği hususuna açıklık getirmiştir.

Söz konusu Kanunla 3201 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler, Kanunun yayımlandığı 08.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun sigortalılık statüsüne ilişkin 4. maddesinin birinci fıkrası, prime esas kazancın alt ve üst sınırına ilişkin 82. maddesi ile borçlanılan sürelere ait kazançların aylık bağlanmasında değerlendirilmesine ilişkin geçici 7. maddenin dördüncü fıkrası da, 3201 sayılı Kanunun uygulaması ile sinirli olmak üzere ayni tarih itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5754 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda yurtdışı hizmet borçlanması uygulamasına ilişkin işlemler, 08.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

A- BORÇLANMANIN ŞARTLARI

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için aşağıda açıklanan Türk vatandaşı olmak, belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak, hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranacaktır.

1- Türk Vatandaşı Olmak

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibari ile Türk vatandaşı olmasıdır.

Diğer bir anlatımla, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı hizmet veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen sigortalı ve hak sahiplerinin borçlanma talepleri reddedilecektir. Ayni zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Borçlanılmak istenilen sürelerde, Türk vatandaşlığının devam edip etmediği ve borçlanmak için yazılı başvuru tarihinde sigortalı veya hak sahibinin Türk vatandaşı olup olmadığı, ilgililerden herhangi bir belge talep edilmeden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılarak bilgisayardan alınacak olan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği çıktısı ile tespit edilecektir.

Ancak, vatandaşlıkla ilgili olarak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile başvuru sırasında alman Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi yada diğer belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunduğu hallerde, vatandaşlık durumundaki değişiklikle ilgili belgelerin Kuruma ibrazı müracaat sahibinden istenilebileceği gibi, tereddüt halinde konunun açıklığa kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile de yazışma yapılabilecektir.

2- Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunmak

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma hakkından yararlanabilmek için ilgilinin yurtdışında belirli nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin bulunması şarttır. Bunlar;

- Hizmet akdi kapsamında ve/veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık,

- Hizmet akdi kapsamında ve/veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik (çalışılmayan),

- Ev kadını olarak geçen,

süreleridir.

Ancak, aşağıdaki süreler borçlanma kapsamı dışında tutulacaktır:

a) 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

b) Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

c) İsveç, İsviçre ve Fransa ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde yurtdışında geçen hizmet ve ev kadınlığı süreleri.

d) Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerin bu ülkede 01.09.1985 tarihinden sonra geçen çalışma süreleri.

e) Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma süreleri.

f) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin çalışma süreleri ile Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen hizmet veya ev kadınlığı süreleri.

g) İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların çalışmalar arasında ve hizmetin bitim tarihinden sonraki işsizlik (çalışılmayan) süreleri.

5754 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 3201 sayılı Kanunun 1. maddesinde yer alan “çalışma süreleri” ibaresi yerine “sigortalılık süreleri” ibaresi kullanılmıştır. Bu nedenle, 3201 sayılı Kanunun uygulamasında, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış yada çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler sigortalılık süresi olarak anlaşılacaktır. Buradaki sigortalılık süresi 506 sayılı Kanunun 108. maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 38. maddesinde belirtilen sigortalının ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihten tahsis talep veya ölüm tarihine kadar geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir.

3- Hizmetleri Belgelendirmek

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur.

Borçlanma için yazılı istekte bulunan ancak, ibraz ettikleri belgeleri borçlanma işleminin yapılması için yeterli görülmeyenlerin istekleri reddedilmeyecek, belgelerini tamamlamaları kendilerinden talep edilecektir.

Gerektiğinde hizmetlerin belgelendirilmesi için ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu ülke mercileri aracılığıyla idari yardımda bulunulabilecektir. Bu amaçla, il müdürlüklerimizce belgeleri yetersiz yada eksik görülenlerin yurtdışında geçen çalışmalarının bu ülkelerle yapılacak olan yazışma ile Genel Müdürlüğümüzce (Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı) tespiti talep edilebilecektir.

Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ve akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle aşağıda sayılmıştır:

a) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

- Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,

- Sigortalıların çalıştıkları iş yerleri resmi kuruluş ise belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın çalışılan ülkede iş yerlerinin bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları, ilgili meslek kuruluşları veya dernekler ve diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,

- Yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya derneklerce verilen hizmet belgesi,

- Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri,

gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilecektir.

b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

- Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri,

- Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tasdikli tercümeleri,

- Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk temsilciliklerinden alacakları gerekçeli hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tasdikli tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların tasdikli örnekleri,

gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilecektir.

e) Ev kadını olarak geçen süreler ise yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesi (Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca, yurtdışında ise konsolosluklarca yapılmış tercümesi ile birlikte), ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihleri, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının noter tarafından tasdikli fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesi ile belgelendirilecektir.

4) Yazılı İstekte Bulunmak

Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, genelge eki “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile Kurumun ilgili ünitesine verilmesi ile yapılacaktır. Bu belge dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilecektir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise ilgiliden Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinin temini cihetine gidilecektir.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri ünitelerce yeteri kadar çoğaltılıp ilgililere verilebileceği gibi, başvuru sahiplerince Kurumun web sayfasından da temin edilebilecektir.

B- BORÇLANMANIN BAŞVURU USUL VE ESASLARI

1- Borçlanma Başvurularında İstenilecek Belgeler

Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ekinde;

a) Yurtdışı çalışmalarını gösterir yukarıda (A/3) bölümünde belirtilen durumlarına uygun hizmet belgelerinden biri,

b) Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (Vatandaşlık durumlarında değişiklik olanlar için ayrıca bu durumlarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği),

alınacaktır.

Bu belgelerden birinin eksik olması yada belgede kayıtlı bilgilerin yetersiz veya gerçeğe uygun olmadığının tespiti hallerinde, yeni belgelerin temini cihetine gidilecektir. Tahakkuk eden borcu üç ay içinde ödeme mecburiyeti ile yurtdışı hizmet borçlanmasının şartlarından birisinin de belgelendirme zorunluluğu bulunduğu hususları dikkate alındığında, Kurumun yazılı bildirisine rağmen eksik belgeyi üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak, borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda olanların borçlanma işlemleri, yeni bir taleple ve yeni talep tarihinde geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında seçilecek olan kazanç üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ev kadınlığı sürelerini borçlanma talebinde bulunanlar için gerekli görülen hallerde istenilebilecek pasaport sayfası veya yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeler, sigortalılık sürelerinin borçlandırılmasında istenilmeyecektir.

2- Başvurulacak Kuruluş ve Birim

Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı çatısı altında birleştirilmiştir.

Diğer taraftan, 5754 sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı Kanunun 2. maddesinde; “Sosyal güvenlik kuruluşları” Sosyal Güvenlik Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklar, “Sosyal güvenlik kanunları” ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesi ile 2829 sayılı Kanun ile bu Kanunlara ait ek ve değişiklikler şeklinde tanımlanmıştır.

3. maddesinde ise borçlanma başvurusunun sigortalının Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna yapılması öngörülmüştür.

Ayrıca, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinde, hizmet akdi ile çalışanlar aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar (b) bendi, kamu görevlileri ise (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Bu açıklamalara göre, yurtdışı sürelerinin borçlandırılması için başvurulacak kuruluş ve birimler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Yurtdışında 08.05.2008 tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa;

- Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri Kurumumuzca,

- 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça,

sonuçlandırılacaktır.

b) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadınlığında geçen sürelerin borçlanma işlemleri de Kurumumuzca yürütülecektir. Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri ise aylığı bağlayan Kurumca sonuçlandırılacaktır.

c) 5510 sayılı Kanuna göre 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar kapsamında geçen hizmetler Sosyal Güvenlik Kurumunda geçmiş sayıldığından ilgilinin son defa bu kanunlara tabi geçmiş hizmeti varsa borçlanma işlemleri, Kurumumuzca yürütülecektir.

d) Yukarıda yapılan ayrıma göre Kurumumuza yapılacak yurtdışı hizmet borçlanma başvurularına ait işlemler, sigortalı son defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) ve (b) bendi kapsamında çalışmış, ev kadınlığında geçen süreleri varsa yada Türkiye’de hiç çalışması yoksa, Genel Müdürlüğümüz Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemler Daire Başkanlığı,

- (c) bendi kapsamında çalışmışsa, Genel Müdürlüğümüz Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı, görev ve yetkisinde yürütülecektir.

e) Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nın görev ve yetkisi dahilinde olan yurtdışı hizmet borçlanmalarından 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) ve (b) bendi kapsamında olup, ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlananlar ile aylık bağlanması için müracaat etmiş olanların borçlanma işlemleri,

- (a) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler ile gerek 2147, gerekse 3201 sayılı kanunlara göre merkezde yapılan borçlanmalara ek borçlanma işlemleri,

- (b) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen hizmetlere ait primleri Türkiye’ye transfer talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenlerin borçlanma işlemleri, merkezde Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nca yürütülecektir.

e) Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığının görev ve yetkisi dahilinde olan yurtdışı hizmet borçlanmalarından aşağıda belirtilenlerin işlemleri ise yetki devri kapsamında borçlanma başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce yürütülecektir:

- Son defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri olanlardan merkezin görev alanı dışında kalan borçlanma işlemleri.

- Türkiye’de sigortalılığı olmayanlarla bunların hak sahiplerinin borçlanma işlemleri.

- Ev kadınlığı sürelerini borçlanacak olanlar ile bunların hak sahiplerinin borçlanma işlemleri.

f) Yurtdışı borçlanma işlemlerini yürütmekle görevli birim dışında başka bir birime yapılan borçlanma başvurularının geciktirilmeden ilgili birime intikal ettirilmesinde gerekli özen gösterilecektir.

C- BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİ, TEBLİĞİ, ÖDENMESİ VE BORÇLANMADAN VAZ GEÇME

5754 sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı Kanunun 4. maddesinde, borçlanma miktarının tespitinde döviz esasından vazgeçilerek, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olduğu belirlenmiştir.

Buna göre, borçlanmanın tahakkuku, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçme ile ilgili esaslar aşağıda açıklanmıştır:

1- 08.05.2008-30.06.2008 tarihleri arasında yurtdışı hizmet borçlanması talebinde bulunanların bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde dikkate alınacak olan prime esas asgari günlük kazanç 20,28 YTL, azami günlük kazanç ise (20,28 x 6,5) 131,82 YTL’dir. Bu kazançlara bağlı olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt sınırı 20,28 x % 32 = 6,49 YTL, üst sınırı ise 131,82 x % 32 = 42,18 YTL olarak uygulanacaktır.

2- 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında yurtdışı hizmet borçlanması talebinde bulunanların bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun tespitinde dikkate alınacak olan prime esas asgari günlük kazanç 21,29 YTL, azami günlük kazanç ise (21,29 x 6,5) 138,39 YTL’dir. Bu kazançlara bağlı olarak bir gün için tahakkuk ettirilecek borcun alt sınırı 21,29 x %32 = 6,81 YTL, üst sınırı ise 138,39 x %32 = 44,28 YTL olarak uygulanacaktır.

3- Borçlanma tutarının tespitinde, Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi yada borçlanma isteğine ait dilekçenin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki prime esas kazancın alt ve üst sınırlan arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibinin söz konusu belgede belirttiği prime esas kazanç esas alınacaktır. Bu durumda, alt ve üst sınır arasında başka bir prime esas kazancın seçimi halinde, bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı (seçilen prime esas kazanç tutarı x % 32) formülü uygulanmak suretiyle belirlenecektir. Seçilen prime esas kazanç miktarının borçlanma tutarının tebliğ edildiği tarihe kadar Kuruma yapılacak olan yazılı başvuru ile değiştirilmesi halinde, borç tahakkuku ve tebliği yeni seçilen miktar üzerinden sonuçlandırılacaktır.

4- Borçlanma talep sahibinin borçlanmak istediği gün sayısı karşılığı ödeyeceği toplam borç tutarı, yukarıdaki şekilde belirlenen bir günlük borçlanma tutarının borçlanılan sürenin karşılığı olan gün sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. Örneğin; 20.05.2008 tarihinde yurtdışında geçen 15 yıllık sigortalılık süresini günlük 30 YTL kazanç üzerinden borçlanmak isteyen bir sigortalının toplam borçlanma miktarı 30 x 5400 x % 32 = 51840 YTL olacaktır.

5- Yeni düzenleme ile borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum hesabına ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle borçlanma miktarının ve bu miktarın Kuruma ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, başvuru sahibine genelge eki mektup ile iadeli-taahhütlü olarak tebliğ edilecektir. Borçlanma talep sahibinin yurtiçinde ikameti halinde PTT’nin yurtiçi servislerinde kullanılan “Alma/Ödeme Haberi Kartı”, yurtdışında ikameti halinde ise PTT’nin “CN 07” kodlu “Alma/Teslim/Ödeme/Kayıt Haberi Kartı” kullanılacaktır.

6- Kartların PTT’ce Kuruma iade edilmesinden sonra tespit edilecek tebliğ tarihinin bilgisayar kayıtlarına aktarılması ve kartın ait olduğu dosyaya ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yurt içine yapılacak tebligatlarda “Göndericinin Adı Soyadı ve Adresi”, yurtdışına yapılacak olan tebligatlarda kullanılacak kartın ise “Aşağıdaki adrese iade ediniz” bölümüne;

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

KIRIKKALE

T. C. Kimlik No            : …………………….

Dosya No                     : …………………….

Şeklinde hazırlanan kaşe basıldıktan sonra sigortalının T.C. Kimlik numarası ile dosya numarası (tahsis yada sicil numarası) mutlaka kaşenin ilgili bölümüne yazılacaktır.

7- Tahakkuk ettirilen borçlarını yurt dışından ödeyecek olan sigortalı ve hak sahipleri Yeni Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

8- Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvurulan geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni borçlanma başvurularına bağlıdır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılacak, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlı olacaktır.

9- Borçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma işlemi sonuçlandırılmayacaktır. Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak YTL cinsinden iade edilecektir. Her iki durumda, yazılı talep şartı aranacaktır.

D- BORÇLANILAN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Borçlanılan yurtdışı hizmet sürelerinin sigortalılık süresinde, sigortalılık başlangıcında ve prim ödeme gün sayısında değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 5754 sayılı Kanunla değişik 3201 sayılı Kanunun 5. maddesinde açıklanmıştır.

Ayrıca, 3201 sayılı Kanunun 6. maddesinde borçlanılan hizmetlere göre aylık bağlanmasına ve aylık başlama tarihinin tespitine, 5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrasında ise borçlandırılan sürelere ait kazançların aylık hesabında değerlendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine göre, aylığa hak kazanma şartlarının ve bu sürelerin aylık hesabında değerlendirilmesine ait usul ve esaslar, maddeler halinde aşağıda açıklanmıştır:

1- Başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün hesaplanacaktır.

2- Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayılan veya hizmetlerine eklenecektir. Aylık bağlama şartlarında belli bir sigortalılık süresinin arandığı durumlar için geçerli olmak üzere, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir. Ayni şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilecektir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenecektir. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.

3- Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 5510 sayılı Kanuna göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de sigortalılık varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılık yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilecektir.

4- Yukarıda açıklanan şekliyle değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi için yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve borcun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması şartları aranacaktır. Buradaki; “kesin dönüş” ibaresinden aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım alınmaması, “borcun tamamının ödenmesi” ibaresinden ise aylık talep tarihinden önce ödenen miktar anlaşılmalıdır.

5- 4. maddede belirtilen şartları yerine getirenlere, hangi sigortalılık statüsü ile hangi sosyal güvenlik kanuna göre aylık bağlanacağının belirlenmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınacaktır. Buna göre, yurtdışı hizmet borçlanma miktarını ödedikten sonra;

a) 2008 yılı Ekim ayı başından önce aylık talebinde bulunan sigortalıların kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmüne göre belirlenecek olan sosyal güvenlik kurumu mevzuatına (506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlardan birine),

b) 2008 yılı Ekim ayı başından sonra aylık talebinde bulunan sigortalıların kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddenin son fıkrasına istinaden 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmüne göre belirlenecek olan sigortalılık statüsü dikkate alınarak 5510 sayılı Kanuna, göre hesaplanacaktır.

6- Yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançların 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre değerlendirilmesi, 12.12.2005 tarih, 8/29 Ek Genelge’deki usul ve esaslar dahilinde sürdürülecektir. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalılar yönü ile 2008 yılı Ekim ayı başından önceki yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançlar 1479 veya 2926 sayılı Kanun hükümlerine, bu tarihten sonraki yurtdışı hizmet borçlanma sürelerine ait kazançlar ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

7- 3201 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilecektir. 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmayacaktır.

8- Yurt içinde veya yurt dışında çalışması sona erenlerin veya ikamete dayalı bir ödenek alanlardan ödenekleri sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, aylıkları, kesildiği tarihten itibaren aylıklara uygulanan artış oranlan kadar artırılmak suretiyle talep tarihini izleyen aybaşından itibaren tekrar ödenmeye başlanacaktır. Aylığın kesildiği süre içinde yurtdışında geçen hizmet sürelerinin 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılması halinde, bu süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar, ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden aylık bağlanmasında değerlendirilecektir.

9- Yurtdışı hizmetlerini borçlanmak suretiyle aylık bağlananlardan altı aydan fazla yurtdışında bulunanlarla ilgili yoklama işlemleri, 2007/59 sayılı Genelgedeki usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir. Ancak, sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmış ülkelerin sigorta kurumlarınca düzenlenen hizmet cetvellerinde var ise sigortalıların işsizlik ve hastalık ödenekleri kaydedildiği hususu dikkate alındığında, borçlandıkları sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanması isteğinde bulunacak olanların sigorta kurumlarınca düzenlenmiş güncel tarihli hizmet cetvellerini vermeleri yeterli görülecek, ayrıca bunlardan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamet bağlı sosyal yardım almadıklarına dair güncel tarihli belge talep edilmeyecektir.

10- 5754 sayılı Kanunun 20. maddesi ile değişik 5510 sayılı Kanunun 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girecek olan 32. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş durumda iken ölen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının hak sahiplerine borçlanma sürelerinin ilave edilerek aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra hak kazanılan ölüm aylıklarında 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak, yurtdışı hizmet borçlanması sürelerinin ilave edilmesi ile 32. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen en az 1800 gün prim ödeme şartının yerine getirilmesi halinde ölüm aylığı bağlanacaktır.

E- KAMU GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINA AİT İŞLEMLERİ

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. maddeye göre 08.05.2008 tarihinden önce 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi olanların bu tarihten önce veya sonra yurtdışında geçen hizmetlerinin borçlandırılmasında, borç tutan ilgililerin Türkiye’den ayrılmadan önce Sandığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları derece ve kademelerine yurtdışında geçirdikleri ve borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanacaktır.

5754 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddenin ikinci fıkrasına göre 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa ayni Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yurtdışı borçlanma süreleri de, ayni Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bunların aylıklarının hesabında 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

F- ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULDUKTAN SONRA TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİ

5754 sayılı Kanunun 79. maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. maddede, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 01.01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.

Söz konusu borçlanma hakkından yararlandırılabilmek için;

1- 01.01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmaları,

2- Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olup, Türkiye’de ikamet ediyor olmaları,

3- 2022 sayılı Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamaları,

4- Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmeleri,

5- Borçlanma için yazılı istekte bulunmaları,

6- Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde ödemeleri,

şartları aranacaktır.

Ülkemize gelen soydaşlarımızın iskanı ile ilgili yasalarda yalnızca Bulgaristan’dan gelenler için “zorunlu göçe tabi tutulup” ifadesi kullanıldığından borçlanma hakkından bu ülkeden gelen vatandaşlarımız, yukarıdaki şartları yerine getirmek kaydıyla yararlanabileceklerdir.

T.C. Kimlik numarası ile Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşımı Sisteminden Kurumca yapılacak sorgulama sonucunda vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “………tarih ve………Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskan Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır” ibaresi bulunanlar için ayrıca zorunlu göçe tabi tutulduklarını belgelendirme koşulu aranmayacaktır. Ancak, nüfus kayıtlarında bu şekilde ibare bulunmuyorsa ilgililerden bu ibarenin nüfus kayıtlarına işlenerek temin edilecek olan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya “Uyrukluk ve Aile Kütüğünde Kayıt Bildirgesi”nin Kuruma ibrazı istenecektir.

Ayrıca, Bulgaristan’dan temin edilen ve Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca, çevirisi yapılmış hizmet belgesi ile Türkiye’deki nüfus kayıtlarında ad ve soyadı yönünden farklılık bulunması halinde, ilgiliden isim değişikliğini gösteren nüfus müdürlüğünden onaylı bir belgenin de Kuruma verilmesi talep edilecektir.

Söz konusu geçici 6. maddede borçlanma kapsamında yalnızca çalışma süreleri gösterildiğinden, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda boşta geçen (çalışılmayan) sürelerle ev kadınlığında geçen süreler, borçlanma kapsamı dışında tutulacaktır.

Bunların Türkiye’de ikamet ettikleri ilgili muhtarlıklardan alınacak İkametgah Belgesi ile belgelendirilecektir. Ayni zamanda Türk vatandaşlığı ile birlikte Bulgaristan vatandaşlığı devam edenler de söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

Borçlanma talebinde bulunanların 2022 sayılı Kanun dahil sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık alıp almadıkları ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ile yapılan beyanın gerçeğe uygunluğu, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilgili bilgisayar kayıtları ve web sayfalarından Kurumca araştırılarak belirlenecek, ayrıca bu durumun belgelendirilmesi talep edilmeyecektir.

Geçici 6. madde hükümleri uygulanmak suretiyle borçlandırılan hizmetler, yalnızca yaşlılık aylığı (5434 sayılı Kanuna göre bağlanan emekli aylıkları dahil) bağlanmasında değerlendirileceğinden, malullük ve ölüm aylığı bağlanmasında, bu şekilde borçlanılan hizmetler dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, Bulgaristan’da geçen hizmet sürelerinin hak sahiplerince borçlanmasına ilişkin talepleri de kabul edilmeyecektir. Ancak, borçlanma hakkından yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilecektir.

Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların varislerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak YTL cinsinden iade edilecektir.

Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle bu ülkede geçen hizmetlerin borçlandırılmasına, bu şekilde borçlandırılan hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu genelgenin diğer bölümlerindeki açıklamalar dahilinde sürdürülecektir.

G-YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA YÜRÜTÜLMESİ

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi için sigortalılık statüleri itibari ile iki ayrı program yazılımı tamamlanmış olup, işletime açılacaktır.

Buna göre son defa Türkiye’de

a) Hizmet akdi kapsamında (506 ve 2925 sayılı kanunlar) çalışması bulunan sigortalıların borçlanma işlemleri, “sgknet” kurumsal bilgi portalı üzerinden “tahsis işlemleri/yurtdışı borçlanma işlemleri-SSK”,

b) Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan kapsamında (1479 ve 2926 sayılı kanunlar) çalışması bulunan ile Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların borçlanma işlemleri ile yurtdışında ev kadınlığında geçen sürelerin borçlandırılmasına ait işlemleri, “sgknet” kurumsal bilgi portalı üzerinden “tahsis işlemleri/yurtdışı borçlanma işlemleri-Bağ-Kur”, sayfaları üzerinden ulaşılacak olan program vasıtasıyla yürütülecektir.

Söz konusu programlara bilgi girişi yapılmadan önce öncelikle sigortalılık statüsü dikkate alınarak SSK ve Bağ-Kur’un ilgili tescil ve hizmet programlarından T.C. Kimlik numarası ve sigorta sicil numaralan ile gerekli sorgulamalar yapılarak bu iki numaranın uygunluğu sağlanacaktır. Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması bulunmayanların borçlanma işlemlerinde öncelikle Kuruma tescil kaydının yapılması sağlandıktan sonra borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.

Borçlanma tahakkuku için gerekli bilgi ve belgelerin yeterli olduğunun anlaşılması durumunda ilgili programa ulaşılarak gerekli bilgilerin bilgisayara aktarılması sonucu borçlanma tahakkuk cetveli ile borç tebliğ mektubunun bilgisayar çıktısı alındıktan ve (C/6) bölümünde açıklanan şekliyle düzenlenen posta kartlarının düzenlenmesinden sonra ilgiliye iadeli-taahhütlü olarak ulaştırılmak üzere PTT ‘ye gönderilmesi sağlanacaktır.

Tebliğ mektubunun posta aracılığı ile ilgiliye teslim edilip söz konusu posta kartlarının Kuruma iadesinden sonra “Tebligat Tarihi Kayıt” ekranına, mektubun ilgiliye teslim edildiği tarih “Tebligat Tarihi” olarak işlenecek ve iade kartı ilgilinin dosyasına konulacaktır.

Borçlanma başvuru sahibinin ilgili bankaya yaptığı ödemeyi gösterir ödeme makbuzlarının sigortalı tarafından Kuruma ibrazına müteakip, ödeme tarihi ve ödeme tutan “Ödeme Kayıt Ekranı” üzerinden bilgisayara aktarılacaktır.

3201 sayılı Kanuna göre bilgisayar ortamında yürütülecek işlemlere ait usul ve esaslarının yer aldığı kullanım kılavuzlarına “sgknet” kurumsal bilgi portalı üzerinden “Tahsis İşlemleri/Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Kullanım Kılavuzu” butonlarına tıklanılarak ulaşılabilecektir.

H- DİĞER İŞLEMLER

1- Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uyarınca bu ülkedeki sosyal güvenlik kurumlarına yatırılmış bulunan primlerin Türkiye’ye transferi ile bu şekilde transfer edilen primlere ait sürelerin borçlandırılması işlemleri cari usullere göre Genel Müdürlükçe (Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı) yürütülecektir.

2- Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri cari usullere göre Genel Müdürlükçe yürütülecektir. Ancak, bunların kısmi aylıklarının tama çıkartılmasına yetecek olan hizmetin borçlandırılmasında akit ülkede geçen ve sözleşme uygulamasında dikkate alınan hizmet cetvelindeki süreler, ayrıma tabi tutulmadan dikkate alınacaktır.

3- 5754 sayılı Kanunun 79. maddesi ile 3201 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddenin birinci fıkrasına göre 08.05.2008 tarihinden önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış haklan saklı tutulduğundan, söz konusu tarihten önce yurtdışı borçlanması talebinde bulunanların işlemleri, 5754 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

4- Borçlanma işlemi sonuçlandırılmadan önce Kurumun merkez ve taşra birimleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yabancı ülkelerle yapılacak yazışmaların birer örneği bilgi amaçlı olarak borçlanma başvuru sahiplerine gönderilerek, yürütülen işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

5- 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talep başvurularında bilgi ve belgelerin tam olması, diğer bir ifade ile Kurum üniteleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı ülkelerle yazışmayı gerektiren bir hususun bulunmaması hallerinde, borçlanma işlemlerinin borçlanma başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılarak, tebliğ mektubunun ilgiliye gönderilmesinde gerekli hassasiyet gösterilecektir.

6- Daha önceki genelge, genel yazı ve talimatların bu genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

EKLER:

EK-1 Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi

EK-2 Bulgaristan Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi

EK-3 Yurtdışı Borçlanma Tebliğ Mektubu

 

 


(*)            2011/48 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.