SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/36

 

Tarih         : 09.05.2008

Konu         : Yetki devri

 

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen hizmetlerini borçlanan vatandaşlarımızın malullük, yaşlılık, ikinci karar ve pasif ölüm ilk karar işlemleri daha süratli ve hizmetin yerinde verilmesi amacıyla 26.09.2005 tarihli ve 8-26, 04.07.2006 tarihli ve 8-33 Ek sayılı Genelgeler ile kademeli olarak tahsise yetkili tüm (SSK) Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (Ünite) devredilmiştir.

Aynı anlayışla sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen çalışmalarını borçlanan ve borçlarını ödeyen sigortalıların malullük ve yaşlılık ikinci karar işlemlerinin de 2008/Temmuz ödeme döneminden başlamak üzere tahsise yetkili tüm Ünitelerce yürütülmesi uygun görülmüştür.

Yetki devrine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır:

1- Çalıştıkları ve hizmetini borçlandıkları ülke mevzuatına göre aylık alma şartlarını yerine getirmeyenler ile aylık almadıklarını beyan edenlerin, 2008/Haziran ayında bağlanacak malullük ve yaşlılık aylığı bilgi giriş formlarının “Çalışma Dönemi” alanına 2008/Temmuz ve müteakip ödeme dönemi yazılacak dosyalar merkeze gönderilmeyerek Ünitelerde muhafaza edilecektir. Muhafaza altına alınan bu dosyaların ikinci karar işlemleri de Ünitelerde sonuçlandırılacaktır.

2- Ünitelerde muhafaza edilecek olan malullük ve yaşlılık aylığı dosyaları için de, 03.11.2004 tarihli ve 8-20 Ek Genelge eki tabloda belirtilen tahsis numaraları kullanılacaktır. Bu numaralar tükendiğinde Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığından yeni tahsis numarası aralıkları istenecektir.

3- Aylık bağlanıp dosyası Ünitelerinde muhafaza edilen aylık alıcılarının, aylık bağlandıktan sonra durumlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin işlemler, Ünitelerce yerine getirilecektir.

4- Malullük ve yaşlılık ikinci karar işlemlerini sonuçlandırmaya yetkili Üniteler dışındaki Ünitelere yapılan başvurular, bekletilmeksizin aylık bağlamaya yetkili Üniteye intikali sağlanacaktır.

5- Sosyal güvenlik sözleşmesine istinaden çalıştıkları ve hizmetini borçlandıkları ülke mevzuatına göre de aylık bağlanmasına hak kazanan sigortalı ve hak sahiplerinin malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları bağlanmak üzere, önceden olduğu gibi tahsis talep dilekçesinin yanı sıra 27.03.1986 tarihli ve 8 sayılı Genelge’nin “Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Tahsis İşlemleri” 1. Bölüm “Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altındaki açıklamalar doğrultusunda, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeler itibariyle kullanılmakta olan aylık talep formülerlerinin de düzenlenerek tahsis işlemine esas olacak tüm belgelerle birlikte Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

6- Yetki devri yapılmadan önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlanarak tahsis dosyası merkeze gönderilenlerin ikinci karar işlemleri ile aylık almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylık bağlama işlemleri, önceden olduğu gibi Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığınca sonuçlandırılacağından, hak sahipleri hakkında tahsis talep dilekçesinin yanı sıra sosyal güvenlik sözleşmesi aylık talep formülerlerinin de tanzim edilerek tahsis işlemine esas olacak tüm belgeler, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

7- Sosyal güvenlik sözleşmeleri ve 506 sayılı Kanun uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı geliri almakta olanlar ile malullük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta iken yurtdışındaki hizmetlerini borçlanarak değerlendiren sigortalı veya hak sahiplerinin tahsis işlemleri, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

8- Federal Almanya’daki primlerini almış yada almak için talepte bulunmuş sigortalılardan yurtdışı hizmet borçlanması yapmış olanların malullük ve yaşlılık aylıkları Ünitelerce bağlanacak ve dosyaları Ünitelerinde muhafaza edilerek her türlü ikinci karar işlemleri Ünitelerinde sonuçlandırılacaktır. Bunların ölümleri halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasına müteakip (4) kodlu tahsis dosyaları Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

9- Türkiye’de çalışması bulunmayan, İsviçre veya İsviçre ile birlikte bir başka ülkede geçen çalışmalarını borçlanarak tahakkuk ettirilen borç miktarını kendileri ödeyenlerin malullük ve yaşlılık aylıkları Ünitelerce bağlanacak ve dosyaları Ünitelerinde muhafaza edilerek her türlü ikinci karar işlemleri Ünitelerinde sonuçlandırılacaktır. Aylık bağlandıktan sonra transfer talebinde bulunanların ve aylık bağlandıktan sonra vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlananların (4) kodlu tahsis dosyaları Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

10- Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanarak tahsis dosyası merkeze gönderilen sigortalılardan ölüm tarihinden önce aylığı durdurulan veya kesilenlerin hak sahiplerinin aylık bağlama işlemlerine ait başvurular Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.