SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2008/15

 

Tarih         : 18.03.2008

Konu         : SUT eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 15.06.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair, Tebliğin 1. maddesinde yer alan “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne istinaden; aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar” (EK-2/B) listesine;

4. Maddeye “Ertapenem” etken maddesi, (EK-2/A Madde 35.1’e göre) ile

43. “Gatifloksasin oftalmik formları”, (EK-2/A Madde 67.1’e göre)

44. “Sodyum fucidat enjektabl formu”, (EK-2/A Madde 75.1’e göre)

45. “Floxuridin” etken maddesi, (Madde 12.7.14’e göre)

46. “Tigecycline” etken maddesi, (EK-2/A Madde 194’e göre)

47. “Moksifloksasin oftalmik formları”, (EK-2/A Madde 66.2’ye göre)

maddeleri ilave edilmiştir.

2. Tebliğin eki “Ayaktan Tedavide Sağlık Raporu İle Verilebilecek İlaçlar” (EK-2/C) listesine;

69. “Amantadin Sülfat” etken maddesi, (EK-2/A Madde 199’a göre)

70. “Agalsidaz beta” etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre)

71. “Pilokarpin HCL” etken maddesi, (EK-2/A Madde 196’a göre)

72. “Niasin” etken maddesi, (Madde12.7.28’e göre)

73. “Deferasiroks” etken maddesi, (EK-2/A Madde 193’e göre)

74. “Ivabradin” etken maddesi, (EK-2/A Madde 195’e göre)

75. “Palonosetron HCL” etken maddesi, (her kür için bir flakon)

76. “Imigluseraz” etken maddesi, (Madde12.7.10’a göre sadece TipI Gaucher Hastalığında)

77. “Omalizumab” etken maddesi, (EK:2/A Madde 197’ye göre)

ilave edilmiştir .

3. Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” listesi (EK-2/A) listesine;

35.1 “Ertapenem” etken maddesi, “EHU ve 1x1 doz” kaydıyla,

66.2 Maddeye “Moksifloksasin oftalmik formları”, “Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.”

67.1 “Gatifloksasin oftalmik formları”, “Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.”

75.1 “Sodyum fucidat enjektabl formu”, “EHU” onayı ile,

115.1 “Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin ” etken maddesi, “EHU [Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.(Tenofovir disoproksil fumarat, emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)]” koşulu ile,

144. Maddeye “Rosiglitazon+Metformin” etken maddesi,

146. Maddeye “Serenoa repens standardize lipofilik ekstre” etken maddesi,

147. Maddeye “Valsartan+amlodipin ” etken maddesi,

185. Maddeye “Potasyum sitrat (5 mEq )” ibaresinin yanına “(10mEq)”ibaresi ile,

193. “Deferasiroks” etken maddesi “2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir erişkin veya pediatrik hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, erişkin veya pediatrik hematoloji, pediatri veya dahiliye uzmanlarınca reçete edilebilir.” koşulu ile,

194. “Tigecycline” etken maddesi “Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram negatif bakteri enfeksiyonlarında tigecycline'e duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU onayı ile”

195. “Ivabradin” etken maddesi “Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<%45 ın) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilmesi” koşulu ile,

196. “Pilokarpin HCL” etken maddesinin tablet formları,

“Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk defada en fazla 3 ay süreli ilaç kullanım raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek ilaç kullanım raporu ile uzman hekimler tarafından reçetelenir.

Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.” koşulu ile,

197. “Omalizumab” etken maddesi,

“Ağır persistan allerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi en az bir prenial alerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) ile serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, 12 yaş ve üzeri hastalarda, Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az ikisi klinik immünoloji, allerjı, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından olmak üzere allerji, göğüs hastalıkları ve klinik immünoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş ve bu kurul tarafından düzenlenmiş rapor ile bu hekimler tarafından reçete edilir. İlk kez başlanan tedavilerde rapor 16 haftayı geçemez. Bu sürenin sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıtın benzer bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonucu, tedavisinin devamına karar verilmesi halinde belirtilen uzmanlar tarafından düzenlenen bir yıl süreyle geçerli olacak sağlık kurulu raporu ile tedaviye devam edilir. İlaç yukarıda adı geçen uzman hekimler tarafından reçetelenir. Bir yılın sonunda hasta tekrar benzer bir kurul tarafından değerlendirmeye alınır.”

198. “Prednisolon asetat etken maddesi 10 ml oftalmik form” ( Sadece uzun süre kullanım gerektiren hastalarda, göz hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenebilir.),

199. “Amantadin Sülfat”

a) Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlara bağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.

b) İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;

- 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya

- Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi” koşulu ile,

maddeleri ilave edilmiştir.

4. Tebliğin “12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin (b) bendinin 1. paragrafından sonra gelmek üzere;

“Aripiprazolün; bipolar I bozukluğun akut mani epizotlarının tedavisi endikasyonunda, çeşitli nedenlerle diğer ilaçların kullanılamadığı ya da etkisiz kaldığının hasta adına düzenlenen raporda ya da reçetede belirtilmesi kaydı ile reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.” paragrafı ilave edilmiştir.

5. Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin 3. maddesinin birinci bendine, "floxuridin” etken maddesinin eklenmesine ve aynı maddenin 8. bendinden sonra gelmek üzere;

“Floxuridin: Sadece kolon kanserinin karaciğere çoklu metastazlarında ilacın onaylı prospektüs bilgileri dikkate alınarak, intraarterial yolla en fazla 6 kür olarak tıbbi onkoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarından en az birinin bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir sağlık kurulu raporu ile yatarak tedavide kullanılmak üzere tıbbi onkoloji uzmanları, genel cerrahi uzmanları ve gastroenteroloji uzmanları tarafından reçete edilir” paragrafı ilave edilmiştir.

6. Tebliğin “12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine,

“D- Niasin: En az 3 ay boyunca statinler veya statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlardan herhangi birisi ile tedavi edilmiş olmasına rağmen HDL düzeyi 40 mg/dl ‘nin altında olan 18 yaş üzeri hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla dahiliye veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından reçetelendiğinde ya da bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.” paragrafı ilave edilmiştir.

7. Tebliğin “12.7.1. No lu mevcut başlığı “Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid, subkutan/ intramuskular metotreksat, Efalizumab kullanım ilkeleri” şeklinde değiştirilmiş olup,

Aynı maddenin (a) bendinin başlığı da “Subkutan ve intramuskular metotreksat kullanım ilkeleri”olarak değiştirilmiştir.

Maddenin birinci paragrafından sonra gelmek üzere,

"psöriyazis vulgarisli hastalarda; dermatoloji uzman hekimleri tarafından bu tanı için düzenlenen ve en fazla 6 ay süreyle geçerli, ilaç kullanım dozu ve süresini de belirten ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.” paragrafı ilave edilmiştir.

8. Tebliğin eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2)’nin 9. maddesi “Konnektif doku hastalıkları” başlığının altına

“9.2.16 Anakinra” etken maddesi ilave edilmiştir.

9. Tebliğin eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde” (EK-2/D) yer alan,

“IMMUNATE STIM 1.000 IU 1 FLK”; Faktör VIII eksikliğinde E144B, Von Willebrand teşhisinde ise E284B eşdeğer gurubunda,

“IMMUNATE STIM 500 IU 1 FLK” ve “HAEMATE-P 500 IU 1 FLK” Faktör VIII eksikliğinde E144A, Von Willebrand teşhisinde ise E284A eşdeğer gurubunda işlem görmek üzere düzenleme yapılmıştır.

10. Bu Genelge ekleri ile birlikte 26.03.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

EK: (3) adet liste


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı  

3.56 YTL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı

3.56 YTL'den AZ ise

2008'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu tarihten sonra

2008'de değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10164

8699508690329

%5 DEX+%0.2 NACL 500 ML SOL (ULAGAY SETSIZ SISE)

 

 

E320I

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10165

8699650772065

ALOXI 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10166

8699561350208

ANTIMAX 30GR KREM

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10167

8699809950665

APIDRA SOLOSTAR 100IU/ML SUBKUTAN KULLANIM ICIN 3 ML 5 ENJEKSIYON KALEMI

 

 

 

 

4%

 

14.08.2006

5,40%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10168

8699578890018

ASACOL 500 MG 20 SUPP

 

 

E355B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10169

8699508010578

ASINPIRINE 500 MG 20 TB

 

 

E084A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10170

8699786010062

ATACAND 32 MG 28 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10171

8699569090762

ATOPRAN 40 MG 28 FTB

 

 

E098B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10172

8699522096985

AVANDAMET 2 MG/500MG 56 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10173

8699738980481

BERIATE-P 1000 IU IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E144B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10174

8699738980450

BERIPLAST P 1 ML KOMBISET

 

 

E283A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10175

8699505091143

BONDRONAT 50 MG 28 FTB

 

 

 

 

4%

-9,70%

11.04.2007

22,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10176

8699505091150

BONDRONAT 50 MG 84 FTB

 

 

 

 

4%

-9,70%

11.04.2007

22,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10177

8699797570050

BRONKO 120 ML SURUP

 

 

E181A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10178

8699548093159

BRUFEN 600 MG 20 FTB

 

 

E026C

 

11%

 

 

11,00%

4,50%

 

 

3,0-4,5%

A10179

8699504020304

CALCIUM-SANDOZ 1000 MG 20 EFF TB

 

 

E412A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10180

8699828770015

CARBOPLATIN-KOCAK 150 MG/15 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E253B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10181

8699828770213

CARBOPLATIN-KOCAK 450 MG/45 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E253C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10182

8699828770220

CARBOPLATIN-KOCAK 50 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E253A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10183

8699532015983

CARDURA 4 MG 90 TB

 

 

E254B

 

11%

-17,95%

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10184

8699508270620

CEFUROL 250 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLK

 

 

E063B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10185

8699508270637

CEFUROL 750 MG IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLK

 

 

E063A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10186

8699505152752

CELLCEPT 250 MG 100 KAP

 

 

E418A

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10187

8699505092768

CELLCEPT 500 MG 50 FTB

 

 

E418B

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10188

8699838260056

CEREZYME 200 IU INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI  ICIN TOZ 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10189

8699838260063

CEREZYME 400 IU INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI  ICIN TOZ 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10190

8699680090429

CIFLURON 500 MG 10 FTB

 

 

E067B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10191

8699828770176

CISPLATIN-KOCAK 10 MG/20 ML IV INFUZYON ICEREN 1 FLK

 

 

E107A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10192

8699828770077

CISPLATIN-KOCAK 50 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E107C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10193

8697869420036

COMIDA MSUD B 500 GR MAMA

 

 

E416A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10194

8697869420043

COMIDA OAC B 500 GR MAMA

 

 

E417A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10195

8699638950478

COPAXONE 20 MG/ML 28 KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR

 

 

E414A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10196

8699680090436

COPSAM 20 MG 28 FTB

 

 

E098A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10197

8699680090450

COPSAM 40 MG 28 FTB

 

 

E098B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10198

8699552090113

CORALAN 5 MG 56 FTB

 

 

 

 

4%

 

19.07.2006

4,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10199

8699552090120

CORALAN 7.5 MG 56 FTB

 

 

 

 

4%

 

19.07.2006

4,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10200

8699532178169

DETRUSITOL SR 4 MG 28 KAP

 

 

 

 

11%

 

 

22,69%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10201

8699523340056

DIFESTOL 30 GR JEL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10202

8699569340058

DIKLO-S SPREY %4 JEL ( 12.5 GR )

 

 

E014G

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10203

8699638092505

DIKLOTEVA 50 MG 20 FTB

 

 

E014C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10204

8699638012848

DOSINTEVA 2 MG 20 TB

 

 

E254A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10205

8699638012855

DOSINTEVA 4 MG 20 TB

 

 

E254B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10206

8699830770027

DOXORUBICIN-DABUR 50 MG/25 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLK

 

 

E379B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10207

8699532090768

DUOCID 375 MG 14 FTB

 

 

E006A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10208

8699532091505

DUOCID 375 MG 20 FTB

 

 

E006A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10209

8699593815102

DUROGESIC 12 MCG 5 TRANSDERMAL FLASTER

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10210

8697869420050

DUSUK PROTEINLI VE GLUTENSIZ POENSGEN 5 KG UN KARISIMI

 

 

 E314A

 

11%

 

12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10211

8699561340094

EKZE-MANT 30 GR EMULSIYOJEL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10212

8699510760195

EPIRUBICIN EBEWE 100 MG/50 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10213

8699540096011

ESRAM 10 MG 28 FTB

 

 

E349A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10214

8699540096059

ESRAM 20 MG 28 FTB

 

 

E349B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10215

8699536750019

EXEN 15 MG IM 3 AMP

 

 

E039D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10216

8699504091205

EXFORGE 10 MG/160 MG 28  FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10217

8699504091199

EXFORGE 5 MG/160 MG 28 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

15,20%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10218

8699504070019

EXJADE 125 MG SUDA DAGILABILEN 28 TAB

 

 

 

 

4%

 

08.03.2007

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10219

8699504070026

EXJADE 250 MG SUDA DAGILABILEN 28 TB

 

 

 

 

4%

-32,12%

05.03.2007

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10220

8699504070033

EXJADE 500 MG SUDA DAGILABILEN 28 TB

 

 

 

 

4%

 

05.03.2007

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10221

8699838260049

FABRAZYME 35 MG INFUZYONLUK COZ. ICIN KONS.TOZ

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10222

8699569650010

FERIMAX 100 MG/5 ML  ORAL SOLUSYON 10 FLK

 

 

E301E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10223

8699769260002

FLOXUDEM 0,5 GR INFUZYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10224

8699828770251

FLUOROURACIL-KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E122D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10225

8699828770237

FLUOROURASIL-KOCAK 250 MG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 FLK

 

 

E122B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10226

8699828770244

FLUOROURASIL-KOCAK 500 MG/10 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E122C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10227

8698622750018

GENSIF 20 MG/2 ML 1 AMP

 

 

E127B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10228

8698622750025

GENSIF 40 MG/1 ML 1 AMP

 

 

E127C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10229

8698622750032

GENSIF 80 MG/2 ML 1 AMP

 

 

E127D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10230

8699569010524

GLIFIX 45 MG 30 TB

 

 

E353C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10231

8697617904078

GLUTENSIZ SCHAR 500 GR SPAGETTI

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10232

8697617904115

GLUTENSIZ SCHAR CAPELLI D'ANGELO 250 GR SEHRIYE

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10233

8697617904085

GLUTENSIZ SCHAR DITALI 500 GR BONCUK MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10234

8697617904207

GLUTENSIZ SCHAR MINI SORRISINI 100 GR KAYMAKLI CIKOLATALI BISKUVI

 

 

E314C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10235

8697617904016

GLUTENSIZ SCHAR MIX B 1000 GR EKMEK UNU

 

 

 E314A

 

11%

 

12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10236

8697617904023

GLUTENSIZ SCHAR MIX C 1000 GR ÇOK AMACLI UN

 

 

 E314A

 

11%

 

12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10237

8697617904221

GLUTENSIZ SCHAR NOCCIOLA WAFERS 100 GR FINDIKLI GOFRET

 

 

E314D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10238

8697617904108

GLUTENSIZ SCHAR PIPETTE 500 GR MANTI MAKARNASI

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10239

8697617904184

GLUTENSIZ SCHAR QUADRITOS 2X20 GR SIYAH CIKOLATA KAPLI GOFRET

 

 

E314D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10240

8697617904092

GLUTENSIZ SCHAR RIGATI 500 GR DUDUK MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10241

8697617904191

GLUTENSIZ SCHAR SNACK 105 GR (3X35GR) CIKOLATA KAPLI FINDIKLI GOFRET

 

 

E314D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10242

8697617904177

GLUTENSIZ SCHAR SOLENA CEREAL 25 GR BAR

 

 

E314D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10243

8697617904214

GLUTENSIZ SCHAR WAFERS 100 GR VANILYALI GOFRET

 

 

E314D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10244

8697869420159

GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR CUBUK MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10245

8697869420142

GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR DUDUK MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

11,00%

 

 

3,0-4,5%

A10246

8697869420128

GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR MIDYE MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10247

8697869420135

GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR NOKTA MAKARNA

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10248

8697869420111

GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR TEL SEHRIYE

 

 

E314B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10249

8699643750100

GLYCERYL TRINITRATE DBL 50 MG/10 ML AMP

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10250

8699630767371

GLYCOPHOSE IV 216 MG/ML INFUZYON ICIN STERIL-APIROJEN KONS.SOL.20 ML 10 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10251

8699591570331

IBURAMIN COLD 100 ML SURUP

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10252

8699636790205

INVANZ  1  GR IM/IV  1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10253

8699564773066

IOMERON 350 200 ML 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10254

8699830770041

KEMOPLAT 10 MG/20 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E107A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10255

8699717280168

KLAMER 125 MG/5 ML 70 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL

 

 

E032E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10256

8699717280151

KLAMER 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL

 

 

E032D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10257

8699717280144

KLAMER 250 MG/5 ML 50 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN  GRANUL

 

 

E032D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10258

8699580280029

KLASOL 125 MG/5 ML 70 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL

 

 

E032E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10259

8699580090178

KLASOL 250 MG 14 FTB

 

 

E032C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10260

8699580280036

KLASOL 250 MG/5 ML 50 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL

 

 

E032D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10261

8699502092464

KOLESTOR 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10262

8699530090203

LEVONIDIN 500 MG 7 FTB

 

 

E257A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10263

8699540091917

LIPIDRA 10 MG 90 FTB

 

 

E008A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10264

8699540091931

LIPIDRA 20 MG 90 FTB

 

 

E008B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10265

8699540091955

LIPIDRA 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10266

8699540091894

LIPIDRA 80 MG 90 FTB

 

 

E008D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10267

8699580090215

LOSARTIL 50 MG 28 TB

 

 

E272A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10268

8699580090260

LOSARTIL PLUS 100 MG /25 MG 28 FTB

 

 

E272D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10269

8699580090239

LOSARTIL PLUS 50 MG /12,5 MG 28 FTB

 

 

E272B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10270

8699532154460

LYRICA  25 MG 56 TB

 

 

 

 

4%

 

25.04.2006

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10271

8699837430054

MACMIROR COMPLEX 30 G VAGINAL POMAD

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10272

8699837900045

MACMIROR COMPLEX 500 12 VAJINAL OVUL

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10273

8699837900069

MACMIROR COMPLEX 500 8 VAJINAL OVUL

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10274

8699633097758

MEGADYN PRONATAL 60 FTB

 

 

E011C

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10275

8699633098021

MEIACT 200 MG 10 TB

 

 

E354A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10276

8699569010722

MEPIRIKS 2 MG 30 TB

 

 

E264B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10277

8699569010739

MEPIRIKS 2 MG 60 TB

 

 

E264B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10278

8699569010746

MEPIRIKS 3 MG 30 TB

 

 

E264C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10279

8699569010753

MEPIRIKS 3 MG 60 TB

 

 

E264C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10280

8699828770084

METHOTREXATE-KOCAK 50 MG/ 5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

 

E168D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10281

8699690560363

METRIN 100 MLTIBBI SAMPUAN

 

 

E189D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10282

8699794920018

MICROLAX LAVMAN 8 ML (10 GR)

 

 

E128A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10283

8699541012010

MONOVAS 10 MG 30 TB

 

 

E002B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10284

8699541012119

MONOVAS 5 MG 30 TB

 

 

E002A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10285

8699587352804

NADIXA %1 30 GR KREM

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10286

8699828030010

NIASCOR 1000 MG 28 E.R.TB

 

 

 

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10287

8699828030027

NIASCOR 1000 MG 98 E.R.TB

 

 

 

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10288

8699828030034

NIASCOR 500 MG 28 E.R.TB

 

 

 

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10289

8699828030041

NIASCOR 500 MG 98 E.R.TB

 

 

 

 

11%

 

 

18,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10290

8699543090207

PAXERA 40 MG 28 TB

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

 

 

3,0-4,5%

A10291

8699708010446

PK-MERZ 100 MG 30 TB

 

 

 

 

11%