SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/14

 

Tarih         : 19.02.2008

Konu         : Kurum İçi Atanma Talepleri

                                                

Kurumumuz taşra birimlerindeki ekli listede ilan edilen boş kadro ve personel ihtiyacı dikkate alınarak, talepte bulunan personelin hizmet puanı ve tercihlerine göre atamaları yapılacaktır.

Bu kapsamda Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Memur ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunan personelin hizmetin gereği zorunlu atamaları (soruşturma raporları. mahkeme kararları, eş durumu, sağlık vb.) ile terfian atama işlemleri dışında kalan her türlü atama işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.

Avukatlık, Teknik ve Sağlık Hizmetleri sınırındaki personelin talepleri ilgili merkez birimleri ve ünitelerinin görüşü doğrultusunda ayrıca değerlendirilecektir.

1- Tercih Yaparak Nakil Talebinde Bulunan Personel İçin;

a) Personelin, iller arası naklen atanmalarında doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ekte ilan edilmiştir.

b) Personel ilan edilen kadronun niteliklerini taşıması kaydıyla 14.03.2008 mesai bitimine kadar Genelge ekinde yer alan Ek-2 “Atama İstek Formu”nu doldurarak tercih ettiği ili belirterek çalıştığı birime müracaat eder. Birimler talepte bulunan personelin müracaatlarını, başvuru süresinin bitimini takip eden 7 iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir. Yapılan müracaatlar değerlendirilir ve personelden durumu uyanların atamaları ilan edilen kadro sayısından fazla olmamak kaydıyla 30.05.2008 tarihine kadar yapılır. Son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz. Yapılan atamalar Kurumun İntranet sitesinde ilan edilecek olup, ataması yapılamayan personele ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

c) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, başvuran personelin sırasıyla; tercihini, hizmet puanını (Ek-1), hizmet süresini ve son üç yıllık sicil notu ortalamasını dikkate alarak nakil işlemlerini tamamlar.

d) Hizmet süresinin hesabında son başvuru tarihi esas alınır.

e) Kurum, atanma talebinde bulunan personelin görev yaptığı yerde hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

t) Sınav sonucu ataması yapılan personelden yeni görevinde 2 yılını doldurmayanların talepleri değerlendirmeye alınmaz.

g) Personel, atandığı il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen 2 yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.

h) Görevden ayrıldığı takdirde yerine eleman temin edilemeyen personelin zimmetlerindeki dosya ve işlerin devredilmesi için ilişiğinin kesilmesi atama hakkı saklı kalmak üzere birimince bekletilebilir.

i) Atama onayı çıktıktan sonra talebinden sarf-ı nazar eden personelin sarf-ı nazar talepleri dikkate alınmaz.

2- Özür Grubuna Dayanarak Nakil Talebinde Bulunan Personel İçin;

a) Yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır. Aynı kurumda çalışan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir. Eşi özel sektörde çalışan Kurum personelinden eş durumundan nakil talebinde bulunanlar; eşinin talep tarihinden önceki 2 yıl içerisinde son bulunduğu yerde en az 360 gün prim ödeme gün sayısı ve halen o yerde çalıştığını gösterir iş yerinden alacağı belgeler ile birlikte atanacağı birimin ihtiyacı ve boş kadro durumuna göre değerlendirilir.

b) Personelin kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunması durumunda gideceği ilde tedavisinin yapıldığına veya yapılabileceğine dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde durumları atanacağı birimin ihtiyacı ve boş kadro durumuna göre değerlendirilir.

c) Ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören personelin atanma talepleri mesai saatleri dışında öğrenim gördüğünü belgelendirmesi (2. öğretim) halinde atanacağı birimin ihtiyacı ve boş kadro durumuna göre değerlendirilir.

d) Can güvenliği nedeniyle nakil talebinde bulunan personelin Savcılıktan veya Emniyet Müdürlüğünden alacağı belge ile durumunu belgelendirmesi halinde atanacağı birimin ihtiyacı ve boş kadro durumuna göre değerlendirilir.

Bu Genelgenin yayım tarihinden önce nakil talebinde bulunup henüz sonuçlanmamış olan dilekçelere cevap verilmeyecek olup, bu durumdaki personelin Genelge çerçevesinde yeniden talepte bulunması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve biriminiz personeline duyurulması ile gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

EKLER

1-Atanma istek Formu (1 sayfa)

2-Hizmet Puan! Değerlendirme Formu (1 sayfa)

3-Atamaya Esas Boş Kadro Cetveli (1 sayfa)