SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/9(*)

 

Tarih         : 04.02.2008

Konu         : Zaruri Masraf Karşılıklarının Artırılması

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 sayılı Kanunla değiştirilen 102. maddesi hükmü gereğince hazırlanmış olan Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik'in değişik 4. maddesine istinaden bulundukları yerlerden yurt içinde başka bir yere gönderilenler ile kendilerine refakat eden kimselere, il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamını devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden anılan Yönetmelikteki usul ve esasları göre zaruri masraf karşılığı verilmektedir.

Bilindiği üzere, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası gereği Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanmakta,  yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamaktadır.

05.01.2008 tarih 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 03.01.2008 tarihli, 2008/13055 sayılı kararı ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere katsayı 0,049486 olarak, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile de 01.07.2008-31.12.2008 devresi için katsayı 0,05031 olarak,

belirlenmiştir.

Sözü edilen düzenlemeler çerçevesinde zaruri masraf karşılıklarının;                

- 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında; il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,049486 = 2,47443) 2,47 YTL, iller arası sevklerde ise (100 X 0,049486 = 4,9486) 4,95 YTL, 

- 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,05031 = 2,5155) 2,52YTL, iller arası sevklerde ise (100 X 0,05031 = 5,031) 5 YTL,

Tutar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve 01.01.2008 (dahil) tarihinden itibaren zaruri masraf karşılıklarının ödenmesinde, yukarıda yazılı tutarlara göre işlem yapılmasını rica ederim.


 


(*)         2011/47 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.