SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/6

 

Tarih         : 15.01.2008

Konu         : Prime Esas Kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları ve damga vergisi

 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78. maddesinde,  bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür.

Diğer taraftan,  07.12.2004 tarihli, 16-326 Ek sayılı Genelgemizde de açıklandığı üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 5228 sayılı Kanunun 59. maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2. maddesinde,  “….. Türk Lirası değerlerinin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2008 yılı için uygulanacak asgari ücret 01.01.2008 ile 30.06.2008 ve 01.07.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek 29 Aralık 2007 tarihli, 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile asgari ücret;

01.01.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arası için;

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 20,28 (yirmi yirmi sekiz) Yeni Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 17,18 (on yedi on sekiz) Yeni Türk Lirası,

01.07.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arası için;

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 21,29 (yirmi bir yirmi dokuz) Yeni Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de 18,02 (on sekiz sıfır iki) Yeni Türk Lirası,

Olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 16 yaşından küçük işçiler de dahil olmak üzere, 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarının miktarlarında dikkate alınacak asgari ücret tutarları aşağıda gösterilmiştir.

I- 01.01.2008-31.12.2008 TARİHLERİ ARASINDA, SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

A) ÖZEL SEKTÖR:

01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı         =                 20,28 YTL

Aylık kazanç alt sınırı            =               608,40 YTL

Günlük kazanç üst sınırı        =               131,82 YTL

Aylık kazanç üst sınırı           =            3.954,60 YTL

01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı         =                 21,29 YTL

Aylık kazanç alt sınırı            =               638,70 YTL         

Günlük kazanç üst sınırı        =            138,39 YTL *

Aylık kazanç üst sınırı           =            4.151,70 YTL             

B) KAMU SEKTÖRÜ:

15.12.2007-14.01.2008 devresi için alt sınır; 

2007/Aralık ayının ikinci yarısı için         =     19,50 YTL x 16 gün                         =          312,00 YTL

2008/Ocak ayının ilk yarısı için                =     20,28 YTL x 14 gün                         =          283,92 YTL

15.12.2007-14.01.2008 devresi için           =     312,00 YTL + 283,92 YT                 =        595,92 YTL

15.12.2007-14.01.2008 devresi için üst sınır; 

2007/Aralık ayının ikinci yarısı için         =     126,75 YTL x 16 gün                       =       2.028,00 YTL

2008/Ocak ayının ilk yarısı için                =     131,82 YTL x 14 gün                       =       1.845,48 YTL

15.12.2007-14.01.2008 devresi için           =     2.028,00 YTL + 1.845,48 YTL         =     3.873,48 YTL

15.01.2008-14.06.2008 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırı     =          608,40 YTL

Aylık kazanç üst sınırı    =       3.954,60 YTL

15.06.2008-14.07.2008 devresi için alt sınır; 

2008/Haziran ayının ikinci yarısı için      =     20,28 YTL x 16 gün                         =          324,48 YTL

2008/Temmuz ayının ilk yarısı için          =     21,29 YTL x 14 gün                         =          298,06 YTL

15.06.2008-14.07.2008 devresi için           =     324,48 YTL + 298,06 YTL               =        622,54 YTL

15.06.2008-14.07.2008 devresi için üst sınır; 

2008/Haziran ayının ikinci yarısı için      =     131,82 YTL x 16 gün                       =       2.109,12 YTL

2008/Temmuz ayının ilk yarısı için          =     138,39 YTL* x 14 gün                     =       1.937,46 YTL

15.06.2008-14.07.2008 devresi için           =     2.109,12 YTL + 1.937,46 YTL         =     4.046,58 YTL

15.07.2008-14.12.2008 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırı     =          638,70 YTL

Aylık kazanç üst sınırı    =       4.151,70 YTL

(*) Günlük kazanç üst sınırı, günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkması ve üçüncü rakamın yarım YKR ve üzerinde olması sebebiyle 1 YKR’ye tamamlanması sonucunda bulunmuştur.

C- ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanlar için:

01.01.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı       =            10,14 YTL

Aylık kazanç tutarı          =          304,20 YTL

01.07.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı       =            10,65 YTL

Aylık kazanç tutarı          =          319,50 YTL

16 yaşından küçük olanlar için:

01.01.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı       =               8,59 YTL

Aylık kazanç tutarı          =          257,70 YTL

01.07.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı       =               9,01 YTL

Aylık kazanç tutarı          =          270,30 YTL

Olacaktır.

II- İDARİ PARA CEZALARI

506 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 140. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 01.01.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arasında işlenen fiiller için 608,40 YTL, 01.07.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 638,70 YTL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

III- DAMGA VERGİSİ

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile damga vergisi tutarları 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanacak yeni maktu vergi miktarları Tebliğ eki 1 sayılı tabloda gösterilmiştir.

Buna göre, 01.01.2008 tarihinden itibaren Kurumumuza verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 11,20 YTL tutarında damga vergisi tahakkuk ve tahsil edilecektir.

IV- 1479 VE 2926 SAYILI KANUNA TABİ BAĞ-KUR SİGORTALILARININ ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİ

28.12.2007 tarih ve 26740 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5724 sayılı 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28. maddesinin 11. fıkrasının (ç) bendi hükmü gereğince 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan alınacak primlere esas olan 2007 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 506 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç alt sınırında 2007 yılına göre, 2008 yılı için 29.12.2007 tarihli, 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararını içeren tebliğ hükmü doğrultusunda 01.01.2008 ile 30.06.2008 tarihleri arasında %4 oranında artırılmış olup, sözkonusu tablolar Bağ-Kur Sigortalılar Daire Başkanlığı (Devredilen)’nca 04.01.2008 tarihli 1086 (3.1.08) sayılı Genel Talimat ekinde tüm Kurumumuza devredilen Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderilmiş olup, ayrıca sözkonusu tablolar Kurum web adresi www.sgk.gov.tr sitesinde yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, ikinci döneme ilişkin tablolar söz konusu sitede duyurulacaktır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.