SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2008/1

 

Tarih         : 03.01.2008

Konu         : Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri

 

Kurum alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinde karşılaşılan gecikmelerin önlenerek tahsilatın hızlandırılması, süresi içinde ödenmeyen Kurum alacaklarının otomatik olarak icra havuzuna aktarımı ve İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2007-81 sayılı Genelge, 25.10.2007 tarihinde yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

Kurum alacaklarının takip ve tahsilinde borçlu işverenlerle olan ilişkilerde daha etkin olunması ve ünitelerdeki iş yoğunluğu ile personel eksikliği dikkate alınarak, 2007-81 sayılı Genelgede açıklanan  icra takip, haciz ve satış süreçlerindeki belirlenen süreler ile uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklandığı şekilde değiştirilmiştir.

1- Kurum alacaklarının icra havuzuna aktarımı ilk defa 2007/Kasım ayı içinde yapılmıştır. İcra Servislerindeki mevcut personel sayısı göz önüne alındığında yasal süresi içinde ödenmeyen Kurum alacaklarının ikinci defa icra havuzuna aktarımına ilişkin işlemlerin 2008/Mart ayı içinde, takip eden aktarım işlemlerinin ise iki ayda bir yapılmasına karar verilmiştir.

2- 2007/81 sayılı Genelgede aktarım işlemlerinin Kurum alacağının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın 25’inden sonra yapılacağı talimatlandırılmış ise de, aktarım işlemlerinin ayın son günlerinde yapılması yerine ay içinde yapılmasının daha uygun olacağına karar verildiğinden, Genel Müdürlüğümüzce icra havuzuna yapılacak olan aktarım işlemleri bundan böyle ayın 16’sında, bu tarihin resmi tatile rastlaması halinde ise, takip eden ilk iş günü içinde yapılacaktır.

“Otomatik İcra” uygulamasına, 2005/Ocak ve sonraki aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının aktarılması suretiyle başlanıldığından;

2007/Kasım ve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları, 16.03.2008 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 17.03.2008 tarihinde (pazartesi günü),

2008/Ocak ve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları 16.05.2008 tarihinde,

2008/Mart ve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası prim borçları ve damga vergisi borçları ise 16.07.2008 tarihinde,

İcra havuzuna aktarılacaktır.

3- Sigorta Primleri Servislerince gerek manuel olarak düzenlenen, gerekse bilgisayar programları vasıtasıyla icra havuzuna aktarılan ödeme emirleri, servise intikal ettiği tarihten itibaren,  “Otomatik İcra” programları vasıtasıyla icra havuzuna aktarılan borçlara ilişkin ödeme emirleri ise, icra havuzuna aktarıldığı tarihten itibaren, en geç 20 gün içinde İcra Takip Haciz ve Satış Servislerince tebliğe çıkarılacaktır.

Örnek: A işyerine ait 2005/Ocak ila 2007/Kasım ayına ait sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarının 17.03.2008 tarihinde icra havuzuna aktarıldığı varsayıldığında, ödeme emirleri en geç 06.04.2008 tarihine kadar tebliğe çıkartılacaktır.

4- 2007/81 No.lu Genelgenin; “1.5 Haciz ve Satış işlemleri” bölümünün;

a) Birinci paragrafında belirtilen, borçlular hakkında hapsen tazyik kararı alınmasını teminen İcra Tetkik Mercii Hakimliğine yazılı talepte bulunulmasına ilişkin 10 günlük süre 15 gün olarak,

b) Dördüncü paragrafında belirtilen, mahcuz menkul malların muhafaza altına alınmasına ilişkin 10 günlük süre 30 gün olarak,   

c) Altıncı paragrafında belirtilen, gayrimenkul malların satış işlemlerine başlanılmasına ilişkin 10 günlük süre 1 (Bir) ay olarak,

Uygulanacaktır.

5- 2007-81 sayılı Genelgeye göre oluşturulan İcra Takibine Hazırlık, İcra Takip ve Haciz ile İcra Satış Servislerinin görevleri ile ilgili belirtilen süreler yönünden de bu Genelgede belirlenen süreler dikkate alınacaktır.

6- Kurum alacaklarının en kısa sürede ve en az masrafla tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, fiilen ve kayden haciz yazıları ve işlemlerinden önce imkanlar dahilinde borçlu işveren/işveren vekili/üst yöneticisi ile görüşülmek suretiyle borç miktarı ayrıca belirtilerek tecil ve taksitlendirme hakkının bulunduğu, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunup bulunmayacağı, bulunmadığı takdirde haciz işlemlerinin, akabinde haczedilen menkul malların muhafaza altına alınacağı ve bilahare menkul ve gayrimenkul malların satış işlemlerine geçileceği konusunda telefonla veya bizzat bilgilendirme yapılmasına azami özen gösterilecek, görüşmeye ait bilgiler de icra takip dosyalarına not edilecektir.

Ayrıca bu Genelgenin yayımı tarihinden önce başlatılan takipler için kalan süreçlerle ilgili olarak da  aynı şekilde bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.