SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/97

 

Tarih         : 31.12.2007

Konu         : Sağlık Uygulama Tebliği

 

25.7.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

SUT’un (12.1.2) numaralı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.

“1.1.2008 tarihinden itibaren, yatarak tedavilerde temini zorunlu ilacın/ilaçların, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyerek “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla hastaya aldırılması durumunda; reçetede yer alan ilaç bedelleri Tebliğ hükümleri doğrultusunda beş günlük dozu aşmamak şartıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir.”

Bilginizi ve gereğini rica ederim.