SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/86

 

Tarih         : 12.11.2007

Konu         : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler

 

23.10.2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5698 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la;

- 506 sayılı Kanuna göre malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken aynı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan,

- 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanlardan,

- 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken aynı Kanuna tabi olarak prim ödemeye başlayanlardan,

çalışmaya başladıkları işlerden ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesaplanmasına ait esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre uygulamada meydana gelen değişiklikler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

5698 sayılı Kanunun 2. maddesi ile, 506 sayılı Kanunun 63. maddesinin (A) bendinde yapılan değişiklikle çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunanların aylıklarının hesabına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre;

1- 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak;

a) Özel sektöre ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlardan, Kuruma adlarına sigortalı işe giriş bildirgeleri verilenlerin veya sosyal güvenlik destek primi ödemekte iken tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullananların aylıkları, 506 sayılı Kanunun 63. maddesinin (A) bendine göre,

b) Kamu sektörüne ait işyerlerinde hizmet akdiyle çalışmaya başlayanların aylıkları, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesine göre,

eskiden olduğu gibi çalışmaya başladıkları tarih itibariyle aylıkları kesilecek, varsa, aylığın kesildiği tarihten itibaren yapılan yersiz ödemeler geri alınacaktır.

2- Eski aylıkla emeklilik sonrası çalışma arasındaki bağın kopartılması esasına dayanan yeni aylık hesaplama sistemine ait aşağıdaki açıklamalarda; emeklilik sonrası çalışmanın başlaması nedeniyle kesilen aylık tutarının aylığın kesildiği tarihten, yeni tahsis talebini takip eden ödeme dönemine kadar aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunacak tutarı “eski aylık”, emeklilik sonrası çalışma süresi için hesaplanacak tutarı “kısmi aylık” ve eski aylıkla kısmi aylığın toplamından oluşan aylık da “yeni aylık” olarak isimlendirilecektir.

Buna göre, 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle yaşlılık aylıkları gerek 506 sayılı Kanunun 63., gerekse 5335 sayılı Kanunun 30. maddesine göre kesilenlerden işten ayrılarak, yaşlılık aylığı bağlanması için 5698 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.10.2007 tarihi ve sonrasında yeniden tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylıkları sırası ile aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.

a) Sigortalının emeklilik sonrası çalıştığı işinden ayrılması ve tahsis talebinde bulunması halinde, tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle eski aylığı; çalışmaya başlaması nedeniyle aylığın kesildiği tarihteki aylık tutarına, tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi başına kadar aylıklara yapılan artışlar uygulanarak belirlenecektir.

Örnek: İlk defa işe başladığı 18.12.1976 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 31.03.2003 tarihi arasında 5850 prim ödeme gün sayısı üzerinden 01.04.2003 tarihi itibariyle aylık bağlanan, 16.11.2006 tarihinde çalışmaya başlayan ve 04.11.2007 tarihinde işinden ayrılarak tekrar tahsis talebinde bulunan Sigortalı A’nın;

Yeniden 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak işe başladığı 16.11.2006 tarihinde almakta olduğu 478,45 YTL aylığına, 16.11.2006 tarihi ile sonraki işinden ayrılarak tahsis talebinde bulunduğu 04.11.2007 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar emekli aylıklarına yapılan artışlar (2007/Ocak % 5 ve 2007/Temmuz % 3,87) uygulanarak, sigortalının tahsis talep tarihini takip eden ve tahsis numarasının son rakamına (7) göre tespit edilen ödeme dönemi başındaki, diğer bir ifadeyle aylığın yeniden başlayacağı 18.11.2007 tarihi itibariyle eski aylık tutarı 478,45 x 1,05 x 1,0387 = 521,81 YTL olarak belirlenecektir.

Örnek: İlk defa işe başladığı 01.03.1974 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 28.02.2000 tarihi arasında 9163 prim ödeme gün sayısı üzerinden 01.03.2000 tarihi itibariyle aylık bağlanan ve 17.01.2005 tarihinde yeniden 506 sayılı Kanuna tabi bir işe başlayan ve 18.12.2007 tarihinde işinden ayrılarak tahsis talebinde bulunan Sigortalı B’nin;

Sigortalı olarak işe başladığı 17.01.2005 tarihinde almakta olduğu 570,89 YTL aylığına, yeni aylığın başlangıç tarihine kadar emekli aylıklarına yapılan artışlar (2005/Ocak ve Temmuz % 6, 2006/Ocak % 3 ve 2006/Temmuz % 4,37, 2007/Ocak % 5 ve 2007/Temmuz % 3,87) uygulanarak, sigortalının tahsis talep tarihini takip eden ve tahsis numarasının son rakamına (6) göre tespit edilen ödeme dönemi başındaki, diğer bir ifadeyle aylığın yeniden başlayacağı 23.12.2007 tarihi itibariyle eski aylık tutarı 570,89 x 1,06 x 1,06 x 1,03 x 1,0437 x 1,05 x 1,0387 = 752,07 YTL olarak belirlenecektir.

Örneklerden de görüldüğü üzere, eski aylık hesaplanırken sigortalı için sonraki çalışması ile birlikte 61 inci maddeye göre yeniden bir aylık hesabı yapılmamakta, aylığın kesildiği tarihteki eski aylık tutarına yeni aylık başlangıç tarihine kadarki aylıklara yapılan artışlar uygulanmaktadır.

b) Sigortalının emeklilik sonrası çalışmasına ait kısmi aylığı; sadece emeklilik sonrası çalışmasındaki prime esas kazançları dikkate alınarak ve emeklilik sonrası çalışmasına ait kazançları 61. madde esaslarına göre güncellenmek suretiyle bulunan ortalama yıllık kazancı ile emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı üzerinden bulunacak aylık bağlama oranı esas alınarak hesaplanacaktır.

Ortalama yıllık kazancın hesabında;

Sigortalının emeklilik sonrası çalışmasındaki kazancının, yeni tahsis talep yılı içerisinde veya bundan bir önceki yıla ait olması halinde bu kazançlarının TÜFE ve GH oranlarına bağlı olarak güncellenmesi söz konusu olmayacaktır.

Emeklilik sonrası çalışmasına ait güncellenmiş kazançların toplamı yine emeklilik sonrası çalışma süresine ait prim ödeme gün sayısına bölünerek bulunacak ortalama günlük kazancın 360 ile çarpılması suretiyle kısmi aylığa esas ortalama yıllık kazancı tespit edilecektir.

Örnek: İlk defa işe başladığı 18.12.1976 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 31.03.2003 tarihi arasında 5850 prim ödeme gün sayısı üzerinden 01.04.2003 tarihi itibariyle aylık bağlanan, 16.11.2006 tarihinde çalışmaya başlayan ve 04.11.2007 tarihinde işinden ayrılarak tekrar tahsis talebinde bulunan Sigortalı A’nın;

Emeklilik sonrasında 16.11.2006-04.11.2007 tarihleri arasında, 2006 yılı için prim ödeme gün sayısı 45 ve prime esas kazancı 1.891,80 YTL, 2007 yılı için prim ödeme gün sayısı 304 ve prime esas kazancı 13.760,88 YTL olmak üzere toplam prim ödeme gün sayısı 349 ve prime esas kazancı da 15.652,68 YTL’dir.

Bu durumda, 506 sayılı Kanunun 61. maddesine göre, sigortalının emeklilik sonrası prime esas kazançlarının yeni tahsis talep yılı içerisinde ve bundan bir önceki yılda olması nedeniyle güncellenmesi söz konusu olmadığından, kısmi aylığa ilişkin tam aylığın hesabına esas ortalama yıllık kazancı (15.652,68 / 349) x 360 = 16.146,03 YTL şeklinde olacaktır.

Örnek: İlk defa işe başladığı 01.03.1974 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 28.02.2000 tarihi arasında 9163 prim ödeme gün sayısı üzerinden 01.03.2000 tarihi itibariyle aylık bağlanan ve 17.01.2005 tarihinde yeniden 506 sayılı Kanuna tabi bir işe başlayan ve 18.12.2007 tarihinde işinden ayrılarak tahsis talebinde bulunan Sigortalı B’nin;

Emeklilik sonrasında 17.01.2005-18.12.2007 tarihleri arasında, 2005 yılı için prim ödeme gün sayısı 342 ve prime esas kazancı 13.680,00 YTL, 2006 yılı için prim ödeme gün sayısı 360 ve prime esas kazancı 16.200,00 YTL, 2007 yılı için prim ödeme gün sayısı 322 ve prime esas kazancı 16.810,00 YTL olmak üzere toplam prim ödeme gün sayısı 1024 ve prime esas kazancı 46.690,00 YTL’dir.

Sigortalının ortalama yıllık kazancının hesabında, 2005 yılına ait prime esas kazancının 2006 yılına ait TÜFE ve GH ile güncellenmesi gerektiğinden, 2005 yılına ait kazanç 13.680,00 YTL yerine 13.680,00 x 1,0965 x 1,061 = 15.915,13 YTL olarak dikkate alınacak ve sigortalının ortalama yıllık kazancı; 15.915,13 + 16.200,00 + 16.810,00 = 48.925,13 YTL üzerinden (48.925,13 / 1024) x 360 = 17.200,24 YTL şeklinde hesaplanacaktır.

Emeklilik sonrası çalışmaya ait aylık bağlama oranı; sigortalının eski aylığına esas prim ödeme gün sayısı ile yeni çalışmasındaki prim ödeme gün sayısı toplamına göre 506 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Örnek: Sigortalı A’nın; emeklilik öncesi ve sonrası çalışmalarındaki toplam prim ödeme gün sayısı (5850 + 349 =) 6199 olduğundan, aylık bağlama oranı, toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günü için % 35, sonraki 2599 (6199-3600) güne tekabül eden % 14 olmak üzere toplam % 49 olarak belirlenecektir.

Örnek: Sigortalı B’nin; emeklilik öncesi ve sonrası çalışmalarına ait toplam prim ödeme gün sayısı (9163 + 1024 =) 10187 olduğundan, aylık bağlama oranı toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günü için % 35, sonraki 5400 gün için % 30, 9000 günden sonraki 1187 gün için % 4,5 olmak üzere toplam % 69,5 şeklinde hesaplanacaktır.

Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın hesabında; öncelikle yukarıdaki esaslara göre belirlenecek ortalama yıllık kazancın, yine yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen aylık bağlama oranı ile çarpımının 1/12’si alınarak yeni tahsis talep yılının Ocak ayı itibariyle, kısmi aylığa esas teşkil eden tam aylık hesaplanacaktır.

Bu tutar, 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değişik 96. maddesinin birinci fıkrasına göre prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının % 35’inden az olamayacağından, bu tutar üzerinden alt sınır aylık kontrolü yapılacaktır.

Bu şekilde hesaplanan kısmi aylığa esas teşkil eden tam aylık tutarına, tahsis talep yılının Ocak ayından aylık başlangıç tarihine kadar aylıklara yapılan artışlar uygulanacaktır.

Bulunan bu tutar, emeklilik sonrası çalışma süresine ait prim ödeme gün sayısının toplam prim ödeme gün sayısına oranı ile çarpılmak suretiyle sigortalının kısmi aylığı hesaplanacaktır.

Örnek: Sigortalı A’nın; emeklilik sonrası çalışmasına ait 2007/Ocak ayı itibariyle kısmi aylığa esas tam aylığı 16.146,03 x % 49 / 12 = 659,30 YTL’dir. Bu tutar (18,75 x 30 x % 35 = 196,88 YTL) ile mukayese edilir.

2007 yılı Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde yapılan artışlar da uygulanmak suretiyle aylığın başlayacağı 18.11.2007 tarihindeki kısmi aylığa esas tam aylığı 659,30 x 1,05 x 1,0387 = 719,06 YTL olarak hesaplanır. Aynı tarih itibariyle 16.11.2006 – 04.11.2007 süresine ait kısmi aylığı 719,06 x 349 / 6199 = 40,48 YTL olarak belirlenecektir.

Örnek: Sigortalı B’nin; emeklilik sonrası çalışmasına ait 2007/Ocak ayı itibariyle kısmi aylığa esas tam aylığı 17.200,24 x % 69,5 / 12 = 996,18 YTL’dir. Bu tutar (18,75 x 30 x % 35 =) 196,88 YTL ile mukayese edilir.

2007 yılı Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde yapılan artışlar da uygulanmak suretiyle aylığın başlayacağı 23.12.2007 tarihindeki kısmi aylığa esas tam aylığı 996,18 x 1,05 x 1,0387 = 1.086,47 YTL olarak hesaplanır. Aynı tarih itibariyle 17.01.2005 – 18.12.2007 süresine ait kısmi aylığı 1.086,47 x 1024 / 10187 = 109,21 YTL olarak belirlenecektir.

c) Sigortalıya yeni tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle ödenecek yeni aylığı; yukarıda (a) bendine göre bulunan eski aylık tutarına (b) bendindeki açıklamalara göre hesaplanan kısmi aylık tutarı ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: Sigortalı A’nın 18.11.2007 tarihindeki yeni aylığı 521,82 + 40,48 = 562,30 YTL’dir.

Örnek: Sigortalı B’nin 23.12.2007 tarihindeki yeni aylığı 752,07 + 109,21 = 861,28 YTL’dir.

3- Bilindiği üzere, 04.07.2002 tarih, 12-118.Ek sayılı Genelgenin (B) ve 13.05.2004 tarih, 12-133.Ek sayılı Genelgenin (A-3) bölümleri gereğince 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayarak tercihini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullandıkları için aylıkları kesilmeyenlerden anılan Kanunun 63. maddesinin (B) fıkrasının son paragrafında öngörülen statü değişikliği hakkını kullanarak tüm sigorta kollarına prim ödemeyi tercih edenler hakkında, bu tercihlerine ilişkin “Sigorta Kolu Tercih Bildirim”lerinin ya da dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanarak, aylıkları aynı tarih itibariyle kesilmektedir.

Bu şekildeki statü değişikliğine bağlı olarak tüm sigorta kollarına tabi çalışmalarını sürdürürken, işinden ayrılarak yeniden tahsis talebinde bulunanların aylıkları da, yukarıdaki (2). maddeye göre hesaplanacak ve tahsis talep tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren ödenmeye başlanacaktır.

4- 5698 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 506 sayılı Kanunun 58. maddesi değiştirilerek, 506 sayılı Kanuna göre çalışmaya başlaması nedeniyle malullük aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak malullük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunanların aylıklarının hesabı, yaşlılık aylığında olduğu gibi 63. maddenin (A) fıkrasında yer alan esaslara bağlanmıştır. Düzenlemeye göre, bu durumdaki sigortalıların aylıklarının hesabında da yukarıdaki (2). maddede açıklanan esaslar uygulanacaktır.

Bu sigortalılar için;

a) 506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken yeniden bu Kanuna tabi çalışmaya başlayan sigortalıların aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine devam etmelerine imkan bulunmadığından, bunlar hakkında sadece 506 sayılı Kanunun 63. maddesinin (A) bendi hükümleri uygulanacaktır.

b) Malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malullük aylığı bağlanması için yazılı talepte bulunan sigortalılara aylık bağlanması, kontrol muayenesi sonunda malullüğünün devam ettiğinin anlaşılması şartına bağlı olduğundan, yeni aylığı bağlanmadan önce sigortalının ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak alınacak sağlık kurulu raporunun Devredilen SSK Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığı tarafından incelenmesi sağlanacak ve anılan birimce yapılan inceleme sonucunda 506 sayılı Kanunun 53. maddesine göre malullük durumunun devam ettiği hususu tespit ettirilecektir.

c) Sigortalının emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığına esas aylık bağlama oranı; % 60 olarak uygulanacak, sigortalı başkasının bakımına muhtaç ise bu oran % 70 olarak alınacaktır.

B- 2925 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

2925 sayılı Kanunun 23. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla, sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışma nedeniyle aylıkları kesilenlerden, işlerinden ayrılarak tekrar yaşlılık aylığı için tahsis talebinde bulunanların aylıklarının hesabına ilişkin esaslar, 506 sayılı Kanunun 5698 sayılı Kanunla değişik 63. maddesi paralelinde yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

1- 2925 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, bu Kanuna tabi sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananların yeniden anılan Kanuna tabi olarak sigortalı sayılmaları söz konusu olmadığından, bunların aylıkları kesilmek suretiyle kendi istekleriyle tekrar 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır. Bunların aylıkları, sadece diğer sosyal güvenlik kanunlarına (506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine tabi sandıklar mevzuatı) tabi bir işte çalışmaya başlamaları halinde, çalışmaya başladıkları tarih itibariyle kesilmektedir.

2- 5698 sayılı Kanunun getirdiği yeni düzenleme ile;  2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerin işlerinden ayrılarak yeniden 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunmaları halinde, bu genelgenin (A) bölümünün (2). maddesinde açıklanan esaslar dahilinde yeni aylıkları hesaplanacaktır. Ancak, bu sigortalılar için 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılara uygulanan asgari aylık kontrolü yapılmayacaktır.

C- ORTAK HUSUSLAR

1- Emeklilik sonrası çalışmaya başlayanların çalışmaya başladığı tarih ile bu çalışma sonunda işinden ayrıldıkları tarih 23.10.2007 tarihinden önce olanlara tahsis talep tarihi esas alınarak aylıkları bağlanacaktır. Bu durumda, tahsis talep tarihi 5698 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olanlara 506 ve 2925 sayılı Kanunların 5698 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre, tahsis talep tarihi 5698 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 23.10.2007 ve bu tarihten sonra olanlara ise 506 ve 2925 sayılı Kanunların 5698 sayılı Kanunla değiştirilen ve bu genelgede açıklanan esaslara göre aylıkları hesaplanacaktır.

2- Sosyal güvenlik primine tabi çalışmakta iken tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edenler de dahil olmak üzere (1). maddede belirtilen sigortalıların aylık bağlama işlemlerinde 09.10.2007 tarihli talimat esasları da ayrıca dikkate alınacaktır.

3- Emeklilik sonrası çalışmalarda 5698 sayılı Kanunun öngördüğü aylık hesabına ilişkin diğer örnekler ektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ek: Örnekler


 

5698 SAYILI KANUNA GÖRE EMEKLİLİK SONRASI

ÇALIŞMALARLA YENİDEN AYLIK BAĞLANMASINA

İLİŞKİN ÖRNEKLER

 

 

ÖRNEK 1- İlk defa işe başladığı 01.02.1978 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 30.02.2005 tarihleri arasında 5020 gün prim ödeyen bir sigortalıya 506 sayılı Kanuna göre 01.03.2005 tarihi itibariyle alt sınır üzerinden aylık bağlanmıştır.

Bu sigortalının 521,81 YTL aylık almakta iken 29.09.2007 tarihinde yeniden 506 sayılı Kanuna göre tüm sigorta kollarını tercih ederek çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı aynı tarih itibariyle kesilmiştir.

25.10.2007 tarihinde işinden ayrılarak aynı gün yeniden tahsis talebinde bulunan ve prim ödeme gün sayısı 26 gün prime esas kazancı 856,44 YTL, tahsis numarasının son rakamı “9” olan bu sigortalının; yeni aylığı tahsis numarasına göre tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi başı olan 17.11.2007’dir.

Aylığın kesildiği 29.09.2007 tarihi ile yeni aylığın başlayacağı 17.11.2007 tarihleri arasında emekli aylıklarında herhangi bir artış uygulanmadığından aylığın başlayacağı 17.11.2007 tarihindeki eski aylığı yine 521,81 YTL’dir.

Bu sigortalının 29.09.2007 tarihinden sonraki çalışmasına ait;

- Kısmi aylığının hesabına esas ortalama yıllık kazancı; (856,44 / 26) x 360 11.858,40 YTL’dir. (Bu sigortalının emeklilik sonrası çalışması ile bu çalışma sonrasındaki tahsis talep tarihi aynı yıl içerisinde bulunduğundan, TÜFE ve GH ile ayrıca güncellenmeyecektir.)

- Kısmi aylığına esas aylık bağlama oranı; ilk emekliliğine esas prim ödeme gün sayısı 5020 ile sonraki çalışma süresine ait prim ödeme gün sayısı olan 26’nın toplamı olan 5046 prim ödeme gün sayısının tekabül ettiği aylık bağlama oranı % 43’dür.

- 2007/Ocak ayına ait kısmi aylığa esas tam aylığı 11.858,40 x % 43 / 12 = 424,93 YTL’dir.

- Kısmi aylığına esas tam aylığa uygulanan asgari aylık kontrolü; hesaplanan bu tutar 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesine göre bulunan asgari aylık tutarı (18,75 x 30 x % 35 = 196,88 YTL) ile mukayese edilmesi sonucunda, asgari aylık tutarının altında olmadığı görülecektir.

- 17/11/2007 tarihindeki kısmi aylığa esas tam aylığı ise 2007 yılı Ocak ayından tahsis talep tarihine kadar verilen aylık artışları uygulanmak suretiyle 424,93 x 1,05 x 1,0387 = 463,44 YTL’dir.

- Sonraki 26 günlük çalışma süresine ait kısmi aylığı 463,44 x 26 / 5046 = 2,39 YTL

- Sigortalının yeni aylığı 521,81 + 2,39 = 524,20 YTL’dir.

ÖRNEK 2- İlk defa işe başladığı 01.05.1972 tarihinden tahsis talebinde bulunduğu 30.05.1998 tarihi arasında 5732 gün prim ödeyen bir sigortalıya 506 sayılı Kanuna göre 01.06.1998 tarihi itibariyle alt sınır üzerinden aylık bağlanmıştır. Bu sigortalı 521,81 YTL aylık almakta iken 24.10.2007 tarihinde kamu sektöründe yeniden 506 sayılı Kanuna göre tüm sigorta kollarını tercih ederek çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı aynı tarih itibariyle kesilmiştir.

24.11.2007 tarihinde işinden ayrılarak aynı gün yeniden tahsis talebinde bulunan ve prim ödeme gün sayısı 30 gün ve prime esas kazancı 1.584,00 YTL, tahsis numarasının son rakamı “0” olan bu sigortalının; yeni aylığı tahsis numarasına göre tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi başı olan 26.11.2007’dir.

Aylığın kesildiği 24.10.2007 ile yeni aylığın başlayacağı 26.11.2007 tarihleri arasında emekli aylıklarında herhangi bir artış uygulanmadığından, aylığın başlayacağı 26.11.2007 tarihindeki eski aylığı yine 521,82 YTL’dir.

Bu sigortalının 24.10.2007 tarihinden sonraki çalışmasına ait;

- Kısmi aylığın hesabına esas ortalama yıllık kazancı; (1.584,00 / 30) x 360 = 19.008,00 YTL’dir. (Bu sigortalının emeklilik sonrası çalışması ile bu çalışma sonrasındaki tahsis talep tarihi aynı yıl içerisinde bulunduğundan, TÜFE ve GH ile ayrıca güncellenmeyecektir.)               

- Kısmi aylığına esas aylık bağlama oranı; ilk emekliliğine esas prim ödeme gün sayısı 5732 ile sonraki çalışma süresine ait prim ödeme gün sayısı olan 30’un toplamı olan 5762 prim ödeme gün sayısının tekabül ettiği aylık bağlama oranı % 47’dir.

- 2007/Ocak ayına ait kısmi aylığa esas tam aylığı 19.008,00 x % 47 / 12 = 744,48 YTL’dir.

- Kısmi aylığına esas tam aylığa uygulanan asgari aylık kontrolü; hesaplanan bu tutar 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değişik 96. maddesine göre bulunan asgari aylık tutarı (18,75 x 30 x % 35 = 196,88 YTL) ile mukayese edilmesi sonucunda, asgari aylık tutarının altında olmadığı görülecektir.

- 26.11.2007 tarihindeki kısmi aylığa esas tam aylığı 2007 yılı Ocak ayından tahsis talep tarihine kadar verilen aylık artışları uygulanmak suretiyle 744,48 x 1,05 x 1,0387 = 811,96 YTL’dir.

- Sonraki 30 günlük çalışmaya ait kısmi aylığı 811,96 x 30 / 5762 = 4,23 YTL’dir.

- Sigortalının yeni aylığı 521,81 + 4,23 = 526,05 YTL’dir.

ÖRNEK 3- İlk defa 01.01.1984 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan, 01.01.1985 tarihinden itibaren de 2925 sayılı Kanuna tabi prim ödemeye devam edip 26.02.2004 tarihinde tahsis talebinde bulunan ve sigortalılık süresince 3615 gün prim ödeyen bir sigortalıya 2925 sayılı Kanuna göre 01.03.2004 tarihi itibariyle 280.550.000 TL aylık bağlanmıştır. Bu sigortalı 308.605.000 TL aylık almakta iken 15.11.2004 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylığı kesilmiştir.

506 sayılı Kanuna tabi işinden 10.11.2007 tarihinde ayrılarak aynı gün yeniden tahsis talebinde bulunan sigortalının 15.11.2004-10.11.2007 tarihleri arasında prim ödeme gün sayısı 1043 ve 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında toplam prime esas kazancı 21.760,71 YTL’dir. Tahsis numarasının son rakamı “4” olan bu sigortalının; yeni aylığının başlangıç tarihi tahsis talep tarihini takip eden ödeme dönemi başı olan 24.11.2007’dir.

Aylığının kesildiği 15.11.2004 ile yeni aylığın başlayacağı 24.11.2007 tarihleri arasında emekli aylıklarına yapılan artışlar uygulanarak aylığın başlayacağı 24.11.2007 tarihindeki eski aylığı 308,61 x 1,06 x 1,06 x 1,03 x 1,0437 x 1,05 x 1,0387 = 406,55 YTL’dir.

Bu sigortalının 15.11.2004 tarihinden sonraki çalışmasına ait;

- Kısmi aylığın hesabına esas ortalama yıllık kazancı; emeklilik sonrası 15.11.2004-10.11.2007 tarihleri arasındaki çalışmalarında, 2004 yılına ait prim ödeme gün sayısı 46 ve prime esas kazancı 685.000.000 TL olup bu prime esas kazancın 2005 ve 2006 yılları TÜFE ve GH’leriyle güncellenmiş tutarı 685,00 x 1,0772 x 1,074 x 1,0965 x 1,061 = 921,97 YTL, 2005 yılında prim ödeme gün sayısı 360 ve prime esas kazancı 6.480,00 YTL olup bu prime esas kazancın 2006 yılı TÜFE ve GH’si ile güncellenmiş tutarı 6.480,00 x 1,0965 x 1,061 = 7.538,74 YTL’dir. 2006 yılında prim ödeme gün sayısı 357 ve prime esas kazancı 7.140,00 YTL, 2007 yılında prim ödeme gün sayısı 280 ve prime esas kazancı 6.160,00 YTL olmak üzere toplam prime esas kazancı 21.760,71 YTL’dir. Buna göre, ortalama yıllık kazancı (21.760,71 / 1043) x 360 = 7.510,89 YTL’dir.

- Kısmi aylığına esas aylık bağlama oranı; ilk emekliliğine esas prim ödeme gün sayısı 3615 ile sonraki çalışma süresine ait prim ödeme gün sayısı olan 1043’ün toplamı olan 4658 prim ödeme gün sayısının tekabül ettiği aylık bağlama oranı % 39’dur.

- 2007/Ocak ayına ait kısmi aylığa esas tam aylığı 7.510,89 x % 39 / 12 = 244,10 YTL’dir.

- 24/11/2007 tarihindeki kısmi aylığa esas tam aylığı, 2007 yılı Ocak ayından tahsis talep tarihine kadar verilen aylık artışları uygulanmak suretiyle 244,10 x 1,05 x 1,0387 = 266,22 YTL’dir.

- Sonraki 1043 günlük çalışmaya ait kısmi aylığı 266,22 x 1043 / 4658 = 59,61 YTL’dir.

- Sigortalının yeni aylığı 406,55 + 59,61 = 466,16 YTL’dir.

 

 

 

 

 

NOT: 506 sayılı Kanunla ilgili örneklerde sosyal yardım zammı ve ek ödeme, 2925 sayılı Kanunla ilgili örneklerde de ek ödeme miktarları dikkate alınmamıştır.