SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/82(*)

 

Tarih         : 26.10.2007

Konu         : Fatura bedellerinin ödenmesinde karşılaşılan sorunlar

 

2007/46 sayılı “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelge gereği Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda, gerek sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekse Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce bedeli ödenmek üzere Kuruma intikal ettirilecek fatura ve eki belgelerin teslim edileceği Kurumumuz ilgili birimleri duyurulmuştur.

Söz konusu (10) numaralı duyuruda; 15.6.2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgelerin teslim yerlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir.

Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan özellikle şahıs faturaları, optik faturaları ve iade cihaz faturaları ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemelerinde sıkıntıların yaşandığı saptanmıştır.

Bu itibarla, fatura ve eki belgelerin teslim yerleri ve ödemeleri konusunda yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

A) Şahıs faturaları

1. 15.6.2007 tarihinden önceki tedaviye ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, ilaç, tetkik tahlil v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslim ve ödeme işlemleri;

a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişiler için;

SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) bulunan illerde bu birimlerce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Bağ-Kur tarafından yürütülen kişiler için;

Dosyasının bulunduğu veya tedavinin yapıldığı ildeki Bağ-Kur il müdürlüklerince,

c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için;

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı (devredilen) ve bölge müdürlüklerince,

yürütülmeye devam edilecektir.

15.6.2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin faturalar, yukarıda sayılan birimlerce teslim alınmış ise bu Genelgenin (2) numaralı maddesinde belirtilen birimlere iletilecektir.

2. 15.6.2007 tarihinden itibaren yapılan tedavilere ilişkin olup Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilerce karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturalarının teslimi ve ödeme işlemleri;

a) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişiler için;

Aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince,

SSK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta il/ sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

b) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Bağ-Kur tarafından yürütülen kişiler için;

Dosyasının bulunduğu ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa Bağ-Kur il müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

c) Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için;

Maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta il/sigorta müdürlüklerince (Gerektiğinde tıbbi uygunluk için hasta gönderilmeksizin ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüğünden (devredilen) görüş alınacaktır.),

yürütülecektir.

Şahıslar yukarıda belirtilen işlemleri yürütecek birimlerin dışında herhangi bir ildeki Kurumun bir başka birimine de müracaat edebilecektir. Ancak;

1. SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin (devredilen) bulunduğu illerde, Bağ-Kur il müdürlüğü (devredilen), SSK sigorta il/ sigorta müdürlükleri (devredilen) ve Emekli Sandığı bölge müdürlüğü (devredilen) tarafından şahıs ödemeleri müracaatları kabul edilmeyecek, şahıslar SSK sağlık işleri il müdürlüğüne (devredilen) yönlendirilecektir.

Örnek 1: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ-Kur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri Bağ-Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yapacaktır. Kayseri Bağ-Kur İl Müdürlüğüne (devredilen) veya SSK sigorta il/ sigorta müdürlüğüne (devredilen) müracaat edilmesi halinde müracaat kabul edilmeyecek, şahıs SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir.)

2. Şahısların SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunmadığı illerde Kurumun her hangi bir birimine müracaat etmesi halinde, fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için yukarıda sayılan birimlere en kısa sürede gönderilecektir.

Örnek 2: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ-Kur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya Bağ-Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs müracaatını Erzincan SSK Sigorta İl Müdürlüğüne yapması halinde, bu il müdürlüğünce fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için Malatya Bağ-Kur İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Örnek 3: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ-Kur tarafından yürütülen ve dosyası Kayseri Bağ-Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, müracaatını SSK Ankara Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) yapması halinde; fatura ve eki belgeler bu Genelge ekinde belirtilen “dilekçe ve istenilen belgeler” yönünden tamamlatılarak teslim alınacak, evrak kaydı sonrası ödeme işlemlerinin yapılması için en kısa sürede SSK Kayseri Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne (devredilen) gönderilecektir.

Örnek 4: Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Bağ-Kur tarafından yürütülen ve dosyası Malatya Bağ-Kur İl Müdürlüğünde bulunan şahıs, Kurumun Malatya ilindeki diğer birimlerine müracaat etmesi halinde bu birimlerce müracaat kabul edilmeyecek, şahıs Malatya Bağ-Kur İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir.

Ödeme yapacak olan SSK sağlık işleri müdürlükleri/ sigorta il müdürlükleri /sigorta müdürlükleri; şahıs bazında gerekli kontrol ve kayıt işlemini yaptıktan sonra, elektronik ortamda veri transferi gerçekleştirilmesine yönelik sistem çalışmaları sonuçlandırılıncaya kadar ödemeye ilişkin bilgileri ortak muhasebe sistemine manuel olarak gireceklerdir.

Şahıs bazında kontrol ve kayıt işlemleri, Kurumun intranet sayfasında “Kurumsal Duyurular” bölümünde yer alan “Şahıs ödemeleri ve muhasebe fişi için yapılacak işlemler” konulu duyuruda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

B) Optik faturaları;

Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda, devredilen kurumlar (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) ile sözleşmesi bulunan optisyenlik müesseselerinin optik faturalarının teslim ve ödeme işlemlerinin, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen) yürütüleceği bildirilmiştir.

Ancak, optik fatura ve eki belgelerin duyuruda belirtilen birimler dışında diğer Kurum birimleri tarafından da teslim alındığı tespit edilmiştir.

Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren 15.6.2007 tarihi sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına ait optik fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, optisyenlik müessesesinin ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüklerince yürütülecektir. Ancak, 15.6.2007 tarihi sonrasına ait olup diğer birimlerce teslim alınmış optik fatura ve eki belgeler, teslim alan birimlerce kontrol edilerek kendi muhasebelerince ödeme işlemleri yapılacaktır.

C) Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına ait fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri;

Devredilen Emekli Sandığının sağlık hizmeti satın aldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarına (Özel poliklinikler, belediye sağlık ocakları, belediye poliklinikleri, bankalara ait sağlık birimleri v.b.) ait fatura ve eki belgeler, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca (devredilen) teslim alınarak ödeme işlemleri yapılacaktır.

Ç) Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü tıbbi malzeme firmalarının fatura ve eki belgelerinin teslim ve ödeme işlemleri;

Devredilen Emekli Sandığı ile protokollü firmaların Emekli Sandığı mensupları için düzenledikleri fatura ve eki belgelerin teslim ve ödeme işlemleri, devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

Bu Genelgenin yayım tarihine kadar Kurum birimlerince teslim alınmış ve ödemeleri gerçekleştirilmemiş olan protokollü firmalara ait faturalar gerekli kontrol ve ödeme işlemi için devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.

Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur tarafından yürütülen kişiler için tıbbi malzemeye ilişkin faturalar şahıs adına düzenlenerek bu Genelgenin (A) bölümünde belirtildiği şekilde teslim ve ödeme işlemleri yapılacaktır.

D) İade cihaz ödemeleri

Kurum Sağlık Uygulama Tebliğinin (20.1) numaralı maddesinde Kurum tarafından iade alınan cihazların Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların, sağlık kurulu raporu ile devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerektiği, müracaatı takiben söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidileceği, stoklarda yok ise Kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedellerinin Tebliğin (20.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kurumca ödeneceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler söz konusu malzeme teminine ilişkin müracaatlarını, devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinin bulunduğu illerde bu müdürlüklere, diğer illerde ise devredilen SSK sigorta il müdürlüklerine yapacaklar ve bu birimlerce, kişinin sağlık yardımlarından yararlanma açısından müstahak olup olmadığı, sağlık kurulu raporunda belirtilen cihazların tıbbi uygunluk kontrolü ile hastaların daha önceden cihazı alıp almadıkları kontrol edilecek ve il dahilinde devredilen Kurumların stoklarında mevcut olup olmadığı kontrol edilerek işlemler yürütülecektir. Cihazın mevcut olmaması halinde hasta tarafından temin edilebilmesi için stoklarda cihazın olmadığına dair onay verilecektir.

E) Kurum personeline ait faturalar;

Bilindiği üzere 6S7 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile geri ödeme kriterleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilmiştir.

Bu itibarla Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat, sevk, tedavi işlemlerinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

Ancak, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait faturalandırma ile fatura teslim birimleri ve ödeme işlemlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

Ödeme işlemleri fatura ve eki belgeleri teslim alan birimlerce yürütülecektir.

1. Tedavi Faturaları

Kurumla protokolü bulunan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” bulunan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin faturaları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için düzenledikleri faturalar ile birlikte Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine, ayrı bir üst yazıyla ayrı bir klasör içerisinde branş ayırımı yapılmaksızın teslim edeceklerdir.

Kurumla sözleşmesi bulunmayan ancak Maliye Bakanlığı ile yaptıkları sözleşme kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bu hizmetlere ilişkin tedavi faturalarını Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenleyecek ve sağlık kurumunun/kuruluşunun bulunduğu ilin, Kurum web sayfasında yayımlanan “Sağlık hizmet sunucularının fatura teslim birimleri” başlıklı (10) numaralı duyuruda ilişkilendirildiği SSK sağlık işleri il müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Personele ait tedavi faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

2. Şahıs faturaları

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan tedavi, tıbbi malzeme, tetkik, tahlil, ilaç v.b. işlemlere ait şahıs faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

Teslim alınan fatura bedellerinin ödeme işlemlerinde, tıbbi uygunluk alınması gerektiğinde, ilin bağlı olduğu devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerinden görüş alınacaktır.

3. Eczane reçeteleri

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri sonucunda düzenlenen ilaç reçeteleri Kurum personeli için ayrı bir sözleşme yapılmasına bakılmaksızın Kurum ile “SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol” çerçevesinde sözleşme imzalayan eczaneler tarafından karşılanacaktır.

Sözleşmeli eczanelerce;

a) SGK, devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, SSK Kurum Personeli altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçetelere ait faturalar, Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri devredilen SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

b) Devredilen Emekli Sandığı bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabii çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait reçete girişleri www.emekli.gov.tr/online_islemler.html web adresinden Genel Sağlık Sigortası Reçete Kontrol Sistemi (Eczane Uygulaması) programı kullanarak, Emekli Sandığı altında yapılacaktır. Girişi yapılan reçeteler sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişilere ait reçetelere ait faturalar Maliye Bakanlığınca yayımlanan ilgili yıl Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda düzenlenecek ve ilişkilendirildikleri SSK sağlık işleri il müdürlüklerine teslim edilecektir. Faturaların kontrolleri, örnekleme yöntemi kullanılmadan faturaların tamamı incelenerek yapılacaktır.

4. Optik reçeteleri

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerince karşılanan optik faturaları, taşra birimlerinde personelin görev yaptığı Kurum birimine, merkez birimlerinde ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

F) Şahıs ödemelerinde tıbbi uygunluk işlemleri

“Fatura bedellerinin ödenmesi” konulu 2007/46 nolu Genelgenin (5.7.) numaralı maddesinin ikinci fıkrasında, şahıs faturalarının gerektiğinde tıbbi uygunluk verilmesi için sağlık personeli tarafından (hekim, diş hekimi, eczacı) inceleneceği bildirilmiştir.

15.06.2007 tarihinden sonraki tedavilere ilişkin olarak düzenlenen faturaların incelenmesi ve ödenmesi işlemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle tıbbi uygunluk alınması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulacaktır.

1. Taahhütname karşılığı verilen iade tıbbi cihazlar için başvuru sırasında müstahaklık (tıbbi uygunluk ve cihazı almaya hak sahibi olup olmadığı) durumuna bakılması gerekmekte olup, ödeme aşamasında tekrar tıbbi uygunluk kontrolüne gerek yoktur.

2. Hasta alt bezi, kolostomi, ürostomi torbası ve diğer yardımcı malzemeler ile kendinden jelli sonda bedellerinin ödenebilmesi için sağlık raporuna istinaden ilk malzeme temininde tıbbi uygunluk alınacak, rapor süresince müteakip ödemelerde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

3. SUT eki EK-5/C Listesinde yer alıp bu Genelge ekinde belirtilen “Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Vücut Protez ve Ortezler Listesi”ndeki malzemelerin ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

4. Ayrıca;

a) Mikro inftızyon pompa seti,

b) Deferoksamine fiakon uygulama seti,

c) Port iğnesi,

d) Beslenme seti,

e) Biyopsi ve chiba iğneleri,

t) Alarm cihazı,

g) Baş maskesi,

h) Ürodinamide kullanılan katater,

ödemelerinde tıbbi uygunluk aranmayacaktır.

G) Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler

Şahıs ödemelerinde istenilecek belgeler ve dilekçe örneği bu Genelge ekinde (EK-1) belirtilmiştir. Müracaat anında bu belgelerin tamam olup olmadığına bakılacak, bu belgelerde eksiklik olması halinde eksik belgeler tamamlattırıldıktan sonra belgeler teslim alınacaktır. Söz konusu dilekçe çoğaltılarak kullanılacak ve ekinde istenilen belgeler dışında (tıbbi uygunluk esnasında sağlık personeli tarafından istenilen belgeler hariç) başka bir belge talep edilmeyecektir.

Posta yolu ile şahıs ödemelerine ilişkin müracaat yapılması halinde ise eksik bilgi ve belgenin olduğu tespit edildiğinde en geç 10 iş günü içerisinde şahsa eksikliklerin tamamlatılmasına ilişkin yazının gönderilmesi gerekmektedir.

H) Yol parası ve zaruri masraf karşılıklarının ödenmesi

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerden yol parası ve zaruri masraf karşılıkları ödenen kişilerin tedavileri ile ilgili oluşan yol parası ve zaruri masraf giderlerine ilişkin fatura ve gerekli belgeler;

1. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen aktif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babası için sigortalının işyerinin bulunduğu ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde ise SSK sigorta ili sigorta müdürlüklerince (devredilen),

SSK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası için sağlık karnesinin verildiği ilde SSK sağlık işleri il müdürlükleri (devredilen) varsa bu birimce, bulunmayan illerde SSK sigorta ili sigorta müdürlüklerince (devredilen),

teslim alınarak, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102. Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları İle Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda,

2. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen Emekli Sandığı tarafından yürütülen kişiler için maaşlarını aldıkları ilde varsa SSK sağlık işleri il müdürlüklerince (devredilen), yoksa SSK sigorta ili sigorta müdürlüklerince (devredilen),

teslim alınarak, Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda,

ödeme işlemleri yürütülecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.


 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜ

………………………..

 

Kurumunuz …………….bölgesi çalışanı/emekli sigortalısıyım. Tedavim nedeniyle lüzum görülen ve fatura karşılığı tarafımca temin edilen tıbbi malzeme/tetkik/tedavi bedellerinin tarafıma ödenmesini, yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması durumunda meydana gelecek mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt eder, gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

………………………

İmza-Tarih

………………………

 

SSK                                             EMEKLİ SANDIĞI                                                       BAĞKUR      

 

EMEKLİ VEYA SİGORTALININ

ADI SOYADI                       : ………………………………………………

SİCİL/TAHSİS NO              : ………………………………………………

T.C KİMLİK NO                  : ………………………………………………

 

HASTANIN

ADI SOYADI                       : ………………………………………………

T.C KİMLİK NO                  : ………………………………………………

YAKINLIĞI                          : ………………………………………………

ADRES                                  : ………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

TELEFON : (0        ) …………………..

Ödemenin yapılacağı yer:        Adresime                         Banka hesap numarama

Ödeme Bankaya Yapılacaksa Banka Hesap Numarası

……………………..BANKASI………………………….ŞUBESİ………………………..NOLU HESAP

 

 

*** İstenilen belgeler dilekçenin arka kısmında yer almaktadır. Almış olduğunuz malzeme türüne göre evraklarınızı tamamlayınız.

*** Devredilen SSK mensubu çalışan sigortalılarının bütün malzemelerin geri ödemesinde vizite kağıdı aranmaktadır.


 

İSTENİLEN BELGELER

 

VÜCUT DIŞI PROTEZ- ORTEZ MALZEMELERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi

4. Demirbaş (iade cihazlar) malzemeler için taahhütname belgesi

FATURA EDİLEBİLEN İYİLEŞTİRİCİ SARF MALZEMELERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Kullanılmıştır ibareli rapor aslı ve 1 adet fotokopisi (Sürekli kullanılan malzemeler için “aslı gibidir” onaylı rapor fotokopisi)

4. Epikriz ve ameliyat notu (Ameliyat halinde)

5. Koroner stent için anjio raporu

6. İthalat faturası, gümrük giriş beyannamesi ve kalite belgesi (CE belgesi) fotokopileri

İŞİTME CİHAZLARI İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi (Fatura firma tarafından kaşelenip imzalanmış olacaktır.)

2. Reçete aslı ve 1 adet fotokopisi

3. Rapor aslı ve 1 adet fotokopisi

4. Odyoioji testi aslı ve bir adet fotokopisi

5. Cihaza ait CE ve garanti belgeleri

DİŞ TEDAVİLERİ İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi ( Fatura veya sevk belgesine, sevk eden diş hekimince sevke uygunluğunun imza ve kaşe ile onaylanması)

2. Sevk belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi

TETKİK-TAHLİLLER İÇİN

1. Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi

2. Sevk belgesi ve 1 adet fotokopisi

3. Sonuç raporu ( MR, tomografi, sintigrafi, kemik dansitometri vb ileri tetkikler)

 

Sıra No

KODU

TIBBİ UYGUNLUK ARANMAYACAK VÜCUT ORGAN PROTEZ VE ORTEZLER LİSTESİ

 

1

200.100

Ağaç Koltuk Değneği

 

2

200.200

Air Plane Ortezi

 

3

200.300

Alüminyum Koltuk Değneği

 

4

200.400

Ayak Bilek Bağlantısı Değişimi-Konvansiyonel Ayak

 

5

200.500

Ayak Bilek Bağlantısı Değişimi-Sach,Dinamik Ayak

 

6

200.501

Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi

 

7

200.600

Ayarlanabilir ( Derece Ayarlı ) Ortez (diz, ayak bileği)

 

8

200.700

Ayarlanabilir Kontraktür Ortezi (Üst ekstremite)

 

9

200.800

Baston (tek)

 

10

200.900

Başparmak Bandı

 

11

201.000

Bel Kemeri Değişimi

 

12

201.100

Brakial pleksus yaralanma ortezi

 

13

201.200

Canadian (Alüminyum, Tek)

 

14

201.400

Çelik Eklemli dizlik

 

15

201.500

Denis Brown Ortezi

 

16

201.600

Dinamik! Konvansiyonael ayak farkı

 

17

201.700

Dinamik Dirsek Splinti

 

18

201.800

Dinamik El - El Bileği Splinti

 

19

201.900

Dinamik El-El Bileği Splinti (İthal, Termoplastik)

 

20

202.000

Dinamik Parmak Splinti

 

21

202.100

Dinamik/Konvansiyonel Ayak Değişimi

 

22

202.600

Dirsek ROM Ortezi

 

23

204.200

Diz Eklemi Tamiri (Modüler)

 

24

204.600

Dizlik Yün

 

25

204.700

Dizlik/T Bandı/Çektirme

 

26

204.900

Dorsi Iileksör Bandı

 

27

205.000

Dorso-Lomber Çelil/Fileksible balenli korse

 

28

205.100

Dorsolomber Ortez (Taylor)

 

29

205.200

Ekinovams Ortezi (Ayarlanabilir)

 

30

205.400

El Bileği Üniti Değişimi

 

31

205.500

El Bileği Yün (Balenli) korse

 

32

205.600

Elastik Ayak Bilekliği

 

33

205.700

Elastik Dirseklik

 

34

205.800

Elastik Dizlik

 

35

205.801

Elastik Basınç Eldiveni

 

36

205.802

Elastik Üst Ekstemite Basınç Giysisi

 

37

205.803

Elastik Gövde Korsesi (cerrahi sonrası)

 

38

205.900

Epikondilit Bandı

 

39

206.000

Epikondilit Ortezi

 

40

206.100

Epin Yastığı (Portatif)

 

41

206.200

Epin Yastığı (Sabit)

 

42

206.300

Fleksible Balenli Dizlik

 

43

206.400

Fom Çorabı Değişimi

 

44

206.500

Fom, Fom Mikası Değişimi

 

45

206.501

Diz altı protezi fom değişimi

 

46

206.502

Diz üstü protezi fom değişimi

 

47

206.503

Kol protezi fom değişimi

 

48

206 900

Göğüs-Meme-Protezi (Radikal Mastektomi ameliyatı sonrasında askılık ile birlikte sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi halinde bedeli ödenir.)

 

49

207.000

Güdük Çorabı

 

50

207.100

Güdük Çorabı-Yerli

 

51

207.200

Halluks Valgus Ateli (Tek)

 

52

207.300

Halluks valgus makarası

 

53

207.400

Harness Tamiratı

 

54

207.600

Hiperekstansiyon Ortez (Spinal)

 

55

207.700

İleal Loop Seti

 

56

207.800

İnhibitör el splinti

 

57

207.900

Kalça Abdüksiyon/DKÇ Ortezi

 

58

208.001

Kalça Eklemi Değişimi (Lateral eklem-Ortezde)

 

59

208.100

Kalça Eklemi Değişimi (Modüler)

 

60

208.200

Kalça Eklemi Tamiri (Modüler)

 

61

208.300

Kalça/Hemipelvektomi Soket Değişimi

 

62

208.400

Kalkaneal (Heel) Kap

 

63

208.500

Kısa Opponens Splinti

 

64

208.600

Kısa Yürütme Ortezi

 

65

208.700

Kısalık destekleri her bir cm için

 

66

208.800

Klavikula Bandajı

 

67

208.900

Klavikula Stabilizasyon Ortezi

 

68

209.000

Kleinert Ortezif/Fleksör Tendon Splinti

 

69

209.200

Knee Cage

 

70

209.300

Kol Abdüksiyon Ortezi

 

71

209.400

Komple deri değişimi (Uzun yürüme ortezi ve korse için.)

 

72

209.500

Longitudinal Ark Takviyesi (Sabit-çift)

 

73

209.600

Longitudinal+Transvers Ark Takviyesi (Sabit-çift)

 

74

209.601

Longitudinal Ark Takviyeli Tabanlık (Portatif-çift)

 

75

209.602

Longitudinal+Transvers Ark Takviyeli Tabanlık (portatif-çift)

 

76

209.603

Longitudinal Ark Takviyeli+Epir Tabanlık (portatif-çift)

 

77

209.700

Lumbo-Sakral Fileksible/Çelik Balenli korse

 

78

209.800

Lumbosakral Ortez (Knight)

 

79

209.900

Lumbo-sakral yün elastik korse

 

80

210.100

Metatarsal pad

 

81

210.200

Mide Korsesi

 

82

210.300

Minerva Ortezi

 

83

210.400

Modifiye omuz ve dirsek splintleri

 

84

210.500

Modifiye Thomas Ortezi

 

85

210.600

Modüler Eklem Adaptörü Değişimi

 

86

210.700

Modüler Tüp Adaptörü Değişimi

 

87

210.800

Modüler Tüp Değişimi

 

88

210.900

ortopedik bot (çifti)

 

89

211.000

Omuz Askısı

 

90

211.400

Omuz Retraksiyon Harnesi (Postureks)

 

91

211.700

Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye

 

92

211.900

Parmak Kontraktür Ortezi

 

93

212.000

Parmak Protezi

 

94

212.100

Parsiyel Ayak Protezi (Deri patik)

 

95

212.200

Parsiyel Ayak Protezi (Plastik)

 

96

212.300

Parsiyel Ayak Protezi (Tabanlıklı-dolgu)

 

97

212.400

Parsiyel El Protezi

 

98

212.500

Patellar Tendon Bandı

 

99

212.600

Patellar Tendon Yürüme Ortezi

100

212.601

Patellar Destekli Diz Ekstansiyon Ortezi (Grafo)

101

212.700

Penis Klempi

102

212.800

Plastazot Kaplama (Korse)

103

212.900

Plastazot Kaplama (Polietilen mold))

104

213.000

Polietilan Mold (PAFO) (İthal)

105

213.100

Polietilan Mold (PAFO-Modifıye)

106

213.200

Polietilen Diz Ortezi

107

213.300

Polietilen Diz Ortezi (Eklemli)

108

213.400

Polietilen gövde ortezi (TLSO +Ortez)

109

213.500

Polietilen Mold (PAFO)

110

213.600

Polietilen Mold (PAFO) (Eklemli) (İthal)

111

213.700

Polietilen Mold (PAFO) (Eklemli)

112

213.800

Polietilen Mold (PKAFO)

113

213.900

Polietilen Mold (PKAFO) (İthal)

114

214.000

Polietilen Mold (PKAFO-Eklemli)

115

214.100

Polietilen Mold (PKAFO-Lateral barlı)

116

214.200

Poliform Ortez (Dirsek, El-El bileği)

117

214.300

Posterior Shell

118

214.500

Protez El Tamiri

119

214.600

Protez Eldiven Değişimi

120

214.700

Sach Ayak Değişimi

121

214.900

Sarmiento Ortezi

122

215.000

Scottish Rite Ortezi

123

215.100

Servikal Ortez (Ayarlı) (Collar-Boyunluk)

124

215.200

Servikal Ortez (Collar-Boyunluk)(Çenelikli-Çeneliksiz)

125

215.300

Servikal Ortez (Göğüs destekli)

126

215.400

Servikal Ortez (Philadelphia)

127

215.500

Servikal Ortez (Plastazot) (Collar-lioyunluk)

128

215.600

Servikal Ortez (SOMI)

129

215.700

Servikal Ortez (Sünger) (Collar-lioyunluk)

130

215.800

Silikonlu Stakinet (10 cm)

131

215.900

Skolyoz Ortezleri (Milwauke Boston vb.)

132

216.000

Soft Soket-Poliform

133

216.100

Statik Dirsek Splinti

134

216.200

Statik Dirsek Splinti (İthal, Termoplastik)

135

216.201

Statik el bileği splinti

136

216.300

Statikel - el bileği splinti

137

216.400

Statik El-El Bileği Splinti (İthal, Termoplastik)

138

216.500

Statik Parmak Splinti

139

216.600

Steindler Ortez

140

216.700

Subap Değişimi

141

216.800

Syme Protezi

142

216.801

Taşıma Sandalyesi

143

216.900

Tenodez splinti

144

216.901

Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu

145

217.000

Thomas Yürüme Ortezi

146

217.100

Traksiyon bant sistemi

147

217.200

Transvers Ark takviyesi (silikon-çift)

148

217.300

Transvers -Metatarsal- Ark Takviyesi (Sabit-çift)

149

217.400

Tripot (Alüminyum)

 

150

217.500

Twister (Çelik)

 

151

217.600

Twister (Lastik, kolon)

 

152

217.700

Uyluk Bandı/Y Bandı/Silesian Bant Değişimi

 

153

217.800

Uyluk Korsesi, Lateral Eklemli-Diz Altı

 

154

217.900

Uzun Opponens Splinti

 

155

219.200

Üzengi Değişimi

 

156

219.300

Varis Çorabı (çift)

 

157

219.400

Velcro/Bant Değişimi

 

158

219.401

Yüz Baskı Ortezi (ithal termoplastik)

 

159

219.402

Yüz Baskı Maskesi Elastik

 

160

219.500

Walker (Alüminyum)(Hareketli-Sabit)

 

161

219.501

Walker (Modifiye; aksilla destekli, önkol destekli, vs)

 

162

219.600

X Bain veya O Bain Ortezi

 

163

219.700

Antiembolizm Basınç Çorabı

 

164

219.800

Antiembolizm Basınç Manşonu

 

 

 

 

 


 


(*)         2011/47 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.