T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2007/ 68

 

Tarih        : 10.08.2007

Konu         : SUT’un eki Ek-2 ve Ek-2/E de Düzenleme Yapılması

 

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT) 25/05/2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de, Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde (Ek-2) yer alan ilaçların reçetelenmesinde endikasyon uyumu aranması ile ilgili gerekli düzenlemeler ekli listede gösterilmiştir. Bu düzenlemeye bağlı olarak; Tebliğ eki “Ek-2 Listesinde Yer Alan Hastalıklarda Kullanımı Halinde Sağlık Bakanlığı Onayı Alınmaksızın Endikasyon Dışı Kullanılabilecek İlaçlar Listesi” (Ek-2/E) Tebliğden çıkarılmıştır.

Bu değişikliğe bağlı olarak Tebliğin 12.2 “Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı” başlıklı maddesinin son paragrafı;

“Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Ancak Tebliğ eki Ek-2 listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların Tebliğ eki EK-2 listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz” şekilde değiştirilmiştir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Ek :Düzenleme yapılan Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek 2)

 

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

1. Tüberküloz

1.1.        Anti-tüberküloz ilaçlar

1.2.        Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)

1.2.1.

Kanamisin

1.2.2.

Amikasin

1.2.3.

Siprofloksasin

1.2.4.

Ofloksasin

1.2.5.

Levofloksasin

1.2.6.

Moksifloksasin

1.2.7.

Gatifloksasin

1.2.8.

Amoksisilin/klavunat

1.2.9.

Klaritromisin

1.2.10.

Rifapentin

1.2.11.

Linezolid

1.2.12.

Azitromisin

1.2.13.

Roksitromisin

1.3.        Kapreomisin

1.4.        Klofazimin

1.5.        Kortikosteroidler

1.6.        Tiosemikarbazon ve türevleri

1.7.        Viomisi

n

2. Kanser

 

2.1.        Analjezikler ve narkotik Analjezikler

2.2.        Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken

maddeler hariç)

 

2.3.        İmmünglobulin preparatları *

2.4.        İmmünsupressifler

2.5.        Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar

2.6.        Oral ve enteral beslenme ürünleri

2.7.        Radyofarmasötik müstahzarlar *

2.8.        Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar

2.9.        Parenteral Beslenme Ürünleri

2.10.      LH-RH analogları

3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli

3.1.        Antiagreganlar

3.2.        Antianemik İlaçlar

3.3.        Antihipertansifler

3.4.        Antimikotik

3.5.        Antiviral İlaçlar

3.6.        Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar

3.7.        Diüretik ilaçlar

3.8.        Esansiyel amino asitler

3.9.        İmmünglobulinler *


 

3.10.

İmmünsupresif ilaçlar * (sadece endikasyonu olan nakillerde)

3.11.

Kolşisin

3.12.

Kortikosteroidler

3.13.

Kronik böbrek yetmezliğine eklenen piyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler

3.14.

Periton diyaliz solüsyonları

3.15.

Aktif D vitaminleri ve metabolitleri

3.16.

Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde)

3.17.

Oral, enteral ve parenteral beslenme solüsyonları

3.18.

Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)

4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları

4.1.

Kalp Yetmezliği

 

4.1.1.        ACE İNHİBİTÖRLERİ VE KOMBİNASYONLARI

 

4.1.2.        Digoxin

 

4.1.3.        Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

 

4.1.4.        Antiagreganlar

 

4.1.5.        Beta blokerler

 

4.1.6.        Diüretikler

 

4.1.7.        Nitratlar

 

4.1.8.        Vasodilatatörler

 

4.1.9.        Alfa beta reseptör blokerleri

4.2.

Koroner Arter Hastalığı

 

4.2.1.        ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

 

4.2.2.        Antiagregan ilaçlar

 

4.2.3.        Beta blokerler

 

4.2.4.        Kalsiyum kanal blokerleri

 

4.2.5.        Kolesterol ve lipid düşürücüler *

 

4.2.6.        Nitratlar (uzun ve kısa etkili)

 

4.2.7.        Antikoagülanlar

 

4.2.8.        Alfa beta reseptör blokerleri

 

4.2.9.        Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

 

4.2.10.      Trimetazidin HCl

4.3.

Disritmiler

 

4.3.1.        Antiaritmik ilaçlar

 

4.3.2.        Antiagreganlar

 

4.3.3.        Antikoagülanlar

 

4.3.4.        Digoxin

4.4.

Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler

 

4.4.1.        Antiagreganlar

 

4.4.2.        Antikoagülanlar

 

4.4.3.        Periferik ve serebral damar düzenleyiciler

4.5.

Arteriyel hipertansiyon

 

4.5.1.        Adrenerjik nöron blokerleri

 

4.5.2.        Alfa adrenerjik reseptör blokerleri

 

4.5.3.        Alfa - beta reseptör blokerleri

 

4.5.4.        Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri (kombine şekilleri dahil)

 

4.5.5.        Antiagreganlar

 

4.5.6.        Beta adrenerjik reseptör blokerleri

 

4.5.7.        Diüretikler


 

4.5.8.              İmidazolin reseptör agonistleri

4.5.9.              Kalsiyum antagonistleri

4.5.10.          Santral etkili vasodilatatörler

4.6.          Doğuştan kalp hastalıkları

4.6.1.              Antiagreganlar

4.6.2.              Antikoagülanlar

4.7.          Akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları

4.7.1.              Antiagreganlar

4.7.2.              Asetil salisilik asit (pediatrik yaş grubunda efervesan formları dahil)

4.7.3.              Kortikosteroidler

4.7.4.              Antikoagülanlar

4.7.5.              Antiaritmikler

4.7.6.              Digoxin

4.7.7.              Beta blokerler

4.7.8.              Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

4.7.9.              ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.8.          Hiperkolesterolemi, * hiperlipidemi *

4.8.1.              Fibrik asit türevleri

4.8.2.              Niasin

4.8.3.              Reçineler (Kolestramin)

4.8.4.              Statinler

4.8.5.              Ezetimib

4.9.          Kardiyomiyopati

4.9.1.              ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.9.2.              Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

4.9.3.              Antikoagülanlar

4.9.4.              Antiagreganlar

4.9.5.              Antiaritmikler

4.9.6.              Beta blokerler

4.9.7.              Diüretikler

4.9.8.              Nitratlar

4.9.9.              Vasodilatatörler

4.9.10.          Digoxin

4.9.11.          Alfa beta reseptör blokerleri

4.9.12.          Kalsiyum kanal blokerleri

4.10.       Pulmoner hipertansiyon

4.10.1.          Alfa adrenerjik blokerler

4.10.2.          Antikoagülanlar

4.10.3.          Vasodilatatörler

4.10.4.          İloprost trometamol * (sadece inhaler formu)

4.10.5.          Bosentan*

4.11.       Reynaud hastalığı

4.11.1.          Alfa adrenerjik blokerler

4.11.2.          Kalsiyum kanal blokerleri

4.12.       Pulmoner tromboemboli
4.12.1.      Antikoagülanlar

5. Solunum sistemi hastalıkları: 5.1.        Astım


 

5.1.1.              Antiastmatikler

5.1.2.              Bronkodilatatör ajanlar

 

5.1.2.1.              Beta 2 agonistler (kombinasyonları dahil)

5.1.2.2.              Teofilin grubu (kombinasyonları dahil)

5.1.2.3.              Antikolinerjikler (kombinasyonları dahil, tiotropium hariç)

5.1.3.         Antiinflamatuar ajanlar
-Kromolin ve tuzları
-Kortikosteroid ajanlar
-Lökotrien reseptör antagonistleri

5.2.          Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

5.2.1.         Bronkodilatatör ajanlar

5.2.1.1.              Beta 2 agonistler (kombinasyonları dahil)

5.2.1.2.              Teofilin grubu (kombinasyonları dahil)

5.2.1.3.              Antikolinerjikler (kombinasyonları dahil)

 

5.2.2.              Kortikosteroid ajanlar

5.2.3.              Diprofilin

5.3.          Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları

5.3.1.              İmmünsupresifler

5.3.2.              Kortikosteroidler

5.3.3.              Sitostatik ajanlar

5.3.4.              Beta 2 agonistler, teofilin grubu

5.4.          Bronşektazi

5.4.1.              Ekspektoranlar

5.4.2.              Mukolitikler

5.4.3.              Bronkodilatatörler (kombine şekilleri hariç)

5.5.          Akciğer kist hidatiği

5.5.1.              Albendazol

5.5.2.              Mebendazol

6. Gastrointestinal sistem hastalıkları

6.1.          Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit

6.1.1.              Antiviral ajanlar *

6.1.2.              Azothioprine

6.1.3.              Diüretikler

6.1.4.              Hepatit-B immünglobulini *

6.1.5.              İnterferon *

6.1.6.              Kortikosteroidler

6.1.7.              Ursodeoksikolikasit

 

6.2.               Ailevi akdeniz ateşi (FMF) 6.2.1.        Kolsisin

6.3.               İnflamatuar barsak hastalıkları:

 

6.3.1.              İmmünsupresifler *(azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç)

6.3.2.              İnterferon *

6.3.3.              Kortikosteroidler

6.3.4.              Mesalazin

6.3.5.              Olsalazin

6.3.6.              Salisilazosulfapiridin

6.3.7.              İnfliksimab * (sadece Chron Hastalığında)

6.3.8.              Parenteral beslenme solüsyonları


 

6.4.          Kronik karaciğer hastalıkları

6.4.1.              Diüretikler

6.4.2.              Ursedeoksikolikasit

6.5.          Koroziv gastrointestinal yanıklar

6.5.1.       Beslenme ürünleri

(Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluşan maksilofasial defektler, nörolojik yutma bozuklukları vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmaması durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katkı payından muaf verilir.)

6.6.          Wilson hastalığı

6.6.1.              D-penisillamin

6.6.2.              Çinko preparatları

6.6.3.              Trientine hidrokloride

6.7.          Ekzokrin pankreas bozuklukları
6.7.1.        Enzim preparatları

7. Endokrin sistem hastalıkları

7.1.          Hipotalamus-hipofiz hastalıkları

7.1.1.         Hipofiz yetmezliği

7.1.1.1.              Büyüme hormonu *

7.1.1.2.              Kortikosteroidler

7.1.1.3.              Tiroid hormonları

7.1.2.         Hipogonadizm

7.1.2.1.              FSH, LH ve FSH-LH kombine preparatları

7.1.2.2.              Koryonik gonadotropinler

7.1.2.3.              Gonodal steroidler

7.1.3.         Diabetes insipitus

7.1.3.1.        Pitressin ve sentetikleri

7.1.4.         Hipofiz hormon fazlalığı (akromegali, hiperprolaktinemi)

7.1.4.1.              Somatostatin ve analogları

7.1.4.2.              Bromokriptin

7.1.4.3.              Kabergolin

7.1.5.         Puberte prekoks

7.1.5.1.              LH-RH analogları

7.1.5.2.              Anastrazole

7.1.5.3.              Testelacton

7.2.          Pankreas hastalıkları

7.2.1.         Diabetes Mellitus

7.2.1.1.              İnsülin

7.2.1.2.              Oral antidiabetikler

7.2.1.3.              Glucagon

7.2.2.         Hiperinsülinemiye bağlı hipoglisemiler

7.2.2.1.              Diazoxide

7.2.2.2.              Somatostatin ve analogları

7.3.          Paratiroid hastalıklar
7.3.1.        Hipoparatiroidi

7.3.1.1.              Kalsiyum preparatları

7.3.1.2.              Vitamin D ve metabolitleri


 

7.3.2.        Hiperparatiroidi

7.3.2.1.        Kalsitonin

7.4.          Adrenal hastalıkları

7.4.1.         Adrenal yetmezliği

7.4.1.1.              Lorenzo yağı

7.4.1.2.              ACTH

7.4.1.3.              Kortikosteroidler

7.4.1.4.              Mineralokortikoidler

7.4.2.         Adrenal hiperfonksiyonu
7.4.2.1.        Hiperaldosteronizm

7.4.2.1.1.           Aldosteron antagonistleri

7.4.2.1.2.           Antihipertansifler

7.5.          Kemik hastalıkları

7.5.1.         Rezistan rickets ve osteomalazi

7.5.1.1.              Vit D ve metabolitleri

7.5.1.2.              Fosfat preparatları

7.5.1.3.              Kalsiyum preparatları

7.5.2.         Senil ve postmenopozal osteoporoz haricinde;

Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofizi;

7.5.2.1.              Bifosfonatlar

7.5.2.2.              Calcitonin

7.5.2.3.              Kalsiyum preparatları (C vitamini ile kombine formları hariç)

7.5.2.4.              Vit D ve metabolitleri

7.6.          Fosfor metabolizması bozuklukları

7.6.1.              Vit D ve metabolitleri

7.6.2.              Fosfor preparatları

7.7.          Nöroendokrin tümörler

7.7.1.        Somatostatin ve analogları

7.8.          Hiperkalsiüri

7.8.1.        Hidroklortiyazid
7.9
        Tiroid Hastalıkları

7.9.1.         Hipotiroidizm

7.9.1.1.        Tiroid hormonları

7.9.2.         Hipertiroidizm

7.9.2.1.              Propilthiouracil

7.9.2.2.              Beta Blokerler 8. Kan hastalıkları

8.1.        Hastalıklar

8.1.1.              Aplastik anemi, hipoplastik anemi

8.1.2.              Hemolitik anemiler

 

8.1.2.1.              Non-immün hemolitik anemi

8.1.2.2.              Otoimmün hemolitik anemi

8.1.2.3.              Paroksismal noktürnal hemoglobinuri

8.1.2.4.              Trombotik trombositopenik purpura

8.1.3.         Hemoglobinopatiler

8.1.3.1.              Orak (sickle cell) hücre anemiler

8.1.3.2.              Talasemiler


 

8.2.

8.1.4.

Kronik miyeloproliferatif hastalıklar

 

8.1.4.1.        Kronik miyelositik lösemi

 

8.1.4.2.        Miyelofibrozis

 

8.1.4.3.        Polistemia vera

 

8.1.4.4.        Primer trombositemi

8.1.5.

Miyelodisplastik sendrom

8.1.6.

Akut ve kronik lösemiler

8.1.7.

Non-hodgkin lenfoma

8.1.8.

Herediter hemorajik telenjiektazi

8.1.9.

Hodgkin hastalığı

8.1.10.

Multiple miyeloma ve plazma hücre diskrazileri

8.1.11.

Trombositopeni

8.1.12.

Nötropeni

8.1.13.

Faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (hemofililer)

8.1.14.

İmmün yetmezlik

 8.1.14.1.  

    Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi

 

- Hiper IgM sendromu, kombine immün yetmezlik

8.1.15.

Prematüre anemisi

8.1.16.

Primer ve sekonder trombofili olan hastalar

8.1.17.

Histiositoz

Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar

8.2.1.

Hemapoetik büyüme faktörleri *

8.2.2.

Şelatörler *

8.2.3.

Faktörler *

8.2.4.

Antikoagülanlar

8.2.5.

İmmünomodülatörler *

8.2.6.

Analjezikler ve narkotik analjezikler

8.2.7.

Antibiyotikler – (hastanın ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler dışındakiler

muaf değildir)


 

8.2.8.

Antineoplastik ilaçlar *(12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak

etken maddeler hariç)

8.2.9.              Antiviral ilaçlar – (hastanın ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler dışındakiler muaf değildir)

8.2.10.          İmmünglobulin preparatları *

8.2.11.          İmmünsupresifler

8.2.12.          Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar

8.2.13.          Oral ve enteral beslenme ürünleri

8.2.14.          Radyofarmasötik ürünler *

8.2.15.          Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar

9. Konnektif doku hastalıkları 9.1.        Hastalıklar

9.1.1.              Sistemik lupus eritematozus ve ilişkili sendromlar

9.1.2.              Primer antifosfolipid antikor sendromu

9.1.3.              Vaskülitler

 

9.1.3.1.              Churg Straus

9.1.3.2.              Henoch Schonlein

9.1.3.3.              Hipersensitivite vaskülitleri


 

9.1.3.4.              Kawasaki

9.1.3.5.              Poliarteritis Nodosa

9.1.3.6.         Polimiyalji Romatika

9.1.3.7.              Takayashu

9.1.3.8.              Temporal arteritis

9.1.3.9.              Wegener Granulomatozis

 

9.1.4.              Skleroderma, mikst konnektif doku hastalığı

9.1.5.              Romatoid artrit ve ilişkili sendromlar (Sjögren vb)

9.1.6.              Seronegatif spondilortropatiler

 

9.1.6.1.              Andiferansiye spondilortropati

9.1.6.2.              Ankilozan spondilit

9.1.6.3.         Enteropatik artropatiler

9.1.6.4.              Psöriatik artrit

9.1.6.5.              Reiter

9.1.7.         İnflamatuar kas hastalıkları

9.1.7.1.              Dermatomiyozit

9.1.7.2.              Polimiyozit

 

9.1.8.              Kristal artropatiler

9.1.9.              Relapsing polikondritis

9.2.        Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

9.2.1.              6-Merkaptopürin

9.2.2.              Altın Preparatları *

9.2.3.              Antimalaryaller

9.2.4.              Azatioprin

9.2.5.              Dapson

9.2.6.              D-Penisillamine

9.2.7.              Klorambusil

9.2.8.              Kortikosteroidler

9.2.9.              Leflunomid *

9.2.10.          Methotreksate

9.2.11.          Siklofosfamid

9.2.12.          Siklosporin

9.2.13.          Sulfasalazin

9.2.14.          Anti TNF İlaçlar *

9.2.15.          İV İmmünglobulinler * (sadece Kawasaki hastalığında) 10. Kronik nörolojik hastalıklar

10.1.       Kas hastalıkları

10.1.1.       Miyopatiler

10.1.1.1.      Kortikosteroidler

10.1.2.        Mitokondriyal sitopatiler

10.1.2.1.           Karnitin

10.1.2.2.           Coenzyme Q

10.1.3.       Miyotoniler

10.1.3.1.           Hidantoin

10.1.3.2.           Karbamazepin

10.2.       Nöromusküler hastalıklar
10.2.1.      Myasthenia Gravis

10.2.1.1.      İmmünglobulinler


 

hariç)


 

10.2.1.2.     İmmünsupresif İlaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate


 

 


 

10.3.

10.4.


 

 

10.2.1.3.

Kortikosteroidler

10.2.1.4.

Neostigmin

10.2.1.5.

Pridostigmin

10.2.2.      Motor nöron (A.L.S)

10.2.2.1.

Riluzole

Ekstrapiramidal sistem hastalıkları

10.3.1.      Parkinson hastalığı

10.3.1.1.

Amantadin

10.3.1.2.

Apomorfin

10.3.1.3.

Trihexyphenidyl HCl

10.3.1.4.

Benztropin

10.3.1.5.

Biperidene

10.3.1.6.

Bornaprin HCL

10.3.1.7.

Bromokriptin

10.3.1.8.

Cabergolin

10.3.1.9.

Difenhidramin

10.3.1.10.

Domperidon

10.3.1.11.

Entakapon

10.3.1.12.

L-Dopa+Benserazide

10.3.1.13.

L-Dopa+Karbidopa ve kombinasyonları

10.3.1.14.

Lisurid

10.3.1.15.

Nonergolin dopa agonistleri

10.3.1.16.

Pergolid

10.3.1.17.

Piribedil

10.3.1.18.

Pramipeksol

10.3.1.19.

Ropinirol

10.3.1.20.

Selegilin hidroklorid

10.3.1.21. Rasajilin

10.3.2.      Distoniler, hemifasyal spazm

10.3.2.1.

Biperiden

10.3.2.2.

Botulismus toksini Tip A *

10.3.2.3.

Klonazepam

Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar

10.4.1.      Asetezolamid

10.4.2.      Benzodiazepinler

10.4.3.      Ethosuksimide

10.4.4.      Felbamat

 

10.4.5.      Fenitoinler

 

10.4.6.      Fenobarbital, Barbekselon

10.4.7.      Flunerazin

 

10.4.8.      Gabapentin

 

10.4.9.      Karbamazepin

10.4.10.    Klobazam

 

10.4.11.    Klonazepam

10.4.12.    Lamotrigin

 


 

 

10.4.13.

Okskarbazepin

 

10.4.14.

Pirimidon

 

10.4.15.

Topiramate

 

10.4.16.

Valproatlar

 

10.4.17.

Vigabatrin

 

10.4.18.

Zorasamide

 

10.4.19.

Levatiracetem

 

10.4.20.

Sultiam

 

10.4.21.

Modafinil

10.5.

Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

 

10.5.1.

Antiepileptikler

 

10.5.2.

Baklofen

 

10.5.3.

Copolimer I

 

10.5.4.

İmmünglobulinler *

 

10.5.5.

İmmünsupresif ilaçlar *(azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç)

 

10.5.6.

İnterferon *

 

10.5.7.

Kortikosteroidler

10.6.

Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

 

10.6.1.

Antiepileptikler

 

10.6.2.

Antiviraller

 

10.6.3.

İmmünglobulinler *

 

10.6.4.

İmmünsupresif ilaçlar *(azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç)

 

10.6.5.

Sitostatikler

10.7.

Demans

 

 

10.7.1.

Donepezil

 

10.7.2.

Rivastigmin

 

10.7.3.

Antipsikotikler *

 

10.7.4.

Galantamin

 

10.7.5.

Memantin

10.8.

Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalıkları

 

10.8.1.

Enteral beslenme ürünleri

10.9.

Serebral palsy

 

10.9.1.

Baklofen

 

10.9.2.

Botulinum toksini * (12.7.5.b ilkelerine göre)

10.10.

Trigeminal nevralji

 

10.10.1.

Karbamazepin

 

10.10.2.

Difenil hidantoin

 

10.10.3.

Oksikarbamazepin

10.11.

Spastisite

 

10.11.1.

Baklofen

 

10.11.2

Botulinizm toksin A * (fokal spastisitede)

10.12.

Nöropatik ağrı

 

10.12.1.

Gabapentin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide)

 

10.12.2.

Karbamazepin

 

10.12.3.

Pregabalin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide)

11. Psikiyatrik hastalıklar

11.1.

Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar

 

11.1.1.

Antidepresanlar


 

 

11.1.2.

Antiepileptikler *

 

11.1.3.

Antipsikotikler *

 

11.1.4.

Biperiden

 

11.1.5.

Lityum

11.2.

Demans

 

 

11.2.1.

Donepezil

 

11.2.2.

Rivastigmin

 

11.2.3.

Antipsikotikler *

 

11.2.4.

Galantamin

 

11.2.5.

Memantin

11.3.

Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar

mizaç

bozukluğu

 

 

11.3.1.

Antidepresanlar

 

11.3.2.

Antiepileptikler *

 

11.3.3.

Antipsikotikler *

 

11.3.4.

Biperiden

 

11.3.5.

Lityum

11.4.

Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası

stres bozukluğu,

yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon

[unipolar, bipola

r ], distimik bozukluk)

 

11.4.1.

Antidepressanlar

 

11.4.2.

Antiepileptikler *

 

11.4.3.

Antipsikotikler *

 

11.4.4.

Biperiden

12. Göz hastalıkları

12.1.

Glokom

 

 

12.1.1.

Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar

12.2

Kronik

ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red

reaksiyonu

12.2.1.          Siklosporin

12.2.2.          Kortikosteroidler

12.3.      Koroid neovasküler membranı olan tüm makula hastalıkları

12.3.1.      Vertaporfin (Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenecek)

 

12.4.

Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak)

 

12.4.1.

Suni Gözyaşları

 

12.4.2.

Siklosporin topikal preparatları

13. Cilt hastalıkları

13.1.

Psoriasis,Vitiligo

 

13.1.1.

Kalsipotriol

 

13.1.2.

Kortikosteroidler

 

13.1.3.

Methotreksate

 

13.1.4.

Retinoidler

 

13.1.5.

Siklosporinler

 

13.1.6.

TNF alfa blokerleri *(yalnız psoriazis vulgariste)

13.2.

Ichtiyosis

 

13.2.1.

Retinoidler

 

13.2.2.

Cildi nemlendirici ve yağlandırıcı preparatlar

13.3.

Pemfigu

s


 

13.3.1.          Kortikosteroidler

13.3.2.          İmmünsupresifler

13.4.      Mukozis fungoides

13.4.1.      Antineoplastik ajanlar *(12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

 

13.5.

Hidraadenitis suppurativa

 

13.5.1.

Kortikosteroidler

 

13.5.2.

Retinoidler

13.6.

Epidermolysis bullosa

 

13.6.1.

Hidantoinler

 

13.6.2.

Kortikosteroidler

 

13.6.3.

Antibiyotikli pomatlar

13.7.

Liken

 

 

13.7.1.

Siklosporin

 

13.7.2.

Retinoidler

 

13.7.3.

Kortikosteroidler

13.8.

Pyoderma gangronosum

 

13.8.1.

Siklosporin

14. Enfeksiyon hastalıkları

14.1.

Hepatit B, C, D

 

14.1.1.

İnterferon *

 

14.1.2.

Antiviral ajanlar *

 

14.1.3.

Hepatit B immünglobulini *

 

14.1.4.

Azothioprine

 

14.1.5.

Diüretikler

 

14.1.6.

Ursodeoksikolikasit

14.2.

AİDS (HIV)

 

14.2.1.

Antiviraller

 

14.2.2.

Antibakteriyeller

 

14.2.3.

Antifungaller

 

14.2.4.

Antituberküloz ilaçlar

14.3. Sistemik mantar enfeksiyonları

 

14.3.1.   Antifungaller (Parenteral veya oral formları)

15. Diğer hastalıklar

15.1.

Amiloidozis

 

15.1.1.

Kolşisin

 

15.1.2.

Kortikosteroidler

 

15.1.3.

Melfalan

15.2.

Behçet hastalığı

 

15.2.1.

Antikoagülanlar

 

15.2.2.

İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid ve siklosporin

hariç)

15.2.3.            İnterferon * (üveit, iridosiklit veya göz tutulumu raporla belgelenmek kaydıyla aranmaz)

15.2.4.            Kolşisin

15.2.5.            Kortikosteroidler

15.3.       Sarkoidosis

15.3.1.      Kortikosteroidler

15.4.       Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan
malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. ilk iki yaşta inek sütü alerjisi


 

15.4.1.          Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler

15.4.2.          Vitaminler

15.5.       Kistik fibrozis (Mukovizidozis)

15.5.1.          Enzim preparatları

15.5.2.          Tobramisin inhaler

15.6.       Alerjik hastalıklar

15.6.1.      Yalnızca arı venom alerjisi aşıları

15.7.           Kuduz serumları

15.8.           Hepatit-A aşıları ve Hepatit-B serumları

15.9.           Tetanoz serumları

15.10.        Radyopak maddeler

15.11.        Osteomiyelit 15.11.1.    Antibiyotikler

15.12.        Nörojenik mesane

 

15.12.1.       Tolterodine-L

15.12.2.       Oksibutin

15.12.3.       Trospium

 

15.12.4.  Propiverin

15.12.5.  Darifenasin

15.13.     Çölyak hastalığı

15.13.1.    Glutensiz un ve mamul ürünler (12.7.16.“c” bendine göre)

15.14.     RSV immünglobulini

NOT:

- Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi veya muafiyeti mümkün değildir.

-“*” İşaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır. Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımı da ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır)