SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/64(*)

 

Tarih         : 20.7.2007

Konu         : Sağlık Uygulama Tebliği

 

25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğide (SUT) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- 15.06.2007 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere SUT’un (24.1.3.2.) numaralı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.

“Ancak özel tıp merkezleri ve dal merkezlerinin vermiş oldukları acil sağlık hizmetlerinin bedelleri uzmanlık dalı dikkate alınmaksızın Tebliğ eki EK-10/B Listesinde “Diğer Dallar” H2 sütununda yer alan ücret üzerinden faturalandırılır. Bu ücrete, 24.1.2. maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen % 20 artırım uygulanmaz.”

2- 15.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere SUT’un (24.2.1) numaralı maddesinde yer alan “Yatak ücretlerine yemek masrafları dahildir.” cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.

“Refakat ücretleri mevzuat gereği Kurumca karşılanan kişilerin Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarındaki yatarak tedavilerinde hekimin lüzum görmesi halinde refakat ücretleri Kurumca karşılanır. Refakat ücreti; Kurumca hasta için ödenen yatak ücretinin yarısı tutarında ödenir.”

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 


 


(*)       2011/47 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.