SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/62

 

Tarih         : 18.7.2007

Konu         : 2007 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

 

29.12.2006 tarih, 26391 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”nun, 30. maddesinin (7). fıkrası ile 01.01.2007 tarihinden önce bağlanmış gelir ve aylıkların, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, TÜİK tarafından 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksinde bir önceki yılın Aralık ayına göre % 3,87 artış gerçekleştiği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 07.07.2007 tarih, 26575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12342 sayılı Kararı eki “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 09.06.2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile 01.07.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,04835 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak tahsis mevzuatında meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

A. GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 76. maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2007 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı olan % 3,87 (0,0387) kadar artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2- 2007 yılı Temmuz ödeme döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, 2007/Temmuz ödeme dönemi itibariyle geçerli olan % 3,87’lik (0,0387) artış oranı uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Temmuz ödeme döneminde ödenecek olup, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

B. EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI

01.07.2007 tarihinden itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık katsayı 0,04835 olarak belirlendiğinden, 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre, 2007 yılının ikinci altı aylık döneminde her bir aylık veya geliri;

- 453,46.- YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

- 453,46.- YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü,

tutarında ek ödeme hesaplanacaktır.

C. GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

2007 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

1- 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve Geçici 82. maddelerine göre 2007 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, 2007 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren % 5, 2007 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan % 3,87 (0,0387) oranında artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

2- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2007/Temmuz ve sonrası olanların son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜFE’deki değişim oranı olan % 3,87 (0,0387) uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2007 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2007 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

1 ve 2. maddelere göre hesaplanan gelir ve aylıkların gelir/aylık başlangıç tarihine taşınmasında aylık tüketici fiyatları indeksi artış oranları uygulanmayacaktır.

D. ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

1- 506 sayılı Kanunun Geçici 89. maddesi gereğince 01.01.2000 tarihinden önce bağlanan ölüm aylıkları, 2007 yılında yaşlılık ve malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ile Geçici 82. maddeye göre bağlanmış aylıklarda sigortalı ve hak sahiplerine 2007/Ocak ödeme döneminde dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla, 2007/Temmuz ödeme döneminde;

- Sigortalı ve sigortalı aylığının tamamının hak sahiplerine dağıtıldığı durumlar için 502,37 x 1,0387 = 521,81.YTL’den,

- Bir hak sahibi için 424,91 x 1,0387 = 441,35.YTL’den,

- İki hak sahibi için 463,64 x 1,0387 = 481,58.YTL’den,

az olmayacaktır.

2- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan ve son takvim ayı 2000 yılından önce olan ölüm gelirleri için de 1’inci maddede belirtilen alt sınır tutarları uygulanacaktır.

E. 2022 SAYILI KANUN GEREĞİNCE ÖDENECEK FARK AYLIKLARI

5565 sayılı Kanunda aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamının 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki ödeme döneminde (1585) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, 01.07.2007 tarihinden itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık katsayı 0,04835 olarak belirlendiğinden;

506 sayılı Kanunun 23 ve 68. maddelerine göre malul olmaları nedeniyle ölüm aylığı almakta olan çocukların 2022 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 01.07.2007 tarihinden itibaren özürlülük derecesi;

- % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlere;

1585 x 0,04835 = 76,63.YTL, 76,63 x % 300 = 229,89.YTL’nin,

- % 40 ile % 69 arasında olduğu tespit edilenlere;

1585 x 0,04835 = 76,63.YTL, 76,63 x % 200 = 153,26.YTL’nin,

altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacaktır.

F. DİĞER İŞLEMLER

1- 01.07.2007 tarihinden itibaren ölen sigortalılar için ödenecek cenaze masrafı karşılığı 5000 x 0,04835 = 241,75 YTL olarak uygulanacaktır.

2- 2007 yılına ilişkin yapılacak artışlarda 29.01.2007 tarih, 2007/8 sayılı Genelge ile bu Genelge gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.