SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

GENELGE

2007/60

 

Tarih         : 18.7.2007

Konu         : 2008-2010 Yılları Bütçe Teklifleri

 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 2. maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumları kanun kapsamına alınırken, bütçe ilkelerini düzenleyen 13. maddesinin (k) bendinde ise; Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, bütçelerini kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırma sistemine göre hazırlayacakları ve uygulayacakları ifade edilmektedir.

Yine aynı Kanunun 17. maddesi gereğince kamu idarelerince, gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları, kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı, idarenin performans hedefleri dikkate alınır.

Gider teklifleri, ekonomik ve mali analiz yapılmasına imkan verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca belirlenmiş kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine; gelir teklifleri ise ekonomik sınıflandırma sistemine uygun olarak hazırlanır.

Kamu idareleri Maliye Bakanlığının yayımladığı bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım programını yönlendirmek üzere hazırlanan yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi esasları çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini analitik bütçe sınıflandırma sistemine göre hazırlayarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına gönderildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunun 17. maddesi; Orta Vadeli Program ve Mali Plan ile Maliye Bakanlığının yayımladığı 2008 yılı Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile DPT Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda Kurumumuzca 2008-2010 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

2008 yılı bütçe hazırlıkları 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Bu nedenle tüm birimler, Kanunun öngördüğü ilke ve esasları dikkate alarak mali saydamlığa, hesap verilebilirliğe katkı sağlayacak şekilde ve somut hizmet öncelikleri ve hedefleri ortaya koyacak şekilde ilgili formları dolduracaklardır.

5018 sayılı Kanun, üç yıllık bir dönemi kapsayan çok yıllı bütçeleme sistemini öngörmekte olduğundan, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış, 2008 yılı için %4, 2009 yılı için %4 olarak belirlenmiştir.

GSYİH deflatörü 2008 yılı için % 5,1, 2009 yılı için % 4, 2010 yılı için % 4 olarak dikkate alınacaktır.

Yeni bütçeleme anlayışı aynı zamanda performans esaslı bütçelemenin de alt yapısını oluşturmakta olduğundan, teklifler ilgili birim yöneticilerinin bilgisi dahilinde ve sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır.

Merkez birimlerince bütçe teklifleri hazırlanırken;

- Mal ve hizmet alımları kapsamında yer alan elektrik, su, akaryakıt, yakacak alımları, temizlik malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, giyecek alımları, memurların öğle yemeğine yardım, temizlik ve taşıma giderleri, posta ve telefon giderleri, hat kira bedelleri, büro, makine teçhizat, tefrişat ve araç bakım onarım giderleri gibi ortak giderler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, bilgisayar hizmet alımları ve bakım onarım giderleri ise Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce teklif edilecektir.

- Devredilen SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Malzeme Satınalma ve İdari İşler Daire

Başkanlığı bütçesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı içerisine dahil edilerek teklif edilecektir.

- Merkez birimlerinin personel ve özlük haklarına ilişkin (temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler, sözleşmeli personel ücreti, işçi ücretleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri) ödenek teklifleri ile tedavi ve cenaze giderleri, Kurumumuzdan emekli olacak personele ait emekli ikramiyeleri ve ek karşılık ödenek teklifleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, 2007 yılı Haziran ayı sonu itibariyle dolu kadro ve pozisyonları ile Temmuz ayı için uygulanan aylık, taban aylığı ve yan ödeme katsayıları dikkate alınarak yukarıda bahsedilen genel ilkelerde belirtilen esaslar doğrultusunda 2008 yılı bütçesi hesaplanacak, 2009-2010 yılları tahmin edilerek teklif edilecektir.

İl Müdürlükleri de personel ve özlük haklarına ilişkin ödenek tekliflerini birimlerinde çalışan personel sayısını ve kadro durumlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde düzenleyeceklerdir. Sigortalı giderlerine ve gelirlere ait tekliflerde bulunmayıp, yönetim giderlerine ait harcama tekliflerini yapacaklardır.

Aktüerya ve Fon Yönetimi Grup Başkanlığınca, Kurumumuzun 2008-2010 yılları sigortalı giderleri, prim gelirleri, faiz ve diğer gelirleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.01.2008 yılında yürürlüğe gireceği de dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda tahmin edilecektir.

Sermaye giderlerine ilişkin teklifler ise Strateji Geliştirme Başkanlığınca ayrıca ilgili birimlerden talep edilecektir.

Bütçe ödenekleri, 5502 sayılı Kanun çerçevesinde, Kurumumuz merkez teşkilatı esas alınarak; ana hizmet birimleri, danışma birimleri, yardımcı hizmet birimleri esas alınarak hazırlanacak olmakla birlikte bütçe hazırlıklarının süresinde tamamlanması göz önüne alınarak, merkez teşkilatlanması tamamlanmış olan Özel Kalem, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, dışında kalan merkez birimlerinin bütçe teklifleri bağlı devredilen Daire Başkanlıkları düzeyinde ayrı ayrı yapılacak olup daha sonra Strateji Geliştirme Başkanlığınca birleştirilecektir.

Genelge ekindeki formlarda yer alan bilgiler formdaki formatlara göre birleştirileceğinden; ilgili birimler tarafından hiçbir suretle formlar üzerinde satır, sütun eklenmesi veya çıkartılması yapılmaması, hücreler içerisine rakam haricinde başka bir bilgi (YTL vb.) eklenmemesi, formların mutlaka elektronik ortamda, form 8’inde sadece beyaz bölümlerinin doldurulması gerekmektedir.

Kurumumuz 2008, 2009 ve 2010 yılları Bütçe tekliflerinin 31 Temmuz 2007 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve ebütçe sistemine yüklenmesi gerektiğinden, merkez birimleri ve İl/Bölge Müdürlüklerince, yukarıda belirtilen esaslar ile Maliye Bakanlığınca 03.07.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanacak bütçe tekliflerinin, en geç 17.07.2007 tarihine kadar elektronik ortamda “[email protected]” adresine iletilmesini, ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılı olarak gönderilmesini rica ederim.

 

 

EKLER :

1- Form 8 (Bütçe Teklif Formu 2008-2010)

2- Formlar (1-6-11-12-13-18-19-20(1)21-22-23-24-25)

3- Doldurulacak Formlara İlişkin Bilgiler

4- Standartlar (1,3,5)