SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/59(*)

 

Tarih         : 12.7.2007

Konu         : Kesin Dönüşün Belgelenmesi ve Yoklama İşlemleri

 

Bilindiği üzere, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2007 tarih ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik Değişikliğinde;

1) 3201 sayılı Kanuna göre değerlendirilen sürelerin tahsiste dikkate alınabilmesi için;

a) Yurda kesin dönülmüş olması,

b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,

c) Borcun ödenmesinden sonra yazılı talepte bulunulması,

Şartları aynen korunmuş ve,

Yurda kesin dönüş; “aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaması” olarak tanımlanmış,

2) Tahsis talebinde bulunanlardan, beyan ve taahhüt belgesi ile birlikte çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesinin, yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise beyan ve taahhüt belgesinin alınacağı,

3) Borçlandıkları hizmetleri dikkate alınarak kendilerine aylık tahsisi yapılan kişiler ile ev kadınlarından her takvim yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık) 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunanların, yurtdışında çalışmadıklarını, işsizlik ile hastalık sosyal sigorta ödeneklerini almadıklarını gösterir güncel tarihli hizmet belgelerini her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşlarına vermek zorunda oldukları, 6 aydan daha uzun süre ile yurtdışında bulundukları halde güncel tarihli hizmet belgelerini, her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşuna elden veya posta yoluyla gönderilmediği ya da sosyal güvenlik kuruluşlarınca oluşturulacak elektronik ortamda verilmediği tespit edilenlerin aylıklarının söz konusu belgenin intikaline kadar durdurulacağı, ayrıca, yıl içinde aylık tahsisi yapılanların yoklama işlemlerinin takip eden yıldan başlatılacağı, aylık alma şartlarını yitirdikleri tespit edilenlere yersiz olarak yapılan ödemelerin ilgili hükümlere göre tahsil edileceği, sosyal güvenlik kuruluşlarının 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunup bulunmadıklarını her takvim yılını izleyen 3 ay içerisinde re’sen denetleyeceği,

4) Ayrıca, borçlanarak borcun bir kısmını veya tamamını ödeyen sigortalılardan veya ölümleri halinde hak sahiplerinden, aylık bağlanması için talepte bulunmayanlar ile aylık bağlanması talebinde bulunup da aylığa hak kazanamayanlar, bu borçlanmadan vazgeçtiklerini yazılı olarak sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirdikleri takdirde, bunların borçlanma işlemleri iptal edilerek ödedikleri borçlanma bedelinin ödeme tarihindeki Türk Lirası tutarlarının kendilerine, hak sahiplerine veya mirasçılarına ödeneceği, belirlenmiştir.

Buna göre;

1) Aylık talebinde bulunanlardan; genelge ekinde yer alan ve “yurtdışındaki çalışmasının sona erdiğini, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almadığını, aylık bağlandıktan sonra her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğu takdirde güncel tarihli hizmet belgesini aylık aldığı devredilen sosyal güvenlik kuruluşuna vereceğini, yurt dışında çalışmaya başladığı veya çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödeneği olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım almaya başladığında durumu derhal aylık aldığı sosyal güvenlik kuruluşuna bildireceğini, yurtdışında ikamet ederek Türkiye’den aylık aldığında, bu aylığın yurtdışında aldığı sosyal yardımları, yükümlü olduğu vergileri ve bazı sigorta haklarını geriye dönük etkileyeceğine” ilişkin beyan ve taahhüt belgesi (EK: 1) ile birlikte çalıştığı işyerinden ayrıldığını ve çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği almadığını gösterir güncel tarihli hizmet belgesi, istenilecektir.

Yurtdışında yalnızca ev kadını olarak bulunduğu süreleri borçlanmış olanların tahsis taleplerinde ise genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgesi (EK: 2) alınacaktır. İlk tahsis talebinde güncel tarihli hizmet belgesi istenilmeyecektir.

Aylık taleplerinde beyan ve taahhüt belgelerinin tam olarak doldurulması ve aylık talebinde bulunanların anılan belgenin kendilerince imzalanmış ve bizzat müracaat etmiş olmaları aranacak, daha önce verilmemiş ise nüfus cüzdan fotokopisi, borçlanma bedelinin ödenmesine ilişkin döviz alım belgesi ve banka dekont asılları istenilecek, ayrıca sigortalı ve iştirakçilerin bilgilendirilmelerine ilişkin genelge ekindeki açıklamaların (EK: 3) bir örneği sigortalı veya iştirakçilerin kendilerine verilecek, diğer örneği ise imzalanmasından sonra dosyasında muhafaza edilecek, sigortalı ve iştirakçiler bu konuda bilgilendirilecektir.

Beyan ve taahhüt belgesi (EK: 1) ile birlikte alınacak hizmet belgesinin güncel tarihli olmasına dikkat edilecek ve yurtdışında hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olanlar, bağlı bulunduğu sigorta merciinden, yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışmış bulunanlar ise iş kolunun bağlı olduğu meslek kuruluşu veya derneğinden yada işyerinin bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları veya diğer resmi kurumlardan alacakları hizmet belgelerinde, “çalıştığı işyerinden ayrıldığı”, “işsizlik ve hastalık sigorta ödeneklerini almadığı” ibarelerinin bulunması gerekecektir.

Aylık talebinde bulunanların, bu talepleri sırasında kendilerini yükümlülük altına alan bağlayıcı nitelikteki Beyan ve Taahhüt Belgesi ve buna bağlı olarak işleme konulan tahsis talep dilekçelerinin kendilerince imzalanmış olmasına dikkat edilecektir.

Bundan böyle genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgeleri ile açıklamalara ilişkin örnek Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatlarınca çoğaltılarak kullanılacaktır.

2) (Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün, 2004/4 sayılı Genelgesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2006/9 sayılı Genelgesinden bu yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı 6 Temmuz 2007 tarihine kadar, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak borcun tamamını ödemek suretiyle aylık talebinde bulunmuş olan ev kadınlarından beyan ve taahhüt belgesi vermemiş olanların bu genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgesini (EK: 2), borcun tamamını ödemek suretiyle aylık talebinde bulunan ev kadınları dışındaki diğer sigortalıların ise bu genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgesini (EK: 1) Kuruma vermeleri ayrıca aylık bağlanabilmesi hallerinde (Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açmış oldukları davalardan da vazgeçmeleri halinde daha önce kuruma vermiş oldukları aylık talep dilekçeleri geçerli sayılacak ve aylık talep tarihini takip eden ay başından itibaren diğer şartlar da dikkate alınarak aylık başlangıç tarihleri belirlenerek aylıkları bağlanacaktır. Bu kapsamda beyan ve taahhüt belgesi vermiş olanların bu belgeleri geçerli kabul edilerek yeniden beyan ve taahhüt belgesi alınmayacak, ancak bu genelge ekindeki (EK: 3) numaralı belge ilgililerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Bu gönderime ait belgeler dosyasında saklanacaktır.

Aylık talebinde bulunduğu halde beyan ve taahhüt belgesi vermemiş olanlar için ise; beyan ve taahhüt belgesi alınarak aylık talep tarihi itibariyle işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsam ve tarihler arasında ev kadınları dışında diğer sigortalılardan borçlanma yapanlardan aylık talebi ile birlikte hizmet belgelerini de vermiş olanlardan ayrıca yeni bir hizmet belgesi istenmeyecektir.

Sigortalıların da beyan ve taahhüt belgesini kendilerinin imzalamış olmasına dikkat edilecek ve bilgilendirilmeleri konusunda genelge ekindeki açıklama örneği imzalatılacaktır.

3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yaparak borçlanma tutarını ödemiş ancak aylık talebinde bulunmamış olanlar ve aylık talebinde bulunduğu halde borcun tamamını ödememiş olan (devredilen) Bağ-Kur’a tabi sigortalılar ve ev kadınlarının, bu genelgenin yayınlanmasından sonra gerekli koşulları sağlamak ve istenilen belgeleri kuruma vermek suretiyle tahsis talebinde bulunmaları halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları bağlanacaktır.

(Devredilen) Emekli Sandığı’na, 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak borcun tamamını ödemek suretiyle aylık talebinde bulunanlardan, bu yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı 6 Temmuz 2007 tarihine kadar, (Devredilen) Emekli Sandığı’nca yurda kesin dönülmüş olmasının ispatı için istenilen ikamet iptali ve ikamet nakline ilişkin belgeleri getirmediği için aylık bağlanmamış olanların, genelge ekindeki beyan ve taahhüt belgesi (EK: 1) Kuruma vermeleri ayrıca aylık bağlanabilmesi hallerinde (Devredilen) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açmış oldukları davalardan da vazgeçmeleri halinde daha önce kuruma vermiş oldukları aylık talep dilekçeleri geçerli sayılacak ve aylık talep tarihini takip eden ay başından itibaren diğer şartlar da dikkate alınarak aylık başlangıç tarihleri belirlenerek aylıkları bağlanacaktır.

Bu kapsamda beyan ve taahhüt belgesi vermiş olanların bu belgeleri geçerli kabul edilerek yeniden beyan ve taahhüt belgesi alınmayacak, ancak bu genelge ekindeki (EK: 3) numaralı belge ilgililerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Bu gönderime ait belgeler dosyasında saklanacaktır. Aylık talebinde bulunduğu halde beyan ve taahhüt belgesi vermemiş olanlar için ise; beyan ve taahhüt belgesi alınarak aylık talep tarihi itibariyle işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsam ve tarihler arasında borçlanma yapanlardan aylık talebi ile birlikte hizmet belgelerini de vermiş olanlardan ayrıca yeni bir hizmet belgesi istenmeyecektir.

Bu kişilerin de beyan ve taahhüt belgesini kendilerinin imzalamış olmasına dikkat edilecek ve bilgilendirilmeleri konusunda genelge ekindeki açıklama örneği imzalatılacaktır.

(Devredilen) Emekli Sandığı’na 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak borcun tamamını ödediği halde aylık talebinde bulunmamış olanlar ile aylık talebinde bulunduğu halde borcun tamamını ödememiş veya beyan ve taahhüt belgesi vermemiş olanların, bu genelgenin yayınlanmasından sonra gerekli koşulları sağlamak ve istenilen belgeleri kuruma vermek suretiyle tahsis talebinde bulunmaları halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları bağlanacaktır.

3) Aylık tahsisi yapılan kişiler her takvim yılı içerisinde altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmaları halinde; yurtdışında çalışmadıklarını, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği almadıklarını gösterir güncel tarihli hizmet belgelerini her takvim yılı sonuna kadar aylık aldıkları devredilen sosyal güvenlik kuruluşuna vereceklerdir.

Kurumumuzca yurtdışı çıkış kayıtlarından yıl içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğu belirlenenlerden, yıl sonuna kadar güncel tarihli hizmet belgesini elden, posta yoluyla ya da Kurumca ileride oluşturulması halinde elektronik ortamda verilmeyenlerin aylıkları söz konusu belgenin intikaline kadar durdurulacaktır. Kurumca bu kontrol işlemi her takvim yılını takip eden ilk üç ay içerisinde yapılacaktır.

Kuruma verilen hizmet belgesinin tetkiki sonucunda aylık alma şartlarını yitirdikleri tespit edilenlerin aylıkları aylık alma şartlarının yitirildiği tarih esas alınarak kesilecek ve yersiz olarak yapılan ödemeler ilgili hükümler gereğince tahsil edilecektir.

Hizmet belgelerini takvim yılından sonra verenlerden aylık alma şartlarını yitirmedikleri belirlenenlerin aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren ödenecektir.

Hizmet belgeleri, devredilen kurumların merkez birimlerine gönderilecek olup, taşra teşkilatınca sigortalı ve iştirakçiler bu konuda bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde aylık bağlananların yoklama işlemleri takip eden yıldan başlatılacaktır. Yıl içinde bağlanan aylığın belirlenmesinde ilk aylık ödemesi yapılan ay esas alınacaktır.

Kurum ayrıca gerekli gördüğü zaman ve hallerde aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususunda re’sen araştırma yapabilecektir.

4) Ayrıca Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre bundan böyle, borçlanarak borcun bir kısmını veya tamamını ödeyen sigortalılar veya ölümleri halinde hak sahiplerinden, aylık bağlanması için talepte bulunmayanlar ile aylık bağlanması için talepte bulunup da aylığa hak kazanamayanlar bu borçlanmadan vazgeçtiklerini yazılı olarak Kuruma bildirdikleri takdirde, bunların borçlanma işlemleri iptal edilerek ödedikleri borçlanma bedelinin ödeme tarihindeki Türk Lirası tutarlarının kendilerine, hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenmesi sağlanacaktır.

5) Bu genelgenin yayımından önce aylık bağlanamaması nedeniyle bekleyen dosyaların aylık bağlama işlemleri, ilgili personele fazla çalışma yaptırılması suretiyle gecikmelere meydan verilmeden sonuçlandırılması ilgili birim amirlerince sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

EKLER :

EK 1:   Yurtdışında Geçen Çalışmalarını Borçlanan ve Aylık Talebinde Bulunanlar Tarafından Doldurulacak Beyan ve Taahhüt Belgesi

EK 2:   Yurtdışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerini Borçlanan ve Aylık Talebinde Bulunanlar Tarafından Doldurulacak Beyan ve Taahhüt Belgesi

EK 3:   Açıklama Örneği

YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARINI BORÇLANAN VE AYLIK TALEBİNDE BULUNANLAR TARAFINDAN DOLDURULACAK BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

(EK 1)

 

Yurtdışında çalıştığım iş yerinden …./…./….…. tarihinde ayrıldım.

Yurt içinde ve yurt dışında çalışmadığımı, yurt dışında çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneklerinden yararlanmadığımı, yurtdışında ikamete bağlı sosyal yardım almadığımı,

Gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunarak aylık bağlattığımın tespiti halinde aylığımın başlangıç tarihi itibariyle kesileceğini ve ödenen aylıkları sosyal güvenlik kuruluşlarına kanuni faiziyle geri ödeyeceğimi ve ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanunu gereğince kovuşturma yapılmasını,

Aylık bağlandıktan sonra her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğum takdirde yurt dışında çalışmadığıma, işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödenekleri almadığımı gösterir güncel tarihli hizmet belgesini her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşlarına vereceğimi, istenilen belgeleri vermediğim taktirde aylığımın derhal durdurulmasını,

Yurtdışında çalışmaya başlamam veya işsizlik veya hastalık sosyal sigorta ödenekleri almam veya ikamete bağlı sosyal yardım almam hallerinde bu durum meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına durumu bildireceğimi, yersiz ödenen aylıkları sosyal güvenlik kuruluşlarına kanuni faiziyle geri ödeyeceğimi ve ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanunu gereğince kovuşturma yapılmasını, Yurtdışında ikamet ederek aylık aldığım taktirde, bu aylığın yurtdışında aldığım/alacağım sosyal yardımları, yükümlü olduğum vergileri ve bazı sigorta haklarımı geriye dönük olumsuz etkileyeceğini, tarafıma borç çıkartılabileceğini ve yurtdışında mali ve cezai yasal işlemlere maruz kalabileceğimi, bundan dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarına herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğimi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNANIN

 

Adı Soyadı                             :                                          Tarih      :

T.C. Kimlik Numarası            :                                          İmza        :

Türkiye Sigorta Numarası    :

İkametgah Adresi                 :


 

YURTDIŞINDA EV KADINI OLARAK GEÇEN SÜRELERİNİ BORÇLANAN VE AYLIK TALEBİNDE BULUNANLAR TARAFINDAN DOLDURLACAK BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

(EK 2)

 

Yurt içinde ve yurt dışında çalışmadığımı, yurt dışında çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneklerinden yararlanmadığımı, yurtdışında ikamete bağlı sosyal yardım almadığımı,

Gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunarak aylık bağlattığımın tespiti halinde aylığımın başlangıç tarihi itibariyle kesileceğini ve ödenen aylıkları sosyal güvenlik kuruluşlarına kanuni faiziyle geri ödeyeceğimi ve ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanunu gereğince kovuşturma yapılmasını,

Aylık bağlandıktan sonra her takvim yılı içerisinde 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğum takdirde yurt dışında çalışmadığıma, işsizlik ve hastalık sosyal sigorta ödenekleri almadığımı gösterir güncel tarihli hizmet belgesini her takvim yılı sonuna kadar sosyal güvenlik kuruluşlarına vereceğimi, istenilen belgeleri vermediğim taktirde aylığımın derhal durdurulmasını,

Yurtdışında çalışmaya başlamam veya işsizlik veya hastalık sosyal sigorta ödenekleri almam veya ikamete bağlı sosyal yardım almam hallerinde bu durum meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına durumu bildireceğimi, yersiz ödenen aylıkları sosyal güvenlik kuruluşlarına kanuni faiziyle geri ödeyeceğimi ve ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanunu gereğince kovuşturma yapılmasını,

Yurtdışında ikamet ederek aylık aldığım taktirde, bu aylığın yurtdışında aldığım/alacağım sosyal yardımları, yükümlü olduğum vergileri ve bazı sigorta haklarımı geriye dönük olumsuz etkileyeceğini, tarafıma borç çıkartılabileceğini ve yurtdışında mali ve cezai yasal işlemlere maruz kalabileceğimi, bundan dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarına herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğimi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNANIN

 

Adı Soyadı                             :                                          Tarih      :

T.C. Kimlik Numarası            :                                          İmza        :

Türkiye Sigorta Numarası    :

İkametgah Adresi                 :


 

3201 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK TALEBİNDEBULUNAN SİGORTALI VE İŞTİRAKÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN AÇILAMALAR (EK 3)

· 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan sürelerin tahsiste dikkate alınabilmesi için;

a) Yurda kesin dönülmüş olması,

b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,

c) Borcun ödenmesinden sonra yazılı talepte bulunulması,

Şarttır.

· Yurda kesin dönüş; aylık talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmasının sona ermesi, çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği ile ikamete bağlı sosyal yardım alınmamasıdır.

· Aylık bağlama sırasında Beyan ve Taahhüt Belgesinde gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunulduğunun Kurumca tespiti halinde aylıklarınız iptal edilerek ödenen tüm aylıklar yasal faizleri ile birlikte geri alınır.

· Yurtdışında hizmet akdine bağlı olarak çalıştı iseniz, bağlı bulunduğunuz sigorta merciinden, yurtdışında kendi nam ve hesabına çalıştı iseniz, iş kolunun bağlı olduğu meslek kuruluşu veya derneğinden yada işyerinin bağlı bulunduğu belediye, vergi dairesi, iş bulma kurumları, diğer resmi kurumlardan alacağınız, güncel tarihli hizmet belgesini beyan ve taahhüt belgesine eklemeyi unutmayınız.

· Her yıl yurtdışında altı aydan daha uzun süre bulunup bulunmadığınız araştırılacaktır.

· Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğunuz takdirde, o yılın sonuna kadar borçlanma yaptığınız ülkenin ilgili biriminden alacağınız güncel tarihli hizmet belgesini Kurumun ilgili merkez birimine (Devredilen SSK Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bağ-Kur Tahsisler Daire Başkanlığı, Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığı) vermeniz gerekmektedir. Güncel tarihli hizmet belgesini her takvim yılının sonuna kadar aylık aldığınız Sosyal Güvenlik Kuruluşuna elden veya posta yoluyla göndermediğiniz takdirde söz konusu belgenin intikaline kadar aylıklarınız durdurulacaktır. Bu itibarla 6 aydan fazla yurtdışında bulunduğunuz her yıl güncel tarihli hizmet belgesini temin ederek aylık aldığınız Sosyal Güvenlik Kuruluşuna vermeye özen göstermelisiniz.

· Sosyal yardım, yurtdışında yaşayan vatandaşların yaşamlarını asgari düzeyde sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik kapsamı dışında verilen kamusal bir yardımdır. Söz konusu yardım verilir iken hiçbir geliri veya yeterli geliri olmayan ve kazanç getirici mülkü bulunmayan ve çalıştığı sıradaki aylığı asgari yaşam standardının altında olan kişilere verilmektedir. Sonuç olarak şahsi ve maddi durumu dikkate alınarak muhtaç duruma düşen bir kimseye yapılan bireysel bir yardımdır.

Aylık alanların işsizlik parası, işsizlik yardımı, hastalık parası, bakım sigortasında sigortalılık, geçici iş göremezlik ödeneği v.s. şeklinde ana başlıklar altında ikamete bağlı ödenek/sosyal yardım aldıkları takdirde kesin dönüş koşulu yerine getirilmediğinden aylıklar iptal edilir ve ödenen tüm aylıklar yasal faizi ile birlikte geri alınır.

3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan sürelere istinaden Türkiye’den bağlanan aylıklar çalıştığınız veya bulunduğunuz ülkeden almakta olduğunuz / alacağınız sosyal yardım miktarının tespitinde değerlendirilebilecektir.

Bu itibarla 3201 sayılı Kanuna göre Türkiye’den aylık aldığınızda çalıştığınız/bulunduğunuz ülkeden almakta olduğunuz/alacağınız sosyal yardımların tamamen kesilebileceği, Türkiye’den aldığınız aylık kadar azaltılabileceği, yükümlü olduğunuz vergiler ve bazı sigorta haklarınızı geriye dönük etkileyebileceğini, tarafınıza geriye dönük borç çıkartılabileceği, yurtdışında yasal işlemlere maruz kalabileceğiniz konularını dikkate almanız ve buna göre işlem yaptırmanız gerekmektedir..

Okudum ve bilgi edindim.

 

Adı Soyadı           :

Tarih ve İmza        :

 


 


(*)           2011/48 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.