SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/56

 

Tarih         : 5.7.2007

Konu         : 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarihli, 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun;

1. maddesinde; her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatilin uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatilin, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı,

Son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı,

2. maddesinde ise; Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 05.05.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerin 1. maddede belirtilen süreler kadar erteleneceği,

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili olduğu, bu Kanunun 1. maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetkinin bu maddenin uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılacağı,

öngörülmüştür.

Bu bağlamda, anılan Kanunun 2. maddesinin uygulanması ilgili olarak Kurumumuz işlemlerinin de açıklandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanun ve Tebliğ metinleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.