SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/55

Tarih         : 04.07.2007

Konu         : SUT’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması

 

25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”de (SUT) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. 15.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, SUT’un;

a. (12.1.1) numaralı “Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “(Kurumca duyurulacak teşhis kısaltmaları hariç)” ibaresi eklenmiştir.

b. (12.1.3) numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ilgili hekim onayı veya tedavi şeması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ICD-10 kodu” ibaresi ilave edilmiştir.

c. (13) numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi; “Kurum, eczaneler ile yapılacak sözleşmeye esas teşkil etmek üzere Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti (TEB) ile Protokol imzalamaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

d. (13) numaralı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi çıkarılmıştır.

2. 22.06.2007 tarihiden geçerli olmak üzere, SUT eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar listesi”ndeki (EK-2/D) ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listedeki düzenlemeler yapılmıştır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Ek 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)

Düzenlenen İlaçlar (1 sayfa)