SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/54

Tarih         : 25.06.2007

Konu         : Sağlık Uygulama Tebliğine ek Genelge

Bilindiği üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 15.06.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 1. maddesinde yer alan “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne istinaden; aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “150. Esomeprazol” etken maddesinin kaydı “UH-P” olarak, “151. Rabeprazol” etken maddesinin kaydı “KY” olarak düzeltilmiştir.

2- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “190. Alfa Lipoik Asit” etken maddesinin “Periferal Diabetik Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir” kaydı ilave edilmiştir.

3- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “191. Valgansiklovir” etken maddesinin “yalnızca CMV endikasyonunda EHU” kaydı ilave edilmiştir.

4- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “192. Pantoprazol” etken maddeli ilaçların 20 mg. formlarının “H. pylori” endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonla-rında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması” kaydı ilave edilmiştir.

5- Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/B) “42. Ziprosidon” etken maddesinin ampul formu (madde12.7.2’ye göre) ilave edilmiştir.

6- Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “65. Teriparatid” etken maddesinin “65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.

7- Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “66. Silostazol” etken maddesinin “1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.

8- Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “67.Pegaptanib Sodyum” Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir.” kaydı ilave edilmiştir.

9- Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “68. Efalizumab (madde 12.7.1’e göre)” ve Tebliğin “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri” başlığına “Efalizumab” etken maddesinin eklenmesi ve aynı başlıklı maddenin sondan dördüncü fıkrasına “Efalizumab; psoriyazis hastalığının tedavisinde hastanın klinik durumuna göre öncelikle topik tedaviler (topik steroidler, topik .. v.b.) bunlardan cevap alınamadığında sistemik tedavilerin (retinoik asit, metotreksat v.b.) kullanılması ve bu tedaviden de cevap alınamaması durumunda bunların belirtildiği Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Dermatoloji uzman hekiminin bulunduğu en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile yalnızca dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilecek, 6 aylık sürede tedaviye cevap alınması durumunda, tedavinin devamı için, bu durumun bir sonraki ilaç kullanım raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Rapor süreleri 6 ayı geçmeyecektir.” kaydı ilave edilmiştir.

10- Tebliğin 12.7.2. “Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin (b) bendine “Sertindol” etken maddesi ilave edilmiştir.

11- Tebliğin 12. 7. 14. “Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendine “İbandronik Asit” etken maddesi ilave edilmiştir.

12- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan “WIN-Rho SDF Flakon 1500 IU” isimli ilacın eşdeğer grubu E370A olarak değiştirilmiştir. Sadece ITP endikasyonunda eşdeğer grubunda değerlendirilmemesi için eczane provizyon sisteminde düzenleme yapılacaktır.

13- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan ilaçlardan, iskonto oranlarını artırma taleplerinde bulunulanlar, barkod numaralarında değişiklik olanlar, eşdeğer gruplarında düzenleme yapılan ilaçlar için, bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

14- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/D) bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede yer alan ilaçlar ilave edilmiştir.

15- Bu Genelge ekleri ile birlikte 26.06.2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

EK: 2 adet liste