SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Bağ-Kur Sigortalılar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/47

 

Tarih         : 14.6.2007

Konu         : Sigortalılığın durdurulması

 

Bilindiği üzere 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5458 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle 1479 sayılı Kanunun Ek 19. maddesi değiştirilmiş, aynı Kanunun 14. maddesiyle 1479 sayılı Kanuna Geçici 26. madde eklenmiştir.

1479 sayılı Kanun’un Ek 19. maddesinde “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle, sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104. maddesi hükümleri uygulanır”

Geçici 26. maddesinde ise “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 31.03.2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında Ek 19. madde hükmü uygulanır”

hükümleri getirilmiştir.

Bu hükümlerin uygulanması ile uzun süre Kurumla bağlantısı olmayan ve prim ödemesinde bulunmayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması ve bunlara ilişkin alacakların Kurum alacakları içerisinde gösterilmemesi amaçlanmıştır.

Ek 19. madde ile bu kapsamda bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarını ödemek istememeleri halinde, borçlarından ve bu sürelerinden imtina etme hakkı verilir iken, primi ödenmiş sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi ve hizmet birleştirme ya da müstakilen aylık bağlanması işlemlerinde kullanılması imkanı da sağlanmaktadır.

1479 sayılı Kanunun Ek 19. ve Geçici 26. maddeleri gereği yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1) 1479 sayılı Kanun’un Ek 19. ve Geçici 26. maddelerindeki hükümler gereğince; bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılara, Ek 19. madde uyarınca beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin tahakkuk eden prim borçlarını tebligat tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde ödemeleri, Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen bu süre içerisinde prim borçlarını ödememeleri halinde ise, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalıların ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıklarının durdurulacağının, ancak, sigortalı veya hak sahiplerinin daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödedikleri takdirde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği hususunda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirim yapılacaktır.

 

1479 sayılı Kanun’un Ek 19. ve Geçici 26. maddeleri uyarınca bu kapsamda olan sigortalılara yapılacak tebligatlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce sigortalılık bilgilerinin güncellenmesine ilişkin çalışma yapılmakta olup, söz konusu çalışmaların sonuçlanmasını müteakip İl Müdürlüklerimizce yapılacak işlemler ayrıca talimatlandırılacaktır.

2) 1479 sayılı Kanun’un Ek 19. ve Geçici 26. maddeleri uyarınca yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacak olmakla birlikte, söz konusu çalışmaların sonuçlanmasına kadar olan dönemde bu maddeler kapsamında işlem yapılması için sigortalıların ve hak sahiplerinin talepte bulunması halinde, bu talepler İl Müdürlüklerimiz tarafından kabul edilerek işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Buna göre, Kurumca yapılacak bildirime kadar geçen sürede veya bildirimde verilen üç aylık süre içinde haklarında Ek 19. madde hükümlerinin uygulanması talebinde bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin örneği Ek-1’de bulunan talep dilekçesi ile müracaatta bulunmaları sağlanacak ve bu dilekçenin ekinde ilgili makamlardan onaylattırılmış sigortalılık belgesi alınacaktır.

Sigortalıların veya hak sahiplerinin bu talebine istinaden İl Müdürlüklerince yapılacak incelemede beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde,

a) Sigortalılarca veya hak sahiplerince Ek 19. maddeye göre sigortalılıklarının üç aylık süre verilmeksizin hemen durdurulmasının istenmesi durumunda, örneği Ek-2’de yer alan tebligat belgesi,

b) Sigortalılarca veya hak sahiplerince Ek 19. maddenin uygulanması ile ilgili olarak kendilerine prim borçlarının üç aylık süre içinde ödenmesi yönünde süre verilmesi ve bu süre içerisinde yapacakları ödemeye göre anılan maddenin uygulanmasının istenmesi durumunda, örneği Ek-3’de yer alan tebligat belgesi,

Sigortalılara veya hak sahiplerine okutulup, gerekli bilgi verildikten sonra iki nüsha olarak düzenlenip imzalattırılacaktır.

Sigortalılardan veya hak sahiplerinden alınacak Ek-2 ve Ek-3 numaralı belgeler tebligat yerine geçeceğinden, Ek 19. maddenin uygulanması ile ilgili bilgilerin ileride kaybolmaması ve hatalı işlemlerin önlenebilmesi için SİEV komutuyla varide alınarak söz konusu varide numarası ve tarihi söz konusu tebligat belgelerine kaydedilecektir.

Bu şekilde, kayıt altına alınan tebligat belgelerinin asıl nüshası sigortalı dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası ise sigortalıya veya hak sahibine verilecektir.

3) Gerek Ek-2, gerekse Ek-3 numaralı tebligat belgesi alınmak suretiyle, haklarında Ek 19. madde hükümleri uygulananların sigortalılığının durdurulması işlemleri, 19 numaralı terk kodu kullanılarak yapılacaktır.

Bu şekilde terk kodu işlenen sigortalıların prim ödemesinin bulunması durumunda prim mahsup işlemi, Ek 19. maddede belirtildiği üzere primlerin karşıladığı süreye göre bilgisayar programı tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

4) Sigortalılardan veya hak sahiplerinden örneği Ek-2’de bulunan tebligat belgesi alınmak suretiyle Ek 19. maddeye göre işlem yapılmasının talep edilmesi durumunda, üç aylık süre beklenmeyecek, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalıların ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise, tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulacaktır.

Buna karşın, sigortalılardan veya hak sahiplerinden örneği Ek-3’de bulunan tebligat belgesi alınmak suretiyle, Ek 19. maddeye göre işlem yapılmasının talep edilmesi durumunda, mutlaka prim borcunun ödenmesi için kurumca verilecek üç aylık süre beklenecek ve bu sürenin sonunda, prim ödemesi bulunan sigortalıların ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları, durdurulacaktır.

Ek-2 ve Ek-3 numaralı tebligat belgeleri ile kendilerine elden tebligat yapılmış ve buna göre sigortalılıkları durdurulmuş olan sigortalılara veya hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5) Hatalı bir işleme sebebiyet verilmemesi için kendilerinden Ek-2 ve Ek-3 numaralı tebligat belgeleri alınmak suretiyle haklarında Ek 19. madde hükümleri uygulanmak suretiyle sigortalılıkları durdurulacak olan sigortalıların, ibraz edecekleri sigortalılık belgesinde yer alan bilgilere göre sigortalılık durumları mutlaka güncellenecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalara ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.

Örnek 1- Sigortalı A’nın 01.07.1996 tarihinde başlayan zorunlu sigortalılığı 30.04.2002 tarihinde sona ermiş olup, bu süreler arasında hiç prim ödemesi bulunmayan bu sigortalıya Ek 19. maddeye göre de henüz bir tebligat gönderilmediği halde, sigortalı “A”nın 15.06.2007 tarihinde EK-1’deki talep dilekçesi ile başvurarak sigortalılık sürelerinin Ek 19. maddeye göre belirlenmesini talep etmesi halinde, önce kendisine EK-2’deki tebligat belgesi ibraz edilecek, sigortalı bu belgeyi okuduktan sonra tahakkuk eden prim borcunu ödemeyeceğini, bunun için de tarafına üç aylık sürenin verilmemesini ve sigortalılığının Ek 19. madde hükümlerine göre hemen durdurulmasını talep etmesi halinde, Ek-2’deki tebligat belgesi 2 suret olarak tanzim edilip, sigortalı tarafından okunup imzalandıktan ve SİEV’de bilgisayar kayıtlarına işlendikten sonra, bir nüshası sigortalıya verilecek, asıl nüshası da sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir. Bu durumda tebliğ işlemi 15.06.2007 tarihinde yapılmış sayılacağından, tebliğ tarihinden bir gün sonra 16.06.2007 tarihinde, hiç prim ödemesi bulunmadığından sigortalılığı tescil tarihi olan 01.07.1996 tarihi itibariyle durdurulacaktır.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalı “A”nın 15.06.2007 tarihinde EK-1’deki talep dilekçesi ile Ek 19. maddeye göre sigortalılık sürelerinin tespiti talebinde bulunarak, kendisine üç aylık süre verilmesini istemesi halinde, Ek-3’deki tebligat belgesi 2 suret olarak tanzim edilip sigortalı tarafından okunup imzalandıktan sonra yine SİEV de bilgisayar kayıtlarına işlenerek bir nüshası sigortalıya verilecek, asıl nüshası da sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir. Sigortalıya tebliğ işlemi 15.06.2007 tarihinde yapılmış sayılacağından, üç aylık süre 15.09.2007 tarihinde sona erecektir.

a) Sigortalı “A” 15.09.2007 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmadığı varsayıldığında sigortalılığı tescil tarihi olan 01.07.1996 tarihi itibariyle,

b) Sigortalı “A” 15.09.2007 tarihinden önce kendisine tebliğ edilen borç tutarı olan 8.000.-YTL’na karşılık 2.600.-YTL ödediği varsayıldığında, sigortalılığı, 16.09.2007 tarihinde ödemiş olduğu tutarın tam ay olarak karşıladığı ayın sonu olan 31.03.1998 tarihi itibariyle, durdurulacaktır.

Örnek 3- Örnek 1’deki sigortalı “A” 15.06.2007 tarihinde EK-1’deki talep dilekçesi ile başvurarak sigortalılık sürelerinin tespiti talebinde bulunmuş ve aynı gün prim borçlarına mahsuben 3.400.YTL ödemiş ve buna göre üç aylık süreyi beklemeksizin sigortalılığının hemen durdurulmasını istemiştir. Bu durumda sigortalıya EK-2’deki tebligat belgesi Örnek 1’deki aynı prosedür takip edilerek tanzim edilecek ve işlemleri tamamlanacak ve tebliğ işlemi 15.06.2007 tarihinde yapılmış sayılacağından tebliğ tarihinden bir gün sonra 16.06.2007 tarihinde, yapmış olduğu 3.400.-YTL ödemenin tam olarak karşıladığı ayın sonu olan 30.04.1998 tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacaktır.

Örnek 4- Örnek 1’deki sigortalı “A” ya Kurum tarafından 15.09.2007 tarihinde tebligat gönderilmiş ve bu tebligat sigortalıya 19.09.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebligatta belirtilen prim ödeme süresi üç ay olup bu sürenin bitim tarihi olan 19.12.2007 tarihine kadar tahakkuk eden prim borcunun ödenmesi gerekmektedir. Sigortalı “A” bu süre içerisinde kendisine tebliğ edilen 9.000.-YTL prim borcuna karşılık 3.000.-YTL ödemiştir. Buna göre 20.12.2007 tarihinde, ödemiş olduğu primin tam ay olarak karşıladığı ayın sonu olan 30.09.1998 tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacaktır. Bu durumda sigortalının 01/07/1996-30/09/1998 tarihleri arasında primi ödenmiş 2 yıl, 3 ay sigortalılık süresi bulunmakta olup, bu süre hak kazanılmış hizmet süresi olarak muhafaza edilecek ve hizmet birleştirme işlemlerinde kullanılabilecektir.

Örnek 5- Örnek 4’deki sigortalı “A” 01.05.2008 tarihinde Kuruma müracaatta bulunarak 01.10.1998-30.04.2002 tarihleri arasındaki sigortalılık süresini değerlendirme talebinde bulunmuştur. Sigortalının terk tarihi olan 30.04.2002 tarihinde prim ödemeye esas basamağı 10 olduğundan bu basamak üzerinden ve talep tarihindeki güncel prim tutarı üzerinden hesaplanacak prim borç tutarı Tebligat Kanunu hükümlerine göre sigortalıya 10.05.2008 tarihinde gönderilmiş ve bu tebligat 15.05.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren sigortalıya verilen üç aylık sürenin bitim tarihi 15.08.2008 tarihidir.

a) Sigortalı “A”nın kendisine tebliğ edilen 4.960.-YTL prim borcunun tamamını üç aylık sürenin bitim tarihinden önce 18.05.2008 tarihinde ödediği varsayıldığında, 01.10.1998-30.04.2002 tarihleri arasındaki süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

b) Sigortalı “A” kendisine tebliğ edilen 4.960 YTL prim borcunun tamamını üç aylık sürenin bitim tarihi olan 15.08.2008 tarihinden sonraki bir tarih olan 18.08.2008 tarihinde ödediği varsayıldığında, yapılan ödeme verilen üç aylık sürenin dışında yapılan bir ödeme olduğundan geçersiz sayılacak ve sigortalıya bilgi verilerek talebi halinde kendisine iade edileceği ayrıca yeniden talepte bulunma hakkının bulunduğu bildirilecektir.

c) Sigortalı “A”, yukarıdaki “b”de belirtilen işlemden sonra 01.10.2008 tarihinde yeniden talepte bulunmuştur. Talepte bulunduğu tarihte prim tutarları değiştiğinden, 10. basamağın bu tarihteki prim tutarı üzerinden hesaplanan 5.260 YTL borç tutarını ödemesi için sigortalıya 01.10.2008 tarihinde yeniden tebligat gönderilmiş olup bu tebligat sigortalıya 15.10.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Sigortalı bu defa kendisine verilen üç aylık sürenin bitim tarihi olan 15.01.2009 tarihinden önce 10.01.2009 tarihinde 5.260.-YTL’nın tamamını ödediği varsayıldığında, 01.10.1998- 30.04.2002 tarihleri arasındaki süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bu sigortalı yukarıdaki ilk talebi sonucu 18.08.2008 tarihindeki ödemesini geri almamış ise aradaki fark tahsil edilerek işlem sonuçlandırılacaktır.

Bu sigortalı tebligatı beklemeden İl Müdürlüğüne geldiğinde de elden tebliğ yapılmak suretiyle işlemler yapılacaktır.

6) Ek 19. madde hükümleri uyarınca sigortalılıkları durdurulmuş olan sigortalıların şayet daha önce primi ödenmiş süreleri varsa, bunların sigortalılıkları, ödenen primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle durdurulacağından, primi ödenmiş olan bu sürelerin diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri ile birleştirilmesi veya bu hizmet sürelerinin bildirilmesi suretiyle, aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilecektir.

Aynı şekilde Ek 19. madde hükümlerine göre sigortalılıkları durdurulmuş olan sigortalıların, primi ödenmiş olan süreleri 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre aylık bağlama ve toptan ödeme yapılması işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

Öte yandan, haklarında Ek 19. madde hükümleri uygulanan ve daha önce hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle, sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle durdurulmuş olan sigortalıların, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre geçen hizmet süreleri ile birleştirilmek amacıyla hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalı hakkında Ek 19. maddenin uygulanması sonucu sigortalılığının tescil tarihi itibariyle durdurulduğu, bu nedenle birleştirilecek bir hizmetinin bulunmadığı bildirilecektir.

7) Yine, Ek 19. madde kapsamına giren ve aynı sürelerde başka sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak prim ödeyenlerden, sigortalılıklarının durdurulması talebinde bulunanlara, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacak, ancak primi ödenmiş ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiş süreler haricindeki geçen süreler, sigortalılık süresi olamayacağından, bu süreler çakışan süre olarak kabul edilmeyecektir.

Bu şekilde diğer kanunlara tabi olarak prim ödemiş olup, Ek 19. madde kapsamında olduğu halde 5458 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince primleri mahsup edilmek üzere işlemleri yapılanlardan, bu işlemin iptal edilerek Ek 19. madde kapsamında sigortalılıklarının durdurulmasını talep edenlerin, talepleri kabul edilerek mahsuplaşma işlemleri yapılmayacak, yapılmış ise düzeltilerek işlem sonuçlandırılacaktır.

Haklarında Ek 19. madde hükümleri değerlendirilmeksizin sigortalılık durum tespiti yapılmış olunan ve bu konuda mahkeme kararı bulunanlar dahil olmak üzere sigortalılarımızın bu hükümlerden yararlandırılmaları sağlanacaktır.

5458 sayılı Kanun’un 16. maddesinde yapılan düzenleme ile, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi üzerine prim ödenmesi gereken kanuna göre transfer edilmek suretiyle, sigortalının sehven ödemiş olduğu primlerin zayi olmaması, bu suretle sigortalının mağdur olmaması amaçlanmıştır.

Bu nedenle sigortalıların bu yönde talepleri olmasa dahi bilgilendirilmeleri ve istemeleri halinde de ters mahsup yapılmak suretiyle Ek 19. madde hükümlerinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Örnek 1- Sigortalı “B”nin 01.08.1990 tarihinde başlayan zorunlu sigortalılığı 10.09.2000 tarihinde sona ermiş olup bu süreler arasında hiç prim ödemesi bulunmamaktadır. Ayrıca sigortalının 14.07.1995 tarihinden itibaren belirli aralıklarla SSK’daki (Devredilen) çalışmaları devam etmektedir. Kendisine henüz bir tebligat gönderilmemiş olup sigortalı “B” 20.07.2007 tarihinde Kuruma EK-1’deki talep dilekçesi ile başvurarak Ek 19. madde hükümlerinin uygulanmasını istemiş ve 12.180 YTL olan prim borcuna mahsuben de 20.07.2007 tarihinde 3.620 YTL prim ödemiştir. Sigortalı “B”ye EK-2’deki tebligat elden 20.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda sigortalılık 21.07.2007 tarihinde, 3.620 YTL’nın tam ay olarak karşıladığı ayın sonu olan 30.06.1993 tarihi itibariyle durdurulacaktır.

01.08.1990-30.06.1993 tarihleri arasında geçen 3 yıl 2 ay hizmet süresinin hizmet birleştirme amacıyla istenmesi halinde hizmet bildirimi yapılacaktır.

Örnek 2- Sigortalı “C” 01.10.1990-30.09.1998, 15.06.2000-31.05.2005 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olup, hiç prim ödemesi bulunmamaktadır. Ayrıca SSK’da (Devredilen) 01.01.1991-30.04.2000, 01.07.2000-30.04.2005 tarihleri arasında hizmet akdine dayalı çalışması bulunan sigortalı “C” 22.07.2007 tarihinde EK-1’deki talep dilekçesi ile Ek 19. madde hükmünün uygulanmasını istemiştir.

Ek 19. madde uygulanmaksızın 1479 ve 506 sayılı Kanunlara göre sigortalılık süreleri aşağıdaki gibi;

- 01.10.1990-30.09.1998, 15.06.2000-31.05.2005 tarihleri arasında Bağ-Kur (Devredilen) sigortalısı,

- 01.10.1998-30.04.2000 tarihleri arasında da SSK (Devredilen) sigortalısı ,

olacaktır.

Bu durumda sigortalının 506 sayılı Kanuna göre ödemiş olduğu çakışan sürelerine ait primlerin Bağ-Kur’a (Devredilen) transfer edilmesi gerekecek idi.

Ancak, sigortalı “C” nin talebi doğrultusunda EK-1’deki tebligat metni 22.07.2007 tarihinde kendisine elden tebliğ edilmiş olup, hiç prim ödemesi bulunmadığından sigortalılığı tescil tarihi olan 01.10.1990, tarihi itibariyle durdurulacaktır.

Sigortalı “C”nin SSK’dan (Devredilen) hizmetlerinin istenmesi halinde ilgili hakkında 1479 sayılı Kanunun Ek 19. maddesi gereği sigortalılığın durdurulduğundan birleştirilecek hizmetinin olmadığı bildirilecektir.

Örnek 3- Örnek 2 deki sigortalı “C” nin Ek 19. maddenin uygulanması ile ilgili talebinden önce, 5458 sayılı Kanun’un 16. maddesi gereğince SSK’na (Devredilen) ödediği primlerin Bağ-Kur’a (Devredilen) mahsup edilmesi için talepte bulunması üzerine primlerin transfer işlemi yapılmıştır. Ancak sigortalı bu defa Ek 19. madde hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmuştur. Sigortalıya Ek 19. madde hükümlerinin uygulanabilmesini teminen SSK’dan (Devredilen) transfer edilen primleri tekrar SSK’na (Devredilen) ters mahsup suretiyle geri gönderilecek, böylece şahsın işlem yapılmadan önceki haline dönülmüş olacak ve hiç prim ödemesi bulunmadığından sigortalılığı, Örnek 2’de olduğu gibi 01.10.1990 tarihi itibariyle durdurulacak ve birleştirilecek hizmetinin bulunmadığı bildirilecektir.

Örnek 4- Sigortalı D 01.03.1988 tarihinde 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı olmuştur. Sigortalılığı 30.06.2006 tarihinde sona ermiştir. Kuruma 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunmaktadır. Sigortalı İl Müdürlüğüne 01.08.2007 tarihinde müracaat ederek Ek 19. madde hükümlerinin uygulanmasını talep etmiştir. Sigortalıya elden tebliğ yapılmış ve aynı tarihte tebliğ belgesini imzalamıştır. Bu durumda sigortalının önceki prim ödemelerine göre 31.05.1997 tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulmuştur. Aynı zamanda sigortalının SSK’da (Devredilen) 01.08.1983 - 30.09.1988 tarihleri arasında 1200 gün, 01.06.1996-31.10.2005 tarihleri arasında da 1420 gün prim ödemesi bulunmaktadır. Sigortalının 1479 sayılı Kanuna göre bildirilecek hizmet süresi 01.03.1988-31.05.1997 tarihleri arasındaki 9 yıl 3 ay olduğundan, bu süre hizmet birleştirme amacıyla SSK’na (Devredilen) bildirilecektir.

Örnek 5- Sigortalı “E”nin 21.02.1983 tarihinde başlayan 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı halen devam etmekte olup, hiç prim ödemesi bulunmadığından Ek 19. madde hükmü gereği Kurumca kendisine tahakkuk ettirilen prim borcu toplamı 32.000 YTL dır. Kurumca sigortalıya prim borcunu ödemesi için 30.08.2007 tarihinde tebligat gönderilmiş, bu tebligat 05.09.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir. Sigortalı “C”nin üç aylık sürenin bitim tarihi olan 05.12.2007 tarihinden önce, 12.000 YTL prim ödediği varsayıldığında, 06.12.2007 tarihinde, sigortalılığı 12.000 YTL’lık ödemesinin tam olarak karşıladığı ayın sonu olan 31.10.1995 tarihi itibariyle durdurulacak, sigortalı olma şartları devam ettiğinden 06.09.2007 tarihi itibariyle sigortalılığının durdurulduğu tarihteki prim ödemeye esas olan 8 inci basamaktan (06) yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 6- Sigortalı “E” nin SSK’da (Devredilen) 01.01.1977-30.12.1982 tarihleri arasında toplam 5 yıl 6 ay hizmet süresi bulunmakta olup, 02.11.2007 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur. Sigortalının 21.02.1983-30.10.1995 tarihleri arasında 12 yıl 8 ay 9 gün, 06.09.2007-02.11.2007 tarihleri arasında da 1 ay 26 gün olmak üzere toplam 12 yıl 10 ay 5 gün Bağ-Kur (Devredilen) hizmet süresi bulunmaktadır. SSK ve Bağ-Kur (Devredilen) hizmet süresi toplamı 18 yıl, 4 ay, 5 gün olduğundan, diğer şartları da taşıması kaydıyla kendisine yaşlılık aylığı 2829 sayılı Kanuna göre bağlanacaktır.

8) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında sigortalı olanlardan Ek 19. maddeye göre sigortalılıkları durdurulanların, bu Kanunlara göre zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya devam edenlerin, durdurulan süreye ilişkin prim borcunu Ek 19. maddeye göre ödeyip ödemediğine bakılmaksızın, sigortalılıklarının durdurulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren, sonradan çalışmaya başlayanların ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 1- Sigortalı F’nin 04.10.2000 tarihinde başlayan sigortalılığı halen devam etmektedir. Hiç prim ödemesinde bulunmadığından kendisine 15.08.2007 tarihinde Ek 19. madde kapsamında prim borçlarını ödemesi için tebligat gönderilmiştir. Sigortalıya tebligat 20.08.2007 tarihinde ulaştığı halde 3 aylık sürenin sona eriş tarihi olan 20.11.2007 tarihine kadar prim ödemesinde bulunmamıştır. Bu nedenle 04.10.2000 tarihi itibariyle sigortalılık durdurulacaktır. Ancak zorunlu sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi nedeniyle 16.08.2007 tarihi itibariyle yeniden sigortalılığı başlatılacak ve kendisine bildirim yapılacaktır.

Örnek 2- Sigortalı G’nin 01.04.1999 tarihinde başlayan sigortalılığı 30.06.2005 tarihinde sona ermiştir. 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu olduğundan, kendisine Ek 19. madde kapsamında 20.08.2007 tarihinde tebligat gönderilmiş ve 25.08.2007 tarihinde de tebligat kendisine ulaştığı halde üç aylık sürenin sona eriş tarihi olan 26.11.2007 tarihine kadar prim borcunu ödemediğinden sigortalılığı 01.04.1999 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. Sigortalı G 01.02.2008 tarihinde tekrar 1479 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlamıştır. Bu durumda sigortalı G’nin sigortalılığı 01.02.2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılarak kendisine bildirim yapılacaktır.

Her iki örnekte olduğu gibi (06) kodu ile yeniden sigortalılık başlatılırken sigortalıdan, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borcunu ödemesi şartı aranmayacaktır.

Sigortalılarımızın Ek 19. maddenin uygulanması konusunda bilgilendirilmeleri ve işlemlerinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

 


 

EK-1

 

 

 

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE(DEVREDİLEN)

 

 

 

         Kurumunuzun ……………………….. Bağ-numaralı zorunlu sigortalısıyım. 04.03.2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, Ek 19. / Geçici 26. maddesine göre 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcum bulunmaktadır.

Bu bağlamda durumumun Kurumunuzca incelenerek sigortalılığımın Ek 19. madde hükümlerine göre durdurulması için gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                       Adı Soyadı

                                                                                                                                            İmza

 

 

ADRES                                             :

…………………………………

…………………………………

………………………………....

                                            ……………….

 

T.C. KİMLİK NO                           :

 

 

 

EK-1 (Sigortalılık belgesi)


 

EK-2

 

 

1479 VE 2926 SAYILI KANUNA GÖRE ZORUNLU

BAĞ-KUR SİGORTALISI OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ

DURDURULMASI HAKKINDA TEBLİGAT BELGESİ

 

        

5458 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun Ek 19. maddesi; “Bu kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarına Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104. maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü amirdir.

Buna göre, Kurumumuza beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunduğunuz tespit edilmiş olup hakkınızda yukarıda belirtilen hükümler uygulanacaktır.

Bu tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış olacağından ayrıca Kurumca tarafınıza tebligat yapılmayacaktır.

Tebligatta belirtilen hükümleri okuyarak kabul ettiğinize dair imzanız ile tasdik işleminden sonra Ek 19. madde hükümleri uygulanacak ve süre işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle tebliğ tarihinden itibaren prim borcunuzu ödemeniz için üç aylık süre bulunmaktadır.

Ancak bu süreyi beklemeksizin sigortalılığınızın belirlenmesi ve durdurulmasını istiyorsanız bu tebliğde belirtilen üç aylık süreyi beklemeden Ek 19. maddenin uygulanmasını ve dolayısıyla sigortalılığınızın durdurulmasını istediğinize dair bu tebliğde belirtilen şartları kabul etmeniz ve imzanız ile tasdik etmeniz yeterli olacaktır.

Eğer bu süreyi bekleyerek sigortalılığınızın durdurulmasını istiyorsanız bu tebliği imzalamamanız ve kurumca tarafınıza sunulacak diğer tebliği imzalayarak tebliğ tarihinden itibaren üç ay geçtikten sonra sigortalılığınızın durdurulmasını istemeniz gerekmektedir.

Bu tebliği kabul ettiğiniz ve imzaladığınız gün mesai bitimine kadar prim borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ödemelerinize göre sigortalılığınız durdurulacak ve ayrıca ek bir süre verilmeyecektir. Ancak durdurulan sigortalılık süresi saklı olacaktır.

Eğer bu süreye ilişkin sigortalılığınızın yeniden değerlendirilmesi isterseniz, kuruma talepte bulunmanız gerekmektedir. Talepte bulunmanız halinde talepte bulunduğunuz tarihteki son basamak tutarı üzerinden güncel prim borcunuz hesaplanarak tarafınıza tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın elinize geçmesinden itibaren üç ay içerisinde tahakkuk ettirilen prim borcunuzun tamamını anlaşmalı olduğumuz bankalara ödemeniz gerekmektedir. Ödemeyi eksik yapmanız veya süresi içerisinde yapmamanız halinde sigortalılık süreniz geçerli olmayacak ve ödediğiniz tutar, başka prim borcunuz yoksa tarafınıza iade edilecektir.

Yeniden talepte bulunmanız halinde tarafınıza yeni bir tebligat yapılacaktır. Süreç tekrardan başlayacaktır.

Tebliğde belirtilen bu şartları okudum ve tarafıma yapılan tebliği aldım.

 

 

 

                                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                                                      İmza

 

Bağ-Kur Sicil No                               :       

Tebliğ tarihi                                       :       

…/…/.…Tarihi itibariyle tebliğ

edilen prim borcu tutarı                   :

 

 

ADRES                                             :

…………………………………

…………………………………

………………………………....

                                            ……………….

 

T.C. KİMLİK NO                           :

 


 

EK-3

 

 

1479 VE 2926 SAYILI KANUNA GÖRE ZORUNLU

BAĞ-KUR SİGORTALISI OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ

DURDURULMASI HAKKINDA TEBLİGAT BELGESİ

 

        

         5458 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun Ek 19. maddesi; “Bu kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarına Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu madde kapsamına giren sigortalılar hakkında zamanaşımının kesilmesi ve zamanaşımının işlememesi ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasının (6), (8) ve (10) numaralı bentleri hariç diğer hükümleri ile aynı Kanunun 104. maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü amirdir.

Buna göre Kurumumuza beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunduğunuz tespit edilmiş olup hakkınızda yukarıda belirtilen hükümler uygulanacaktır.

Bu tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış olacağından ayrıca Kurumca tarafınıza tebligat yapılmayacaktır.

Tebligatta belirtilen hükümleri okuyarak kabul ettiğinize dair imzanız ile tasdik işleminden sonra Ek 19. madde hükümleri uygulanacak ve süre işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle tebliğ tarihinden itibaren prim borcunuzu ödemeniz için üç aylık süre bulunmaktadır.

Eğer bu süreyi bekleyerek sigortalılığınızın durdurulmasını istiyorsanız bu tebliği imzalayarak tebliğ tarihinden itibaren üç ay geçtikten sonra sigortalılığınızın durdurulmasını istemeniz gerekmektedir.

Bu tebliği kabul ettiğiniz ve imzaladığınız gün tebliğ tarihi olacak ve bu tarihten üç ay sonra mesai bitimine kadar prim borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ödemelerinize göre sigortalılığınız durdurulacak ve ayrıca ek bir süre verilmeyecektir. Ancak durdurulan sigortalılık süresi saklı olacaktır.

Eğer bu süreye ilişkin sigortalılığınızın yeniden değerlendirilmesini isterseniz, kuruma talepte bulunmanız gerekmektedir. Talepte bulunmanız halinde talepte bulunduğunuz tarihteki son basamak tutarı üzerinden güncel prim borcunuz hesaplanarak tarafınıza tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın elinize geçmesinden itibaren üç ay içerisinde tahakkuk ettirilen prim borcunuzun tamamını anlaşmalı olduğumuz bankalara ödemeniz gerekmektedir.

Ödemeyi eksik yapmanız veya süresi içerisinde yapmamanız halinde sigortalılık süreniz geçerli olmayacak ve ödediğiniz tutar, başka prim borcunuz yoksa tarafınıza iade edilecektir.

Yeniden talepte bulunmanız halinde tarafınıza yeni bir tebligat yapılacaktır. Süreç tekrardan başlayacaktır.

Tebliğde belirtilen bu şartları okudum ve tarafıma yapılan tebliği aldım.

 

 

 

                                                                                                                                                  Adı Soyadı

                                                                                                                                                        İmza

 

Bağ-Kur Sicil No                                                            :

Tebliğ tarihi                                                                    :

…/…/.…Tarihi itibariyle prim borcu tutarı :

üç aylık sürenin bitim tarihi                                        :

 

 

ADRES                                             :

…………………………………

…………………………………

………………………………....

                                            ……………….

 

T.C. KİMLİK NO                           :